گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 104 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان
این فایل در قالبpdfتهیه ده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران  توسعه الگوریتم های اولویت بندی پلها جهت تعمیرات و نگهداری را دراختیار شما عزیان قرار داده ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۸۱صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد pdfقابل ویرایش نیست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاهها با قیمتی مناسب در اختیار شما قرار میگیرد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل

توسعه الگوریتم های اولویت بندی پل ها جهت تعمیرات و نگهداری

Development of Bridge’s Prioritization Algorithms for Repairs and Maintenance
چکیده ۱۵
مقدمه ۱۶
فصل اول : کلیات
فصل ۱: کلیات ۱۸
-۱-۱ هدف ۱۸
-۲-۱ پیشینه تحقیق ۱۸
۲۲ (BMS ) -1-2-1 تعریف مدیریت پل
۲۶ (BMS ) -2-2-1 مدولهای مدیریت پل
-۱-۲-۲-۱ شناخت وضعیت موجود ۲۶
-۲-۲-۲-۱ بازرسی ۲۶
-۳-۲-۲-۱ تعیین ظرفیت باربری و اولویت بندی ۲۶
-۳-۱ روش کار و تحقیق ۲۷
-۱-۳-۱ اولویت بندی و تخصیص بودجه ۲۷
-۲-۳-۱ مدلهای پیش بینی ۲۷
-۳-۳-۱ مدلهای هزینه ۲۸
-۴-۳-۱ مدلهای زنجیری مارکوف ۲۸
-۵-۳-۱ اندیس شرایط پل ۲۸
فصل دوم : نمونه ای از مشکلات بوجود آمده در پلهای تهران به دلیل نبود سیستم مدیریت و نگهداری
فصل ۲: نمونه ای از مشکلات بوجود آمده در پلهای تهران به دلیل نبود سیستم مدیریت و نگهداری ۳۰
-۱-۲ وضعیت کشور در حال حاضر بلحاظ تعریف سیستم مدیریت و نگهداری ۳۰
پلهای راه آهن، پلهای جاده ای و پلهای شهری
-۲-۲ وضعیت موجود نمونه ای از پلهای شهر تهران که به دلیل نبود سیستم مدیریت ۳۱
و نگهداری دچار آسیب شده اند.
-۱-۲-۲ مطالعات میدانی وگزارش وضعیت موجود (پل گیشا) ۳۱
-۲-۲-۲ مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود (پارک وی) ۴۵
-۳-۲-۲ مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود (رسالت – حقانی) ۵۳
-۴-۲-۲ مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود (رسالت- رود خانه کن) ۵۸
-۵-۲-۲ مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود (حکیم – اشرفی اصفهانی) ۶۴
-۶-۲-۲ مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود (رسالت- یادگار امام) ۷۱
-۷-۲-۲ مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود (مدرس – صدر) ۷۷
-۸-۲-۲ مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود (مدرس – حقانی) ۸۲
-۹-۲-۲ مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود (مدرس – مطهری) ۸۸
-۱۰-۲-۲ مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود (مدرس – بهشتی) ۹۳
فهرست مطالب
فصل سوم : مروری بر منابع
فصل ۳: مروری بر منابع ۹۹
-۱-۳ شیوه کالترانز ۹۹
-۱-۱-۳ اهداف شیوه کالترانز ۹۹
-۲-۱-۳ ویژگی های الگوریتم های خطر ۱۰۰
-۳-۱-۳ الگوریتم تجزیه و تحلیل خطر ۱۰۱
-۴-۱-۳ الگوریتم خطر دراز مدت ۱۰۲
-۲-۳ شیوه عمل ۱۰۳
-۱-۲-۳ اهداف شیوه عمل ۱۰۳
-۲-۲-۳ سیستم درجه بندی لرزه خیزی ۱۰۴
۱۰۷ (IDOT) -3-3 شیوه بخش حمل و نقل ایلینویز
۱۰۷ IDOT -1-3-3 اهداف شیوه
-۲-۳-۳ شیوه دو مرحله ای ۱۰۷
-۱-۲-۳-۳ مرحله جداسازی ۱۰۸
-۱-۲-۳-۳ مرحله ارزیابی جزء به جزء ۱۱۲
۱۱۳ (WSDOT) -4-3 شیوه بخش حمل و نقل ایالت واشنگتن
۱۱۳ WSDOT -1-4-3 اهداف شیوه
-۲-۴-۳ معیارهای اولویت بندی ۱۱۳
-۵-۳ شیوه های دیگر ۱۱۶
-۶-۳ محدودیت های شیوه های موجود ۱۲۰
-۱-۶-۳ ترکیب نادرست درجه بندی مرتبط با میزان آسیب پذیری و اهمیت پل ۱۲۰
-۲-۶-۳ کمبود مطالعه نوع سازه و مصالح ۱۲۹
-۳-۶-۳ کمبود روش هایی برای از پیش بردن اطلاعات ناقص ۱۳۰
فصل چهارم : مبنای شبکه های عصبی
فصل ۴: مبنای شبکه های عصبی ۱۳۲
-۱-۴ مبنای شبکه های عصبی ۱۳۲
-۲-۴ اعصاب مصنوعی ۱۳۴
-۳-۴ شبکه های عصبی مصنوعی ۱۳۶
-۱-۳-۴ علائم برداری و ماتریسی ۱۳۹
-۴-۴ شبکه های عصبی در یک نگاه ۱۴۱
-۵-۴ شبکه های عصبی شرکت پذیر ۱۴۱
-۶-۴ یادگیری و فراخوانی ۱۴۳
-۷-۴ خصوصیات شبکه های عصبی مصنوعی ۱۴۴
۸
فصل پنجم : توسعه متدلوژی اولویت بندی پلها
فصل ۵: توسعه متدلوژی اولویت بندی پلها ۱۴۸
-۱-۵ تعیین عوامل موثر بر اولویت بندی (تکمیل پرسش نامه توسط خبرگان) ۱۵۰
-۲-۵ داده های ورودی ۱۵۱
-۳-۵ داده های هدف ۱۵۱
-۴-۵ انتخاب شبکه عصبی ۱۵۲
۱۵۲ MATLAB -5-5 شبکه عصبی آموزش دیده در نرم افزار
۱۵۳ MATLAB -6-5 شبکه عصبی در محیط
فصل ششم : مراحل اجرا و نتایج
۱۵۵ MATLAB فصل ۶: مراحل اجرا و نتایج در نرم افزار
-۱- تهیه ماتریس ورودی و ماتریس هدف ۱۵۵ ۶
-۲-۶ شبکه عصبی مورد استفاده در این رساله ۱۶۰
۱۶۳ MATLAB -3-6 شبکه عصبی در محیط
۱۶۴ MATLAB -4-6 مراحل اجرای ماتریس ورودی و ماتریس هدف درنرم افزار
۱۶۸ MATLAB -5-6 نتایج اولویت بندی ۱۱ پل شهری تهران در نرم افزار
فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات
فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۷۱
-۱-۷ نتیجه گیری ۱۷۱
-۲-۷ پیشنهادات ۱۷۲
پیوست ها ۱۷۴
پیوست الف: پرسش نامه ۱۷۴
منابع و مراجع ۱۷۷
الف: فهرست منابع فارسی ۱۷۷
ب: فهرست منابع انگلیسی ۱۷۷
ج: سایت اطلاع رسانی ۱۷۹
چکیده انگلیسی ۱۸۰
۹
فصل دوم:
۱: بخش های کلان و کهین فاکتور خطر ۱۰۳ – جدول ۳
۱۰۴ ( ATC-6- از ۲ ) (SPC) 2: گروه اجرای لرزه خیزی – جدول ۳
۱۰۵ ( ATC-6- 3: گروه بندی اهمیت (از ۱ – جدول ۳
۴: فاکتورهای موثر بر درجه بندی میزان آسیب پذیری برای آسیب پذیرترین اجزاء پل ۱۰۷ – جدول ۳
۱۰۷ (ATC-6- 5: درجه بندی اهمیت (از ۲ – جدول ۳
۱۱۴ ( ۶- گروه های سازه ای پل ها (از بابای و هاکینز، ۱۹۹۳ – جدول ۳
۷- مشخصه های استفاده شده در اولویت بندی ۱۱۴ – جدول ۳
۱۱۶ ( فاکتور طول عمرهای باقی مانده متفاوت برای یک پل (از بابای و هاکینز، ۱۹۹۳ K -8- جدول ۳
۹: درجه بندی ۴۵ پل به روش کالترانز ۱۲۴ – جدول ۳
۱۲۵ ۱۰ محاسبه عدد درجه بندی کالترانز برای دو پل نمونه جهت مثال های ۲ و ۳ – جدول ۳
فصل ششم:
تهیه شده که شامل ۲۶ پرشسنامه پر شده جهت استفاده در مدل ۱۵۹ Input Data 1: جدول – جدول ۶
۲: اطلاعات مربوط به ۱۱ پل تهران براساس پرسشنامه تهیه شده در پیوست الف ۱۶۷ – جدول ۶
برای ۱۱ نمونه پل شهری تهران ۱۶۸ MATLAB 3: نتایج بدست آمده در نرم افزار – جدول ۶
فصل پنجم:
۱: الگوریتم اولویت بندی پلها با توجه به روش شبکه عصبی ۱۴۹ – نمودار ۵
فصل ششم:
۱: الگوریتم خروجی شبکه عصبی دو لایه ۱۶۲ – نمودار ۶
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
فهرست نمودار ها
۱۰
فصل اول:
۲۱ Poud du Grard 1- پل – تصویر ۱
۲- خلاصه اصول ۲۵ – تصویر ۱
فصل دوم:
۱: نمایی از پل گیشا ۳۱ – تصویر شماره ۲
۲: تجمع مواد زائد در اطراف کوله ها ۳۲ – تصویر شماره ۲
۳: وجود شوره زدگی های پراکنده در کوله پل ۳۲ – تصویر شماره ۲
۴: نمای نزدیکی از آسیب دیدگی در دستگاههای تکیه گاهی ۳۳ – تصویر شماره ۲
۵: زنگ زدگی اتصالات در داخل محوطه بسته کوله ها که بسیار شدید می باشد. ۳۳ – تصویر شماره ۲
۶: لهیدگی اتصالات در کوله ها ۳۴ – تصویر شماره ۲
۷: وضعیت نامناسب دستگاههای تکیه گاهی ۳۴ – تصویر شماره ۲
۸ : وضعیت نامناسب پیچها و صفحات زیرین آنها ۳۵ – تصویر شماره ۲
۹: وضعیت نامناسب پیچها ۳۶ – تصویر شماره ۲
۱۰ : تعویض پیچهای بریده شده ۳۶ – تصویر شماره ۲
۱۱ : تعویض پیچهای بریده شده ۳۷ – تصویر شماره ۲
۱۲ : از بین رفتن پوشش محافظ تیرچه های عرضی ۳۸ – تصویر شماره ۲
۱۳ : از بین رفتن پوشش محافظ بال تحتانی تیرهای سر ستون ۳۸ – تصویر شماره ۲
۱۴ : وضعیت درزگیرهای طولی قبل از تعویض ۳۹ – تصویر شماره ۲
۱۵ : وضعیت درزگیرهای عرضی قبل از تعویض ۴۰ – تصویر شماره ۲
۱۶ : وضعیت درزگیرهای طولی بعد از تعویض ۴۰ – تصویر شماره ۲
۱۷ : وضعیت نامناسب روکش قبل از تعویض ۴۱ – تصویر شماره ۲
۱۸ : وضعیت مناسب روکش بعد از تعویض ۴۲ – تصویر شماره ۲
۱۹ : وضعیت نامناسب تابلوی های زیر پل ۴۲ – تصویر شماره ۲
۲۰ : تابلوی حداکثر ارتفاع مجاز عبوری از زیر پل ۴۳ – تصویر شماره ۲
۲۱ : رها بودن نرده های محافظ در ورودی رمپ ۴۳ – تصویر شماره ۲
۲۲ : وضعیت نامناسب رنگ آمیزی نرده ها ۴۳ – تصویر شماره ۲
۲۳ : وضعیت ترافیک سنگین روی عرشه در ساعات متفاوت روز ۴۴ – تصویر شماره ۲
۲۴ : نمای کلی پل ۴۵ – تصویر شماره ۲
۲۵ : شورهزدگیها در محل کابلها و در زیر عرشه ۴۵ – تصویر شماره ۲
۲۶ : شورهزدگیهای زیر عرشه ۴۶ – تصویر شماره ۲
۲۷ : شورهزدگیهای زیر عرشه ۴۶ – تصویر شماره ۲
۲۸ : وضعیت نئوپرنهای زیر عرشه ۴۷ – تصویر شماره ۲
فهرست تصاویر
عنوان شماره صفحه
۱۱
۲۹ : کلید برشی ۴۷ – تصویر شماره ۲
۳۰ : شورهزدگیهای روی کوله ۴۸ – تصویر شماره ۲
۳۱ : ترک مشاهده شده در پایه میانی ۴۸ – تصویر شماره ۲
۳۲ : خرابی جزیی پوشش الاستومری درزها ۴۹ – تصویر شماره ۲
۳۳ : لولههای زهکش سطح عرشه ۴۹ – تصویر شماره ۲
۳۴ :پر شدن لولههای زهکش سطح عرشه ۴۹ – تصویر شماره ۲
۳۵ :نمایی از لوله های زهکش ۵۰ – تصویر شماره ۲
۳۶ :نمایی از آسیب دیدگیهای روسازی پل ۵۰ – تصویر شماره ۲
۳۷ :وضعیت رنگ آمیزی نرده ها ۵۱ – تصویر شماره ۲
۳۸ :وضعیت پیچها نگهدارنده نرده ها ۵۱ – تصویر شماره ۲
۳۹ : سیستم روشنایی روی عرشه ۵۲ – تصویر شماره ۲
۴۰ : سیستم روشنایی زیر عرشه ۵۲ – تصویر شماره ۲
۴۱ : شوره زدگی های وسیع اطراف عرشه ۵۳ – تصویرشماره ۲
۴۲ :اضمحلال بتن عرشه و نمایان شدن آرماتورها ۵۳ – تصویرشماره ۲
۴۳ : اعوجاج مشاهده شده در بعضی نئوپرن ها ۵۴ – تصویر شماره ۲
۴۴ : نمایی از کوله های شرقی ۵۴ – تصویرشماره ۲
۴۵ : وضعیت درزهای انبساط ۵۵ – تصویرشماره ۲
۴۶ : وضعیت عرشه در محل خروج لوله های زهکش ۵۵ – تصویرشماره ۲
۴۷ : وضعیت عرشه در محل خروج لوله های زهکش ۵۶ – تصویرشماره ۲
۴۸ : نمایی از روکش سواره رو ۵۶ – تصویرشماره ۲
۴۹ : نمایی از روکش پیاده رو و وضعیت نرده ها ۵۷ – تصویرشماره ۲
۵۰ : نحوه اتصال لوله آب به عرشه پل ۵۷ – تصویرشماره ۲
۵۱ : نمای کلی پل ۵۸ – تصویر شماره ۲
۵۲ : شوره زدگیهای وسیع عرشه به علت فقدان سیستم زهکش ۵۸ – تصویر شماره ۲
۵۳ : شوره زدگیهای وسیع عرشه به علت فقدان سیستم زهکش ۵۹ – تصویر شماره ۲
۵۴ : شوره زدگیهای وسیع شاهتیرها به علت فقدان سیستم زهکش ۵۹ – تصویر شماره ۲
۵۵ : نمایان شدن آرماتورها به دلیل از بین رفتن پوشش بتن ۶۰ – تصویر شماره ۲
۵۶ : وجود سوراخ در سر ستونها برای عبور لوله های تاسیساتی ۶۱ – تصویر شماره ۲
۵۷ : نمایی از درزگیرهای پل که کاملاً پر شده است. ۶۱ – تصویر شماره ۲
۵۸ : محل دریچه های سیستم زهکش ۶۲ – تصویر شماره ۲
۵۹ : نمایی از روکش سواره رو ۶۲ – تصویر شماره ۲
۶۰ : خارج شدن نرده ها از محل اصلی به علت برخورد ماشین ۶۳ – تصویر شماره ۲
۶۱ : محل عبور لوله های زهکش از داخل دیافراگمهای عرضی ۶۳ – تصویر شماره ۲
۶۲ : نمای کلی پل حکیم – اشرفی اصفهانی ۶۴ – تصویر شماره ۲
۶۳ : شورهزدگیهای عرشه در کنار لولههای جمعآوری آبهای سطحی ۶۴ – تصویر شماره ۲
۶۴ : شوره زدگیهای عرشه در کنار لوله های جمعوری آبهای سطحی ۶۵ – تصویر شماره ۲
۶۵ : از بین رفتن بتن دال عرشه ۶۵ – تصویر شماره ۲
۱۲
۶۶ : نمایی از شورهزدگیهای کوله غربی ۶۶ – تصویر شماره ۲
۶۷ : نمایی از شوره زدگیهای کوله شرقی ۶۶ – تصویر شماره ۲
۶۸ : نمایی از پایههای میانی ۶۷ – تصویر شماره ۲
۶۹ : نمایی از نئوپرن های پل ۶۷ – تصویر شماره ۲
۷۰ :درزگیرهای لاستیکی در محل درزهای انبساط ۶۸ – تصویر شماره ۲
۷۱ : نمایی از لولههای جمع آوری آب در سطح عرشه ۶۸ – تصویر شماره ۲
۷۲ : نواقص مشاهده شده در سیستم زهکش ۶۹ – تصویر شماره ۲
۷۳ : نمایی از تیرهای برق جهت روشنایی روی عرشه ۶۹ – تصویر شماره ۲
۷۴ : نمایی از پروژکتورها که روشنایی زیر پل را تامین می نمایند. ۷۰ – تصویر شماره ۲
۷۵ : نمایی از پل یادگار- حکیم ۷۱ – تصویر شماره ۲
۷۶ : شوره زدگی های دال ۷۱ – تصویر شماره ۲
۷۷ : شوره زدگی های دال ۷۲ – تصویر شماره ۲
۷۸ : شوره زدگی های شاهتیرها ۷۲ – تصویر شماره ۲
۷۹ : نمای تکیه گاههای پل ۷۳ – تصویر شماره ۲
۸۰ : نمای شوره زدگی های کوله ۷۳ – تصویر شماره ۲
۸۱ : وضعیت ترک در دیوار حائل جنوبی در کوله شرقی ۷۴ – تصویر شماره ۲
۸۲ : بیرون زدگی آرماتورها در دیوار کوله غربی ۷۴ – تصویر شماره ۲
۸۳ : نمایی از درزگیر ها ۷۵ – تصویر شماره ۲
۸۴ : سیستم زهکش پل ۷۵ – تصویر شماره ۲
۸۵ : نمایی از روکش سطح پل ۷۶ – تصویر شماره ۲
۸۶ : نمای کلی پل ۷۷ – تصویرشماره ۲
۸۷ : شورهزدگیهای عرشه در درز میان تابلیهها ۷۷ – تصویرشماره ۲
۸۸ : شورهزدگیهای اطراف عرشه و شاهتیرها ۷۸ – تصویرشماره ۲
۸۹ : شورهزدگیهای در دیافراگمهای عرضی ۷۸ – تصویرشماره ۲
۹۰ : نمایی از شورهزدگیهای شدید کولهها ۷۹ – تصویرشماره ۲
۹۱ : نمایی از الاستومرها که براثر از بین رفتن آسفالت نمایان شده است. ۷۹ – تصویرشماره ۲
۹۲ : نمایی از جوی میانی عرشه جهت آبیاری فضای سبز وسط بزرگراه ۸۰ – تصویرشماره ۲
۹۳ : نامناسب بودن روکش سوارهرو ۸۰ – تصویرشماره ۲
۹۴ : وضعیت نرده ها و پیاده رو ها ۸۱ – تصویرشماره ۲
۹۵ : استفاده از پروژکتورها جهت روشنایی زیر پل ۸۱ – تصویرشماره ۲
۹۶ : نمای کلی پل ۸۲ – تصویر شماره ۲
۹۷ : ترک خوردگی های سطح زیرین عرشه ۸۲ – تصویرشماره ۲
های روی کوله ۸۳ Base Plate 98 : وضعیت زنگ زدگی تیرها و – تصویرشماره ۲
۹۹ : وضعیت نا مناسب کوله ۸۳ – تصویرشماره ۲
۱۰۰ : اتصال پایه کناری به فونداسیون ۸۴ – تصویرشماره ۲
۱۰۱ : درز انقطاع کوله و عرشه غربی ۸۴ – تصویرشماره ۲
۱۰۲ : درز انقطاع کوله و عرشه شرقی ۸۵ – تصویرشماره ۲
۱۳
۱۰۳ : آبروی کناری عرشه ۸۵ – تصویرشماره ۲
۱۰۴ : وضعیت رو کش سواره رو ۸۶ – تصویرشماره ۲
۱۰۵ : وضعیت رو کش سواره رو ۸۶ – تصویرشماره ۲
۱۰۶ : وصله های موجود در روکش سواره رو ۸۷ – تصویرشماره ۲
۱۰۷ : نمایی از جان پناه بتنی و پوشش سطح پیاده رو ۸۷ – تصویرشماره ۲
۱۰۸ : نمایی از پل مدرس – مطهری ۸۸ – تصویر شماره ۲
۱۰۹ : شوره زدگی و فرسودگی شدید سطح زیرین پیاده رو ۸۸ – تصویر شماره ۲
۱۱۰ : شوره زدگی شدید سر ستون ۸۹ – تصویر شماره ۲
۱۱۱ : اضمحلال بتن در ناحیه فوقانی کوله ۸۹ – تصویر شماره ۲
۱۱۲ : دریچه جمعآوری آب های سطحی که نیاز به بازگشایی دارد ۹۰ – تصویر شماره ۲
۱۱۳ : نمایی از روکش سواره رو ۹۰ – تصویر شماره ۲
۱۱۴ : آسیبهای پیاده روی جنوبی ۹۱ – تصویر شماره ۲
۱۱۵ : آسیبهای پیاده روی جنوبی ۹۱ – تصویر شماره ۲
۱۱۶ : فرسودگی شدید لوله انتقال فاضلاب ۹۲ – تصویر شماره ۲
۱۱۷ : نمای کلی از پل ۹۳ – تصویر شماره ۲
۱۱۸ : فرسودگی بتن در سطح زیرین عرشه ۹۳ – تصویر شماره ۲
۱۱۹ : اضمحلال بتن در محل درز انقطاع طولی ۹۴ – تصویر شماره ۲
۱۲۰ : نمایی از سطح زیرین عرشه ۹۵ – تصویر شماره ۲
۱۲۱ : نمایی از جویهای سطحی پل ۹۵ – تصویر شماره ۲
۱۲۲ : آسیب روکش آسفالتی بر روی درز انقطاع کوله ۹۶ – تصویر شماره ۲
۱۲۳ : نرده ها و پیادهروهای شمالی ۹۶ – تصویر شماره ۲
۱۲۴ : اضمحلال بتن زیر جدولهای کناری ۹۷ – تصویر شماره ۲
۱۲۵ : وضعیت سیستم روشنایی ۹۷ – تصویر شماره ۲
فصل سوم:
۳ برای میزان آسیب پذیری و لرزه پذیری ۱۲۱ × ۱- مقیاس ماتریس ۳ – تصویر ۳
۲: ارائه معیارهای درجه بندی ۱۲۲ – تصویر ۳
۳: عدد گذاری جعبه ۱۲۲ – تصویر ۳
۴: ترکیب معیارها با وزن های برابر ۱۲۲ – تصویر ۳
۵: ترکیب معیارها با وزن های نابرابر ۱۲۲ – تصویر ۳
۶: ارائه معیارهای درجه بندی ۱۲۸ – تصویر ۳
۸: ترکیب معیارها با وزن های همسان (برابر) ۱۲۸ – تصویر ۳
۷: عدد گذاری جعبه ۱۲۸ – تصویر ۳
۹: منحنی های شکنندگی برای انواع گوناگون پل ۱۲۹ – تصویر ۳
۱۴
فصل چهارم:
۱- طرح قسمتهای مختلف یک عصب بیولوژیکی ۱۳۳ – تصویر ۴
۲: طرح شماتیک یک عصب مصنوعی ۱۳۴ – تصویر ۴
۳: توابع انتقال برای عصب ۱۳۶ – تصویر ۴
۴: نمونه ای از ساختار یک شبکه عصبی ۱۳۷ – تصویر ۴
۵: شبکه عصبی دو لایه ساده ۱۳۸ – تصویر ۴
۶: قسمت تحتانی شبکه عصبی که از بالای لایه پنهان برش داده شده است ۱۳۹ – تصویر ۴
۷: شمای یک شبکه شرکت پذیر ۱۴۲ – تصویر ۴
فصل پنجم:
۱: تعیین عوامل موثر در اولویت بندی پلها توسط پرسشنامه ۱۴۹ – تصویر ۵

<div style="text-align: ju

برچسب ها

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج