گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 167 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان
این فایل در قالبPDFتهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری عمران با عنوان رفتار نگاری ورفتار سنجی در سدهای بتنی با بررسسی موردی سد لتیان را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم . این پروژه پایان نامه در قالب ۲۰۶ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد PDF قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاهها بسیار مناسب می باشد
از این پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
عنوان صفحه
چكيده……………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
فصل اول – كليات……………………………………………………………………………………………… ۱۸
-۱-۱ هدف از انجام پروژه …………………………………………………………………………………. ۱۹
-۲-۱ پيشينه تحقيق …………………………………………………………………………………………….. ۱۹
-۳-۱ روش تحقيق …………………………………………………………………………………………….. ۱۹
فصل ۲- سدهاي بتني…………………………………………………………………………………………. ۲۱
-۱-۲ مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۲۲
-۲-۲ سدهاي بتني وزني و پايه دار……………………………………………………………………….. ۲۲
-۳-۲ سد هاي بتني قوسي…………………………………………………………………………………… ۲۳
-۴-۲ سازه هاي وابسته به سد………………………………………………………………………………. ۲۳
-۵-۲ نيروهاي موثر در سدهاي بتني……………………………………………………………………… ۲۴
-۶-۲ تركيب بارگذاري در سدهاي بتني وزني ……………………………………………………….. ۲۹
-۷-۲ تنش هاي مجاز …………………………………………………………………………………………. ۳۰
-۸-۲ تحليل سدهاي بتني وزني……………………………………………………………………………. ۳۱
-۹-۲ بررسي سدهاي وزني………………………………………………………………………………….. ۴۲
فصل ۳- ابزار دقيق اندازه گيري دما………………………………………………………………………. ۵۷
-۱-۳ مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
-۱-۱-۳ ابزار دقيق اندازه گيري دما ، تراز آب……………………………………………………….. ۵۸
-۲-۱-۳ ابزار دقيق اندازه گيري تغيير شكل و جابجايي……………………………………………. ۵۸
٧
-۳-۱-۳ فشار منفذي و نشت آب…………………………………………………………………………. ۵۹
-۲-۳ اندازه گيري دما…………………………………………………………………………………………. ۵۹
-۱-۲-۳ دماي هوا ……………………………………………………………………………………………… ۵۹
-۲-۲-۳ دماي آب……………………………………………………………………………………………… ۶۰
-۳-۲-۳ دماي بتن ……………………………………………………………………………………………… ۶۱
-۳-۳ اندازه گيري تراز آب مخزن…………………………………………………………………………. ۶۱
-۴-۳ تحليل داده ها و همبستگي ها در مورد دما و تراز آب مخزن…………………………….. ۶۲
-۵-۳ اندازه گيري جابجايي ها……………………………………………………………………………… ۶۳
-۱-۵-۳ جابجايي در افق…………………………………………………………………………………….. ۶۳
-۲-۵-۳ جابجايي قائم ( نشست ) ………………………………………………………………………… ۶۶
-۶-۳ شيب سنجي …………………………………………………………………………………………….. ۷۰
-۷-۳ درز سنجي ………………………………………………………………………………………………. ۷۳
-۸-۳ ترك سنج ………………………………………………………………………………………………… ۷۴
-۹-۳ تنش سنجي………………………………………………………………………………………………. ۷۵
-۱۰-۳ كرنش سنجي …………………………………………………………………………………………. ۷۶
-۱۱-۳ فشار منفذي …………………………………………………………………………………………… ۸۲
-۱۲-۳ نشت آب……………………………………………………………………………………………….. ۸۹
فصل ۴ – رفتار سنجي هيدروليكي سد هاي بتني و خاكي…………………………………………. ۹۳
-۱-۴ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… ۹۴
-۲-۴ سرعت آب در خاك …………………………………………………………………………………. ۹۴
-۳-۴ ضريب نفوذ پذيري ……………………………………………………………………………………. ۹۵
٨
۴-۴ تعيين نفوذ پذيري خاك………………………………………………………………………………… ۹۶
-۵-۴ فشارتراوش………………………………………………………………………………………………. ۹۹
۶-۴ جوشش……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰
-۷-۴ ضريب اطمينان در برابر جوشش …………………………………………………………………. ۱۰۰
-۸-۴ جوشش در پاي سپر ………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
فصل ۵- بررسي موردي رفتار سنجي در سد ليتان ………………………………………………….. ۱۱۰
-۱-۵ مشخصات كلي سد ليتان…………………………………………………………………………….. ۱۱۱
-۲-۵ شناخت بارهاي وارده بر سد در شرايط عادي بهره برداري……………………………….. ۱۱۲
-۳-۵ دما………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
-۴-۵ تراز آب درياچه………………………………………………………………………………………… ۱۱۷
-۵-۵ انحراف سنجي تاج سد اصلي………………………………………………………………………. ۱۱۷
-۶-۵ جابجايي پاندولها ………………………………………………………………………………………. ۱۲۲
-۷-۵ اندازه گيري ميزان باز شدگي درزها………………………………………………………………. ۱۵۸
-۸-۵ شيب خطي……………………………………………………………………………………………….. ۱۷۷
-۹-۵ زهكش ها ……………………………………………………………………………………………….. ۱۹۳
-۱۰-۵ تراز يابي تاج سد اصلي……………………………………………………………………………. ۱۹۷
-۱۱-۵ تراز يابي سد تنظيمي ………………………………………………………………………………. ۲۰۰
فصل ششم………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۱
نتايج كلي ………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۲
پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۳
فهرست منايع غير فارسي ……………………………………………………………………………………. ۲۰۳
فهرست منابع فارسي ………………………………………………………………………………………….. ۲۰۴
چكيده انگليسي …………………………………………………………………………………………………. ۲۰۵
٩
فهرست جداول
عنوان صفحه
۱-۴ ابزارهاي مورد استفاده در سد بتني كواگان ……………………………………………………… ۱۰۹
۱-۵ تناوب اندازه گيري و رفتارنگاري …………………………………………………………………… ۱۱۴
۱۱۸ …………………………………………………….. ۲-۵ جدول سطح تراز آب دريا به در سال ۱۳۸۱
۱۱۹ …………………………………………………….. ۳-۵ جدول سطح تراز آب دريا به در سال ۱۳۸۲
۱۲۴ …………………………………………..L.B – R.B 4-5 جدول مقادير انحراف پاندول مستقيم
۱۲۵ …………………………………………..U/S – D/S 5-5 جدول مقادير انحراف پاندول مستقيم
۱۲۶ …………………………………………L.B – R.B 6-5 جدول مقادير انحراف پاندول معكوس
۱۲۷ ……………………………………….. U/S – D/S 7-5 جدول مقادير انحراف پاندول معكوس
١٠
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
ها قبل از آبگيري سد……………………………….. ۴۴ x 1-2 نمايش مقادير تنشها در جهت محور
ها قبل از آبگيري سد………………………… ۴۵ x 2-2 نمايش مقادير تغيير شكل در جهت محور
قبل از آبگيري سد……………………………………… ۴۶ von mises 3-2 نمايش مقادير تنشها
ها قبل از آبگيري سد………………………… ۴۷ y 4-2 نمايش مقادير تغيير شكل در جهت محور
ها قبل از آبگيري سد……………………………….. ۴۸ y 5-2 نمايش مقادير تنشها در جهت محور
ها بعد از آبگيري سد……………………………….. ۴۹ x 6-2 نمايش مقادير تنشها در جهت محور
ها بعد از آبگيري سد……………………………. ۵۰ y 7-2 نمايش مقادير كرنش ها در جهت محور
۸-۲ نمايش مقادير تنشهاي برشي سد بعد از آبگيري سد…………………………………………… ۵۱
ها بعد از آبگيري سد………………………………. ۵۲ x 9-2 نمايش مقادير كرنش در جهت محور
۵۳ ………………………………………………………….. von mises 10-2 نمايش مقادير تنشهاي
ها بعد از آبگيري سد……………………. ۵۴ y 11-2 نمايش مقادير جابجائي سد در جهت محور
ها بعد از آبگيري سد……………………………… ۵۵ y 12-2 نمايش مقادير تنشها در جهت محور
ها بعد از آبگيري سد……………………. ۵۶ x 13-2 نمايش مقادير جابجائي سد در جهت محور
۱۱۵ ………………………………………………………… ۱-۵ تغييرات درجه حرارت هوا در سال ۱۳۸۲
۱۱۶ ……………………………………………….۱۳۸۲- ۲-۵ تغييرات درجه حرارت هوا در سال ۱۳۷۷
۱۲۰ ……………………………………………………………… ۳-۵ سطح تراز آب درياچه در سال ۱۳۸۱
۱۲۱ ……………………………………………………. ۱۳۸۲ – ۴-۵ سطح تراز آب درياچه از سال ۱۳۷۲
۸۲ (درجهت سد آب پاياب)………… ۱۲۸ – از سال ۷۲ B 5-5 نمودار پوش حركات حدي ياندول مستقيم پايه
۸۲ (در جهت چپ  راست) …………. ۱۲۹ – از سال ۷۲ B 6-5 نموار پوش حركات جدي پاندول مستقيم پايه
از سال ۷۲ تا ۸۲ (در جهت سد آب  پاياب) …… ۱۳۰ B 7-5 نمودار پوش حركات حدي پاندول معكوس ۴
١١
از سال ۷۲ تا ۸۲ (در جهت چپ  راست)……….. ۱۳۱ B 8-5 نمودار پوش حركات حدي پاندول معكوس ۴
از سال ۷۲ تا ۸۲ (در جهت سد آب  پاياب) …….. ۱۳۲ B 9-5 نمودار پوش حركات حدي پاندول مستقيم ۸
از سال ۷۲ تا ۸۲ (در جهت چپ  راست) ………. ۱۳۳ B 10-5 نمودار پوش حركات حدي پاندول مستقيم ۸
از سال ۷۲ تا ۸۲ (در جهت سد آب  پاياب)…. ۱۳۴ B 11-5 نمودار پوش حركات حدي پاندول معكوس ۸
از سال ۷۲ تا ۸۲ (در جهت چپ  راست) …….. ۱۳۵ B 12-5 نمودار پوش حركات حدي پاندول معكوس ۸
از سال ۷۲ تا ۸۲ (در جهت سد آب  پاياب) ….. ۱۳۶ B 13-5 نمودار پوش حركات حدي پاندول مستقيم ۱۲
از سال ۷۲ تا ۸۲ (در جهت چپ  راست) ……… ۱۳۷ B 14-5 نمودار پوش حركات حدي پاندول مستقيم ۱۲
از سال ۷۲ تا ۸۲ (در جهت سد آب  پاياب) … ۱۳۸ B 15-5 نمودار پوش حركات حدي پاندول معكوس ۱۲
از سال ۷۲ تا ۸۲ (در جهت چپ  راست) ……. ۱۳۹ B 16-5 نمودار پوش حركات حدي پاندول معكوس ۱۲
از سال ۷۲ تا ۸۲ (در جهت سد آب  پاياب) ….. ۱۴۰ B 17-5 نمودار پوش حركات حدي پاندول مستقيم ۱۶
از سال ۷۲ تا ۸۲ (در جهت چپ  راست) ……… ۱۴۱ B 18-5 نمودار پوش حركات حدي پاندول مستقيم ۱۶
از سال ۷۲ تا ۸۲ (در جهت سد آب  پاياب) … ۱۴۲ B 19-5 نمودار پوش حركات حدي پاندول معكوس ۱۶
از سال ۷۲ تا ۸۲ (در جهت چپ  راست) ……. ۱۴۳ B 20-5 نمودار پوش حركات حدي پاندول معكوس ۱۶
۲۱-۵ نمودار پوش حركات حدي پاندول مستقيم ۲۰ B
از سال ۷۲ تا ۸۲ (در جهت سد آب  پاياب) ….. ۱۴۴
از سال ۷۲ تا ۸۲ (در جهت چپ  راست) ……… ۱۴۵ B 22-5 نمودار پوش حركات حدي پاندول مستقيم ۲۰
از سال ۷۲ تا ۸۲ (در جهت سد آب  پاياب) … ۱۴۶ B 23-5 نمودار پوش حركات حدي پاندول معكوس ۲۰
از سال ۷۲ تا ۸۲ (در جهت چپ  راست) ……. ۱۴۷ B 24-5 نمودار پوش حركات حدي پاندول معكوس ۲۰
از سال ۷۲ تا ۸۲ (در جهت سد آب  پاياب) ….. ۱۴۸ B 26-5 نمودار پوش حركات حدي پاندول مستقيم ۲۱
از سال ۷۲ تا ۸۲ (در جهت چپ  راست) ……… ۱۴۹ B 27-5 نمودار پوش حركات حدي پاندول مستقيم ۲۱
از سال ۷۲ تا ۸۲ (در جهت سد آب  پاياب) … ۱۵۰ B 28-5 نمودار پوش حركات حدي پاندول معكوس ۲۱
از سال ۷۲ تا ۸۲ (در جهت چپ  راست) ……. ۱۵۱ B 29-5 نمودار پوش حركات حدي پاندول معكوس

توضیحات متن:

روش تحقيق
۱ – جمع آوری اطلاعات در مورد ابزار دقيق از شرکت های پخش وسایت های اینترنتی و کاتالوگهای مربوطه
۲ –  بررسی و مطالعه ی تئوريکی در سدهايی که مجهز به ابزار دقیق بوده و دارای حد اول و گراف های مربوطه به رفتار سنجی می باشد .
۳ –  اقدام به مطالعه و بررسی گزارشات انجام يافته درموردرفتار نگاری در برخی ازسدهای کشور
۴ –  بررسی نرم افزاری يک سد بتنی از نظر رفتار نگاری و همچنين مدلسازی یک سد خاکی از نظر رفتار نگاری نفوذ و ديگر رفتارهای مربوط به جریانات زیرزمینی و فشارهای بر کنش در مقابل جوشش و روانگرائی و …

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج