گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 103 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 9,000 تومان
این فایل در قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  مهندسی عمران  بررسی نقش مشخصات بار و مصالح در افزایش عمر خستگی روسازیهای انعطاف پذیر وارائه راهکارهای ماسب را در اختیار شما قرار داده ایم . این پروژه پایان نامه در قالب ۲۹۴ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد pdf قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر سایت ها بسیار مناسب وارزان می باشد 
از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید 
چكيده ………………………………………………………………………………………………………………………… … ا
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. ت
۱ – فصل اول : تعريف مساله ……………………………………………………………………….. ۱۲
۱-۱ . مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. ۲
۲-۱ . تعريف مساله ………………………………………………………………………………………………………….. ۴
۳-۱ . لزوم انجام تحقيق …………………………………………………………………………………………………… ۷
۴-۱ . شيوه تحقيق ………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۵-۱ . نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
۱۳ – فصل دوم : مروري بر تحقيقات گذشته …………………………………………………… ۷۹
۱-۲ . مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
۲-۲ . كليات …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
۳-۲ . معيارهاي طرح در روسازيهاي انعطاف پذير …………………………………………………………………. ۱۶
۴-۲ . پديده خستگي در روسازيهاي انعطاف پذير …………………………………………………………………… ۲۰
۵-۲ . آزمايش خستگي …………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
۶-۲ . بررسي نقش عوامل مختلف بر خستگي روسازيهاي انعطاف پذير ……………………………………… ۳۲
۱-۶-۲ . روشهاي بررسي اثر با بر خرابي روسازي …………………………………………………………………… ۳۳
۲-۶-۲ . بررسي فاكتور هاي موثر بر خستگي روسازي انعطاف پذير …………………………………………… ۳۴
۱-۲-۶-۲ . بررسي تاثير مشخصات بارهاي وارده ……………………………………………………………………. ۳۶
۱-۱-۲-۶-۲ . بزرگي بار …………………………………………………………………………………………………… ۳۷
۲-۱-۲-۶-۲ . شكل بار ( هندسه بار ) …………………………………………………………………………………… ۳۷
۳-۱-۲-۶-۲ . توزيع بار ……………………………………………………………………………………………………… ۴۲
۴-۱-۲-۶-۲ . تغيير مكان جاني بار ………………………………………………………………………………………. ۴۳
۵-۱-۲-۶-۲ . اثرات ديناميكي بار ……………………………………………………………………………………….. ۴۳
۲-۲-۶-۲ . مشخصات تاير …………………………………………………………………………………………………. ۴۴
۱-۲-۲-۶-۲ .مدلهاي توزيع يكنواخت فشار باد چرخ ……………………………………………………………… ۴۵
۲-۲-۲-۶-۲ . مدلهاي توزيع غير يكنواخت فشار باد چرخ ……………………………………………………….. ۴۶

-۲-۲-۶-۲ . اثر نوع تاير وسيله نقليه …………………………………………………………………………………… ۴۷
۴-۲-۲-۶-۲ . فشارباد چرخ ……………………………………………………………………………………………….. ۴۹
۳-۲-۶-۲ . شرايط محيطي …………………………………………………………………………………………………. ۵۱
۱-۳-۲-۶-۲ . درجه حرارت ………………………………………………………………………………………………. ۵۲
۲-۳-۲-۶-۲ . رطوبت ……………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۴-۲-۶-۲ . سازه روسازي ………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۱-۴-۲-۶-۲ . ظرفيت سازه اي مجموع …………………………………………………………………………………. ۵۶
۲-۴-۲-۶-۲ . ضخامت لايه رويه ………………………………………………………………………………………… ۵۶
۳-۴-۲-۶-۲ . مشخصات لايه رويه ………………………………………………………………………………………. ۵۸
۴-۴-۲-۶-۲ . تاثير مقدار قير و مقدار فضاي خالي مخلوط آسفالتي بر خستگي ……………………………. ۵۸
۵-۴-۲-۶-۲ . مشخصات لايه هاي اساس زير اساس و خاك بستر ……………………………………………… ۶۲
۵-۲-۶-۲ . معيار خرابي …………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۷-۲ . معيار خرابي خستگي …………………………………………………………………………………………………. ۶۵
۱-۷-۲ . مدل اشتو ……………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
۲-۷-۲ . مدل خستگي انستيتو آسفالت ………………………………………………………………………………….. ۶۷
۳-۷-۲ . مدل خستگي ارائه شده توسط راهنماي طراحي شركت شل …………………………………………. ۶۷
۶۸ …………………………………………………………………………………………… FINN 4-7-2 . مدل خستگي
۶۹ …………………………………………………………………………………… RISC 5-7-2 . مدل خرابي خستگي
۶-۷-۲ . ساير مدلهاي خرابي خستگي …………………………………………………………………………………… ۶۹
۸-۲ . كاربرد مدلسازي ……………………………………………………………………………………………………….. ۷۰
۱-۸-۲ . آناليز بروش تئوري ارتجاعي لايه اي ………………………………………………………………………… ۷۳
۲-۸-۲ . آناليز بروش المان محدود ………………………………………………………………………………………. ۷۶
۹-۲ . نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹
۸۰- فصل سوم : روش تحقيق …………………………………………………………………….. ۱۳۵
۱-۳ . مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱
۲-۳ . معرفي ابزار تحقيق ……………………………………………………………………………………………………. ۸۱
. سيستم چند لايه اي ارتجاعي ………………………………………………………………………………. ۸۶
۲-۱-۲-۳ . جمع آثار قواي بار چرخها ………………………………………………………………………………….. ۸۸
۳-۱-۲-۳ . تحليل لايه هاي با رفتار غير خطي ………………………………………………………………………… ۹۲
۱-۳-۱-۲-۳ . مصالح سنگدانه اي ……………………………………………………………………………………….. ۹۲
۲-۳-۱-۲-۳ . مصالح ريز دانه …………………………………………………………………………………………….. ۹۴
۴-۱-۲-۳ . تحليل لايه هاي ويسكو الاستيك …………………………………………………………………………. ۹۵
۵-۱-۲-۳ . آناليز خرابي …………………………………………………………………………………………………….. ۹۷
۱۰۲ …………………………………………………………………………………… MICHPAVE 2-2-3 . نرم افزار
۱-۲-۲-۳ . مدلسازي سيستم روسازي …………………………………………………………………………………. ۱۰۲
۲-۲-۲-۳ . مدول برجهندگي مصالح سنگدانه اي و خاكهاي ريزدانه ………………………………………… ۱۰۳
۳-۲-۲-۳ . محاسبه تنشهاي ثقلي و جانبي ناشي از وزن مصالح ………………………………………………… ۱۰۳
۴-۲-۲-۳ . آناليز بروش المان محدود ………………………………………………………………………………… ۱۰۴
۵-۲-۲-۳ . پيش بيني عمر خستگي و عمق شيار زدگي ………………………………………………………….. ۱۰۶
۳-۳ . روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹
۱-۳-۳ . كليات ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
۲-۳-۳ . چارچوب تحقيق ………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲
۳-۳-۳ . مفروضات تحقيق ……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸
۱-۳-۳-۳ . سازه روسازي ………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸
۲-۳-۳-۳ . مشخصات بار ………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹
۳-۳-۳-۳ . مشخصات فني لايه هاي روسازي ………………………………………………………………………. ۱۲۲
۱-۳-۳-۳-۳ . مدول لايه ها ……………………………………………………………………………………………… ۱۲۲
۲-۳-۳-۳-۳ . نسبت پواسون لايه ها …………………………………………………………………………………… ۱۲۶
۳-۳-۳-۳-۳ . دانسيته لايه ها …………………………………………………………………………………………….. ۱۲۶
۴-۳-۳-۳-۳ . زاويه اصطكاك داخلي و چسبندگي مصالح …………………………………………………….. ۱۲۸
۴-۳-۳ . سناريوهاي تحقيق ………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱
۴-۳ . انجام آناليز ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴
فصل چهارم : تحليل نتايج و بحث ………………………………………………………. ۲۴۷
۱-۴ . مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۷
۲-۴ . دسته بندي نتايج آناليز …………………………………………………………………………………………….. ۱۳۷
۳-۴ . تحليل نتايج …………………………………………………………………………………………………………… ۱۹۲
۱۹۲ ……………………………………………………………………………………………. ۱-۳-۴ . تحليل نتايج سناريو ۱
۱۹۶ ……………………………………………………………………………………………. ۲-۳-۴ . تحليل نتايج سناريو ۲
۲۰۲ ……………………………………………………………………………………………. ۳-۳-۴ . تحليل نتايج سناريو ۳
۲۰۹ ……………………………………………………………………………………………. ۴-۳-۴ . تحليل نتايج سناريو ۴
۲۲۰ ……………………………………………………………………………………………. ۵-۳-۴ . تحليل نتايج سناريو ۵
۲۴۰ ……………………………………………………………………………………………. ۶-۳-۴ . تحليل نتايج سناريو ۶
۲۴۴ ……………………………………………………………………………………………. ۷-۳-۴ . تحليل نتايج سناريو ۷
۴-۴ . جمع بندي مطالب ارائه شده ……………………………………………………………………………………… ۲۴۶
۲۴۸- فصل پنجم : نتيجه گيري و كاربرد ………………………………………………………. ۲۷۰
۱-۵ . مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۹
۲-۵ . نقش مشخصات بار و مصالح بر عمر خستگي روسازيهاي انعطاف پذير …………………………….. ۲۵۰
۱-۲-۵ . تاثير مشخصات بار بر عمر خستگي ………………………………………………………………………… ۲۵۱
۱-۱-۲-۵ . تاثير مقدار بار ………………………………………………………………………………………………… ۲۵۱
۲-۱-۲-۵ . تاثير هندسه ( شكل ) بار …………………………………………………………………………………… ۲۵۴
۲-۲-۵ . تاثير مشخصات سيستم روسازي بر عمر خستگي ………………………………………………………. ۲۵۶
۱-۲-۲-۵ . تاثير مشخصات رويه آسفالتي ……………………………………………………………………………. ۲۵۶
۲-۲-۲-۵ . تاثير مشخصات لايه مصالح سنگي ( اساس ) ………………………………………………………… ۲۵۸
۳-۲-۲-۵ . تاثير مشخصات خاك بستر ………………………………………………………………………………. ۲۶۱
۳-۵ . مقايسه نتايج روش تئوري لايه اي ارتجاعي و روش المان محدود ……………………………………. ۲۶۳
۴-۵ . جمع بندي مطالب ارائه شده ……………………………………………………………………………………… ۲۶۶
۵-۵ . راهكارهاي پيشنهادي جهت افزايش عمر خستگي روسازيهاي انعطاف پذير ………………………. ۲۶۷
۶-۵ . پيشنهاد تحقيقات آتي ……………………………………………………………………………………………… ۲۶۹
توضیحات متن:

خرابي خستگي يكي از شايعترين خرابيهايي است كه در روسازيهاي انعطاف پذير بصورت تركهاي
خستگي كه عموما به تركهاي پوست سوسماري موسوم هستند ظاهرمي شود.بدليل اينكه علت عمده بروز
اين خرابي تكرار بارهاي وارد بر سيستم روسازي و ايجاد خستگي در لايه رويه آسفالتي است پارامتري
تحت عنوان عمر خستگي معرفي شده كه نشانگر تعداد تكرار بار محور استاندارد تا بروز درصد مشخصي
از اين خرابي دررويه است. بنابر اين هر چه عمر خستگي زياد تر باشد خرابي خستگي ديرتر رخ داده و
بالتبع عمر خدمت دهي روسازي بيشتر خواهد بود .از آنجائيكه علت ايجاد خرابي خستگي كرنش كششي
در زيرلايه آسفالتي است پارامترعمرخستگي به اين كرنش وابسته است.اينكرنش نيزهمانند ساير
واكنشهاي سيستم روسازي به مشخصات بارهاي اعمال شده وهمچنين خصوصيات سيستم روسازي وابسته
است .
در اين تحقيق هدف بررسي حساسيت عمر خستگي روسازيهاي انعطاف پذير نسبت به مشخصات
بارهاي وارده و همچنين مشخصات سيستم روسازي است. براي اين منظور از روش شبيه سازي
كامپيوتري سيستم روسازي تحت بارهاي وارده استفاده شده است . بدليل اينكه عموما نرم افزارهاي
مدلسازي روسازي موجود براساس يكي از دو روش تئوري ارتجاعي لايه اي و يا اجزا محدود تدوين
شده اند در اين تحقيق از هر دو روش استفاده شده است. به اين ترتيب امكان مقايسه نتايج اين دو روش
مبتني بر تئوري ارتجاعي لايه اي ) ) KENLAYER نيز ميسر شده است . براي اين منظور از نرم افزار
مبتني بر اجزا محدود ) براي تحليل روسازي استفاده شده و براي پيش بيني عمر ) MICHPAVE و
خستگي نيزاز مدل ارائه شده توسط انستيتو آسفالت استفاده گرديده است

خرید و دانلود

با قیمت 9,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج