گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 96 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان

دانلود پروژه پایان نامه ورد پژوهشي در ارتباط با ورزش رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.
برخی از عناوین موجود در این فایل:
بخش اول: نقد عملكرد ورزشي…………………………………………………………………. ۶

الف- عملكرد خوب و بد………………………………………………………………………….. ۷

ب- عملكرد خوب، باخت…………………………………………………………………………. ۷

ج- عملكرد ضعيف، برد……………………………………………………………………………. ۸

د- عملكرد ضعيف، باخت…………………………………………………………………………. ۸

بخش دوم: سطح انگيختگي/ فعال سازي……………………………………………………… ۱۰

كاهش انگيختگي/ فعال سازي……………………………………………………………………… ۱۱

افزايش انگيختگي…………………………………………………………………………………….. ۱۲

بخش سوم: كنترل و هدايت انرژي……………………………………………………………… ۱۳

شناخت سطح انرژي…………………………………………………………………………………. ۱۳

كنترل سطح انرژي……………………………………………………………………………………. ۱۴

هدايت سطح انرژي………………………………………………………………………………….. ۱۶

خلاصه………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

بخش چهارم: فنون آرميدگي……………………………………………………………………… ۱۸

فوايد آرميدگي چيست؟…………………………………………………………………………….. ۱۹

فنون آرميدگي…………………………………………………………………………………………. ۲۲

خلاصه………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

بخش پنجم: تمرين تجسمي……………………………………………………………………….. ۲۵

تمرين ذهني براي اجراي بهتر……………………………………………………………………… ۲۵

فنون تمرين ذهني براي دو و ميداني…………………………………………………………….. ۳۰

بخش ششم: تمركز………………………………………………………………………………….. ۳۰

تمركز و توجه…………………………………………………………………………………………. ۳۳

نكته كليدي…………………………………………………………………………………………….. ۳۷

به سوي تمركز بهتر…………………………………………………………………………………… ۴۰

عوامل موثر در تمركز………………………………………………………………………………… ۴۳

افزايش تمركز…………………………………………………………………………………………. ۴۵

تمرين مركزگرايي…………………………………………………………………………………….. ۴۶

بخش هفتم: اطمينان…………………………………………………………………………………. ۴۷

اعتماد به نفس: عاملي مهم براي بهترين عملكرد ورزشي……………………………………. ۴۷

نگرشها و اثراتشان روي اجرا………………………………………………………………………. ۵۰

قرار گرفتن در چهارچوب صحيح ذهن…………………………………………………………. ۵۴

استفاده از خودگفتاري……………………………………………………………………………….. ۵۵

خود انگاره……………………………………………………………………………………………… ۵۷

فنوني براي تكامل چهارچوب صحيح ذهن…………………………………………………….. ۵۸

فصل دوم

بخش اول: انگيزش و ورزش…………………………………………………………………….. ۶۲

ديدگاههاي انساني به انگيزش: تئوري نيازهاي مازلو………………………………………….. ۶۳

تئوري انگيزه پيشرفت مك كلند و اتكينسون…………………………………………………… ۶۶

ارزيابي تئوري FOS…………………………………………………………………………………. 67

بخش دوم: رويكردهاي شناختي نسبت به انگيزش………………………………………….. ۶۸

اسناد…………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

مدل اسناد وينر………………………………………………………………………………………… ۶۹

نااميدي آموخته شده و آموزش بازسازي اسناد…………………………………………………. ۷۰

خودباوري……………………………………………………………………………………………… ۷۱

پژوهش معاصر روي انگيزه مشاركت ورزشي…………………………………………………. ۷۳

فصل سوم

مقدمه: تنيدگي…………………………………………………………………………………………. ۷۵

بخش اول: تنيدگي و زندگي حرفه اي…………………………………………………………. ۷۷

بخش دوم: هزينه تنيدگي…………………………………………………………………………… ۷۸

تنيدگي خلبانهاي خطوط تجاري………………………………………………………………….. ۸۰

تنيدگي كارگران سكوهاي صنايع تصفيه نفت و گاز………………………………………….. ۸۱

تنيدگي كارمندان مراكز هسته اي…………………………………………………………………… ۸۲

بخش سوم: تنيدگي در پاره اي حرفه هاي پزشكي و پيراپزشكي………………………. ۸۴

تنيدگي دندانپزشكان………………………………………………………………………………….. ۸۴

تنيدگي پرستاران………………………………………………………………………………………. ۸۵

تنيدگي مديران موسسات……………………………………………………………………………. ۸۷

بخش چهارم: تعامل سيستمها و شكل گيري پاسخهاي ارگانيزم نسبت به

تنيدگي………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

نقش هورمونها…………………………………………………………………………………………. ۸۹

محور هيپوفيز- غدد فوق كليدي…………………………………………………………………… ۸۹

مكانيزمهاي تسريع كننده و بازدارنده ترشحات…………………………………………………. ۹۰

بيماريهاي تنيدگي…………………………………………………………………………………….. ۹۱

بخش پنجم: زنان در برابر تنيدگي……………………………………………………………….. ۹۳

نشانگان تنيدگي زنان………………………………………………………………………………… ۹۳

تنيدگي زنان كارمند…………………………………………………………………………………… ۹۶

بيماريهاي تنيدگي ناشي از رويدادهاي استثنايي، تهاجمهاي عصر جديد و زندگي

در محيطهاي افراطي…………………………………………………………………………………. ۹۸

فصل چهارم

بخش اول: پيشگيري و درمان تنيدگي………………………………………………………….. ۱۰۲

شيوه هاي سنتي……………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

شيوه هاي جديد………………………………………………………………………………………. ۱۰۴

بخش دوم: درمانگريها و روشهاي مبارزه عليه تنيدگي…………………………………….. ۱۰۷

تنش زدايي بدني……………………………………………………………………………………… ۱۰۸

تنش زدايي رواني…………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

تنش زدايي با استفاده از ابزار فني………………………………………………………………… ۱۰۹

روان درمانگري……………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

بخش سوم: پيشگيري و درمان تنيدگي در موسسات……………………………………….. ۱۱۰

نتيجه…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

فصل پنجم

بخش اول: افسردگي در ايران……………………………………………………………………. ۱۱۴

افسردگي در غرب…………………………………………………………………………………… ۱۱۸

نقدي بر روانشناسي افسردگي غرب……………………………………………………………… ۱۳۴

فصل ششم

بخش اول: اعتماد به نفس…………………………………………………………………………. ۱۴۲

خودپنداره………………………………………………………………………………………………. ۱۴۳

خودپنداره آموختني و قابل تغييرات………………………………………………………………. ۱۴۳

خويشتن‌داري و تاثير آن بر اعتماد به نفس كودك…………………………………………….. ۱۴۶

ظاهرسازي و پرورش خودپنداره غيرواقعي…………………………………………………….. ۱۴۸

روشهاي تقويت خودپنداره كودك………………………………………………………………… ۱۴۹

بخش دوم: اهميت و نقش بازي………………………………………………………………….. ۱۵۲

بازي و رشد خود…………………………………………………………………………………….. ۱۵۳

انواع بازي………………………………………………………………………………………………. ۱۵۵

فصل هفتم

بخش اول: چگونه بر كم تحركي غلبه كنيم………………………………………………….. ۱۵۷

شيوه هاي تجربي براي رهايي از كم تحركي……………………………………………………. ۱۵۹

فصل هشتم

چگونه سلامتي به دست آورده خود را حفظ كنيد…………………………………………….. ۱۶۱

فصل نهم

درمان اختلالات رواني با ورزش………………………………………………………………….. ۱۶۵

درمان استرس با يوگا………………………………………………………………………………… ۱۶۶

كلاشا- منبع استرس………………………………………………………………………………….. ۱۶۹

ميدان هاي انرژي در بدن……………………………………………………………………………. ۱۶۹

تحقيقات علمي يوگانيدرا…………………………………………………………………………… ۱۷۰

ساماسكاراها……………………………………………………………………………………………. ۱۷۱

غذا خوردن تحت استرس………………………………………………………………………….. ۱۷۳

مقابله با استرس با روش SIT……………………………………………………………………… 178

فصل دهم

پايان نامه……………………………………………………………………………………………….. ۱۸۱

– بررسي اثرات تربيت بدني بر فشارهاي جسماني- رواني با عنوان شاغل و ارايه

الگوي بهينه ورزشي………………………………………………………………………………….. ۱۸۲

بررسي اثر ويتامينC,E در پيشگيري از ضعف سيستم‌ايمني در ورزشكاران      192

– مقايسه رشد اجتماعي و اختلالات رفتاري دانش آموزان كم توان ذهني ورزشكار

و غير ورزشكار در شهر تهران…………………………………………………………………….. ۱۹۴

فصل يازدهم

ترجمه مقالات اينترنتي

مقاله A: تراكم استخوان و افسردگي…………………………………………………………………………………………….. ۲۰۰

مقاله B: تائيد جنسيت در افسردگي: يافته‌هاي واگير شناسي بدست آمده از مطالعات II و DEPRESI.. 202

مقاله C: خدمات جمعي رفاهي براساس جنسيت افراد، ورزش و بازآفريني نيروي از دست رفته زنان در

زمان ابتلا به افسردگي در “ايتون”……………………………………………………………………………………………….. ۲۱۸

مقاله D: ارتباط كاهش سطح افسردگي در بزرگسالان با انجام حركات ورزشي درحد متعادل……………. ۲۲۳

فصل دوازدهم

منابع:

منابع فارسي………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲۹

منابع پايان نامه اي……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳۱

منابع اينترنتي با سايت Ebscohost……………………………………………………………………………………………… 232

«مقدمه»

 

تاريخچه مختصري از روانشناسي ورزش

روانشناسي ورزش به شكلهاي مختلف از همن زماني كه روانشناسي پا به عرصه وجود گذاشت، بوجود آمده است. نخستين مطالعه ثبت شده در روانشناسي ورزش در قرن نهم انجام شده است. نورمن تريپليت[۱] (۱۸۹۸) آنچه را كه به عنوان نخستين آزمايش در روانشناسي اجتماعي و نخستين آزمايش در روانشناسي ورزش ذكر مي‌شود را انجام داد.تريپليت پديده تسهيل اجتماعي (به طور مفصل در فصل ۶ مورد بحث قرار مي‌گيرد) را مورد بررسي قرار داد. او ثابت كرد كه دوچرخه سواران تمايل دارند وقتي با شخص ديگري مسابقه مي دهند نسبت به زماني كه به تنهايي دوچرخه سواري مي‌كنند، سريعتر برانند. اما تريپليت پژوهش مربوط به ورزش را بيشتر دنبال نكرد وتا ۱۹۲۰ كه اصول روانشناسي ورزش به طور رسمي به ثبت رسيد، كاري در اين مورد انجام نگرفت.

در ۱۹۲۵ كليمن گريفث آزمايشگاه پژوهشي ورزش را در دانشگاه الينوئزتاسيس كرد. گريفث، كه روانشناسي ورزش را تثبيت كرد و كرسي دانشگاهي براي آن بوجود آورد، دوكتاب درسي مهم را نيز منتشر ساخت و به عنوان مشاور تيمهاي حرفه اي ورزشي به كار خود ادامه داد، به همين دليل اغلب به «پدر روانشناسي ورزش» معروف است. اما روند اوليه روانشناسي ورزش بسيار كند بود و آزمايشگاه پژوهشي ورزش در ۱۹۳۲ به دليل فقدان بودجه تعطيل شد.

 

خرید و دانلود

با قیمت 6,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج