گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 96 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,800 تومان

دانلود پروژه پایان نامه با موضوع بررسي عوامل موثر در مديريت تحول و تاثير آن بر روي اثربخشي كاركنان بانك سپه “سرپرستي منطقه دو تهران” که شامل ۴۲ صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : Word

*ویژه ی دانشجویان رشته های مدیریت ، اقتصاد ، آمار و حسابداری

هدفهاي پژوهش: 

 • تعيين ميزان ارتباط فرهنگ سازماني و اثربخشي كاركنان
 • تعيين ميزان ارتباط رسالت سازمان و اثربخشي كاركنان
 • تعيين ميزان ارتباط استراتژي سازمان و اثربخشي كاركنان
 • تعيين ميزان ارتباط قوانين و مقررات و اثربخشي كاركنان
 • تعيين ميزان ارتباط محيط خارجي و اثر بخشي كاركنان
 • تعيين ميزان ارتباط رهبري و اثربخشي كاركنان
 • تعيين ميزان ارتباط عوامل و عملكرد فردي با اثربخشي كاركنان
 • تعيين ميزان عوامل و عملكرد سازماني با اثربخشي كاركنان

سؤالهاي پژوهش:

 • آيا فرهنگ سازمان بر روي اثربخشي كاركنان تاثير دارد؟
 • آيا رسالت سازمان بر روي اثربخشي كاركنان تاثير دارد؟
 • آيا استراتژي سازمان بر روي اثربخشي كاركنان تاثير دارد؟
 • آيا قوانين و مقررات موجب اثربخشي كاركنان مي­شود؟
 • آيا محيط خارجي بر روي اثربخشي كاركنان موثر مي­باشد؟
 • آيا رهبري بر روي اثربخشي كاركنان تاثير دارد؟
 • آيا عوامل فردي بر روي اثربخشي كاركنان تاثير دارد؟
 • آيا عوامل سازماني با اثربخشي رابطه دارد؟

فرضيه ­هاي تحقيق:

 • فرهنگ سازماني با اثربخشي كاركنان رابطه دارد.
 • رسالت و استراتژي سازمان با اثربخشي كاركنان رابطه دارد.
 • قوانين و مقررات سازمان با اثربخشي كاركنان رابطه دارد.
 • رهبري با اثربخشي كاركنان رابطه دارد.
 • عملكرد فردي با اثربخشي كاركنان رابطه دراد.
 • عملكرد سازماني با اثربخشي كاركنان رابطه دارد.
 • محيط خارجي با اثربخشي كاركنان رابطه دارد.

روش تحقيق

متغيير ملاك(مستقل): 

متغيير پيش بين( وابسته):

جامعه آماري و نمونه آماري

قلمرو تحقيق

 • قلمرو موضوعي تحقيق:
 • قلمرو مكاني تحقيق: 
 • قلمرو زماني تحقيق:

محدوديتهاي تحقيق:

انتخاب نمونه:                                                                                           

آزمون همبستگي رتبه اي اسپيرمن

ب)قابليت اعتماد( پايائي):

براي تعيين اعتبار(روايي) پرسشنامه نيز به روش صوري عمل گرديده است. در اين تحقيق سئوالات پرسشنامه با مباني نظري و اهداف و فرضيات تحقيق و بر مبناي تحقيقات مشابه و با توجه به جزئيات تعريف شده  هر كدام از متغييرها طراحي شده و با متخصصان امر در رابطه با سئوالات پرسشنامه يك مصاحبه مقدماتي صورت گرفته و پس از تعديل يا حذف سئوالات نامفهوم و نامناسب، پرسشنامه با نظر موافق اساتيد محترم راهنما و مشاور تنظيم و توزيع گرديده است. در راستاي افزايش روايي پرسشنامه سعي گرديده كه سئوالات پرسشنامه بصورت ساده و واضح طرح گردد، به گونه اي كه براي پاسخ دهنده مشخص و محرز است كه چه متغييري را مي سنجيم. همچنين با انجام يك مطالعه مقدماتي از روايي و پايايي پرسشنامه تحقيق، اطمينان كامل به عمل آمد. 

در تحقيق حاضر از هر دوي آمار توصيفي و آمار استنباطي جهت توصيف و تجزيه تحليل داده ها استفاده به عمل آمده است بدين معني كه پس از بررسي متغيرهاي جمعيت شناختي تحقيق شامل جنسيت، سن، وضغيت تاهل، مدرك تحصيلي، عنوان شغلي، نوع استخدام، به بررسي  متغيرها شامل فراواني، درصد تجمعي.. پرداخته شده است و سپس در قسمت تحليل استنباطي يافته ها از طريق نرم افزار  spss ، ابتدا با استفاده از “آزمون همبستگي رتبه اي اسپيرمن” به بررسي همبستگي بين متغيرها پرداخته سپس از طريق” آزمون رگرسيون” به مطالعه اين موضوع مي پردازيم كه همبستگي بدست آمده از آزمون فوق داراي رابطه خطي هست يا خير؟و نهايتا جهت رتبه بندي متغيرهاي تحقيق از “آزمون تحليل واريانس فريد من” بهره جسته ايم.

 

ابزار اندازه گيري و بررسي اعتبار آن 

تعريف واژه­ها و اصطلاحات  تخصصي طرح

 • عوامل تحول­زا: .

– فرهنگ سازمان:

-رسالت: 

– استراتژي :

– قوانين و مقررات.:

– رهبري:

– عملكرد فردي:

– عملكرد سازماني: 

– محيط خارجي: 

        2– مديريت تحول:

۳-اثربخشي كاركنان:

۴-انگيزش

۵-تعهد سازماني

۶-مقاومت:

عوامل تحول زا:

تحول از دیدگاه علم مديريت:

٭تحول سازمان: 

عوامل موثر بر شاخصهاي اثربخشي

 • نفوذ مديريت عالي سازمان ۲- قابل سنجش بودن هدف ۳- شرايط محيطي

مسائل اساسي در تعيين اثربخشي

براي برسي اثربخشي سازمان بايد از عواملي استفاده کرد که با ساختار، نوع و ماهيت کار و وظايف سازمان متناسب و سازگار باشد.

 براي تعيين اثربخشي سازمان بايد مسائل زير را مورد توجه قرار داد:

 1. اثربخشي از ديدگاه چه کسي مورد ارزيابي قرار ميگيرد؟
 2. تجزيه و تحليل اثربخشي در چه سطح و واحدي از ارزيابي انجام مي شود؟
 3. چه نيازها و فعاليتهايي در بررسي اثربخشي اولويت دارند؟
 4. از تعيين اثربخشي سازمان چه اهدافي دنبال مي شود؟.
 5. چه محدوده زماني براي تعيين اثربخشي سازماني مورد نظر است؟
 6. چه نوع اطلاعاتي و منابعي براي تعيين اثربخشي مورد استفاده قرار مي گيرد؟ .

۲-تفكيك پاسخ‌گويان بر اساس جنسيت

۳-تفكيك پاسخ‌گويان بر اساس وضعيت تاهل

۴-  تفكيك پاسخ‌گويان بر اساس ميزان تحصيلات

۵-  تفكيك پاسخ‌گويان بر اساس عنوان شغل

۶- تفكيك پاسخ گويان بر اساس نوع استخدام 

آزمونهاي آماري

 • نتايج آزمون همبستگي

۲– نتايج آزمون رگرسيون

۱-۲ نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل فرهنگ و تعهد سازماني

۲-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل رسالت / استراتژي و تعهد سازماني

 • نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل قوانين ومقررات و تعهد سازماني

۴-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل  رهبري  و تعهد سازماني

۵-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل  محيط خارجي و تعهد سازماني

۶-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل  عملكرد فردي و تعهد سازماني

۷-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل  عملكرد سازماني  و تعهد سازماني

۸-۲نتايج آزمون رگرسيون عامل  فرهنگ و مقاومت منفي

۹-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل رسالت/ استراتژي  و مقاومت منفي

۱۰-۲نتايج آزمون رگرسيون عامل  قوانين و مقررات و مقاومت منفي 

۱۱-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل  رهبري  و مقاومت منفي

۱۲-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل  محيط خارجي  و مقاومت منفي

۱۳-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل  عملكرد فردي و مقاومت منفي

۱۴-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل عملكرد سازماني و مقاومت منفي

۱۵-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل  فرهنگ و انگيزش كاري

۱۶-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل رسالت / استراتژي و انگيزش كاري

۱۷-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل قوانين و مقررات  و انگيزش كاري

۱۸-۴نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل رهبري و انگيزش كاري

۱۹-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل محيط خارجي و انگيزش كاري

۲۰-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل عملكرد فردي و انگيزش كاري

۲۱-۲نتايج آزمون رگرسيون بر روي عامل عملكردسازماني و انگيزش كاري

۳-آزمون تحليل واريانس فريدمن

۱-۳ اولويت بندي عوامل موثر در مديريت تحول

۲-۳ اولويت بندي ابعاد اثربخشي

جدول  رتبه بندي فريدمن ابعاد اثربخشي :

الف- يافته هاي پژوهش با توجه به فرضيات تحقيق (آزمون همبستگي)

۱- فرضيه اول: بررسي همبستگي بين عامل فرهنگ و اثربخشي

۲- فرضيه دوم:بررسي همبستگي بين عامل رسالت و استراتژي و اثربخشي

۳- فرضيه سوم:بررسي همبستگي بين عامل قوانين و مقررات و اثربخشي

۴-فرضيه چهارم: بررسي همبستگي بين عامل رهبري و اثربخشي

۵- فرضيه پنجم:بررسي همبستگي بين عامل محيط خارجي و اثربخشي  

۶- فرضيه ششم: بررسي همبستگي بين عامل عملكرد فردي و اثربخشي

۷- فرضيه هفتم: بررسي همبستگي بين عملكرد سازماني و اثربخشي

ب- يافته هاي پژوهش با توجه به آزمون رگرسيون

ج- يافته هاي پژوهش بر اساس آزمون تحليل واريانس فريدمن

پيشنهادات بر مبناي يافته هاي تحقيق:

 • كوتاه سخن پيشنهاد اينست كه با توجه به مزايا و نتايج مطلوب متعدد اعمال شيوه مديريت تحول بخصوص از نقطه نظر كارايي و اثربخشي و بدنبال آن بهره وري سازمان مورد مطالعه مسئولين امر در پي بكارگيري و راه اندازي نظام مديريت تحول در سازمان مورد بحث برآيند. ايجاد گروههاي كاري منسجم، ايجاد  يك برنامه ريزي تغيير و تحول مناسب و با توجه به ماهيت و رسالتهاي سازمان مورد مطالعه پيشنهاد مي گردد.

۲- از لحاظ تئوريك اين مطلب به اثبات رسيده كه وجود تعهد كاري بالا باعث رشد و موفقيت سازمان ميگردد  و پشتيبان اهداف خرد و كلان هر سازماني محسوب ميشود. لذا بايستي به تعهد سازماني به عنوان يك عامل بقاي سازماني نگريست كه تضمين كننده رشد و تعالي است پيشنهاد مي شود با توجه  به تائيد رابطه همبستگي مطلوب بين عوامل موثر در مديريت تحول و تعهد سازماني در اين تحقيق، توجه خاصي به هر يك از اين عوامل نمود و از شيوه هاي تصميم گيري گروهي به منظور ايجاد تقويت و روحيه تعهد كاري در افراد سازمان بعمل آيد.    

۳- مشاهده ملموس مقاومت منفي كاركنان در مقابل تغييرات ، مطلوب سازمان نبوده و در خلاف اهداف آن مي باشد.. شركت وسيع افراد در برنامه تغيير و تحول بخشي از فرايند ايجاد تغيير به حساب مي آيد. مشاركت افراد باعث مي شود تا آنان چنين استنباط كنند كه بر فعاليتهاي تغيير اعمال كنترل ميكنند. تحت چنين شرايطي آنها برنامه تغيير را بهتر درك كرده و نسبت به اجراي موفقيت آميز آن احساس تعهد بيشتري ميكنند.

۴- بر اساس نتايج آزمون مشاهده ميشود از همه بيشتر دو عامل رسالت و استراتژي و رهبري هستند كه با انگيزش كاري رابطه دارند . با توجه به اينكه وجود همبستگي ميان اين عوامل در مديريت تحول و انگيزش كاري كاركنان در تحقيق حاضر هم قويا مورد تائيد واقع گرديد لذا استفاده از يك شيوه مديريت تحول كارا و موثر در ايجاد انگيزش در افراد موكدا توصيه ميشود. نوع صحيح اين مديريت علاوه براينكه منجر به افزايش انگيزه ميشود از طرف ديگر معلومات ارزنده اي در اختيار سازمان گذاشته و نيز وسيله اي براي شناخت محسوب ميشود.

۵- بر اساس نتايج آزمون مشاهده ميگردد كه رابطه بسيار گسترده اي بين اثربخشي كاركنان و عوامل موثر در مديريت تحول وجود دارد كه از جمله مهمترين آنها مي توان فرهنگ، رسالت و استراتژي، رهبري نام برد. لذا به منظور افزايش اثربخشي آنها و بالتبع افزايش اثربخشي كل سازمان بايد از شيوه ها و برنامه هاي مناسب بهره جست. با توجه به اينكه در تحقيق حاضر نيز وجود رابطه مستقيم بين عوامل موثر در مديريت تحول و اثربخشي كاركنان مورد تائيد قرار گرفت، لذا با به كارگيري روشهاي مناسب مديريت تحول مي توان گام موثري در افزايش اثربخشي كاركنان برداشت.

پيشنهادهاي كلي:

۱- نظر به تائيد رابطه  مديريت تحول و اثربخشي كاركنان در قالب فرضيه هاي تحقيق حاضر، بايستي بيش از پيش به تقويت و اصلاح نظام تغيير و تحول و بهبود روشهاي آن در قالب يك برنامه ريزي تغيير در سازمان مورد مطالعه پرداخته شود.

۲- به منظور بستر سازي هر چه بهتر فرهنگي براي تغيير و تحول مي بايست يك برنامه تغيير مناسب در سازمان مورد مطالعه صورت پذيرد كه در آن ساختار سازماني متناسب با شيوه تغيير و تحول طراحي گردد.

۳- بايستي به اين مساله توجه داشت كه اجراي برنامه هاي تغيير و تحول در سازمانها اگر بدون مطالعات و برنامه ريزي هاي اصولي باشد ممكن است به شكست بيانجامد چرا كه در غير اينصورت ممكن است تغيير و تحول كاركردهاي منفي همچون اخلال در نظم سازمان، هزينه بري، اتلاف وقت، ايجاد رقابت ناسالم ميان كاركنان و… را بدنبال داشته باشد لذا لازمست است قبل از پياده سازي نظام تحول با افراد صاحبنظر در اين خصوص مصاحبه بعمل آيد. در سازمان مورد مطالعه  نيز پيشنهاد اينست كه قبل از پياده سازي نظام تحول و يا توسعه آن حتما از تجربيات و الگوهاي تغيير سازمانهاي موفق داخلي استفاده بعمل آيد. 

۴- اعتقاد و حمايت مديريت ارشد سازمان از نظام تحول به عنوان يكي از مهمترين پيش شرطهاي موفقيت در دنياي امروزيست، لذا مي بايست قبل از هر كاري اين اعتقاد و باور به كارايي اين نظام در مديريت عالي سازمان بوجود آيد. 

۵- بايستي تمهيدات ساختاري و رفتاري لازم جهت كاهش  رسميت و تمركز در قالب كاهش دستورالعملهاي مدون و دست و پاگير ، تشكيل جلسات دوستانه مشورتي مكرر، تماسهاي رودروي بيشتر مديران و كاركنان، تشكيل تيمهاي كاري، تقويت گروههاي غيررسمي، تفويض اختيار بيشتر، حاكميت جو انتقادپذيري، تقويت روحيه تيمي، تشويق روحيه نوآوري و خلاقيت ، از سوي مديران درگير نظام تحول بعمل آيد تا زمينه اي براي تثبيت و رشد نظام مزبور فراهم آيد. 

۶-همچنين پيشنهاد ميشود قبل از اجراي نظام تحول، زمينه هاي لازم اقتصادي و مالي براي اجراي موفقيت اين نظام فراهم گردد تا در هنگام اجرا با وقفه و مشكل مواجه نشود.

۷- پيشنهاد ميگردد استفاده از مكانيسم هاي نظام تغيير و تحول با توجه به سطح بلوغ فكري و روحي، ميزان تخصص كاركنان و مديران، پيچيدگي كارها ، پويايي محيط، پيچيدگي تكنولوژي، اندازه سازمان، فرهنگ حاكم بر سازمان و نوع استراتژي منتخب سازمان باشد تا بدان وسيله امكان وصول به سطح بهينه بهره وري ممكن شود.

۸- پيشنهاد ميشودكه اجرا و پياده سازي سازمان يافته نظام تحول ابتدا به صورت آزمايشي در سطح يك واحد يا بخش مناسب شروع گرديده و پس از رفع نواقص و كاستيهاي آن، نظام مزبور در سازمان استقرار يابد. 

۹- مديران بايد از اعمال سبكهاي آمرانه و رابطه گرايي در سازمان خودداري كرده و از سبكهاي گروهي ( دموكراتيك) در سازمان بهره جويند تا بتوانند در تصميم گيريهاي خود از تخصص و تجربيات كاركنان بهره مند شوند.

۱۰- توصيه ميشود به پيشنهادهاي  مورد قبول، پاداشهاي مناسب و به موقع داده شود و در اهدا جوائز و پاداشهاي مربوط به پيشنهادها عدالت اجرا گردد. اين كار به استمرار و تثبيت تغيير كمك ميرساند.

۱۱- پيشنهاد ميشود در جهت روشمند كردن و قانونمند كردن هرچه بيشتر روشهاي انجام كار در جهت جايگزيني برخوردهاي قانوني بجاي برخوردهاي سليقه اي، خط مشيها و سياستهاي مربوطه در زمينه هاي مختلف بويژه نيروي انساني مشخص و تدوين كردند.

۱۲- پيشنهاد ميشود در جهت تطبيق توانائيهاي كاركنان در رده هاي مختلف سازماني با وظائف و پستهاي محوله به آنها، شرايط احراز هر يك از مشاغل و پستهاي سازماني در بانك سپه دقيقا مشخص و مدون شوند.

۱۳- مناسب است جهت توانمند كردن كاركنان در انجام وظائف و مسئوليتهاي محوله، به آموزش ضمن خدمت بويژه براي كارشناسان و مديران اهميت بيشتري داده شود.

پيشنهادات براي تحقيقات آتي:

۱- مطالعات نظري پيرامون موضوع تحول و مديريت تحول نشان ميدهد كه در كشورمان موانع متعددي در راه توسعه مديريت تحول در سازمانهاي مختلف وجود دارد لذا پيشنهاد مي شود مطالعات گسترده اي در خصوص ‹‹آسيب شناسي نظام تغيير و تحول›› بعمل آيد.

۲- يافته هاي تحقيق حاضر و ساير تحقيقات مشابه نشان ميدهند كه مديريت تحول  بر عوامل متعددي مانند انگيزش كاري، تعهد كاري، خلاقيت، مسئوليت پذيري، بهره وري نيروي كار، نظم و انضباط، رضايت شغلي، بلوغ سازمان و … اثر ميگذارد. لذا پيشنهاد ميشود هر يك از عوامل ياد شده را به عنوان موضوعي مستقل انتخاب گرديده و در تحقيقات آتي رابطه آنها با مديريت تحول و همچنين ميزان تاثير پذيري آنها از نظام مزبور مورد مطالعه و تحقيق قرار گيرد.

۳- با توجه به عدم اعتقاد بعضي از كاركنان به مثمر ثمر بودن كارهاي تحقيقاتي، پيشنهاد ميشود قبل از پخش و توزيع پرسشنامه ها، يك مصاحيه مقدماتي با افراد و كاركنان صورت گيرد تا در صورت تمايل ، پرسشنامه ها  تكميل  شوند.


خرید و دانلود

با قیمت 3,800 تومان
 • انتشار : ۱۱ اسفند ۹۴
 • دسته بندی :
 • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج