گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 8,000 تومان

این فایل با تعداد ۲۵ صفحه و فرمت ورد که با قیمت ۸۰۰۰ هزار تومان وکاملأ فارسی در مورد ترمیم و مقاوم سازی ساختمان تحقیق شده است.تا پیش از زلزله نر تریج تصور بر آن بود که سازه های دارای قاب خمشی و هژ یه دارای رفتار بسیار یمناسبی در هنگام وقوع زلزله یمی باشد . ایما یمشاهده شد که عدم توجه به نحوه تشکیل یمفصل پلستیک باعث تشکیل یمفصل پلستیک در بر ستون گشته ودر نتیجه تمرکز تنش زیادی در انتهای تیر ودر ناحیه اتصال تیر به ستون ایجاد شده وبالطبع تمرکز کرنش در این ناحیه ایجاد یمی شود . با توجه به این نکته که جوش یمتصل کننده بال تیر به بال ستون دارای رفتار ترد وشکننده یمی باشد وقادر به تحمل کرنشهای بال نمی باشد ، در نتیجه این جوشها بر اثر نیروی زلزله اعمال شده دارای شکستگی شده وبعث جدا شدن تیر از ستون یمی شود . در نتیجه به علل ذکر شده در بال قابهای خمشی و هژ یه )که باروابطی که در آیین نایمه های قبل از زلزله نر ریج بیان شده بود طراحی شده بود( رفتار خوبی از خود نشان نداد . حتی اسختمان هایی که برای استفاده بی وقفه با وکیفیت یمناسب طراحی شده بودند نیز نتوانستند در برابر زلزله یمقاویمت کنند وآسیب دیدند . با توجه به استفاده فراوان از قابهای خمشی فولدی در طراحی های لرزه ای سازه ها ، با وتوجه به این نکته که این سازه ها بر اساس ضوابط وآیین نایمه هایی طراحی شده است که ضوابط یمربوط به نحوه تشکیل یمفصل پلستیک ونحوه گسترش آن را یمورد بررسی قرار نداده اند ، در نتیجه پس از زلزله نر تریج تحقیقات به سمت افزایش شکل پذیری اتصالت صلب پیش رفت و به طور کلی اتصالت پس از زلزله نر تریج )Post-Northridge( شکل گرفت . در این اتصالت هدف به طور عمده انتقال یمفصل پلستیک به داخل یر وبه یک فاصله یمعین از بر ستون یمی باشد . بگونه ای که بادور ساختن یمفصل پلستیک از بر ستون ، باعث کاهش تمرکز کرنش بوجود آیمده در ناحیه جوش یمی شوند ودر نتیجه باعث کاهش در یمیزان ترک خوردگی جوش وبالطبع کاهش شکست ترد در اتصال می شوند . روش های متعددی برای انتقال مفصل پیشنهاد گردید . در حالت کلی این روشها به دو دسته عمده تقسیم یمی شود :

خرید و دانلود

با قیمت 8,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج