گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 173 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 2,500 تومان

دانلود کمک پایان نامه ارتباط سبک های مقابله ای با هوش هیجانی در دانش آموزان رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

امیدوارم این فایل مورد استفاده شما دوستان عزیزقرار بگیره.

مقدمه 
بررسي ها نشان دا ده اند كه چنان چه نوجوان به راهبردهايمقابله اي كارآمد مجهز نباشد و توانايي كمي براي دركهيجان هاي خود و ديگران داشته باشد ، در برخورد با فشارها وبحران هاي دوران نوجواني توان كمتري خواهد داشت ومشكلات رفتاري بيشتري را به صورت پرخاشگري، افسردگي و اضطراب نشان خواهد داد (الگار ۱، آرلت ۲ و گراوز ۳، ۲۰۰۲ ؛ سياروچي ۶، دين ۷ و اندرس ون ۸ ، ترينداد ۴ و جانسون ۵.( ۲۰۰۲ ؛ ويندل ۹ و ويندل، ۱۹۹۶راهبردهايي كه فرد براي مقابله برمي گزيند، بخشي ازنيم رخ آسي بپذيري وي به شمار م يروند. ب هكاربردنراهبردهاي نامناسب در رويارويي با عوامل فشار زا مي تواندموجب افزايش مشكلات گردد ، در حال ي ك ه ب ه كار گيريراهبرد درست مقابله اي م ي تواند پيامدهاي سودمندي در پيداشته باشد (داعي پور، ۱۳۷۸ ). د ر همين راستا اندا ۱۰ ، جاويدي،۱۹۹۱ ) افزايش شمار ) جفورد ۱۱ ، كوموروسكي ۱۲ و يانزال ۱۳نوجواناني كه خودكشي م ي كنند، افسرده م ي شوند و يا بهسوءمصرف مواد روي م يآورند را ب هعنوان شواهدي ازفشارهاي روا ني فزاينده و ناكارآمد بودن راهبردهاي مقابله ايآنان در برخورد با اين فشارها مي دانند.

خرید و دانلود

با قیمت 2,500 تومان
  • انتشار : ۳۱ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج