گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 100 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 15,000 تومان
این فایل در قالبPDFتهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  زمان مناسب عمليات زيركوبي روسازي راه آهن در كشور این پروژه پایان نامه در قالب ۲۷۰صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد PDFقابل ویرایش نیست و قیمت پایان نامه نیزبسیار مناسب تر از سایر فروشگاههای اینترنتی می باشد
از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc.” پاياننامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي عمران – راه وترابري

فهرست مطالب:

چكيده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
فصل اول: تعريف مسئله
-۱ تعريف كلي مسئله………………………………………………………………………………………………………………………. ۴ -۱
-۲ نياز به مطالعه در مورد مسئله……………………………………………………………………………………………………… ۵ -۱
-۳ اثرات مهم مطالعه بر مسئله از نظر بهبود آن……………………………………………………………………………….. ۶ -۱
-۴ اهداف و فرضيات ………………………………………………………………………………………………………………………… ۶ -۱
-۵ دامنه اثر مسئله در جامعه علمي و اجتماع …………………………………………………………………………………. ۶ -۱
-۶ محدوديتها و ساختار پاياننامه………………………………………………………………………………………………….. ۷ -۱
فصل دوم: كاوش در متون (مروري بر تحقيقات انجام شده تاكنون)
-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰ -۲
-۲ بررسي مقالات …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰ -۲
-۱-۲-۲ فلسفه مديريت تعمير و نگهداري خطوط ريلي ……………………………………………………………………. ۱۱
-۲-۲-۲ سيستم حمل و نقل ريلي و نگهداري آن …………………………………………………………………………….. ۱۱
-۳-۲-۲ بهينه كردن نگهداري خطوط ريلي در خطوط بالاستي …………………………………………………………. ۱۲
-۴-۲-۲ بررسي ارتباط بين سازه خطوط و خرابيهاي خط در خطوط بالاستي ……………………………………. ۱۲
-۵-۲-۲ طراحي خطوط ريلي با سرعت بالا ………………………………………………………………………………………. ۱۳
۱۳…………………………….. Tokaido Shinkansen -6-2-2 بررسي تأثير سايگريد بر روي رشد نامنظمي در
-۷-۲-۲ دستورالعمل اندركنش غير خطي بين ريل و چرخ با در اعمال جفت نيروي افقي و عمودي …….. ۱۳
ه
-۸-۲-۲ مطالعات ژاپنيها بر روي زوال خطوط ريلي بالاستي ……………………………………………………………. ۱۳
-۳ بررسي تزها و پروژهها ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۳ -۲
-۱-۳-۲ بررسي مبنائي رواداريهاي پارامترهاي هندسي خط ……………………………………………………………. ۱۳
-۲-۳-۲ بررسي روابط بين مشخصات ترافيك و خرابي روسازي راه آهن ايران ……………………………………… ۱۶
-۳-۳-۲ برنامه زمانبندي و بهينه سازي تعمير و نگهداري خطوط ريلي ……………………………………………… ۱۷
۱۷٫٫ EM -4-3-2 برنامهريزي عمليات نگهداري و تعمير خطوط ريلي با استفاده از اطلاعات ماشين اندازهگير خط ۱۲۰
-۵-۳-۲ مشخصات فني ماشين اندازهگير خط ………………………………………………………………………………… ۲۳
-۶-۳-۲ ارتقاء عملكرد ماشينهاي زيركوب موجود در راهآهن ايران …………………………………………………….. ۲۶
-۷-۳-۲ مدلسازي زوال خطوط ايران …………………………………………………………………………………………….. ۲۹
-۸-۳-۲ مقدمهاي بر سيستم جامع مديريت و نگهداري خطوط راهآهن ……………………………………………… ۳۱
-۹-۳-۲ بررسي و ارائه الگوريتم مناسب براي مدل زوال خطوط با بالاست راهآهن ايران ……………………….. ۳۲
-۴ بررسي كتابها و آييننامه ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۴ -۲
-۱-۴-۲ روشهاي نگهداري خطآهن ………………………………………………………………………………………………… ۳۴
۳۴………………………………………….. (TMM) -2-4-2 مقدمهاي بر مديريت نگهداري و تعمير خطوط راهآهن
-۳-۴-۲ نگهداري و تعميرات زيرسازي و روسازي خطوط ريلي ………………………………………………………….. ۳۴
-۴-۴-۲ اصول مهندسي روسازي خطآهن ……………………………………………………………………………………….. ۳۵
-۵-۴-۲ راهآهن ۱- روسازي و برقي كردن ………………………………………………………………………………………… ۳۵
-۶-۴-۲ مهندسي راهآهن- تئوري و كاربرد ………………………………………………………………………………………. ۳۶
-۷-۴-۲ خلاصه خطوط ريلي(شكل، پايداري راه، نگهداري و اقتصاد)…………………………………………………… ۳۶
-۸-۴-۲ مديريت زمين شناسي و زيرسازي خطوط ريلي…………………………………………………………………….. ۳۶
-۹-۴-۲ مهندسي راهآهن ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
-۱۰-۴-۲ خطوط ريلي مدرن …………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
و
-۱۱-۴-۲ نشريه مشخصات فني عمومي روسازي راهآهن……………………………………………………………………. ۳۸
۳۸…………………………………………………………………………..UIC 715-1 آيين نامه R -12-4-2 فيش شماره
-۵ بررسي كنفرانسها …………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴ -۲
۴۴……………………….. ( -۱-۵-۲ هفتمين همايش حمل و نقل ريلي (دانشگاه صنعتيشريف، ارديبهشت ۱۳۸۳
-۱-۱-۵ بهينهسازي و نگهداري خطوط ريلي…………………………………………………………………………… ۴۴ -۲
-۲-۱-۵-۲ كاربرد تابع نيمه تغيير نما در تحليل كمي خرابي خطوط راهآهن ………………………………….. ۵۱
۵۲……………………………………………….( -۲-۵-۲ ششمين همايش حمل و نقل ريلي (دانشگاه اميركبير، ۱۳۸۳
-۱-۲-۵ تحليل گراف ماشين اندازهگير خط ……………………………………………………………………………. ۵۲ -۲
-۲-۲-۵ آناليز كامپيوتري گراف اندازهگيري پارامترهاي خط …………………………………………………….. ۶۲ -۲
۶۵…………………………………( -۳-۵-۲ پنجمين همايش حمل و نقل ريلي (دانشگاه علموصنعت، اسفند ۱۳۷۸
-۱-۳-۵ پديده ناهمواريهاي موجي شكل ريلها و تأثيرات آن در واكنش ديناميكي اجزاء خط ……… ۶۵ -۲
۶۵…………………………………………………………………. ( -۴-۵-۲ چهارمين همايش حمل و نقل ريلي (آذر ۱۳۷۷
-۱-۴-۵-۲ بررسي ناهمواريهاي خط و روشهاي اندازهگيري آنها ………………………………………………….. ۶۵
۷۳………………………………………………………………………. ( -۵-۵-۲ سومين همايش حمل و نقل ريلي (شهريور ۱۳۷۶
۷۳…………………………………………………… ( -۶-۵-۲ سومين همايش دانشجويي حمل و نقل ريلي (سال ۱۳۸۶
-۱-۶-۵-۲ بررسي مبنائي رواداري هاي پارامترهاي هندسي ديلم …………………………………………………. ۷۳
۷۴…………………………………………………….. ( -۷-۵-۲ اولين همايش دانشجويي حمل و نقل ريلي (سال ۱۳۸۰
-۱-۷-۵-۲ اندازهگيري جابجايي خط و اصلاح آن با ماشين زيركوبي …………………………………………….. ۷۴
-۲-۷-۵ مدلهاي تحليل خطوط راهآهن ………………………………………………………………………………….. ۷۴ -۲
-۳-۷-۵-۲ پيشبيني عمر بالاست عاملي مؤثر در تعيين بهترين زمان بهسازي و باسازي خطوط راهآهن. ۷۵
۷۵……………………… ( -۸-۵-۲ دومين سمينار بهرهوري ماشينآلات مكانيزه تعمير و نگهداري خط، دي ۱۳۸۰
-۱ بهرهبرداري به مقدار وصحيح ازماشين آلات نگهداري خطوط ……………………………………… ۷۵ -۸-۵-۲
ز
-۲-۸-۵-۲ تاثير مديريت ماشين آلات در بهينه نمودن هزينه هاي نگهداري خط …………………………. ۷۷
-۳ ضرورت بازنگري در سيستمهاي مديريتي ماشينآلات مكانيزه …………………………………….. ۷۸ -۸-۵-۲
۷۸…………………………………… ( -۹-۵-۲ ششمين همايش ارتقاء ايمني و پيشگيري از سوانح ريلي (دي ۱۳۸۳
-۱-۹-۵-۲ بررسي ميزان كارايي تعميرات مكانيزه بر بهبود پارامترهاي هندسي خط و افزايش ايمني. ۷۸
-۲-۹-۵-۲ سيستم بازرسي روزانه خط ………………………………………………………………………………………. ۸۶
-۶ سؤالات مطرح شده و يافتهها تاكنون ……………………………………………………………………………………….. ۸۸ -۲
-۱-۶-۲ بارهاي ديناميكي اضافي…………………………………………………………………………………………………….. ۸۹
-۲-۶-۲ مقدار حداكثر تنش ايجاد شده در ريل………………………………………………………………………………… ۹۶
-۳-۶-۲ مدلهاي نشست خط …………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰
-۴-۶-۲ مدلهاي بررسي اندركنش خط – وسيله نقليه ………………………………………………………………….. ۱۰۴
۱۰۷……………………………………………………………………………… Esveld -5-6-2 مطالعات انجام گرفته توسط
-۶-۶-۲ مطالعات انجام گرفته در مورد كاريوگيشن………………………………………………………………………… ۱۱۰
-۷-۶-۲ نشست خط………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
-۸-۶-۲ هندسه خط…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳
-۹-۶-۲ استانداردهاي كيفيت خط ……………………………………………………………………………………………… ۱۱۴
-۱۰-۶-۲ كيفيت ذاتي خط ………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۵
-۱۱-۶-۲ شكل ذاتي خط …………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶
-۱۲-۶-۲ بالا بردن كيفيت ذاتي خط……………………………………………………………………………………………. ۱۲۲
-۱۳-۶-۲ مزاياي خط با كيفيت ذاتي بالا………………………………………………………………………………………. ۱۲۴
فصل سوم: روش تحقيق
-۱ روش بكار گرفته شده و دلايل آن ………………………………………………………………………………………… ۱۲۷ -۳
-۲ دستورالعملهاي جمعآوري اطلاعات و روشهاي بكار گرفته شده ……………………………………….. ۱۲۷ -۳
ح
-۱-۲-۳ سطوح مديريت شبكه و پروژه در ايران …………………………………………………………………………….. ۱۲۷
-۲-۲-۳ وضعيت جمعآوري اطلاعات در ايران ……………………………………………………………………………….. ۱۲۸
-۳ تعاريف، اختصارات و نشانههاي رياضي ………………………………………………………………………………….. ۱۲۹ -۳
-۴ برنامه كامپيوتري استفاده شده ……………………………………………………………………………………………… ۱۳۰ -۳
-۵ ارائه مباحث ضروري علمي …………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰ -۳
-۱-۵-۳ بررسي شبكه خطوط ريلي ايران ……………………………………………………………………………………. ۱۳۲
-۲-۵-۳ تاريخچه راهآهن در ايران ……………………………………………………………………………………………… ۱۳۳
-۳-۵-۳ وضعيت موجود راه آهن ايران …………………………………………………………………………………………. ۱۳۵
-۴-۵-۳ وضعيت حمل و نقل بار و مسافر در شبكه خطوط …………………………………………………………… ۱۳۹
-۵-۵-۳ تعمير و نگهداري خطوط ريلي ايران ……………………………………………………………………………… ۱۴۱
-۶-۵-۳ سطوح مديريت شبكه و پروژه در ايران ……………………………………………………………………………. ۱۴۵
-۷-۵-۳ عوامل و مراحل مورد نياز در ساخت مدل زوال خط …………………………………………………………. ۱۴۶
-۸-۵-۳ شيوههاي ارزيابي خط (توصيف و ثبت خرابيها) ……………………………………………………………… ۱۴۸
-۹-۵-۳ اندازهگيري ناهمواريهاي خط …………………………………………………………………………………………. ۱۶۳
-۱۰-۵-۳ مشخصات هندسي خط ………………………………………………………………………………………………. ۱۶۴
-۱۱-۵-۳ مصالح بالاست ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۹
-۱۲-۵-۳ ساخت و اجراي خطوط بالاستي …………………………………………………………………………………. ۱۷۸
-۱۳-۵-۳ تعمير و نگهداري خط ………………………………………………………………………………………………… ۱۷۹
-۱۴-۵-۳ خرابيهاي خط …………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۴
فصل چهارم: جمعآوري اطلاعات
-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۶ -۴
-۲ موضوعات مورد نظر ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۸ -۴
ط
-۱-۲-۴ بررسي عوامل مؤثر در لزوم انجام عمليات زيركوبي……………………………………………………………… ۲۰۸
-۲-۲-۴ عوامل مؤثر در اضافه نيروهاي ديناميكي ………………………………………………………………………….. ۲۰۸
-۳-۴ اطلاعات لازم براي هر سؤال از سؤالات موضوع تحقيق …………….. ………. ………………………………… …… ۲۰۹
-۱-۳-۴ عوامل مؤثر در اضافه نيروهاي ديناميكي …………….. ………. ………………………………………….. …… ۲۰۹
-۲-۳-۴ تحليل ديناميكي سيستم وسيله نقليه و سطح ناهموار خط…………….. …. ………………………. …… ۲۱۵
-۳-۳-۴ بررسي تأثير اضافه نيروهاي ديناميكي بر اجزاء مختلف خط …………… …………………………… …… ۲۱۶
-۴-۴ مشكلات در جمعآوري اطلاعات ………………………………………………………………………………………………… ۲۲۳
فصل پنجم: تحليل اطلاعات و ارائه نتايج
-۱ تحليل اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲۶ -۵
-۱-۱-۵ تحليل ديناميكي سيستم وسيله نقليه و سطح ناهموار خط ……………………………………………….. ۲۲۶
-۲-۱-۵ بررسي تأثير اضافه نيروهاي ديناميكي بر اجزاء مختلف خط……………………………………………….. ۲۳۵
-۳-۱-۵ بررسي اثر تركيبات مختلف ريل، تراورس و بالاست در نشست مجاز خط…………………………… ۲۳۹
-۴-۱-۵ بررسي عوامل مؤثر در لزوم انجام عمليات زيركوبي……………………………………………………………. ۲۴۰
-۵-۱-۵ تعيين حداكثر نيروي ديناميكي مجاز …………………………………………………………………………….. ۲۴۳
-۲ نتيجهگيري در مورد هريك از سؤالات يا فرضيات تحقيق ……………………………………………………… ۲۴۴ -۵
-۳ نتيجهگيري در مورد شكل تحقيق …………………………………………………………………………………………. ۲۴۵ -۵
-۵ كاربردهاي عملي و تئوري ……………………………………………………………………………………………………… ۲۴۷ -۵
-۶ پيشنهادهاي تحقيقاتي براي آينده …………………………………………………………………………………………. ۲۴۷ -۵
پيوستها ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴۸
منابع و مراجع فارسي…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵۱
منابع و مراجع لاتين ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵۳
چكيده انگليسي ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵۴

توضیحات متن:
 وظيفه كليه اجزا خط فراهم نمودن سطحي مناسب و هموار براي حركت وسايل نقليه ميباشد. با گذشت زمان و بهرهبرداري از خ ط، كيفيت آن پايين ميآيد. بنابراين بايستي خطوط راهآهن بطور منظم مورد بازرسي و كنترل قرار گرفته و در صورت لزوم معايب آن برطرف گردد. هزينههاي تعمير و نگهداري خط، بخش عمدهاي از كل هزينه يك خط را شامل ميشود. بنابراين بهينه نمودن هزينههاي نگهداري خط از اهميت ويژهاي در مهندسي راهآهن برخوردار است. در ميان خرابيهاي مختلف خط، ناهمواريهاي طولي (نشست خط) به علت ايجاد اضافه نيروهاي ديناميكي وارده بر خط و اضمحلال بيشتر خط اهميت خاصي دارند. افزايش بيش از حد نيروهاي ديناميكي باعث ايجاد خرابي در اجزاء مختلف خط ميشود. بنابراين بايستي با انجام عمليات تعمير و نگهداري (زيركوبي) اين ناهمواريهاي طولي مورد اصلاح قرار گيرد. در اين پاياننامه ابتدا با در نظر گرفتن انواع ناهمواريهاي موجي شكل براي پروفيل خط و تحليل ديناميكي سيستم خط و وسيله نقليه براي سرعتهاي مختلف حركت براي وسايل نقليه باري و مسافري، مقادير اضافه نيروي ديناميكي اعمال شده به خط محاسبه شده است. سپس با تحليل خط، تاثير اضافه نيروهاي ديناميكي در اجزاء خط (ريل، تراورس و بالاست) بررسي شده و مقدار اضافه نيروي ديناميكي بحراني تعيين شده است. در نهايت بر مبناي اضافه نيروي ديناميكي بحراني (محاسبه شده)زمان زيركوبي براي اصلاح خط براساس ناهمواري خط تعيين گرديده است.  

خرید و دانلود

با قیمت 15,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج