گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 177 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 2,000 تومان

پایان نامه دانشجویی با موضوع

رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد و پیشرفت شغلی
پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مؤلفه هاي آن(شامل حل مسأله، شادمانی، استقلال، تحمل فشار روانی، خودشکوفائی، خودآگاهی هیجانی، واقعگرایی، روابط بین فردي، خوش بینی، عزت نفس،کنترل تکاتش، انعطاف پذیري، مسئولیت پذیري اجتماعی، همدلی، خودابزاري) با عملکرد شغلی(برمبناي خودارزیابی وارزیابی سرپرست) و پیشرفت شغلی(خودارزیابی)به مرحله اجرا درآمد. به همین منظور از کل ۱۵۰ کارخانه مستقردرشهرك صنعتی مورچه خورت که حدود یازده هزار پرسنل داشته اند(این حجم بعنوان جامعهآماري درنظرگرفته شده است)۳۵ کارخانه و از این ۳۵ کارخانه ۳۰۰ نفر از کارکنان به اضافه ۲۵ نفر از سرپرستان آنها جهت پاسخگویی به پرسشنامه هاي پژوهش طی نمونه گیري چندمرحله اي انتخاب شدند


پایان نامه دانشجویی با موضوع

رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد و پیشرفت شغلی
پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مؤلفه هاي آن(شامل حل مسأله، شادمانی، استقلال، تحمل فشار روانی، خودشکوفائی، خودآگاهی هیجانی، واقعگرایی، روابط بین فردي، خوش بینی، عزت نفس،کنترل تکاتش، انعطاف پذیري، مسئولیت پذیري اجتماعی، همدلی، خودابزاري) با عملکرد شغلی(برمبناي خودارزیابی وارزیابی سرپرست) و پیشرفت شغلی(خودارزیابی)به مرحله اجرا درآمد. به همین منظور از کل ۱۵۰ کارخانه مستقردرشهرك صنعتی مورچه خورت که حدود یازده هزار پرسنل داشته اند(این حجم بعنوان جامعهآماري درنظرگرفته شده است)۳۵ کارخانه و از این ۳۵ کارخانه ۳۰۰ نفر از کارکنان به اضافه ۲۵ نفر از سرپرستان آنها جهت پاسخگویی به پرسشنامه هاي پژوهش طی نمونه گیري چندمرحله اي انتخاب شدند

خرید و دانلود

با قیمت 2,000 تومان
  • انتشار : ۱۲ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج