گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان
روش صحيح استفاده از نخ دندان:
مسواك زدن به تنهايي فقط باعث تميز شدن سه سطح از پـنج
سطح دندان مي شود. در نتيجه دو سطح باقيمانده (بين دندانها)
نيازمند توجه خاص هستند تا از بوجود آمدن پلاك ميكروبي در
آنها جلوگيري شود . از آنجا كه پوسيدگي دندان و بيماري لثه از
سطوح بين دندانها آغاز مي شود ، استفاده روزانه از نخ دنـدان
توصيه مي گردد.
۱-حدود پنجاه سانتيمتر از نخ دندان را جدا كرده و دو انتهـاي
آن را دور انگشتان مياني خود بپيچيد.
۲-نخ را با انگشت شست خود به آرامي و به دقت بين دندانهاي
بالايي و زير شيار لثه وارد كنيد. از تماس ناگهاني نخ دندان بـا
لثه خودداري كنيد.

۳-نخ را به دو طرف دندان خم كنيد و با حركـت بـالا و پـايين
پلاكهاي ميكروبي مضر را برداريد. به خاطر داشته باشيد كه هر
دندان را بطور جداگانه و كامل تميز كنيد.
۴-نخ دندان را با انگشت سبابه به آرامي از بين دندانهاي پاييني
رد كنيد. دوباره آنرا به دو طرف دندان خم كنيد و همان حركت
را انجام دهيد.
به ياد داشته باشيد كه هر دندان را بطور جداگانه وكامل تميـز
نمائيد. همچنين از انگشت سبابه براي ورود آرام نخ دندان بـين
دندانهاي فك پايين كمك بگيريد. اين حركت را براي هر دندان
جداگانه و با دقت انجام دهيد.
روش صحيح مسواك زدن:
لايه اي كه بر اثر تجمع غذا و ميكروب ها بر روي دندانها ايجـاد
مي شود پلاك ميكروبي نام دارد . پلاك ميكروبي دشمن اصـلي
دندان و لثه مباشد. پلاك ميكروبي لايه چسبنده اي اسـت كـه
مي تواند تدريجا باعث پوسيدگي دندان گردد. هنگامي كه پلاك
ميكروبي به لثه ها حمله مي كند به سرعت باعث ايجاد بيمـاري
لثه مي شود كه مي تواند باعث از دست دادن دندانها گردد .اين
لايه به راحتي با مسواك زدن پاك مي شود . بنـابراين بايـستي
براي پاك كردن آن از وسايلي چون مسواك و خمير دندان و نخ
دندان استفاده كرد .
۱-مسواك خوب داراي رشته هاي نايلوني ، نرم ، تميز ، محكم و
صاف است.
۲- خمير دندان حاوي فلورايد را بـه انـدازه يـك نخـود درون
موهاي مسواك فشار دهيد. به گونه اي كه خمير دندان در لابـه
لاي موهاي مسواك وارد شود .
۱
۳-موهاي مسواك را بطور مايل در محل اتصال لثه و دنـدانهاي
فك بالا و پايين قرارداده و آن را به سمت سطح جونده دنـدان
بچرخانيد.
۴- در سطوح سمت گونه و لب ، موهاي مسواك را بطور مايل در
محل اتصال لثه و دندانهاي فك بالا و پايين قرارداده و آن را بـه
سمت سطوح جونده دندان بچرخانيد.
۵- سطوح داخلي دندانهاي عقبي را با چرخش مسواك به سمت
فضاي داخل دهان تميز كنيد.
۲
۶- سطوح داخلي دندانهاي جلو را با حركت جلو و عقب مسواك
كه بصورت عمودي روي دندانها قرار دارد تميز كنيد.
۷- حركت جلو و عقب و كمي فشار مـسواك بـر روي سـطوح
جونده آنرا تميز ميكند.
بهترين زمان مسواك زدن شبها قبل از خواب و روزهـا بعـد از
صبحانه مي باشد.


خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج