گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 153 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان

مقدمه: مدرسه به عنوان مكاني مطمئن در پرورش دانشآموزان نقش بسيار سازندهاي را ايفا ميكند. درصورتي كه اصول
ايمني در فضاهاي ورزشي مدارس رعايت نشود، احتمال وقوع حوادث، جراحت و مرگ دانشآموزان وجود داردبا .
توجه به اهميت موضوع، مطالعهي حاضر با هدف تعيين وضعيت ايمني فضاهاي ورزشي روباز مدارس راهنمايي دولتي
استان اردبيل انجام شد.


مقدمه: مدرسه به عنوان مكاني مطمئن در پرورش دانشآموزان نقش بسيار سازندهاي را ايفا ميكند. درصورتي كه اصول
ايمني در فضاهاي ورزشي مدارس رعايت نشود، احتمال وقوع حوادث، جراحت و مرگ دانشآموزان وجود داردبا .
توجه به اهميت موضوع، مطالعهي حاضر با هدف تعيين وضعيت ايمني فضاهاي ورزشي روباز مدارس راهنمايي دولتي
استان اردبيل انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعهي توصيفي (مقطعي، ) ۱۶۰ مدرسهي راهنمايي دولتي در استان اردبيل به روش نمونهگيري
تصادفي طبقهاي مورد بررسي قرار گرفتند. جهت جمعآوري اطلاعات از پرسشنامهي محقق ساخته كه روايي محتوايي
آن توسط اساتيد صاحبنظر دانشگاهي تاييد و پايايي آن با روش آلفاي كرونباخ ۰/۸۴ بدست آمد. دادهها پس از وارد

…….

خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان
  • انتشار : ۰۸ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج