گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 2,000 تومان

مقاله تربیت بدنی با موضوع مقایسه هوش هیجانی دختران ورزشکار و غیرورزشکار

دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود
سال ۸۶-۸۷
چاپ شده در مجله پژوهش در علوم ورزشی

مقاله تربیت بدنی با موضوع مقایسه هوش هیجانی دختران ورزشکار و غیرورزشکار

دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود
هوش هيجاني توانايي درك هيجانات خود و ديگران و مديريت اين هيجانهاست. هدف اين
تحقيق، مقايسة هوش هيجاني دانشجويان دختر ورزشكار و غيرورزشكار دانشگاه صنعتي
شاهرود بوده است. نمونة اين تحقيق شامل ۷۹ غير ورزشكار و ۴۱ ورزشكار بود كه غير
ورزشكاران به روش تصادفي و ورزشكاران به روش هدفمند انتخاب شدند. براي جمع آوري
اطلاعات از آزمون هوش هيجاني برادبري وگريوز استفاده شد. اين آزمون شامل ۲۸ آيتم است
كه هوش هيجاني را در قالب دو قابليت فردي و اجتماعي در فرد مشخص ميكند. قابليت فردي
شامل خود- – آگاهي ، خود مديريتي و قابليت اجتماعي شامل آگاهي اجتماعي و مديريت رابطه
ميباشد.دادههاازطريق آزمون گروههاي مستقل در سطح معني داري(۰۵/۰ >p) مورد تحليل
قرار گرفتند. يافتههاي اين تحقيق نشان ميدهد كه تفاوت معني داري بين هوش هيجاني
دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكار وجود دارد. تفاوت معنيداري بين دو گروه از نظر 
قابليت فردي وجود دارد؛ هرچند كه دو گروه در زمينه قابليت اجتماعي تفاوت معني داري
نداشتند. بر اساس نورم هوش هيجاني، ميانگين هوش هيجاني ورزشكاران در سطح متوسط به
بالا، ارزيابي شد. اما هوش هيجاني غيرورزشكاران در سطح متوسط قرار داشت. به طوركلي
نتيجهگيري ميشود كه هوش هيجاني دانشجويان دختر ورزشكار به دليل توانايي بهتر در
قابليت فردي بيشتر از دانشجويان دختر غيرورزشكار است

خرید و دانلود

با قیمت 2,000 تومان
  • انتشار : ۰۱ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج