گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 103 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 16,000 تومان

تعداد صفحات : ۱۸۰

نوع فرمت : ورد (word)

دیگر نگران نوشتن پایان نامه نباشید .
ما برای شما پایان نامه ای کامل تهیه کرده ایم که با کمترین قیمت برای شما دوست خوبم اماده دانلود می باشد 
قسمتی از متن :
آيا بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادرات آموزش و پرورش شهر تهران رابطه وجود دارد؟ از اين رو براي آزمون سوال مطرح شده از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است.
نتيجه آزمون همبستگي پيرسون در خصوص رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات نشان از آن داشت كه از لحاظ آماري با اطمينان ۹۵/۰ درصد سطح خطاي كمتر ۰۵/۰ درصد رابطه معنادار بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات وجود دارد. نتيجه بدست آمده نشان از تأييد سؤال اول تحقيق مبني بر وجود رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات، و در مقابل سؤال دوم تحقيق مبني بر عدم وجود رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات دارد.
از همين رو مي توان گفت كه بين دو متغير فرهنگ و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات با يكديگر رابطه داشته و در صورت بروز تغيير (افزايش يا كاهش) در يكي از دو متغير مشاهده تغيير (افزايش يا كاهش) در ديگر متغير خواهيم بود.
به دليل جديد بودن موضوع و نداشتن پيشينه مشابه پژوهش، پژوهشگر از پيشينه هايي كه مشابه با متغير هاي پژوهش بوده استفاده كرده است و تأثير متغير مستقل پژوهش (فرهنگ سازماني) را بر روي متغير هاي وابسته ديگر سنجيده است.
نتايج بدست آمده از پژوهش ايران زاده (۱۳۷۷) با عنوان «بررسي نقش فرهنگ سازماني بر روي فرايندهاي مديريت» حاكي از آن است كه فرهنگ سازماني بر اجراي هر نوع تكنيك و روش مديريتي مؤثر است. بنابراين بايد روش ها و تكنيك ها را طوري تنظيم كرد كه با فرهنگ فعلي سازمان سازگاري داشته باشد. 
ورمزيار (۱۳۷۸) در پژوهش خود با عنوان «فرهنگ سازماني و تأثير آن بر اثربخشي سازمان» به اين نتايج دست يافت كه بين فرهنگ حاكم بر سازمان با اثربخشي رابطه مستقيم وجود داشته و بهبود فرهنگ سازماني باعث افزايش اثربخشي سازمان خواهد شد.


فصل اول: كليات پژوهش
۱-۱- مقدمه               4
۲-۱- بيان مسئله ۶
۳-۱- اهميت ضرورت پژوهش ۷
۴-۱- انگيزه پژوهش         9
۵-۱- هدف پژوهش         9
۶-۱- سوال پژوهش       10
۷-۱- تعاريف عملياتي       11

فصل دوم:  ادبيات و پيشينه پژوهش
۱-۲- مباني نظري پژوهش
۱-۱-۲- فرهنگ سازماني         14
۲-۱-۲- تعاريف فرهنگ سازماني ۱۵
۳-۱-۲- اهميت فرهنگ سازماني ۱۷
۴-۱-۲- خصوصيات فرهنگ سازماني ۲۰
۵-۱-۲- منابع فرهنگ         22
۶-۱-۲- شيوه پيدايش فرهنگ ۲۲
۷-۱-۲- انواع فرهنگ سازمان ۲۳
۸-۱-۲- رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي ۲۸
۹-۱-۲- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان ۲۸
۱۰-۱-۲- فرهنگ سازماني و توسعه ۲۹
۱۱-۱-۲- نقش فرهنگ سازماني در مديريت دانش ۲۹
۱۲-۱-۲- رابطه فناوري و فرهنگ ۳۰
۱۳-۱-۲- رابطه فرهنگ و مديريت         31
۱۴-۱-۲- رابطه فرهنگ و رفتار سازماني ۳۱
۱۵-۱-۲- كاركرد فرهنگ سازمان         31
۱۶-۱-۲- زنده نگه داشتن فرهنگ ۳۲
۱۷-۱-۲- عوامل موثر در تغيير فرهنگ سازماني ۳۳
۱۸-۱-۲- تغيير فرهنگ سازماني ۳۴
۱۹-۱-۲- فرهنگ سازماني سالم و فرهنگ سازماني بيمار ۳۵
۲۰-۱-۲- الگوي اساسي براي تبيين و تشريح فرهنگ سازماني ۳۵
۱-۲۰-۱-۲- الگوي آجيل پارسونز         35
۲-۲۰-۱-۲- الگوي اوچي         36
۳-۲۰-۱-۲- الگوي پيترز و واترمن         37
۴-۲۰-۱-۲- الگوي ليت وين و اترينگر ۳۹
۵-۲۰-۱-۲- الگوي كرت لوين ۴۰
۶-۲۰-۱-۲- الگوي منوچهر كيا ۴۰
۲-۲- فناوري اطلاعات و ارتباطات
۱-۲-۲- تاريخچه فناوري اطلاعات و ارتباطات         42
۲-۲-۲- مفهوم فناوري اطلاعات و ارتباطات         43
۳-۲-۲- چيستي فناوري اطلاعات و ارتباطات ۴۶
۴-۲-۲- كشورهاي جهان از نظر زير ساخت هاي لازم اداره مديران آنها از جهت دستيابي ۴۹
به فناوري اطلاعات و ارتباطات و…
۵-۲-۲- كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
۱-۵-۲-۲- پول الكترونيك                                50
۲-۵-۲-۲- تجارت الكترونيك                                51
۳-۵-۲-۲- دولت الكترونيك                                53
۴-۵-۲-۲- نشر الكترونيك                                54
۵-۵-۲-۲- پارك هاي فناوري                                54
۶-۵-۲-۲- شهر اينترنتي                                56
۷-۵-۲-۲- دهكده جهاني                                56
۶-۲-۲- شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
۱-۶-۲-۲- مفاهيم اساسي فناوري اطلاعات و ارتباطات ۵۷
۲-۶-۲-۲- استفاده رايانه و مديريت فايل Windows       58
۳-۶-۲-۲- واژه پردازها Word       58
۴-۶-۲-۲- صفحه گسترها Excel 59
۵-۶-۲-۲- بانك اطلاعاتي Access 59
۶-۶-۲-۲- ارائه مطلب Power point 60
۷-۶-۲-۲- اينترنت Internet 60
۷-۲-۲- ظهور اينترنت                                         62
۸-۲-۲- اينترنت چيست                                        62
۹-۲-۲- شبكه عنكبوتي جهاني                                 63
۱۰-۲-۲- موتورهاي جستجو و بازاريابي اطلاعات ۶۳
۱۱-۲-۲- فناوري پوش                                                64
۱۲-۲-۲- ارتباطات شبكه اي                               64
۱۳-۲-۲- راهكارهاي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات ۶۶
۱۴-۲-۲- نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات              66
۱۵-۲-۲- ارزش فنا وري اطلاعات و ارتباطات          67
۱۶-۲-۲- توانايي هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ۶۹
۱۷-۲-۲- راهبردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ۷۰
۱۸-۲-۲- گروه بندي فناوري اطلاعات و ارتباطات ۷۰
۱۹-۲-۲- محدوده فعاليت هاي اطلاعاتي و ارتباطي ۷۲
۲۰-۲-۲- نظام هاي اطلاعاتي و ارتباطي ۷۲
۲۱-۲-۲- نظامهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي از طريق محمل هايي اطلاعات رابه طور ۷۴
سريع و روز آمد در اختيار استفاده كنندها قرار مي دهد…
۲۲-۲-۲- تكنولوژي نوين اطلاعات و ارتباطات          77
۲۳-۲-۲- نظم نوين اطلاعات و ارتباطات ۷۹
۲۴-۲-۲- فناوري اطلاعات و ارتباطات در زندگي آينده ۸۰
۲۵-۲-۲- مشكلات كشورهاي در حال توسعه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات ۸۱
۲۶-۲-۲- نحوه تأثير فناوري اطلاعات بر ساختار سازمان ۸۴
۲۷-۲-۲- فناوري اطلاعات و ارتباطات و تأثير آن بر تحولات ساختار جامعه ۸۵
۲۸-۲-۲- فناوري اطلاعات و ارتباطات، نياز امروز مديران فردا ۸۶
۲۹-۲-۲- مديريت فناوري اطلاعات IT 87
۳-۲- پيشينه پژوهش                                                 88
۱-۳-۲- پژوهش هاي داخل كشور                   88
۲-۳-۲- پژوهش هاي خارج كشور                              92

فصل سوم: فرايند پژوهش
۱-۳- روش پژوهش                                               103
۲-۳- جامعه پژوهش                                               103
۳-۳- نمونه و روش نمونه گيري                           103
۴-۳- ابزار پژوهش                                              104
۱-۴-۳- پرسشنامه فرهنگ سازماني                   104
۲-۴-۳- پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات ۱۰۴
۵-۳- چگونگي تعيين روايي و پايايي ابزار پژوهش ۱۰۵
۶-۳- روش جمع آوري اطلاعات                            105
۷-۳- روشهاي تجزيه و تحليل آماري                         106

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آماري
۱-۴- مقدمه                                                      108
۲-۴- اطلاعات عمومی                                        109
۳-۴- توصيف داده ها                                          112
۴-۴- تحليل داده ها                                               130

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
۱-۵- بحث و نتيجه گيري                                      152
۱-۱-۵- تفسير سوال اصلي پژوهش                     152
۲-۱-۵- تفسير سوالات فرعي پژوهش
۱-۲-۱-۵- تفسير سوال فرعي اول پژوهش              153
۲-۲-۱-۵- تفسير سوال فرعي دوم پژوهش           154
۳-۲-۱-۵- تفسير سوال فرعي سوم پژوهش ۱۵۵
۲-۵-  نتيجه كلي                                                 156
۳-۵- محدوديتها و مشكلات پژوهش                       157
۴-۵- پيشنهادهاي پژوهش                                       157
۵-۵- خلاصه پژوهش                                              159

منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسي                                      163
فهرست منابع لاتين                                                 169

ضمايم
پرسشنامه فرهنگ سازماني

خرید و دانلود

با قیمت 16,000 تومان
  • انتشار : ۱۴ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج