گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 156 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,500 تومان

يكي از مهمترين فرآيندهاي موجود در صنايع، فرآيند خشك كردن مي باشد كه در بيشـتر صـنايع مانند صنايع غذايي، لبني، دارويي، شيميايي، پليمر، كشاورزي، سراميك و … مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيرد.در بين فرآيندهاي مختلف خشك كردن، خشك كردن از طريق پاشـش اهميـت خاصـي داشـته زيرا در اين نوع خشك كن ها سطح انتقال حرارت و جرم به حداكثر خود رسيده و نرخ انتقال رطوبـت از ماده به ميزان بالايي مي رسد. در اين تحقيق، ابتدا به بيان كلياتي در مورد خشك كن ها پرداخته شده و پـس از معرفـي خشـك كن پاششي و شناسايي اجزاي آن و كاربرد هريك از اين بخش ها، به كاربردها، مزايا و معايـب آن نيـز اشاره شده است. نظر به اينكه خشك كن پاششي به دليل زمان اقامت كوتاه، براي خشك كـردن مـواد حساس به دما، گزينه بسيار مناسبي مي باشد.
كاربرد ايـن دسـتگاه در خشـك كـردن فـرآورده هـاي بيولوژيك (به ويژه مواد دارويـي و بيوشـيميايي) روز بـه روز در حـال گسـترش اسـت. از خشـك كـن پاششي در صنايع دارويي، براي خشك كردن بسياري از آنتي بيوتيك ها، ويتامين ها، آنزيم هـا، سـرم ها و … استفاده مي شود. همچنين اين سيسـتم بـراي خشـك كـردن ميكروارگانيسـم هـا، مخمرهـا و بسياري از مواد بيوشيميايي كاربرد دارد. در نهايت طراحي يك نمونه خشك كـن پاششـي بـراي خشـك كـردن فـرآورده هـاي بيولوژيـك براساس نتايج بدست آمده در دانشگاه ويسكانسين به تفضيل توضيح داده شده است

خرید و دانلود

با قیمت 6,500 تومان
  • انتشار : ۱۳ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج