امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 74 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,500 تومان

تعیین مشخصه هاي جریان داخل یک بستر فشرده, به تشریح کامل مشخصه هاي هندسی حفـره و پدیـده هاي جریان در سطح موضعی نیاز دارد .براي تـشریح پدیـده هـاي جریـان در بـسترهاي فـشرده اسـتحکام نیافته, یک مدل شبکه اي دو بعدي (۲-D) مورد بررسی قرار گرفته است.این مـدل شـبکه اي متـشکل از دو نوع مولفه متفاوت است : “حفره هاي به صورت کره” و “مجراهاي به صورت استوانه”. توزیع اندازه مولفه هاي شبکه با در نظر گرفتن یک مدل هندسـی کـه از تخلخـل و قطـر متوسـط ذره بـه عنوان داده هاي ورودي استفاده می کند, بدست می آید.بر اساس این مـدل شـبکه اي , یـک شـبیه سـاز جریان معرفـی مـی شـود . نتـایج نـشان مـی دهـد از آنجـا کـه اثـرات اینرسـی , ناشـی از اتـصالات میـان شیارها(کانالها) و حفره ها می باشند ,این شبیه ساز قادر اسـت جریـان تـک فـاز در تمـام حـالات ممکـن جریان , از آرام تا متلاطم راتشریح کند .همچنین نتایج نشان می دهند که توافق خوبی میان مقادیر پـیش بینی شده مدل شبکه اي و داده هاي تجربی ذکر شده در مقالات, وجود دارد.

خرید و دانلود

با قیمت 6,500 تومان
  • انتشار : ۱۶ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج