گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

امروزه استفاده از مدارات مجتمع در صـنايع النرونيـك جزئـي جدانشـدني بـه حسـاب مـي آيـد و بـا پيشرفت اين صنعت استفاده از تقويت كننده هاي چند طبقه بسيار ضروري و مهم مي باشد. با مطرح شده ايـن نوع تقويت كننده ها طراحان با مسائل جديدي روبرو شده اند. از آن جمله مي توان به مسئله افت بهره توان با افزايش فركانس است. كه در طول اين مدت راه كار هاي متفاوتي براي اين مسئله ارائه شده است.
هدف از اين شمينار بررسي روش هاي مختلف استفاده شده براي جبران سازي فركانسي در تقويـت كننده هاي چنذ طبقه مي باشد. اين بررسي ها بـراي ارائـه دسـته بنـدي صـحيح و همچنـين اسـتخراج جـداول مربوط به اين نوع جبران سازي ها است به طوري كه با استفاده از نتايج اين تحقيق بتوان روشي مناسـب بـراي طراحي هاي آينده استخراج گردد.

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج