گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 10,000 تومان
دانلود  کامل پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
تلقيح مصنوعي و اجاره رحم

تعداد صفحات:۱۱۳
نوع فایل :WORD


قسمتی از متن:
تلقيح مصنوعي در برابر لقاح طبيعي و عبارت است از تركيب اسپرم مرد و تخمك زن  – خواه زوج و زوجه خواه بيگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسيله اي غير از مقاربت، اين تركيب يا در رحم صورت مي پذيرد يا در خارج رحم. در حالت كلي، از نظر شرع مقدس ، در انجام عمل لقاح مصنوعي بايد از انجام مقدمات بصورتي كه ممنوع اعلام شده، اجتناب كرد. از قبيل تماس نامحرم يا نگاه و غيره .
با توجه به اين دو روش (لقاح درون رحمي يا خارج رحمي) بالغ بر بيست صورت تلقيح مصنوعي وجود دارد. هر چند بصورت كلي حكم شرعي هيچ كدام از اين صورتها در فقه نيامده، لكن پس از بررسي هاي طولاني و دقيق توسط فقها برخي از اين صور بدون ايراد شرعي قابل اجرا هستند و برخي كه نياز به بحث بيشتري بوده و محل اختلاف شديد هست يا ممنوع اعلام شده و يا در آن احتياط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعي با اسپرم مرد بيگانه. هر چند تعداد اندكي از فقها آن را بدون ايراد تجويز كرده اند. ولي چون در هر يك از اين صور بايد اجماع آراء فقها و شوراي محترم نگهبان موافقت خود را اعلام كنند هنوز تا تدوين قانوني خاصي در زمينة صور ممنوعه فاصله داريم.
موافقت بخشي از تلقيح مصنوعي بنام انتقال جنين ناشي از زن و شوهر رسمي جهت اهداء به زوجين نابارور بعد از سالها ضمن قانوني بنام « قانون نحوة اهداي جنين به زوجهاي نابارور» سال ۱۳۸۲ تصويب و در اواخر سال ۱۳۸۳ همراه آيين نامه به قوة قضائيه ابلاغ و قابل اجرا گرديد.
بخش سوم تلقيح مصنوعي بنام «اجاره رحم» كه در آن جنين ناشي از زن و شوهر قانوني جهت پرورش در رحم زن ثالثي بنام «مادر واسطه» و تنها به دليل اشكال در رحم زوجه صاحب جنين منتقل مي شود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولي بازگشت زمان طولاني مراكز ناباروري منتظرند كه هر چه سريع تر مشكل ناباروري اين دسته از زوج ها با تصويب قانون مرتفع گردد.

مقدمه————————————————————————— ۱

بخش اول : كليات

فصل اول: تعاريف————————————————————– ۶

مبحث اول : تعريف تلقيح و انواع آن ——————————————- ۶

گفتار اول: تعريف تلقيح مصنوعي———————————————– ۶

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی———————————————— ۶

فصل دوم: تاريخچه و سير قانوني ———————————————- ۸

مبحث اول : تاريخچه———————————————————— ۸

مبحث دوم: سير قانوني———————————————————- ۱۰

فصل سوم: مسائل پزشكي لقاح طبيعي و تلقيح مصنوعي———————— ۱۴

مبحث اول : مسائل پزشكي لقاح طبيعي—————————————– ۱۴

مبحث دوم: مسائل پزشكي لقاح خارج رحمي (تلقيح مصنوعي)—————— ۱۸

مبحث سوم: تلقيح اسپرم——————————————————— ۱۸

گفتار اول: تلقيح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر———— ۱۸

گفتار دوم: انتقال تزريق تخمك (GIFT)—————————————— 19

گفتار سوم: انتقال تخمك بارور شده يا زايگوت (ZIFT)——————————– 19

گفتار چهارم : روش باروري آزمايشگاهي يا انتقال رويان (IVF-EI) ————- 19

بخش دوم : تلقيح مصنوعي

فصل اول: مباحث فقهي تلقيح مصنوعي—————————————– ۲۳

فصل دوم : تلقيح مصنوعي و حقوق موضوعه———————————- ۲۸

مبحث اول: تلقيح مصنوعي و حقوق جزا—————————————- ۲۸

مبحث دوم: وضعيت حقوقي اطفال ناشي از لقاح مصنوعي———————– ۳۳

گفتار اول: ماهيت نسب ——————————————————— ۳۳

گفتار دوم: راههاي اثبات نسب مشروع يا مشروع كردن نسب——————– ۴۶

مبحث سوم: تلقيح مصنوعي و قانون مدني————————————— ۵۳

مبحث چهارم: حضانت طفل ناشي از تلقيح مصنوعي ————————— ۵۷

فصل سوم : قاعدة فراش در حقوق اماميه—————————————- ۶۳

مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعي به وسيلة اسپرم شوهر———- ۶۳

مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعي به وسيلة اسپرم مرد اجنبي —– ۶۵

فصل چهارم: وضع حقوقي اطفال ناشي از تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه——- ۶۷

مبحث اول: رابطة طفل ناشي از لقاح مصنوعي با مادر طبيعي خود (زن ملقوحه) ۶۷

مبحث دوم: رابطة طفل با صاحب نطفه—————————————— ۶۸

گفتار اول: ثبت تولد طفل——————————————————– ۶۸

گفتار دوم: حق طفل براي دانستن نسب خود————————————– ۶۹

گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوي مسئوليت مدني—————————– ۷۰

گفتار چهارم: مسئوليت مدني پزشك در مقابل طفل——————————- ۷۱

مبحث سوم: رابطة طفل با شوهر زن——————————————– ۷۲

بخش سوم: اهداء تخمك يا جنين و اجاره رحم (مادر جانشين)

فصل اول :  اهداء تخمك يا جنين———————————————— ۷۴

مبحث اول : مسائل پزشكي اهداء تخمك يا جنين——————————— ۷۴

مبحث دوم: مسائل فقهي انتقال تخمك يا جنين———————————— ۷۸

مبحث سوم: مسائل حقوقي انتقال جنين —————————————— ۸۱

فصل دوم: اجاره رحم يا مادر جانشين——————————————- ۹۴

مبحث اول : مسائل پزشكي اجارة رحم يا مادر جانشين————————— ۹۴

مبحث دوم: مسائل فقهي اجاره رحم يا مادر جانشين—————————— ۹۶

مبحث سوم: مسائل حقوقي اجارة رحم يا مادر جانشين—————————- ۹۸

گفتاراول : وضعيت حقوقي طفل ناشي از رحم اجاره اي يا مادر جانشين ——— ۱۰۱

بند ۱: رابطة طفل با زن اجاره اي———————————————– ۱۰۱

بند۲: رابطة طفل و شوهر زن اجير——————————————— ۱۰۲

بند۳: رابطة حقوقي طفل با صاحبان جنين (اسپرم و تخمك)———————- ۱۰۲

گفتاردوم: وضعيت حقوقي مادر جانشين يا اجاره اي—————————— ۱۰۳

بند۱ : حالتي كه صاحب تخمك، صاحب رحم اجاره اي نيز باشد—————— ۱۰۳

بند۲ : حالتي كه فقط رحم اجاره داده مي شود————————————- ۱۰۳

نتيجه و پيشنهاد —————————————————————– ۱۰۵

فهرست منابع ——————————————————————- ۱۰۷

چكيدة انگليسي—————————————————————— ۱۰۹


فصل اول: تعاريف
مبحث اول : تعريف تلقيح و انواع آن

گفتار اول : تعريف تلقيح مصنوعي
تلقيح مصنوعي اصطلاحاً عبارت است از داخل كردن نطفه مرد در رحم زن بوسيلة آلات پزشكي يا هر وسيله ديگري غير از مقاربت و نزديكي .
لقاح، در لغت آبستن شدن (صفي پور، ع، منتهي الارب – تاج المصادر: لقاح (اللقح آبستن شدن )) (Fecundatiende chamean) و تلقيح (همان- تلقيح: آبستن كردن باد درخت را) نيز به معني آبستن كردن است. همانطور كه ملاحظه مي شود معني اصطلاحي تلقيح از معني لغوي آن چندان دور نگرديده است؛ بدين معنا كه لقاح مصنوعي عبارتست از آبستن شدن زن بوسيلة تزريق اسپرماتوزوئيد مرد به رحم زن به كمك وسايل پزشكي و آلات مصنوعي بدون انجام عمل مقاربت و نزديكي .

گفتار دوم : انواع تلقيح مصنوعي
تلقيح مصنوعي ممكن است با نطفه و اسپرماتوزوئيد شوهر انجام گيرد كه به آن تلقيح مصنوعي هرمولوگ (Artificial Inseminution With Husband Semen)  (AIH)  گويند و همچنين امكان دارد عمل تلقيح بوسيله نطفه بيگانه تحقق يابد كه به آن تلقيح مصنوعي هترولوگ (Artificial Inseminution With a Donorscmen ) گويند. تلقيح مني هومولوگ هنگامي ضرورت پيدا مي كند كه شوهر داراي قابليت باروري طبيعي بوده ولي به علت چاقي يا نقص آلت مردانه نتواند موقع انزال، مني خود را روي گردن رحم بريزد و تلقيح مني هترولوگ در مواردي مناسب است كه ثابت شود ناباروري شوهر غير قابل درمان است. بنابراين لقاح مصنوعي بر دو قسم كلي از نظر پزشكي است و اين دو قسم كلي خود زير مجموعه ها و شقوق مختلفي دارد كه به مرور احكام آنها را مورد بررسي و مطالعه قرار خواهيم داد.
اهداي تخمك – به عنوان يكي از روشهاي درمان ناباروري با سابقه رسمي حدود ۵ سال به ادعاي بسياري از كارشناسان توانسته با اهداي فرزند به زوجهاي نابارور موجب تحقق رؤياي شيرين بچه دار شدن شود. گرچه غالب اهداء كنندگان در ايران براي تأمين يك منبع مالي تن به اين كار مي دهند ولي در حقيقت اين تجارت مي تواند خطرناك باشد پس چه بسيار خوب است با كنترل اين روش، تجارت تخمك را مانع شد و در عوض با تبليغات صحيح جامعه را تشويق كنند كه تخمك را دواطلبانه و انسان دوستانه اهداء كنند. نداشتن مادر زادي تخمدان، نارسايي زودرس تخمدان ، جراحي و شيمي درماني، امكان انتقال بيماري ژنتيكي از طريق تخمك خود به نوزاد، سقط جنين مكرر، عدم موفقيت در سيكلهاي مكرر لقاح خارج رحم و افزايش سن از جمله مواردي است كه اين روش درماني براي آن توصيه مي شود.
طرح « رحم اجاره اي » يا « مادر اجاره اي » يكي از راه حلهاي مثبتي است كه از حدود دو سال پيش توسط برخي از كلينيك هاي باروري و ناباروري به اجرا در آمده است در اين روش زناني كه مشكل نگهداري جنين در رحم دارند، مي توانند از رحم زن ديگري به عنوان محلي مناسب براي رشد جنين خود استفاده كنند. زماني كه يكي از دو طرف زوجين دچار مشكل باشد، ابتدا هر يك از آنها را كه عامل اصلي ناباروري است تحت درمان قرار مي دهند و سپس بعد از لقاح مصنوعي در آزمايشگاه و پس از گذشت سه روز، يعني درست زماني كه جنين ۶ تا ۸ سلولي است آن را در رحم مادر اجاره اي مي گذارند از آن زمان به بعد به او «مادر اجاره اي » يا « مادر ميانجي يا واسطه» مي گويند. او فردي است كه داوطلبانه و يا در قالب يك قرار داد قانوني با زوج داراي مشكل در قبال دريافت مبلغي پول نه ماه تمام در وجود خود از كودكي نگهداري مي كند كه فرزند خودش نيست اين مادر واسطه به سبب عدم وجود مشكل رابطه نامحرميت مي تواند يكي از اقوام درجة يك آن زوج باشد. همانطور كه ذكر شد چه بسيار بهتر است كه اين قبيل امور بصورت داوطلبانه و انسان دوستانه انجام شود، تا تبديل به يك تجارت واقعي و كاذب نشود. در ادامه اين پايان نامه ضمن بيان تاريخچه تلقيح مصنوعي به تفصيل جهات و موانع و پيشنهادات حقوقي را در جهت هر چه بهتر پيش رفتن اين مقوله مورد بحث و مداقه قرار مي دهيم.

فهرست منابع

امامي ، ح ، ۱۳۴۹ ، مطالعه تطبيقي نسب در حقوق ايران و فرانسه ، چ اول ، تهران ، مؤسسه حقوق تطبيقي ، دوره اول ، شماره ۵ .

امامي ، ح ، ۱۳۷۲ ، حقوق مدني ، ج ۵ ، چ هفتم ، تهران ، انتشارات اسلاميه .

 اينترنت ، سايت نمايه .

اينترنت ، سايت دادگستري .

جعفرزاده ,م, ۱۳۷۷, مروري بر وضعيت حقوقي ART در كشورهاي مختلف,تهران.

جعفر زاده ، م ، ۱۳۷۸ ، فصل نامه پزشكي باروري و ناباروري ، سال اول ، شماره ۱

حر عاملي ، م ، ۱۳۷۳ ، تصحيح و تحقيق رباني شيرازي ، ع . ر ، وسائل الشيعه الي تحصيل

مسائل الشريعه ، ج ۲۱ ، چ هشتم ، تهران ، انتشارات اسلاميه .

خامنه اي ، سيد ع ، ۱۳۷۵ ، پزشكي در آئينه اجتهاد ، ج ۱ ، چ اول ، قم ، انصاريان .

روحاني ، م ، ۱۳۸۴ ق ، المسائل مستحدثه ، چ اول . قم ، دارالفكر .

روحاني علي آبادي , م, ۱۳۸۰  مجموعه مقالات روش هاي نوين توليد مثل انساني از ديدگاه فقه و حقوق , تهران.

 رضانيا معلم ، م . ر مقاله وضعيت حقوقي نسب در ايران .

روزنامه ايران ، ۷ يا ۹ يا ۱۳۸۳٫

روزنامه همشهري ، ۱۸ يا ۸ يا ۱۳۸۲٫

شهيدي ، م ، ۱۳۸۱ ، وضعيت حقوقي كودك آزمايشگاهي,تهران .

شهيدي ، م ، ۱۳۴۵ ، مقاله تلقيح مصنوعي انسان ، مجله حقوقي دادگستري ، دوره اول ،شماره ۳٫

صفائي ، ح ، ۱۳۸۰ ، مقاله انتقال جنين ، تهران ، انتشارات سمت.

صفائي ، ح ، ۱۳۸۳ ، مقاله اهداي جنين به زوجين نابارور ,تهران.

صارم ، ع ، اينترنت سايت گوگل.

 صفي پوري ، ع ، منتهي الارب .

علوي قزويني ، ع ، ۱۳۸۰,مجموعه مقالات روشهاي نوين توليد مثل انساني از ديدگاه فقه وحقوق , چ اول , تهران.                                    
قبله اي ، خ ,۱۳۷۷,مقاله بررسي مسائل فقهي و حقوقي انتقال جنين , تهران.

كاتوزيان ، ن ، ۱۳۷۵ ، حقوق مدني ، ج ۲ ، چ اول ، تهران ، گنج دانش .

 مجوزي ، پ ، اينترنت سايت گوگل .

موسوي خميني ، ر ، ۱۳۷۸ ، تحرير الوسيله ، ج دوم ، ج ۱۷ ، قم ، دفتر انتشارات وابسته به حوزه علميه .

موسوي جمالي ، سيد ع, ۱۳۸۲, مجله گفتمان حقوقي,سال اول , شماره ۱ .

مهرپور ,ح, ۱۳۸۰, نگرشي به وضعيت حقوقي و شرعي باروري مصنوعي از مجموعه مقالات

روش هاي نوين توليد مثل انساني از ديدگاه فقه و حقوق , تهران.

نايب زاده ، ع , ۱۳۸۰, مقاله بررسي حقوقي روشهاي نوين باروري مصنوعي.تهران .

نجفي , م , ۱۳۹۲ق , جواهرالكلام , چ اول , دارالكتب الاسلاميه , ج ۲۹ .

ساير منابع :

Artificial Inseminution with Husband Semen.

 Artificial Inseminution with a Donorsemen.


قرآن مجيد.
 مجموعه قوانين ، مجلات ، مقالات ، نرم افزار :
قانون مدني ، قانون مجازات اسلامي ، فقه ، حقوقي دادگستري ، اينترنت .

 


خرید و دانلود

با قیمت 10,000 تومان
  • انتشار : ۲۳ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
برچسب ها
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج