گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 106 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
کتاب الکترونیکی مفاهیم توسعه

دوستان عزیز، هدف از اين تحقيق شناسايي مؤلفه هاي فرهنگي توسعه در قصه هاي فولكلوريك فارس است، اين مؤلفه ها مي توانند بر فرآيند توسعه اثر بخشند و اين روند را سرعت داده و مقوم آن گردند يا در برابر آن مقاومت كرده و مانع گردند. 

هدف از اين تحقيق شناسايي مؤلفه هاي فرهنگي توسعه در قصه هاي فولكلوريك فارس است، اين مؤلفه ها مي توانند بر فرآيند توسعه اثر بخشند و اين روند را سرعت داده و مقوم آن گردند يا در برابر آن مقاومت كرده و مانع گردند. نقطه عزيمت اين تحقيق ديدگاه ماكس وبر بوده و نگارنده پس از تبيين مفاهيم توسعه- فرهنگ- ادبيات فولكلوريك، ارتباط نظري بين سه ركن «متن- فرهنگ و توسعه» را با توجه به بنيانهاي جامعه شناختي فراهم آورده است.

براي اين امر، نخست به مكاتب و نظريه هاي جامعه شناختي پيرامون توسعه توجه شده و سپس از ميان دو دسته كلان تئوريها:

۱- راديكال (تضادگرايان)

۲- محافظه كار (ساختگرايي – كاركرد گرايان)

با توجه به ديدگاه رساله، كه الزام و شرط كافي بودن اقتصاد براي توسعه را ناكافي دانسته و رد مي نمايند و فرهنگ را بر اين اساس حائز نقش و اثر مي پندارد، با انتخاب مكتب نوسازي بطور مشخص و ديدگاههاي ناشي از مدل فرهنگي و روانشناختي بطور اخص و شاخص هاي پيشنهادي مك كله لند را با تلفيق شاخص هاي راجرز، بعنوان كانوني ترين مفهوم ناشي از برايند نظريات در چارچوب نظري انتخاب مي نمايد. براساس آن با رجوع به متن (قصه هاي فولكلوريك فارس) و براساس روش كيفي تحقيق و شيوه اسنادي آن با دو تكنيك تحليل محتوي و تحليل گفتمان مولفه هاي توسعه در پنجاه قصه انتخابي كه براساس شيوه هاي روش شناختي انتخاب گرديده اند، بررسي مي‌شود. حاصل تحقيق مبين اين نكته است كه با تكنيك تحليل محتوا، مؤلفه هاي فرهنگي توسعه كه به صورت دو دسته و ۶ شاخص متناظر، در نظر گرفته شده اند در قصه ها (متن) با فرضيات تحقيق همخواني داشته و مانع توسعه قلمداد مي شوند اما با تكنيك تحليل گفتمان اين دوازده شاخص در متن مورد برري مويد و مقدم توسعه مي باشند. اين امر ما را با اين حقيقت نيز مواجه مي سازد كه استفاده يك سويه از شيوه ها و تكنيك ها در تحقيقات مي تواند منجر به سوء برداشت و تحليل روايي تحقيق گردد. همچنين كنش‌هاي قهرمانان و جايگاه زنان و مردان در قصه هاي فولكلوريك فارس بيانگر اين نكته است كه عمده كنش‌هاي قهرمانان فردي، معطوف به هدف و بر اساس نيازهاي مادي است. همچنين تعداد نقش زنان و مردان به عنوان قهرمان، در قصه هاي مورد بررسي برابر است. اين امر مي تواند مبين اين نكته باشد كه برخلاف تصور، در جامعه سنتي زنان مستوره و مغفول نيستند بلكه براين اساس مي توان اين باور را طرح نمود كه براساس يافته هاي تحقيق، جامعه سنتي مي تواند بستري براي ايجاد انگيزش و توسعه و حركت به سوي جامعه نو انگاشته شود.

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۱۱ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج