گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,500 تومان
این فایل در قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران  مدل عددی طراحی سرریز اوجی در اثر پدیده کاویتاسیون  را دراختیار شما عزیزا قرار داده ایم. این پروژه پایان نامه در قالب ۱۵۵ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد pdf قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاه بسیار ارزان تر می باشد
از این پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به قرار زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات
۱-۱) هدف
۲-۱) پیشینه تحقیق
۳-۱) روش کار و تحقیق

فصل دوم: بررسی پدیده کاویتاسیون
۱-۲) کاویتاسیون
۲-۲) اندیکس کاویتاسیون
۳-۲) شکل گیری کاویتاسیون
۴-۲) نقش سطوح مختلف در کاویتاسیون
۱-۴-۲) ناهمواری های منفرد
۵-۲) خرابی کاویتاسیون
۶-۲) فاکتورهای مؤثر در خرابی کاویتاسیون روی یک سطح
۱-۶-۲) علت کاویتاسیون
۲-۶-۲) محل خرابی
۳-۶-۲) شدت کاویتاسیون
۴-۶-۲) اثر سرعت
۵-۶-۲) میزان مقاومت سطح در برابر خرابی
۶-۶-۲) تأثیر زمان
۷-۲) روش های جلوگیری از کاویتاسیون
۱-۷-۲) کنترل اندیکس کاویتاسیون با هندسه
۲-۷-۲) کاهش اندیکس بحرانی کاویتاسیون
۳-۷-۲) استفاده از مصالح مقاوم
۴-۷-۲) هوادهی
۱-۴-۷-۲) طراحی هواده
۲-۴-۷-۲) محل هواده
۳-۴-۷-۲) طراحی سکوی شیبدار
۴-۴-۷-۲) طراحی مجرای هوا
۵-۴-۷-۲) طراحی پله

فصل سوم: طراحی سرریز اوجی
۱-۳) مقدمه
۱-۱-۳) سازه کنترل
۲-۱-۳) سازه تخلیه
۳-۱-۳) سازه پایانه ای
۴-۱-۳) آبراهه های ورودی و خروجی
۲-۳) انواع سرریزها
۱-۲-۳) سرریزهای ریزشی (اوجی)
۲-۲-۳) سرریز شوت
۳-۲-۳) سرریزهای تونلی
۳-۳) انتخاب دبی طرح
۴-۳) هیدرولیک سازه کنترل- سرریز اوجی
۱-۴-۳) شکل تاج اوجی بدون کنترل
۲-۴-۳) دبی جریان از روی یک سرریز اوجی
۱-۲-۴-۳) اثر عمق جریان تقرب به سرریز
۲-۲-۴-۳) اثر کاهش یا افزایش ارتفاع روی تاج از ارتفاع طرح
۳-۲-۴-۳) اثر شیب وجه بالادست
۴-۲-۴-۳) اثر رقوم کف پایین دست
۵-۲-۴-۳) اثر استغراق پایین دست
۳-۴-۳) طول تاج سرریز
۱-۳-۴-۳) طول مؤثر سرریز

فصل چهارم: کاربرد روشهای عددی در مکانیک سیالات
۱-۴) دینامیک سیالات محاسباتی
۲-۴) روش های عددی مورد استفاده در سی اف دی
۱-۲-۴) روش اجزاء محدود
۲-۲-۴) روش طیفی محدود
۳-۲-۴) روش های اختلاف محدود
۴-۲-۴) روش حجم محدود
۳-۴) نرم افزار FLUENT
۴-۴) معادلات کلی حاکم بر جریان سیال

فصل پنجم: ساخت مدل توسط FLUENT&GAMBIT
۱-۵) ساخت مدل هندسی سازه
۱-۱-۵) ساختار برنامه
۲-۱-۵) مراحل ساخت مدل هندسی
۲-۵) ساخت مدل در FLUENT

فصل ششم: مدل عددی سرریز سد سیمره
۱-۶) سد سیمره

فصل هفتم: مدل عددی سرریز سد شهید عباسپور
۱-۷) سد شهید عباسپور

فصل هشتم: نتیجه گیری و پیشنهادات

توضیحات متن:

امروزه مد لساز یهای عددی با پیشرفت سخ تافزار رایان هها و افزایش توانایی انجام محاسبات پیچیده و تکراری، رشد بسیاری یافته است و تقریبا م یتوان هر ساز های با پیچیدگ یهای زیاد را مد لسازی و تحلیل کرد. همچنین نر مافزارهای مختلفبرای مد لساز یهای عددی جریان آب در ساز ههای هیدرولیکی از جمله سرریزها توسعه یافته است. یکی از مد لهای ریاضی رایج در دنیا که جهت حل مسائل پیچیده مرتبط با ساز ههای هیدرولیکی مورد استفاده قرار م یگیرد، نر مافزارFlow3D است که توانایی حل س ه بعدی پدید ههای هیدرولیکی را داراست. تطابق مناسب نتایج این برنامه با نتایج مد لهای فیزیکی آزمایشگاهی برای پروژ ههای مختلف در کل دنیا، اعتماد به نتایج این نر مافزار را افزایش داده است. سیستم تخلیه سیلاب به منظور جلوگیری از لبریز شدن آب از روی تاج سد و فراهم ساختن امکان تخلیه ایمن سیلاب به رودخانه پایی ندست احداث م یشود. سرریز آزاد از نظر بهر هبرداری بسیار ساده و کم هزینه بوده و عملکرد خودکار آن، ب هخصوص در مواردی که پرسنل مجرب در اختیار نباشد، قابل توجه است. آزاد بودن جریان و سهولت نسبی تعمیرات نگهداری از جمله محاسن دیگر این سرری زها است. در این مطالعه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی CFD) و شبی هسازی جریان توسط نر مافزارFLOW3D به بررسی خصوصیات جریان آب در سرریز اوجی آزاد یک سد پرداخته نتایج ب هدست آمده از این مدل با نتایج فشار، سرعت، پروفیل سطح آب و در نهایت شاخص کاویتاسیون حاصل از برنامه WS77 مقایسه م یشود.  

خرید و دانلود

با قیمت 7,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج