گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 184 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان

حمایت ادراكشده از سوي سازمان یکی از موضوعاتی است که به تازگی در حوزة رفتار سازمانی
و مدیریت منابع انسانی مطرح شده است. حمایتی که کارکنان از سوي سـازمان احسـاس مـیکننـد
باوري است مبتنی بر این که سازمان تا چه حد از همکاريهایشان قدردانی میکند و به رفـاه آنهـا
اهمیت میدهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطۀ بین حمایتی کـه کارکنـان از سـوي سـازمان
ادراك میکنند و تعهد آنها به سازمان و همچنین عملکرد سازمانی است.
حمایت ادراكشده از سوي سازمان یکی از موضوعاتی است که به تازگی در حوزة رفتار سازمانی
و مدیریت منابع انسانی مطرح شده است. حمایتی که کارکنان از سوي سـازمان احسـاس مـیکننـد
باوري است مبتنی بر این که سازمان تا چه حد از همکاريهایشان قدردانی میکند و به رفـاه آنهـا
اهمیت میدهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطۀ بین حمایتی کـه کارکنـان از سـوي سـازمان
ادراك میکنند و تعهد آنها به سازمان و همچنین عملکرد سازمانی است. این پژوهش در ۶۴ شـعبۀ
بانک ملت انجام گرفـت و ابـزار گـردآوري دادههـاي آن پرسشـنامۀ حمایـت ادراكشـده آیزنبرگـر،
هانتینگتون، هاچیسون و سوآ (۱۹۸۶) و پرسشنامۀ تعهد سازمانی میر و آلن (۱۹۹۷) بود که بین ۷۸۹
نفر از کارکنان شعب منتخب توزیع و جمعآوري شد. براي تحلیل دادهها از تحلیل همبستگی استفاده……..


خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان
  • انتشار : ۱۶ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج