گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 106 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان

هدف از انجام اين تحقيق بررسي ارتباط بين ايجاد برند برتر با محصولات ورزشي است. اين پژوهش از نوع توصيفي همبستگي بوده و به
روش پيمايشي انجام شده است.نمونه آماري تحقيق ۴۲۲ نفر بودند.ابزار تحقيق پرسشنامه بود با توجه به اين كه اين تحقيق براي اولين
بار در زمينه ي محصولات ورزشي در كشور انجام مي شد پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .كه پايايي پرسشنامه با استفاده از آلفاي
كرونباخ ۷۵ % بدست آمد و روايي آن %۹۵ بدست آمد.يافته هاي پژوهش بيانگر وجود رابطه مثبت و معني دار بين برند مناسب و
قدرتمند و وفاداري مشتريان مي باشد.


هدف از انجام اين تحقيق بررسي ارتباط بين ايجاد برند برتر با محصولات ورزشي است. اين پژوهش از نوع توصيفي همبستگي بوده و به
روش پيمايشي انجام شده است.نمونه آماري تحقيق ۴۲۲ نفر بودند.ابزار تحقيق پرسشنامه بود با توجه به اين كه اين تحقيق براي اولين
بار در زمينه ي محصولات ورزشي در كشور انجام مي شد پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .كه پايايي پرسشنامه با استفاده از آلفاي
كرونباخ ۷۵ % بدست آمد و روايي آن %۹۵ بدست آمد.يافته هاي پژوهش بيانگر وجود رابطه مثبت و معني دار بين برند مناسب و
قدرتمند و وفاداري مشتريان مي باشد.خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان
  • انتشار : ۲۸ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج