خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 81 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 11,000 تومان
دانلود کتاب اقتصاد سياسي شيوه توليد سرمايه داري-خرید ودانلود کتاب اقتصاد سياسي شيوه توليد سرمايه داري-دانلود رایگان کتاب اقتصاد سياسي شيوه توليد سرمايه داري-کتاب اقتصاد سياسي شيوه توليد سرمايه داري-دانلود رایگان مقاله اقتصاد سياسي شيوه توليد سرمايه داري
این کتاب شامل موارد زیر است:
پديده هاي اجتماعي نيز مانند پديده هاي طبيعي قرن هاست فكر دانشمندان را به خود مشغول مي دارد.تا پيش از پيدايش مارآسيسم، علوم اجتماعي، علم به معناي واقعي آلمه نبودند و بيش از آنچه واقعيت خارج رامنعكس آرده و قوانين تكامل آن را آشف و بررسي آنند در ادامه برای اشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی را می دهیم.
اما جامعه شناسان و اقتصاددانان بورژوایی به سرنوشت آروزو اهميت و مقياس به مراتب بيش از اينها دادند
و درباره جامعه انساني اين تصور را پديد آوردند آه گويا انسان – توليد آننده اي است مجزا و منفرد و جامعه
انساني ترآيبي است از توليد آنندگان مجزا و منفرد آه ميان خود قرار گذاشته اند موافق موازيني با هم زندگي
آنند. تكيه روي توليد آننده مجزا و منفرد – روبينسوني – هنوز هم پايه بسياري از تئوري هاي بورژوائي جامعه
شناسي و اقتصادسياسي است و در درسنامه هاي دانشگاهي – از جمله دانشگاه هاي ايران تدريس مي
شود. درحالي آه چنين تصوري از انسان توليد آننده و جامعه انساني به هيچ وجه با واقعيت وفق نمي دهد و
مطلقا” غيرعلمي است. انسان هرگز حتي در ابتدايي ترين مراحل پيدايش و تكامل خود نيز تنها نبوده و نيازمندي
هاي زندگي خويش را مجزا از زندگي ديگران توليد نمي آرده است. انسان موجودي است اجتماعي و از
نخستين روز پيدايش بحالت جمعي در گروه هاي خانوادگي ميزیسته و با گذشت زمان جامعه خود را گسترش
داده و مي دهد.
انسان مولد، نه به صورت انساني جدا از جامعه، بلكه به صورت جزئي از يك جامعه مفروض توليد و مصرف
مي آند. توليد امري اجتماعي و سازمان يافته است و لذا به جاي آفريدن انسان فرضي منفرد درعالم خيال و
تصور، بايد انسان واقعي اجتماعي را شناخت و ديد آه اين انسان اجتماعي دردرون چه مناسبات توليد و چه
ساختار (استروآتور) اقتصادي مشغول توليد است و اين ساختار اقتصادي چگونه و موافق آدام قوانين تكامل
ميابد و چه نقشي در پيدايش و تكامل ساير مناسبات و نهادهاي اجتماعي و سياسي دارد.
براي درك اين مطلب بايد توجه داشت آه هر انساني بطور جداگانه براي خودش آفش، آلاه، لباس، نان،
خانه و … توليد نمي آند. همه اين وسائل و نيازمندي هاي زندگي و يا بنا به اصطلاح اقتصادي “خواسته هاي
مادي” بطور اجتماعي توليد مي شود و بسته به سطح تكامل جامعه، توليد اجتماعي نظم معيني دارد و ميان
افراد جامعه و در جريان توليد مناسبات معيني برقرار مي شود. موضوع را بيشتر توضيح مي دهيم:
براي توليد خواسته هاي مادي از نان و آفش و آلاه گرفته تا ماشين و هواپيما و تجهيزات آارخانه ها و
مسكن و بندرو جاده وجود سه عامل ضروري است:
-۱ آارانساني
-۲ وسايل آار
-۳ محمول و يا موضوع آار
انسان آار آن با مهارت معيني آه دارد وسايل آار را بكار مي اندازد و بوسيله آن روي زمين، يا ماده اوليه
تاثير مي گذارد تا آن را بصورتي آه براي رفع نيازمندي هاي خويش لازم دارد درآورد. مثلا” براي توليد گندم. دهقان
گندم آار يعني انساني آه مهارت معين و قدرت جسماني معين دارد. وسايل آار: يعني ابزار شخم زني،
بذرپاشي، آبياري، دروآني … و غيره را بسته به درجه تكامل (از بيل و خيش گرفته تا تراآتور و خرمن آوب مدرن)
بكار مي اندازد تا روي موضوع آار يعني زمين قابل آشت، آب، بذرگندم، آود و غيره آنچنان تاثير بگذارد آه مقدار
گندمي بيش از بذري آه آاشته بدست آورد.
وسايل آار و موضوع آار در مجموع خويش وسايل توليد ناميده مي شود آه انسان با نيروي آار خود آن را به
خدمت مي گيرد تا خواسته هاي موردنياز خويش راتوليد آند. مجموعه وسايل توليد و نيروي آار را آه در روند
توليد بهم پيوسته است نيروهاي مولده مي ناميم.
۸
تا اينجا ظاهرا” مسئله ساده است. دهقان شخم مي زند. بذر مي پاشد و گندم توليد مي آند. آفاش چرم
را مي برد و مي دوزد و به قالب مي آشد و آفش توليد مي آند. اما در همين جا يك نقطه گرهي وجود دارد آه
بايد بآن توجه آرد. و آن اينكه هر دهقاني در هر زمان و مكاني بذر و زمين و وسايل آار و غيره ندارد و هر آفاشي
صاحب چرم و ابزار آفاشي و دآان آفاشي نيست. و لذا براي اينكه گندم و يا آفش توليد شود دهقان و آفاش
بايد شرايط معيني را بپذيرند تا بتوانند به وسايل توليد دسترسي پيدا آنند. اين شرايط تصادفي و مربوط به هر
توليد آننده جداگانه و نتيجه توافق شخص او با فرد ديگر جامعه نيست. بلكه نظم معين اجتماعي است. در دوران
ها و زمان ها و مكان هاي مختلف و در آشورهاي گوناگون، انسان مولد با شرايط گوناگون امكان دسترسي به
وسايل توليد را آسب مي آند و اگر اين شرايط را نپذيرد و از انجام وظايف ناشي از آن سرباز زند اصولا” به اين
وسايل دسترسي پيدا نخواهد آرد و نخواهد توانست توليد آند. به عبارت ديگر وقتي از به هم پيوستن وسايل
توليد و نيروي آار انساني سخن مي گوئيم بايد توجه آنيم آه اين پيوند امري اجتماعي است و انسان مولد تنها
در درون نظم معين اقتصادي – اجتماعي است آه مي تواند به اين وسايل دست يابد و آن را در اختيار بگيرد.
براي مثال، توليد گندم و آفش را در آشور خودمان در نظر مي گيريم. چنانكه مي دانيم در آشور ما تا سال
هاي اخير نظام ارباب – رعيتي بر اقتصاد حاآم بود. به اين معنا آه زمين، آب، بذر، گاو ورز به طور عمده در مالكيت
ارباب قرار داشت. دهقان گندم آار نمي توانست به ابزار آار و وسايل آار دسترسي پيدا آرده و به توليد گندم
بپردازد، مگر اينكه نظام ارباب – رعيتي را بپذيرد و موافق اصول مزارعه محصول آار خود را ميان عوامل پنجگانه:
زمين، آب، بذر، گاو و نيروي آار انسان تقسيم آند و هرسهم را به مالك آن عامل تحويل دهد. البته اين نظام
ارباب – رعيتي در نقاط مختلف آشور ويژگي هایی داشت، ولي به هر صورت اصول آلي و شالوده اصلي آن آه
مالكيت اربابي بر زمين مزروعي است در سرتاسر آشور حاآم بود و نيروي آار و وسايل توليد در اقتصاد
آشاورزي ايران بوسيله اين نظام به هم مي پيوست. و تنها در درون آن بود آه توليد اجتماعي ممكن مي شد و
تنها با پذيرش آن بود آه دهقان (رعيت) مي توانست به آارآشاورزي بپردازد تا سپس از حاصل آن و در حدود
سهمي آه به او مي رسيد بخورد، بپوشد، بنوشد، مسكن داشته باشد. به عبارت ديگر رفع اين ابتدائي ترين
نيازمندي هاي يك انسان در جامعه اي آه مناسبات توليدي ارباب – رعيتي بر آن حاآم است موآول به پذيرش آن
است. و لذا اين مسئله ظاهرا” ساده آه انسان ها بايد بپوشند و بخورند و بنوشند به مسئله بسيار مهم
مناسبات توليدي مربوط مي شود.
از زماني آه اصول ارباب – رعيتي لغو شد، در آشاورزي ايران نيز نظام سرمايه داري به سرعت در حال
گسترش و متبلور شدن است. حالا ديگر اصول مزارعه قالب و فرم اجتماعي بهم پيوستن انسان مولد با وسايل
توليد نيست. انسان مولد، دهقان گندم آار – براي اينكه به ابزار آار و موضوع آار دسترسي پيدا آند و بتواند
گندم بكارد بايد اصول ديگري را بپذيرد آه اصول سرمايه داري است. بدين معنا آه دهقان گندم آار براي اينكه
گندم بكارد بايد آارگر و مزدور سرمايه داري باشد آه صاحب (و يا اجاره دار) زمين و ساير وسايل توليد است.
بعلت وجود بقاياي فراواني از گذشته فئودالي و انواع شيوه هاي ديگر ماقبل سرمايه داري، يعني بعلت اينكه
جامعه ما در حال گذار است، اين قالب جديد سرمايه داري گاه در زير پوشش هاي گوناگون پنهان مي شود و
هنوز در آشاورزي بطور آامل جانيفتاده است. اما به هرصوت در آار آن است آه با قالب و فرم اصلي و همه گير
بهم پيوستن انسان مولد و وسايل توليد بدل شود.
درمورد توليد آفش نيز ما مي توانيم آن نظام و يا قالبي را آه انسان مولد را به وسايل توليد پيوند مي دهد
پيدا آنيم. درگذشته نه چندان دور، در آشورما آفاش آسي بود آه از خودش ابزارآار وساير وسايل توليد داشت
و احيانا” با آمك يك شاگرد آفش مي دوخت. مالكيت فردي اين آفاش بروسايل توليد قالبي بود آه وي را به ابزار
آار و ساير وسايل توليد مي پيوست. رفته رفته اين قالب شكست. سرمايه داري رشد آرد. تعداد روز افزوني از
آفاش ها به آارگر کفاش بدل شدند و امروز در آارخانه هاي آفاشي آار مي آنند. اين بدان معناست آه آنان به
وسايل توليد دسترسي ندارند. مگر اينكه در يك آارخانه و يا آارگاه به عنوان آارگر مزدور استخدام شوند

خرید و دانلود

با قیمت 11,000 تومان
  • انتشار : ۰۹ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج