گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 134 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان

دانلود پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته مدیریت تکنولوژی با موضوع بررسی عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک در موسسات کوچک و متوسط که شامل ۹۹ اسلاید و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : PowerPoint

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مدیریت تکنولوژی

بررسی عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک در موسسات کوچک و متوسط

كليات تحقيق 

 • مساله اصلی تحقیق
 • تشریح وبيان موضوع 
 • ضرورت و اهميت موضوع
 • اهداف تحقيق 
 • فرضيههای تحقيق 
 • چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق
 • نوع و روش تحقیق
 • قلمرو مكاني تحقيق
 • محدوديتهاي تحقيق

بنگاهای کوچک و متوسط قلب اقتصاد جهان امروز هستند. 
با آغاز موج صنعتی شدن و توسعه کشورها، رقابت برای ایجاد صنایع بزرگ و تولید انبوه و یکسان شکل گرفت و در سه ربع اول قرن بیستم به اوج خود رسید. اما ربع آخر قرن، مفهوم جدیدی معادلات توسعه و پیشرفت را دگرگون ساخت. ”کوچک زیباست“.

امروزه تردیدی در نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها وجود ندارد و هر دو گروه، کشورهای صنعتی و در حال توسعه با سیاستگذاری و برنامه ریزی لازم در صدد ساماندهی، رفع موانع و مشکلات و بهبود فضای کسب و کار و فراهم ساختن زمینه لازم به منظور بهرهگیری هر چه بیشتر از این صنایع در راستای توسعه کارآفرینی، حل معضل بیکاری، افزایش ارزش افزوده و صادرات صنعتی، توسعه منطقه ای و کمک و بهبود و توزیع درآمد در جامعه و مواردی از این قبیل میباشند.

از طرف دیگر اقدام به نوآوری یا تن دادن به نابودی به موضوعی مهم و بحرانی در صنایع گوناگون مبدل شده است. و اثربخشی سازمانی کاملاً با نوآوری عجین شده است اغلب شرکتهای دارای عملکرد برتر در عرصه رقابت با سایر شرکتها، بخش عمده موفقیت خود را مدیون فعالیتهای نوآورانه هستند که در بسیاری از موارد مبتنی بر تکنولوژی است. امروزه خلق محصولات، فرآیندها و خدمات جدید منبع اصلی ایجاد مزیت رقابتی شناخته میشود و میدانیم که تکنولوژی عامل اصلی ظهور چنین نوآوریهایی است ………………..

 • تشریح مساله وبيان موضوع 
 •  مهمترين عوامل موثر بر نوآوري تكنولوژيك در كسب و كارهاي كوچك ومتوسط در ايران 
 • ضرورت و اهميت موضوع 
 • جدول -۱ الگوی توزیع شاغلان صنايع کوچک، متوسط وبزرگ درچند کشور تازه صنعتی
 • اهداف تحقيق 
 • فرضيات تحقيق 
 •  نوع و روش تحقیق
 •  قلمرو زماني، مكاني تحقيق 
 • فصل دوم 
 • ادبیات تحقیق
 • مفهوم تغییرات تکنولوژیک وتعریف نوآوری 
 • تعاریف ارائه شده در خصوص تغییرات تکنولوژیک از نظر صاحب نظران 
 • انواع نوآوری 
 •  نوآوری تکنولوژیک اينكرومنتال : 
 •  نوآوریهای تکنولوژیک راديكال : 
 • ۳ – نوآوری سیستمی: 
 • تفاوت نوآوری بنیادی و تکاملی 
 • فرآیند نوآوری تکنولوژیک 
 •  مارتین[۱] ( ۱۹۹۴) (کتاب مدیریت تکنولوژی ترجمه ایزدی ۱۳۸۴
 •  [۱] Martin
 • عوامل موثر بر نوآوری
 • فرصتهاي كشش بازارورانش تکنولوژی براي نوآوري
 • – متغیرهای خارجی 
 • متغيرهاي داخلي
 • نظام ملی نوآوری
 • اهميت بنگاههای کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی 
 • مهمترين روشهاي حمايت تكنولوژيك ازكسب وكارهاي كوچك ومتوسط 
 • وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط در ایران ومقايسه سهم ارزش افزوده صنايع كوچك ومتوسط 
 • مدل تحقيق
 • شاخصهای نوآوری تکنولوژیک 
 • چارچوب شاخصهای نوآوری تکنولوژیک 
 • شاخص محیط بیرونی 
 • شاخصهای محیط درونی 
 • شاخص ویژگیهای کیفی فردی
 • اهداف سازمانی 
 • بررسی تطبیقی سیاستهای موفق توسعه نوآوری در صنایع کوچک و متوسط چند کشور صنعتی و در حال توسعه 
 • فرضيات تحقيق 
 •  ويژگيهاي محيط داخلي SMEها بر نوآوري تكنولوژيك 
 •  ويژگيهاي محيط خارجي SMEها 
 •  ويژگيهاي فردی کارکنان SMEها 
 •  جامعه آماري و نمونه آماري 
 •  ابزار جمع آوري اطلاعات
 • پرسشنامه تحقیق طراحی شده 
 • مراحل تحقيق 
 • روش تجزيه وتحليل اطلاعات 
 • جامعه آماري و نمونه هاي آماري
 •  گروه صنايع
 • تحليل توصيفي 
 •  – وضعيت ساختاري شركتها، 
 •  – سهم بازار و توليد،
 •  – وضعيت تحقيق و توسعه در شركتها،
 •  – وضعيت نوآوري تكنولوژيك در شركتها 
 • وضعيت ساختاري شركتها 
 • اطلاعات بازار و توليد 
 • عوامل موثر در كاهش توليد نسبت به ظرفيت اسمي 
 • وضعيت صادرات
 • تحقيق و توسعه 
 • نمودار واحدهاي تحقيق وتوسعه R&D
 • نسبت هزينه تحقيق وتوسعه به فروش
 • آموزش
 • درصد هزينه هاي آموزش
 • ارتباط با دانشگاهها وارجاع نيازهاي تحقيقاتي به مراكز پژوهشي يا مهندسي درشرکتهای مورد بررسی 
 • روشهاي انتقال تکنولوژي 
 • حوزه هاي ايجاد نوآوري
 • منابع ايجاد نوآوري 
 •  – سطوح مديريت
 •  – واحد تحقيق و توسعه
 •  – كاركنان توليد
 •  – مشتريان
 •  – مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي
 • منابع نوآوري وشكست نوآوري
 • ارتباط سابقه فعالیت و نوع نوآوری 
 • .رابطه نوع تولید و حوزه نوآوری 
 • رابطه نوع نوآوري و صادرات 
 • رابطه نوع نوآوري وتحقيق و توسعه 
 • رابطه نوع وحوزه نوآوري وآموزش 
 • رابطه نوع وحوزه نوآوري وارتباط با دانشگاه ومراكزتحقيقاتي 
 • تحليل استنباطي دادهها 
 •  آزمون فرضيات
 •  تحليلهاي تكميلي 
 • آزمون فرضيه اصلي اول:
 • آزمون فرضيه هاي فرعي
 • نتايج آزمون فريدمن براي رتبه بندي تاثيرگذاري عوامل داخلي
 • – آموزش
 • – سيستمهاي مديريتي
 • تحليل فرضيه دوم
 • ويژگيهاي محيط خارجي SMEها بر نوآوري تكنولوژيك 
 • آزمون فرضيه هاي فرعي
 • رتبه بندي تاثير عوامل محيط خارجي
 • آزمون فرضيه اصلي سوم:
 • آزمون فرضيه هاي فرعي
 • رتبه بندي تاثيرويژگيهاي فردي كاركنان
 • رتبه بندي عوامل اصلي تاثيرگذار بر نوآوري
 • تحليلهاي تكميلي
 • آزمون عوامل محدود كننده نوآوري
 • عوامل بازدارنده و محدودکننده نوآوري 
 • پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي

*هدف ما راحتی شماست* 


خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج