گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان

دانلود کمک پایان نامه اثر خستگی شناختی و هوش هیجانی برحل مسایل شناختی رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین موجود در این فایل : 

۱- تکالیف شناختی ( آنا گرام)

۲- تکالیف تشخیصی ( افتراقی)

و بسیاری موارد دیگر..

امیدوارم این مقاله مورد استفادتون قرار بگیره…

هدف : 
برای بررسی اثر خستگی شناختی و هوش هیجانی بر حل مسائل شناختی، این پژوهش
طراحی و اجرا شد. روش: در این پژوهش مداخلهای کنترل شده، ابتدا بر اساس مقیاس حالت
از میان ۴۰۸ دانشجو، ۱۲۰ دانشجوی دختر و پسر دارای هوش هیجانی ،(TMMS) فراخلقی
یک انحراف استاندارد بالاتر و پائینتر از میانگین انتخاب و به طور تصادفی در هشت گروه ۱۵
نفره جایگزین شدند. آزمایش دارای دو مرحله بود. در مرحله اول بسته به موقعیت، آزمودنیها
در گروههای شاهد و آزمایش با مسایل تشخیصی قابل کنترل و غیرقابل کنترل رو به رو شدند
و در مرحله دوم، برای مقایسه، گروهها در موقعیت آزمون قرار گرفتند. در نهایت، دادهها به
وسیلۀ تحلیل واریانس سه راهه تجزیه و تحلیل شدند. یافتهها: عملکرد افراد دارای سطوح
هوش هیجانی مختلف، یکسان نبود. به عبارتی، هوش هیجانی بالا نمایانگر عملکرد بهتر در حل
مسئله بود و از نظر سطوح هوش هیجانی، بین دختران و پسران تفاوتی دیده نشد. عملکرد حل
مسئله دختران (نسبت به پسران) بیشتر تحت تأثیر خستگی شناختی بود. قدرت حل مسئله
افرادی که خستگی شناختی را تجربه میکردند، تابعی از سطح هوش هیجانی آنها نبود.
نتیجهگیری: با توجه به یافتههای بالا، برای مطالعه عملکرد افراد در موقعیت حل مسئله،
تمرکز بر نقش متغیرهای هوش هیجانی و خستگی شناختی ضروری به نظر میرسد.

خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان
  • انتشار : ۲۹ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج