گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان

هدف از پژوهش حاضر سنجش ميزان تعهد سازماني معلمان تربيتبدني جديد الاستخدام استان خراسان رضوي بود.
جامعة آماري اين پژوهش را كلية معلمان تربيتبدني جديد الاستخدام استان خراسان رضوي ( ۹۸۰=N) تشكيل مي
دادند. 

هدف از پژوهش حاضر سنجش ميزان تعهد سازماني معلمان تربيتبدني جديد الاستخدام استان خراسان رضوي بود.
جامعة آماري اين پژوهش را كلية معلمان تربيتبدني جديد الاستخدام استان خراسان رضوي ( ۹۸۰=N) تشكيل مي
دادند. با استفاده از جدول مورگان نمونة آماري برابر با ۲۷۸ نفر برآورد شدـب. ه منظور جمعآوري دادهها از پـرسشنامة
ـت عهد سازماني (ايمانينژاد، ۱۳۸۵) كه مشتـمل بر ۱۰ سؤال پاسخ بسته در مقياس پنج درجهاي ليكرت ميباشد استفاده
گرديد. اعتـبار پرسشنامه با بهرهگيري از نظرات اصلاحي اساتيد مديريت و برنامهريزي رشته تربيتبدني به دست آمد و
پايايي دروني پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ تع ۰/۷۱ يين گرديد. روش تحقيق با توجه به نوع مطالعه

………

خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان
  • انتشار : ۲۹ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج