گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 116 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان

هدف اساسي از اين پژوهش بررسي رابطه ي كاربرد مؤلفه هاي فناوري اطلاعات با خلاقيت كاركنان در اداره كل تربيت بدني استان لرستان مي
باشد.اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر روش جمع آوري اطلاعات از نوع توصيفي و به روش همبستگي مي باشد.جامعه آماري متشكل از كليه
ي كاركنان اداره كل تربيت بدني استان لرستان كه بر اساس اطلاعات آماري دايره كارگزيني آن اداره ۱۳۳ نفر گزارش شده بود كه نمونه تحقيق منطبق
با جامعه آماري بود.

هدف اساسي از اين پژوهش بررسي رابطه ي كاربرد مؤلفه هاي فناوري اطلاعات با خلاقيت كاركنان در اداره كل تربيت بدني استان لرستان مي
باشد.اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر روش جمع آوري اطلاعات از نوع توصيفي و به روش همبستگي مي باشد.جامعه آماري متشكل از كليه
ي كاركنان اداره كل تربيت بدني استان لرستان كه بر اساس اطلاعات آماري دايره كارگزيني آن اداره ۱۳۳ نفر گزارش شده بود كه نمونه تحقيق منطبق
با جامعه آماري بود.از اين تعداد۱۰۰ نفر به پرسشنامه هاي تحقيق پاسخ دادند.براي جمع آوري اطلاعات از دو نوع پرسشنامه ي فناوري اطلاعات و
خلاقيت فردي رندسيپ كه پايايي آن ها به ترتيب ۷۸و % ۸۰% محاسبه شده بود استفاده گرديد.پرسشنامه خلاقيت رندسيپ شامل ۵۰ سوال و پرسشنامه
ي فناوري اطلاعات شامل ۳۳ سوال بسته پاسخ بر اساس مقياس پنج ارزشي ليكرت بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون
استفاده گرديد.اين آزمون ها در سطح معني داري ۵٫/. انجام گرفت. يافته هاي پژوهش نشان داد بين مؤلفه ي اينترنت و سطح توانايي هاي رايانه اي با
خلاقيت كاركنان در اداره كل تربيت بدني استان لرستان در سطح معني داري ۵٫/. رابطه معني داري وجود داردخرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان
  • انتشار : ۱۳ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج