گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 110 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان

عدالت سازمانی، درك افراد از عدالت در رفتار دریافت شده از یک سازمان و
واکنش رفتاري آن ها به چنین اقداماتی می باشد. عدالت سازمانی مبتنی بر سه بعد
می باشد: عدالت توزیعی، عدالت رویه اي و عدالت تعاملی. هدف این تحقیق، شناخت
تاثیر عدالت سازمانی بر تمایل به ترك شغل از طریق رضایت شغلی میباشد. بدین
منظور یک نمونه ۱۰۵ نفري از کارکنان شعبات مختلف یک بانک دولتی انتخاب
شدند. با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و از طریق پرسشنامه، اطلاعات جمع
آوري و تاثیر عدالت سازمانی بر رضایت شغلی و…

عدالت سازمانی، درك افراد از عدالت در رفتار دریافت شده از یک سازمان و
واکنش رفتاري آن ها به چنین اقداماتی می باشدعدالت سازمانی مبتنی بر سه بعد
می باشدعدالت توزیعی، عدالت رویه اي و عدالت تعاملیهدف این تحقیق، شناخت
تاثیر عدالت سازمانی بر تمایل به ترك شغل از طریق رضایت شغلی میباشدبدین
منظور یک نمونه 105 نفري از کارکنان شعبات مختلف یک بانک دولتی انتخاب
شدندبا استفاده از روش تحقیق پیمایشی و از طریق پرسشنامه، اطلاعات جمع
آوري و تاثیر عدالت سازمانی بر رضایت شغلی و…

خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان
  • انتشار : ۱۸ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج