گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 13,000 تومان
این فایل در قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی عمران  امکان پذیري اقتصادي – کاربردي استفاده از دوربرگردان در تقاطع همسطح را قرار دادیم . این پروژه پایان نامه  در قالب ۳۳۳ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد pdf قابل ویرایش نیست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر سایت ها با قیمت ارزانتر در اختیار شما دانشجویان قرار می گیرد
از این پروژه کارآموزی آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید
فهرست مطالب:
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
فصل اول: تعریفمسأله
-۱-۱ تعریفمسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳
-۲-۱ نیاز به مطالعه در مورد مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
-۳-۱ اثرات مهم مطالعه بر مسأله از نظر بهبود آن……………………………………………………………………………………………………………. ۳۵
-۴-۱ اهدافو فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶
-۵-۱ دامنه اثر مسأله در جامعه علمی و اجتماع………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
-۶-۱ موارد عدم استفاده از دوربرگردان……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
فصل دوم: کاوشدر متون
-۱-۲ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
-۲-۲ اهداففصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱
-۳-۲ توضیح مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳
-۴-۲ مطالعه حرکتمستقیم گردشبه چپ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
-۵-۲ مطالعاتدوربرگردان……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
-۶-۲ مطالعه برخوردها……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷
-۷-۲ برخوردها در مقابل تصادفات……………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸
-۸-۲ شدتبرخوردها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
-۹-۲ انواع برخوردهاي مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰
-۱-۹-۲ برخوردها در سایتتقاطع چراغدار…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰
-۲-۹-۲ برخوردها در سایتسکوي میانی بازشده………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
-۱۰-۲ شناسائی برخوردها…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
-۱۱-۲ متدولوژي ( روشتحقیق )………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
-۱۲-۲ برنامه ساده سازي اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
-۱۳-۲ جمع آوري اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰
-۱-۱۳-۲ توضیع محل هاي مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰
-۱-۱-۱۳-۲ توضیع سایتتقاطع چراغدار……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱
-۲-۱-۱۳-۲ توضیع سایت سکوي میانی بازشده…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
-۱۴-۲ تجهیزات جمع آوري اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱
-۱۵-۲ مطالعه میدانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲
-۱-۱۵-۲ آنالیز اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳
در سایتتقاطع چراغدار…………………………………………….. ۷۳ DLT در مقابل حرکت RTUT -1-1-15-2 اطلاعاتآنالیز حرکت
-۱-۱-۱-۱۵-۲ توضیح آنالیزها…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳
٧
-۲-۱-۱-۱۵-۲ میزان برخورد…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲
-۱-۲-۱-۱-۱۵-۲ برخوردها در یکساعت…………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳
-۲-۲-۱-۱-۱۵-۲ تعداد برخوردها در هزار وسیله نقلیه……………………………………………………………………………………………………. ۸۵
-۳-۱-۱-۱۵-۲ تحلیل شدت……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۶
در سایتسکوي میانی بازشده……………………………………… ۹۱ DLT در مقابل حرکت RTUT -2-1-15-2 اطلاعاتآنالیز حرکت
-۱-۲-۱-۱۵-۲ توضیح آنالیزها…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱
-۲-۲-۱-۱۵-۲ میزان برخورد…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸
-۱-۲-۲-۱-۱۵-۲ برخوردها در یکساعت…………………………………………………………………………………………………………………. ۹۸
-۲-۲-۲-۱-۱۵-۲ تعداد برخوردها در هزار وسیله نقلیه…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
-۳-۲-۲-۱-۱۵-۲ آنالیز شدت…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
-۱۶-۲ آنالیز دورزدن……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵
-۱-۱۶-۲ تشریح دورزدن در سایت سکوي میانی بازشده………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵
-۱۷-۲ خلاصه ، نتایج ، پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰
-۱-۱۷-۲ خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰
-۲-۱۷-۲ نتایج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱
-۳-۱۷-۲ پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱
در راههاي چهارخطه شریانی………………………………………………………. ۱۱۲ RTUT -18-2 اندازه گیري کاربردي استفاده از حرکت
-۱-۱۸-۲ خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲
-۲-۱۸-۲ نتایج و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳
در تقاطع هاي چراغدار………………………………………………………………. ۱۱۶ RTUT -19-2 اندازه گیري کاربردي استفاده از حرکت
-۱-۱۹-۲ خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶
-۲-۱۹-۲ نتایج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷
-۳-۱۹-۲ پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹
-۲۰-۲ تعیین محل بهینه دوربرگردان………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰
-۱-۲۰-۲ خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰
-۲-۲۰-۲ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰
-۳-۲۰-۲ آنالیزهاي کاربردي…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱
-۴-۲۰-۲ آنالیز بخشترافیکبهم بافته……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۲
-۵-۲۰-۲ سرعتبخشترافیکبهم بافته ( وي وینگ)………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳
-۶-۲۰-۲ انواع وي وینگ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳
-۷-۲۰-۲ دوربرگردان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵
-۸-۲۰-۲ ارائه مدل………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵
۱۲۸ …………………RTUT -21-2 تعیین فاصله خیابان فرعی و دوربرگردان پائین دست جهتاستفاده وسائل نقلیه انجام دهنده حرکت
-۱-۲۱-۲ صورت مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸
-۲-۲۱-۲ هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹
-۳-۲۱-۲ یافته ها و نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹
٨
-۴-۲۱-۲ فواید و منافع……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۰
فصل سوم: متدولوژي و روشتحقیق
-۱-۳ متولوژي و روشتحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۱
-۱-۱-۳ زمان سفر و تأخیر……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۱
-۲-۱-۳ مصرفسوخت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱
-۳-۱-۳ آلودگی محیط زیست…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲
-۴-۱-۳ طرح هندسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲
-۵-۱-۳ ایمنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳
-۶-۱-۳ سطح خدمت راه………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۳
-۷-۱-۳ هزینه ساختدوربرگردان نسبتبه طرحهاي دیگر……………………………………………………………………………………………. ۱۳۳
-۸-۱-۳ تخریب روسازي………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۳
-۹-۱-۳ روان شناسی رفتار رانندگان………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳
-۱۰-۱-۳ رفتو آمد عابران پیاده……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۴
فصل چهارم: دسته بندي و بررسی نمونه طرحهاي بریدگی جزایر میانی
-۱-۴ عوامل به کار رفته در دسته بندي طرحهاي بریدگی جزایر میانی……………………………………………………………………………… ۱۳۵
-۲-۴ بررسی کلی نمونه طرحهاي بریدگی جزایر میانی…………………………………………………………………………………………………. ۱۳۷
-۱-۲-۴ بریدگی جزایر میانی بین تقاطعی متداول…………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۸
-۱-۱-۲-۴ نوع ۱-الف، بریدگی جزایر میانی متداول فاقد خطوط چپگرد………………………………………………………………………… ۱۳۹
-۱-۱-۱-۲-۴ مزایا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹
-۲-۱-۱-۲-۴ معایب………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹
-۲-۱-۲-۴ نوع ۱-ب ، بریدگی جزایر میانی متداول داراي خطوط چپگرد……………………………………………………………………….. ۱۴۰
-۱-۲-۱-۲-۴ مزایا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۰
-۲-۲-۱-۲-۴ معایب………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۱
-۳-۱-۲-۴ نوع ۱-پ ، بریدگی جزایر میانی متداول داراي خطوط چپگرد و تورفتگی………………………………………………………… ۱۴۱
-۱-۳-۱-۲-۴ مزایا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۱
-۲-۳-۱-۲-۴ معایب………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۲
-۲-۲-۴ بریدگی جزایر میانی بین تقاطعی جهتدار……………………………………………………………………………………………………… ۱۴۲
-۱-۲-۲-۴ نوع ۲-الف،بریدگی جزایر میانی بین تقاطعی جهتدار فاقد خطوط چپگرد……………………………………………………….. ۱۴۳
-۱-۱-۲-۲-۴ مزایا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۳
-۲-۱-۲-۲-۴ معایب………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۴
-۲-۲-۲-۴ نوع ۲-ب،بریدگی جزایر میانی بین تقاطعی جهتدار داراي خطوط چپگرد………………………………………………………. ۱۴۴
-۱-۲-۲-۲-۴ مزایا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۴
-۲-۲-۲-۲-۴ معایب………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۵
-۳-۲-۲-۴ نوع ۲-پ ، بریدگی جزایر میانی بین تقاطعی جهتدار داراي خطوط چپگرد و تورفتگی…………………………………….. ۱۴۵
-۱-۳-۲-۲-۴ مزایا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۵
-۲-۳-۲-۲-۴ معایب………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۶
٩
-۳-۲-۴ بریدگی جزایر میانی متداول در تقاطع هاي سه راه……………………………………………………………………………………………. ۱۴۶
-۱-۳-۲-۴ نوع ۳-الف، بریدگی جزایر میانی متداول فاقد خطوط چپگرد در تقاطع سه راه………………………………………………….. ۱۴۷
-۱-۱-۳-۲-۴ مزایا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۷
-۲-۱-۳-۲-۴ معایب………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۸
-۲-۳-۲-۴ نوع ۳-ب ، بریدگی جزایر میانی متداول داراي یکخط چپگرد در تقاطع سه راه……………………………………………….. ۱۴۸
-۱-۲-۳-۲-۴ مزایا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۹
-۲-۲-۳-۲-۴ معایب………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۹
-۳-۳-۲-۴ نوع ۳-پ ، بریدگی جزایر میانی متداول با دو مسیر چپگرد در تقاطع هاي سه راه……………………………………………….. ۱۵۰
-۱-۳-۳-۲-۴ مزایا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۰
-۲-۳-۳-۲-۴ معایب………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱
-۴-۳-۲-۴ نوع ۳-ت ، بریدگی جزایر میانی متداول داراي خطوط عبوري چپگرد و تورفتگی در تقاطع هاي سه راه…………………. ۱۵۱
-۱-۴-۳-۲-۴ مزایا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱
-۲-۴-۳-۲-۴ معایب………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۲
-۴-۲-۴ بریدگی جزایر میانی جهتدار احداث شده در یکتقاطع سه راه……………………………………………………………………….. ۱۵۲
-۱-۴-۲-۴ نوع ۴-الف، بریدگی جزایر میانی جهتدار براي انجام حرکات گردشبه چپاز معبر اصلی تقاطع سه راه…………… ۱۵۳
-۱-۱-۴-۲-۴ مزایا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۳
-۲-۱-۴-۲-۴ معایب………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۴
-۲-۴-۲-۴ نوع ۴-ب ، بریدگی جزایر میانی جهتدار براي انجام گردشبه چپبه داخل معبر اصلی تقاطع سه راه…………………. ۱۵۵
-۱-۲-۴-۲-۴ مزایا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۵
-۲-۲-۴-۲-۴ معایب………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۵
-۵-۲-۴ بریدگی جزایر میانی متداول در تقاطع چهار راه……………………………………………………………………………………………….. ۱۵۶
-۱-۵-۲-۴ نوع ۵-الف، بریدگی جزایر میانی متداول فاقد خطوط عبوري چپگرد احداثی در تقاطع چهار راه…………………………. ۱۵۷
-۱-۱-۵-۲-۴ مزایا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۷
-۲-۱-۵-۲-۴ معایب………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۷
-۲-۵-۲-۴ نوع ۵-ب ، بریدگی جزایر میانی متداول داراي خطوط عبوري چپگرد احداثی در تقاطع چهار راه…………………………. ۱۵۸
-۱-۲-۵-۲-۴ مزایا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۸
-۲-۲-۵-۲-۴ معایب………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۹
-۶-۲-۴ جزایر میانی جهتدار براي انجام چپگرد از معبر اصلی تقاطع چهار راه………………………………………………………………… ۱۵۹
-۱-۶-۲-۴ بریدگی جزایر میانی جهتدار براي انجام حرکات چپگرد از معبر اصلی تقاطع چهار راه……………………………………… ۱۶۰
-۱-۱-۶-۲-۴ مزایا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۰
-۲-۱-۶-۲-۴ معایب………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۱
-۷-۲-۴ دسترسی دوکی شکل بین تقاطعی براي انجام مانورهاي گردشی دوربرگردان………………………………………………………… ۱۶۱
-۱-۷-۲-۴ نوع ۷-الف، دسترسی دوکی شکل بین تقاطعی احداثی به سمت چپبراي انجام مانورهاي گردشی دوربرگردان……. ۱۶۲
-۱-۱-۷-۲-۴ مزایا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۲
-۲-۱-۷-۲-۴ معایب……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۳
-۲-۷-۲-۴ نوع ۷-ب ، دسترسی دوکی شکل بین تقاطعی از سمتراستبراي انجام مانورهاي گردشی دوربرگردان………………. ۱۶۳
١٠
-۱-۲-۷-۲-۴ مزایا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۳
-۲-۲-۷-۲-۴ معایب………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۳
-۳-۴ عواملی که بر ایمنی و نحوه عملکرد جزایر میانی تأثیر می گذارند…………………………………………………………………………… ۱۶۴
-۱-۳-۴ محیط معبر………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۴
-۱-۱-۳-۴ میزان توسعه شهري…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۴
-۲-۱-۳-۴ سرعت حرکت………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۵
-۳-۱-۳-۴ تراکم دسترسی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۶
-۲-۳-۴ تقاضاي عملکردي……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۶
-۱-۲-۳-۴ حجم معبر اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۷
-۲-۲-۳-۴ حجم معبر فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۷
-۳-۲-۳-۴ حجم حرکاتگردشی دوربرگردان و چپگرد……………………………………………………………………………………………… ۱۶۷
-۳-۳-۴ موانع و محدودیتهاي فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۸
-۱-۳-۳-۴ مسافتدید……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۸
-۲-۳-۳-۴ عرضحریم و موانع ساختمانی………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۸
-۴-۳-۴ طرح هندسی معبر………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۹
-۱-۴-۳-۴ تعداد خطوط عبوري……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۹
-۲-۴-۳-۴ عرضجزیره میانی…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۹
-۵-۳-۴ ویژگیهاي مناطق مجاور………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۱
-۴-۴ ایمنی نسبی طرحهاي بریدگی جزایر میانی براساسنقاط تصادف یا ترافیک………………………………………………………………. ۱۷۲
-۵-۴ ترکیببریدگیهاي جزایر میانی در امتداد خیابانهاي شریانی……………………………………………………………………………………. ۱۷۴
-۱-۵-۴ ترکیب ۱،بریدگیهاي میانی بین تقاطعی جهتدار احداث شده دربین دوتقاطع چهارشاخه داراي بریدگی میانی جهتدار…… ۱۷۵
-۲-۵-۴ ترکیب ۲ ، بریدگیهاي میانی بین تقاطعی متداول در بین دو تقاطع چهار راه همراه با بریدگیهاي جزایر میانی متداول……… ۱۷۵
-۳-۵-۴ ترکیب ۳،بریدگیهاي میانی بین تقاطعی جهتدار واقع دربین دو تقاطع چهارراه همراه بابریدگیهاي جزایر میانی متداول………. ۱۷۶
-۴-۵-۴ ترکیب ۴ ، بریدگیهاي میانی بین تقاطعی جهتدار احداثی در بین تقاطع هاي چهارراه فاقد بریدگیهاي جزایر میانی……… ۱۷۷
-۵-۵-۴ ترکیب ۵ ، بریدگیهاي جزیره بین تقاطعی جهتدار در بین تقاطع هاي سه راه فاقد بریدگی جزیره میانی……………………. ۱۷۷
-۶-۵-۴ ترکیب ۶،بریدگیهاي جزیره میانی بین تقاطعی متداول احداث شده دربین تقاطع هاي چهارراه فاقدبریدگی جزیره میانی…… ۱۷۸
-۷-۵-۴ ترکیب ۷ ، بریدگیهاي جزایرمیانی بین تقاطعی متداول احداثی در بین تقاطع هاي سه راه فاقد بریدگی جزیره میانی………. ۱۷۹
-۸-۵-۴ ترکیب ۸ ، بریدگیهاي جزایر میانی بین تقاطعی متداول جهتدار در بین تقاطع هاي چراغدار چهار راه داراي بریدگی
جزیره میانی سنتی ، ضمن ممنوعیتتمام حرکاتچپگرد………………………………………………………………………………………………. ۱۷۹
فصل پنجم: بررسی عملکرد دوربرگردان تقاطع بزرگراه شهید چمران وخیابان باقرخان
-۱-۵ شماي کلی تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان باقرخان ، قبل از احداثدوربرگردان……………………………………………….. ۱۸۱
۱۸۵ ……………………………………………….(۸/ ۷ الی ۰۰ / -۲-۵ مسأله مصرفسوختدر اثر احداثدوربرگردان ( ساعتاوج صبح ، ۰۰
-۱-۲-۵ بررسی میزان مصرفسوختوسایل نقلیه شاخه غربی تقاطع ( خیابان باقرخان غربی)………………………………………………. ۱۸۵
-۱-۱-۲-۵ بررسی میزان مصرفسوختوسایل نقلیه قبل از احداثدوربرگردان………………………………………………………………. ۱۸۶
-۲-۱-۲-۵ بررسی میزان مصرفسوختوسایل نقلیه بعد از احداثدوربرگردان………………………………………………………………. ۱۸۸
-۳-۱-۲-۵ مقایسه میزان مصرفسوختوسایل نقلیه شاخه غربی تقاطع ، قبل و بعد از احداثدوربرگردان……………………………. ۱۸۹
١١
-۲-۲-۵ بررسی میزان مصرفسوختوسایل نقلیه شاخه شرقی تقاطع ( خیابان باقرخان شرقی )……………………………………………. ۱۹۰
-۱-۲-۲-۵ بررسی میزان مصرفسوختوسایل نقلیه قبل از احداثدوربرگردان……………………………………………………………….. ۱۹۰
-۲-۲-۲-۵ بررسی میزان مصرفسوختوسایل نقلیه بعد از احداثدوربرگردان………………………………………………………………. ۱۹۱
-۳-۲-۲-۵ مقایسه میزان مصرفسوختوسایل نقلیه شاخه شرقی تقاطع ، قبل و بعد از احداثدوربرگردان…………………………… ۱۹۲
-۳-۲-۵ بررسی میزان مصرفسوختوسایل نقلیه شاخه شمالی تقاطع ( بزرگراه شهید چمران )…………………………………………… ۱۹۳
۱۹۳ ……………………………………………………………………………. -۱-۳-۲-۵ بررسی میزان مصرفسوختوسایل نقلیه حرکتهاي ۸ و ۹
-۱-۱-۳-۲-۵ بررسی میزان مصرفسوختوسایل نقلیه قبل از احداثدوربرگردان………………………………………………………….. ۱۹۳
-۲-۱-۳-۲-۵ بررسی میزان مصرفسوختوسایل نقلیه بعد از احداثدوربرگردان…………………………………………………………… ۱۹۴
-۳-۱-۳-۲-۵ بررسی میزان مصرفسوختوسایل نقلیه شاخه شمالی تقاطع ، قبل و بعد از احداثدوربرگردان……………………… ۱۹۴
۱۹۴ …………………………………………………………………………. -۲-۳-۲-۵ بررسی میزان مصرفسوختوسایل نقلیه حرکتهاي ۱۰ و ۱۱
-۱-۲-۳-۲-۵ بررسی میزان مصرفسوختوسایل نقلیه قبل از احداثدوربرگردان………………………………………………………….. ۱۹۴
-۲-۲-۳-۲-۵ بررسی میزان مصرفسوختوسایل نقلیه بعد از احداثدوربرگردان…………………………………………………………… ۱۹۵
-۳-۲-۳-۲-۵ مقایسه میزان مصرفسوختوسایل نقلیه شاخه شمالی تقاطع ، قبل و بعد از احداثدوربرگردان………………………. ۱۹۶
-۴-۲-۵ بررسی میزان مصرفسوختوسایل نقلیه شاخه جنوبی تقاطع ( بزرگراه شهید چمران )…………………………………………… ۱۹۶
-۱-۴-۲-۵ بررسی میزان مصرفسوختوسایل نقلیه قبل از احداثدوربرگردان………………………………………………………………. ۱۹۷
-۲-۴-۲-۵ بررسی میزان مصرفسوختوسایل نقلیه بعد از احداثدوربرگردان………………………………………………………………. ۱۹۸
-۳-۴-۲-۵ مقایسه میزان مصرفسوختوسایل نقلیه شاخه جنوبی تقاطع ، قبل و بعد از احداثدوربرگردان………………………….. ۱۹۸
-۵-۲-۵ بررسی میزان مصرفبنزین کل حرکتهاي تقاطع قبل و بعد از احداثدوربرگردان ، در ساعتاوج صبح……………………. ۱۹۸
-۳-۵ مسأله مصرفسوختدر اثر احداثدوربرگردان ( ساعتاوج عصر)……………………………………………………………………… ۲۰۰
-۱-۳-۵ بررسی میزان مصرفسوختوسایل نقلیه شاخه غربی تقاطع ( خیابان باقرخان غربی )……………………………………………… ۲۰۰
-۱-۱-۳-۵ بررسی میزان مصرفسوختوسایل نقلیه قبل از احداثدوربرگردان………………………………………………………………. ۲۰۰
-۲-۱-۳-۵ بررسی میزان مصرفسوختوسایل نقلیه بعد از احداثدوربرگردان………………………………………………………………. ۲۰۱
-۳-۱-۳-۵ مقایسه میزان مصرفسوختوسایل نقلیه شاخه غربی تقاطع ، قبل و بعد از احداثدوربرگردان……………………………. ۲۰۲
-۲-۳-۵ بررسی میزان مصرفسوختوسایل نقلیه شاخه شرقی تقاطع ( خیابان باقرخان شرقی )……………………………………………. ۲۰۳
-۱-۲-۳-۵ بررسی میزان مصرفسوختوسایل نقلیه قبل از احداثدوربرگردان………………………………………………………………. ۲۰۳
-۲-۲-۳-۵ بررسی میزان مصرفسوختوسایل نقلیه بعد از احداثدوربرگردان………………………………………………………………. ۲۰۴
-۳-۲-۳-۵ مقایسه میزان مصرفسوختوسایل نقلیه شاخه شرقی تقاطع ، قبل و بعد از احداثدوربرگردان…………………………… ۲۰۵
-۳-۳-۵ بررسی میزان مصرفسوختوسایل نقلیه شاخه شمالی تقاطع ( بزرگراه شهید چمران )…………………………………………… ۲۰۶
۲۰۶ …………………………………………………………………………….. -۱-۳-۳-۵ بررسی میزان مصرفسوختوسایل نقلیه حرکتهاي ۸ و ۹
<font fac

خرید و دانلود

با قیمت 13,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج