گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 163 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان
این فایل درقالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام ، این پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی  توسط آقای اکبر نظری  و زیر نظر استاد راهنما و مدیر گروه جناب آقای دکتر عباس منصوری و استاد مشاور جناب آقای دکتر سعید خرقانی  در تاریخ ۷ / ۷ / ۸۷ ارائه شده است .
این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در پنج فصل ( اول : كليات ، دوم : تأثيرواهميت مطالعات ژئوتكنيكي در برخورد با مسائل احداث كانالهاي آبياري ، سوم : بررسي خرابي پوشش كانال اصلي AMC،  چهارم : نتايج آزمايش آب اندازي كانال و ميزان كارآيي فيلتر زير لاينينگ ، پنجم :  خلاصه و نتيجه گيري وپيشنهادات ) تنظیم شده است.
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی

بررسي و تجزيه و تحليل احداث كانال هاي آبياري روي خاك هاي متورم شونده

Studies and analyses irrigation channels innovation on swelling soilsفهرست مطالب:
چكيده ۱
مقدمه ۲
فصل اول : كليات ۴
۱-۱ ) هدف ۵
۲-۱ )تعريف ۵
۳) انواع كانال باز ۶ –۱
۴) نامگذاري هاي مختلف كانال هاي مصنوعي ۶ –۱
۵) انواع مقاطع كانالهاي باز ۷ –۱
۶) تقسيم بندي كانالها بر اساس پايداري مصالح جداره ۸ –۱
۱۰
۷) انواع پوشش هاي كانال هاي انتقال آب -۱
۱۱
۸) عوامل مؤثر بر انتخاب نوع پوشش -۱
۹-۱ ) مسايل پوشش هاي بتني ۱۲
۱۰-۱ ) بررسي خصوصيات ژئوتكنيكي خاك هاي مسأله دار جهت احداث كانال ۱۳
۱۱-۱ ) پيشينه پژوهش ۳۰
۱۲-۱ ) روش بررسي و آزمايش ۳۲
فصل دوم: تأثيرواهميت مطالعات ژئوتكنيكي در برخورد با مسائل احداث كانالهاي آبياري ۳۳
۱-۲ ) مقدمه ۳۴
۲-۲ ) عوامل طراحي ۳۴
۳-۲ ) مشكلات نا شي از عدم توجه و دقت كافي در حين اجرا ۳۹
۴-۲ ) تشريح مكانيزم تورم وآشنايي با ساختمان كاني هاي رس ۳۹
۵-۲ ) روشهاي مقابله با تورم خاك ۶۱
۶۴ AMC فصل سوم: بررسي خرابي پوشش كانال اصلي
۱-۳ ) مقدمه ۶۵
ب
۲-۳ ) پيشرفت عمليات اجرايي ۶۶
۳-۳ ) آب گرفتگي كانال ۶۷
۴-۳ ) مشاهدات پس ازآب گرفتگي كانال ۶۸
۵-۳ ) بررسي مسأله ۷۰
۶-۳ ) گزارش ارائه شده ۷۱
۷-۳ ) عوامل احتمالي مؤثر دربالا زدگي و ترك پوشش بتني كانال ۷۴
۸-۳ ) پتانسيل تورم خاك بستر ۷۵
۹-۳ ) دلايل احتمالي ترك خوردگي بين كانال ۸۱
۱۰-۳ ) پيشنهاد اصلاح و تغييرات در جزئيات كانال ۸۲
۱۱ ) سيستم زهكشي تحتاني ۸۴ -۳
۱۲ ) اجراي پوشش بتني كانال ۸۴ -۳
۱۳-۳ ) پايش فشار آب حفره اي ۸۵
۱۴-۳ ) كنترل هاي زمان بهره برداري ۸۵
۱۵-۳ ) تمهيدات مطرح ولي لازم الاجرا تشخيص داده نشد ۸۵
۱۶ ) ساير توصيه ها ۸۶ -۳
۱۷-۳ ) چاره جويي كانال هاي پوشش شده ۸۶
۸۹
۱۸-۳ ) آب اندازي قسمت پوشش شده كانال با فيلتر جهت بررسي عملكرد فيلتر و
تغييرات بوجود آمده
۱۹ ) يافته ها ۹۶ -۳
فصل چهارم: نتايج آزمايش آب اندازي كانال و ميزان كارآيي فيلتر زير لاينينگ ۱۰۳
۱-۴ ) مقدمه ۱۰۴
۲-۴ ) بررسي راهكاراصلاحي پيشنهاد شده در كانال هاي احداث شده ۱۰۴
۱۰۷
۳-۴ ) بررسي هاي انجام گرفته در خصوص بازه هاي پوشش نشده كانال و تأ ثير
راهكارانتخابي
۴-۴ ) مراحل بعدي اجراء ونحوه تصميم گيري ادامه مسير ۱۱۱
فصل پنجم: خلاصه و نتيجه گيري وپيشنهادات ۱۳۰
۱-۵ ) نتيجه گيري ۱۳۴
ج
۲-۵ ) پيشنهادات ۱۳۷
۱۳۸ A پيوست
۱۴۰ B پيوست
۱۴۲ C پيوست
منابع و مأخذ ۱۴۵
فهرست منابع فارسي ۱۴۵
فهرست منابع لاتين ۱۴۷
سايت هاي اطلاع رساني ۱۴۸
چكيده انگليسي ۱۴۹

توضیحات متن:

كانال هاي انتقال آب در شبكه هاي آبياري، از جمله سازه هايي مي باشند كه در بيشترطول خود بر روي خاك قرار مي گيرند و جهت احداث كانال با يستي خصوصيات ژئوتكنيكي خاك به دقت بررسي گردد . هر ساله تعداد بسيار زيادي از سازه هاي جديد برروي خاكهاي متورم شونده ساخته مي شوند . عموم ا” بالغ بر ۶۰ % از اين سازه ها متحمل خسارتهاي كوچك از قبيل ترك مي گردندو حدودا” ۱۰ % از اين سازه ها به شدت آسيب مي بينند كه ديگر قابل تعمير نيستند. رفتارهاي مختلف خاك بستر كانالها كه سازه هاي سبكي مي باشند از جمله تورم ، واگرايي و نشست، مشكلات گوناگوني را براي آنها ايجاد مي كنند . لايه هاي بالاي دشت تبريز عموما” متشكل از ريز دانه ها ئ اكثرا” رسي مي باشند . مطالعات مكانيك خاك نشان مي دهد كه تغييرات پتانسيل تورم در اين منطقه نسبتا” گسترده مي باشد . به اين معني كه پتانسيل تورم از مقادير ناچيز تا بالا در حال تغيير مي باشد. بعضي از قسمتهاي كانال اصلي آجي چاي متحمل تركها و بالا آمدگيهايي شد كه بعد از بررسي ها و آزمايشها اين مشكلات به بحث تورم خاك نسبت داده شد. در اين مقوله به بررسي اين مشكل پرداخته مي شود . آزمايشهاي انجام يافته مورد تحليل قرار گرفته است و پيشنهادات ارائه شده براي جلوگيري و تقليل اثر اين پديده مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد.  

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج