گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 18,000 تومان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل
عنوان : دستور حلي، براي مسئله مكانيابي پاركينگ در شبكه هاي شهري
نگارش : ﺷﻬﺮام ﻋﻠﻴﺰاده
این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc با ۱۸۵ صفحه و ۶ فصل یکی از بهترین پایان نامه های مهندسی عمران گرایش برنامه ریزی حمل و نقل می باشد که فصول آن شامل :
فصل اول : ﻛﻠﻴﺎت
فصل دوم : اﻧﻮاع ﺗﺴﻬﻴﻼت ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎ
فصل سوم :  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ مدل های ﻣﻜﺎن یابی
فصل چهارم : روﺷﻬﺎي وزﻧﺪﻫﻲ و ﺗﻠﻔﻴﻖ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از GIS 
فصل پنجم : ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑﻲ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز
فصل ششم : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات

خرید و دانلود

با قیمت 18,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج