گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 187 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان

کارکنان، عامل حیاتی در پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان یک سـازمان خـدماتی هسـتند، بـه ویـژه
کارکنان خط تماس که بهطور مستقیم با آحاد جامعه ارتباط دارند. از اینرو مجموعه خاصی از رفتارهاي
داوطلبانه و اختیاري (رفتار شهروندي سازمانی) کارکنانی که در ارائه خدمات بـه مـردم بـا آنهـا تمـاس
داشته و تعامل برقرار میکنند، میتواند تأثیر قابل توجهی بر ادراك مردم از کیفیت خدمات داشته باشد.
عوامل زیادي بر رفتار شهروندي سازمانی تأثیر دارند که بر اساس مطالعات انجـام شـده در ایـن زمینـه،
حمایت سازمانی ادارك شده کارکنان یکی از مهمترین آنها است


کارکنان، عامل حیاتی در پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان یک سـازمان خـدماتی هسـتند، بـه ویـژه
کارکنان خط تماس که بهطور مستقیم با آحاد جامعه ارتباط دارند. از اینرو مجموعه خاصی از رفتارهاي
داوطلبانه و اختیاري (رفتار شهروندي سازمانی) کارکنانی که در ارائه خدمات بـه مـردم بـا آنهـا تمـاس
داشته و تعامل برقرار میکنند، میتواند تأثیر قابل توجهی بر ادراك مردم از کیفیت خدمات داشته باشد.
عوامل زیادي بر رفتار شهروندي سازمانی تأثیر دارند که بر اساس مطالعات انجـام شـده در ایـن زمینـه،
حمایت سازمانی ادارك شده کارکنان یکی از مهمترین آنها استخرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان
  • انتشار : ۱۸ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج