گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 230 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

دانلود کتاب آزبست و خطرات زيست محيطي مرتبط با آزبست که شامل 41 صفحه و مشتمل بر بخش های زیر است :

دانلود کتاب آزبست و خطرات زيست محيطي مرتبط با آزبست که شامل ۴۱ صفحه و مشتمل بر بخش های زیر است :

فهرست مطالب
۱- کانی شناسی آزبست
۲- انواع آزبست
۲-۱ کریزوتایل (۳MGO,2SIO2,2H2O)
۲-۲ آموسیت [SIO3( FE MG)]
۲-۳ کروسیدولیت[NA FE (SIO3)2.FE SIO3,H2O]
۲-۴ آنتوفیلیت[۷٫SI8.(OH)2(MG FE)]
۳- مصارف آزبست
۴- بیماری های ناشی از آزبست:
۵- عوامل خطر و خطرات زيست محيطي مرتبط با آزبست
۵-۱ عوامل خطر
۵-۲ خطرات زيست محیطی ناشي از آزبست :
۶- انواع الیاف مورد استفاده در صنعت(به عنوان جايگزين)
۷- انتشار آزبست
۷-۱ انتشار آزبست به صورت غیر صنعتی :
۷-۱-۱ انتشار آزبست از منابع طبیعی :
۷-۱-۲ انتشار آزبست توسط منابع ساخت دست انسان :
۷-۱-۳ پراکندگی مجدد و سرانجام آزبست در محیط :
۷-۱-۴ پراکندگی مجدد توسط هوا :
۷-۱-۵ پراکندگی مجدد توسط آب :
۷-۱-۶ سرنوشت نهایی الیاف آزبست :
۷-۱-۷ حمل و نقل مواد آلوده شده به آزبست:
۸- مواجهه با آزبست
۸-۱ مواجهه با آزبست هوابرد :
۸-۲ مواجهه با هوای محیط:
۸-۳ مواجهه با هوای نزدیک تاسیسات صنعتی آزبست :
۸-۴ مواجهه با محصولات ساخته شده از آزبست :
۸-۵ مواجهه با مواد زائدآزبستی :
۸-۶ مواجهه خانواده های کارگران شاغل در صنایع آزبست :
۸-۷ مواجهه با آزبست در آب آشامیدنی :
۸-۸ مواجهه با آزبست در مواد غذایی و داروها :
۸-۹ مواجهه با آزبست در محيط هاي كاري
۸-۹-۱ راه اصلي:
۸-۹-۲ راههاي فرعي:
۹-۹-۳ چه مشاغلی در خطرند؟
۸-۹-۴ زمان هاي خطرناك براي مواجهه
۸-۹-۵  راههای پیشگیری
۸-۹-۶  وسايل حفاظت فردي
منابع :
پيوست ۱ برگه اطلاعات ایمنی مواد آزبست
پيوست ۲: مجموعه چک لیست های آزبست :


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج