گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 111 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان

هدف: هدف از اين مطالعه، بررسي انگيزش و تعهد سازماني داوطلبان رويدادي در ورزش بهمنظور جذب و نگهداري
نيروهاي داوطلب ورزشي است.

هدف: هدف از اين مطالعه، بررسي انگيزش و تعهد سازماني داوطلبان رويدادي در ورزش بهمنظور جذب و نگهداري
نيروهاي داوطلب ورزشي است.
روش شناسي: روش تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه آماري تحقيق كليهي نيروهاي داوطلب شركت
كننده در دهمين المپياد فرهنگي ـ ورزشي دانشجويان دختر و پسر دانشگاههاي سراسر كشور بودندبه. دليل پايين بودن
حجم جامعه آماري، نمونه بهصورت تمامشمار بهدست آمد كه در حقيقت نمونه برابر جامعه است؛ بر اين اساس تعداد
۱۲۰ نفر بهعنوان نمونه آماري مورد ارزيابي قرار گرفتند. اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه انگيزش داوطلبان (اندام
و همكاران،۱۳۸۷با ) ۳۷ سؤال و پرسشنامه سنجش تعهد سازماني ( آلن و ميير،۱۹۹۷با ) ۱۸ سؤال جمعآوري گرديد.خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان
  • انتشار : ۰۷ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج