گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 79 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 8,000 تومان
این فایل در قالبPDF تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  مهندسی عمران ارزیابی فرم هندسی راه آهن بافق بندرعباس . این پروژه پایان نامه در قالب ۲۳۱ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد PDF قابل ویرایش نیست و قیمت پایان نامه نیز در مقایسه با سایر فروشگاهها ارزان تر قرار داده شده است
از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی عمران-راه وترابری
چكيده……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
فصل اول: تعريف مسائله…………………………………………………………………. ۱۴
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
هدف از تحقيق ………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
اهميت موضوع ………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
تعريف مسئله ……………………………………………………………………………………………………. ۱۷
مشكلات تحقيق ……………………………………………………………………………………………….. ۱۷
فصل دوم: كاوش در متون……………………………………………………………….. ۱۸
سرعت در راه آهن ……………………………………………………………………………………………… ۱۹
تصميم گيري چندشاخصه……………………………………………………………………………………. ۲۰
واژگان تخصصي تحقيق………………………………………………………………………………………. ۲۱
فصل سوم: متدلوژي يا روش تحقيق………………………………………………….. ۲۵
خلاصه مشخصات محور بافق – بندرعباس…………………………………………………………… ۲۶
فاصله بين دو ريل ………………………………………………………………………………………………. ۲۷
خط تعادل ………………………………………………………………………………………………………… ۲۹
تسطيح و زيرسازي……………………………………………………………………………………………… ۲۹
قوسهاي افقي……………………………………………………………………………………………………… ۳۱
عمل قوسهاي ساده……………………………………………………………………………………………… ۳۱
درجه قوس………………………………………………………………………………………………………… ۳۱
طول قوس ………………………………………………………………………………………………………… ۳۳
محدوده عمليات ………………………………………………………………………………………………… ۳۴
قوسهاي حلزوني بالا رونده………………………………………………………………………………….. ۳۵
شيب عرضي (دور) …………………………………………………………………………………………….. ۳۷
برآيندهاي جانبي ……………………………………………………………………………………………….. ۳۹
سرعت واژگوني…………………………………………………………………………………………………. ۴۰
ايجاد شيب عرضي ……………………………………………………………………………………………… ۴۱
طول اسپيرال………………………………………………………………………………………………………. ۴۱
جايابي اسپيرال……………………………………………………………………………………………………. ۴۳
پيچهاي چند مركزي……………………………………………………………………………………………. ۴۳
تصحيح قوس…………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
تنوري تخصيص خط ………………………………………………………………………………………….. ۴۵
كاربرد تئوري……………………………………………………………………………………………………… ۴۵
تهيه اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………. ۴۶
محاسبات تعديل…………………………………………………………………………………………………. ۴۶
تعيين مسير به وسيله خط مماس…………………………………………………………………………… ۴۷
مشخصات بنيادي ……………………………………………………………………………………………….. ۴۹
نسبت تغييرات……………………………………………………………………………………………………. ۴۹
روش افست از تانژانت……………………………………………………………………………………….. ۵۰
نسبت تغييرات در روش شيب……………………………………………………………………………… ۵۱
شيب طولي و نيروي كشش…………………………………………………………………………………. ۵۳
مقاومتهاي هميشگي قطار…………………………………………………………………………………….. ۵۴
مقاومت مسير……………………………………………………………………………………………………… ۵۵
مقاومت هوا ………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
مقاومت لبه بانداژ………………………………………………………………………………………………… ۵۶
روش اشميت و توتهيل ……………………………………………………………………………………….. ۵۹
روش ديويس……………………………………………………………………………………………………… ۵۹
فرمول ديويس بهينه…………………………………………………………………………………………….. ۶۰
فرمول كاربري ساده…………………………………………………………………………………………….. ۶۲
مقاومت مربوط به شكل هندسي مسير………………………………………………………………….. ۶۴
مقاومت مربوط به قوس………………………………………………………………………………………. ۶۵
مقاومت ناشي از شتابگيري ………………………………………………………………………………….. ۶۶
مقاومت مربوط به كندشدن حركت……………………………………………………………………….. ۶۷
كندي حركت در فراز………………………………………………………………………………………….. ۷۰
۷۰ ……………………………………………………………………………………….. Ft= كندي حركت در ۰
نيروي كشش……………………………………………………………………………………………………… ۷۱
سرعت پيشروي………………………………………………………………………………………………….. ۷۳
قطار بهره برداري…………………………………………………………………………………………………. ۷۴
شيب پيشروي…………………………………………………………………………………………………….. ۷۹
شيب بهينه ………………………………………………………………………………………………………… ۷۹
مسائل مرتبط با شيب ها……………………………………………………………………………………….. ۸۲
تعريف واندازه گيري…………………………………………………………………………………………… ۸۲
شكل هاي مختلف بالا و پائين رفتن ………………………………………………………………………. ۸۴
هزينه هاي مرتبط با بالا و پائين رفتن……………………………………………………………………… ۸۵
اثرات بالا و پئين رفتن بر عملكرد هزينه ها …………………………………………………………….. ۸۶
پروفيل غلطش……………………………………………………………………………………………………. ۸۶
شيب هاي تپه ماهوري………………………………………………………………………………………….. ۸۷
تاثير روي عملكرد………………………………………………………………………………………………. ۸۷
انتخاب شيب …………………………………………………………………………………………………….. ۸۸
مقايسه شيب ها……………………………………………………………………………………………………. ۸۸
انتخاب شيب بهينه………………………………………………………………………………………………. ۹۱
پروفيل هاي متعادل شده……………………………………………………………………………………….. ۹۱
مسائل مرتبط با شيب هاي متعادل شده………………………………………………………………….. ۹۱
مقدار حمل بار……………………………………………………………………………………………………. ۹۲
عاملهاي موثر در حمل بار……………………………………………………………………………………. ۹۲
كاربرد مقدارحمل بار…………………………………………………………………………………………… ۹۲
پيدا كردن مقدار حمل بار…………………………………………………………………………………….. ۹۳
مقدار حمل بار تعديل شده ………………………………………………………………………………….. ۹۶
سرعت در مقابل حمل بار……………………………………………………………………………………. ۹۸
تاثيرات آب و هوا……………………………………………………………………………………………….. ۹۸
سوانح، حوادث و مسائل مرتبط با آن …………………………………………………………………… ۱۰۰
مسائل فني …………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
اجرانشدن مقررات………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
رفاه پرسنل…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
گزينش………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
نظارت………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳
آموزش……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳
بي تفاوتي………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
تحصيلات………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
نگهداري پرسنل………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
معاينه………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶
فصل چهارم: جمع آوري اطلاعات……………………………………………………. ۱۰۷
مقدمه(تصميم گيري هاي چند معياره) …………………………………………………………………… ۱۰۷
تصميم گيري هاي چندشاخصه ………………………………………………………………………………. ۱۰۸
مقياس اندازه گيري شاخص ها و اندازه گيري يك شاخص كيفي به صورت كمي…………. ۱۱۰
بي بعد كردن………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱
بي بعد كردن با استفاده از نرم ………………………………………………………………………………. ۱۱۱
بي بعد كردن خطي …………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
بي بعدي فازي……………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳
ارزيابي اوزان براي شاخ صها ………………………………………………………………………………. ۱۱۴
تكنيك آنتروپي…………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴
۱۱۹ ………………………………………………………………………………………………….Linmap روش
۱۲۰ ……………………………………………………………………..MADM ارزيابي و بررسي مدلهاي
مدل جبراني……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱
روش مجموع وزين ساده…………………………………………………………………………………….. ۱۲۱
روش تخصيص خطي …………………………………………………………………………………………. ۱۲۳
فصل پنجم: روش كار و محاسبات……………………………………………………. ۱۳۱
ارزيابي مسير………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲
تعيين ومحاسبه شاخص ها…………………………………………………………………………………… ۱۳۲
ظرفيت خط……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۲
زمان سير بين ايستگا هها……………………………………………………………………………………….. ۱۳۴
مسدودي بلاك …………………………………………………………………………………………………… ۱۳۴
زمان صدور و تامين مجوز اعزام قطار……………………………………………………………………. ۱۳۵
مقادير ظرفيت عملي خطوط ………………………………………………………………………………… ۱۳۶
مقاومتمربوط به قوس…………………………………………………………………………………………. ۱۳۶
تعداد سوانح مسيرها……………………………………………………………………………………………. ۱۳۸
مقدار اختلاف شيب طولي ………………………………………………………………………………….. ۱۳۹
نوع تراورس ……………………………………………………………………………………………………… ۱۴۰
نوع پابند ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۰
محاسبات نهائي ………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۲
مدل جبراني……………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۲
تكنيك آنتروپي…………………………………………………………………………………………………… ۱۴۴
بي مقياس كردن خطي…………………………………………………………………………………………. ۱۴۹
فصل ششم: نتيجه گيري و پيشنهادها………………………………………………….. ۱۵۴
نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۴
پيشنهادها …………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۵
فصل هفتم: منابع و ماخذ …………………………………………………………………. ۱۵۶
فهرست منابع فارسي…………………………………………………………………………………………… ۱۵۷
فهرست منابع خارجي …………………………………………………………………………………………. ۱۶۰
پيوست ۱: آئين نامه ها و استانداردها ……………………………………………………………………… ۱۶۱
پيوست ۲: آمار سوانح …………………………………………………………………………………………. ۱۸۹
پيوست ۳: نقشه ها……………………………………………………………………………………………….. ۲۱۶

توضیحات متن:

 از جمله مسيرهاي مهم ريلي كشور راه آهن بافق- بندرعباس است. لذا ارزيابي اين مسير در كمك به ارتقاء عملكرد شبكه ريلي كشور بسيار مهم خواهد بود . با توجه به نقش مهم اين راه آهن در عملكرد شبكه ريلي كشور و به علت تاثير بسزاي شكل هندسي مسير بر عملكرد آن، اين مسير از لحاظ شكل هندسي مورد ارزيابي قرارگرفت.
به منظورارزيابي شكل هندسي راه آهن بافق – بندرعباس سعي شده تا عوامل مهم و تاثيرگذار بر عملكرد اين راه آهن كه ريشه در شكل هندسي دارند به عنوان شاخص هاي ارزيابي درنظرگرفته شوند ازجمله: (مقاومت مربوط به قوس، اختلاف در شيب طولي، ظرفيت خط، تراورس ، پابند و سوانح )و به كمك روشهاي نوين ارزشيابي هاي چند معياره و چند شاخصه (مجموع وزين ساده SAW ) علاوه بر بيان ارزش ورتبه گزينه موردنظردرمقايسه باسايرگزينه هاي مطرح مانند (راه آهن بافق-يزد،يزد- بادرودوآيين نامه طراحي مسير راه آهن ايران )اولويت تاثيرگذاري هريك ازشاخص ها درارزيابي اين مسير ارائه شود.

خرید و دانلود

با قیمت 8,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج