گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان

خودآزمایی فصل اول:
-۱الف داده: نمرات دانش آموزان اطلاعات: مجموع نمرات و معدل دانش موزان
پردازش: محاسبه جمع و میانگین نمرات
ب) داده : میزان حضور ساعات کار در شرکت اطلاعات: بیمه و مالیات و حقوق دریافتی
پردازش: محاسبه مالیات و بیمه با توجه ساعات کار و محاسبه حقوق دریافتی با کسر از مالیات و بیمه
ج) داده:شماره پلاک و کد مربوطه و عوارض اطلاعات: میزان اعتبار
پردازش: کسر عوارض از اعتبار اولیه

خودآزمایی فصل دوم:
سوال )۱صفحه ۱۱
Main() وclass )2 سوال
سوال ;
سوال ;
سوال )۵علامت //
سوال )۶
type
=classنام کلاس
end;
WriteLine ) متد۷ سوال
سوال )۱متد )( WriteLineبعد نمایش اطلاعات به خط بعد می رود و متد Writeبه خط بعد نمی رود.
سوال )۹
Console.WriteLine();
سوال )۱۱
using بدونWriteLine() دستور
System.Console.WriteLine(“Ali”);
using باWriteLine() دستور
using System;
Console.WriteLine(“Ali”);
سوال )۱۱
الف)
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
Console.WriteLine(“MyName:Ali”);
ب)
Console.Clear();
ج)
Console.ReadKey();


خرید و دانلود

با قیمت 6,000 تومان
  • انتشار : ۰۹ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
برچسب ها

عتیقه زیرخاکی گنج