گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 13,000 تومان

با پایان نامه دوره کارشناسی کامپیوتر با موضوع مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی در خدمت شما هستیم

فصل پنجم –  دیگر زبانهای رابطه ای  ……………………………………………………………………………………………………………….    1

۵-۱- حساب رابطه ای چند تایی  ………………………………………………………………………………………………………………………..    3

۵-۱-۱- طرح مثال   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….    4

۵-۱-۲- تعاریف رسمی  …………………………………………………………………………………………………………………………………….   9

۵-۱-۳- اطمینان در بیان  ……………………………………………………………………………………………………………………………………   11

۵-۱-۴- زبان های توانای پر معنی  ………………………………………………………………………………………………………………………   12

۵-۲-  قلمرو حساب رابطه ای  ……………………………………………………………………………………………………………………………   13

۵-۲-۱- تعریف رسمی   …………………………………………………………………………………………………………………………………..   13

۵-۲-۲- پرس وجوهای نمونه  ……………………………………………………………………………………………………………………………   14

۵-۲-۳- ایمنی عبارات  …………………………………………………………………………………………………………………………………….   16

۵-۲-۴- قدرت بیانی زبان  ………………………………………………………………………………………………………………………………..   18

۵-۳- پرس وجو از طریق مثال  …………………………………………………………………………………………………………………………..   19

۵-۳-۱-جدول های ساختمان  ……………………………………………………………………………………………………………………………   20

۵-۳-۲- پرس وجو هایی روی یک رابطه  ……………………………………………………………………………………………………………   20

۵-۳-۳- پرس وجو روی رابطه های جداگانه  ………………………………………………………………………………………………………    25

۵-۳-۴- جعبه وضعیت   ……………………………………………………………………………………………………………………………………   27

۵-۳-۵- رابطه نتیجه   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….   30

۵-۳-۶- QBEدر مایکروسافت اکسس  ……………………………………………………………………………………………………………..   32 

۵-۴- دیتالوگ   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..   35

۵-۴-۱- ساختار اساسی  …………………………………………………………………………………………………………………………………..    35

۵-۴-۲- ترکیب دستورات دیتالوگ  ………………………………………………………………………………………………………………….    38

۵-۴-۳- ترکیب های معنایی دیتالوگ غیر بازگشتی  …………………………………………………………………………………………….     42

 

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

۵-۴-۳-۱- ترکیب های معنایی یک دستور  …………………………………………………………………………………………………………    42

۵-۴-۳-۲- ترکیب معنایی برنامه  ……………………………………………………………………………………………………………………….     44

۵-۴-۴- ایمنی   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………     47

۵-۴-۵- عملیاتهای رابطه ای در دیتالوگ  …………………………………………………………………………………………………………..     49

۵-۴-۶- بازگشتی در دیتالوگ  …………………………………………………………………………………………………………………………     51

۵-۴-۷- قدرت بازگشتی   ………………………………………………………………………………………………………………………………..     56

۵-۵- خلاصه   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….     59

مرور  اصطلاحات   …………………………………………………………………………………………………………………………………………      60

تمرین مهارت   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………      61

تمرین ها    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….     63

نکاتی مربوط به فهرست کتاب  …………………………………………………………………………………………………………………………     66

ابزارها   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..      67

بخش دوم :طراحی پایگاه داده  ………………………………………………………………………………………………………………………     68

فصل ششم: طراحی پایگاه داده مدل E-R     ……………………………………………………………………………………………………     70

۶-۱- مفهوم کلی فرایند طراحی  ………………………………………………………………………………………………………………………     71

۶-۱-۱-  مراحل طراحی   ……………………………………………………………………………………………………………………………….     72

۶-۱-۲- طراحی جایگزین ها   …………………………………………………………………………………………………………………………     74

۶-۲- مدل موجودیت رابطه    ………………………………………………………………………………………………………………………….     75

۶-۲-۱- گروه موجودیت     ……………………………………………………………………………………………………………………………     76

۶-۲-۲- گروه رابطه ها    ………………………………………………………………………………………………………………………………..     78

۶-۲-۳- صفات    ………………………………………………………………………………………………………………………………………….     83

۶-۳- محدودیت ها   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..     87

۶-۳-۱- ترسیم کاردینالیتی    …………………………………………………………………………………………………………………………..    87

۶-۳-۲- کلیدها    ………………………………………………………………………………………………………………………………………….    89

۶-۳-۲-۱- گروه موجودیت ها   ……………………………………………………………………………………………………………………..     90

۶-۳-۲-۲- گروه رابطه ها   …………………………………………………………………………………………………………………………….     91

۶-۳-۳- مشارکت محدودیت  ها    ………………………………………………………………………………………………………………….     93

۶-۴- نمودارهای موجودیت رابطه    …………………………………………………………………………………………………………….      93

۶-۵- نتایج طراحی موجودیت رابطه    ………………………………………………………………………………………………………….     102

۶-۵-۱- استفاده از گروه موجودیت ها در مقابل صفات    …………………………………………………………………………………..     102

۶-۵-۲- استفاده از گروه موجودیت ها به جای گروه رابطه ها    …………………………………………………………………………..     105

۶-۵-۳- گروه رابطه های n-ary در مقایل دوگانه    …………………………………………………………………………………………     106

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

 6-5-4-  جایگاه صفات رابطه   …………………………………………………………………………………………………………………….      109

۶-۶- گروه موجودیت ضعیف    ……………………………………………………………………………………………………………………      111

۶-۷- ویژگیهای E-R  گسترده    ………………………………………………………………………………………………………………….      114

۶-۷-۱- ویژه کاری    ………………………………………………………………………………………………………………………………….      115

۶-۷-۲ عمومی سازی    …………………………………………………………………………………………………………………………….      118

۶-۷-۳- صفات وراثتی    ……………………………………………………………………………………………………………………………..      120

۶-۷-۴- محدودیت ها در عمومی سازی    ………………………………………………………………………………………………………      121

۶-۷-۵- ترکیب    ………………………………………………………………………………………………………………………………………      125

۶-۷-۶- نمادهای E-R جایگزین    ……………………………………………………………………………………………………………….      128

۶-۸- طراحی پایگاه داده برای پروژه بانکداری    ……………………………………………………………………………………………..      130

۶-۸-۱- جایگزین های طرح E-R   ………………………………………………………………………………………………………………      131

۶-۸-۲- الزامات داده برای پایگاه داده بانک   ………………………………………………………………………………………………….      132

۶-۸-۳- گروه های موجودیت برای پایگاه داده بانک    …………………………………………………………………………………….      134

۶-۸-۴- گروه های رابطه برای پایگاه داده بانک   …………………………………………………………………………………………….      135

۶-۸-۵- نمودار E-R برای پایگاه داده بانک    ………………………………………………………………………………………………..      136

۶-۹- تبدیل شدن به الگوی رابطه ای    …………………………………………………………………………………………………………..       136

۶-۹-۱- ارائه گروه های موجودیت قوی   ………………………………………………………………………………………………………       138

۶-۹-۲- ارائه گروه های موجودیت ضعیف    ………………………………………………………………………………………………….       139

۶-۹-۳ ارائه گروه های رابطه    ………………………………………………………………………………………………………………….       140

۶-۹-۳-۱- الگوهای زائد   …………………………………………………………………………………………………………………………..       142

۶-۹-۳-۲- ترکیب الگوها   ………………………………………………………………………………………………………………………….       142

۶-۹-۴- صفات ترکیبی و چند مقداری    ………………………………………………………………………………………………………..       144

۶-۹-۵- ارائه روش عمومی سازی     ……………………………………………………………………………………………………………..       145

۶-۹-۶- ارائه دادن ترکیب    ………………………………………………………………………………………………………………………..       147

۶-۹-۷- الگوی رابطه برای پروژه بانکداری    ………………………………………………………………………………………………….       148

۶-۱۰- جنبه های دیگر طراحی پایگاه داده    …………………………………………………………………………………………………..       149

۶-۱۰-۱- محدودیت داده ها وطراحی پایگاه داده رابطه ای    …………………………………………………………………………….       150

۶-۱۰-۲- الزامات کاربردی : پرس وجوها ، کارایی   ……………………………………………………………………………………….       151

۶-۱۰-۳- الزامات کنترل    ………………………………………………………………………………………………………………………….       153

۶-۱۰-۴- جریان داده ها   …………………………………………………………………………………………………………………………..        153

۶-۱۰-۵- موضوعات دیگر در طراحی پایگاه داده    ………………………………………………………………………………………..       154

۶-۱۱- زبان مدل سازی یکپارچه UML    ……………………………………………………………………………………………………        156

 

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

۶-۱۲- خلاصه    ………………………………………………………………………………………………………………………………………..      160

مروری بر اصطلاحات   ……………………………………………………………………………………………………………………………….       163

تمرین مهارت    ………………………………………………………………………………………………………………………………………….       165

تمرینات   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….       170

منابع    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………       173

ابزارها    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….      173

فصل هفتم: طراحی پایگاه داده رابطه ای     ………………………………………………………………………………      175

۷-۱- ویژگی های طراحی های رابطه ای خوب     ……………………………………………………………………………………………       176

۷-۱-۱- طراحی جایگزین : الگوهای بزرگتر    ………………………………………………………………………………………………..       177

۷-۱-۲- طراحی جایگزین : الگوهای کوچکتر    ……………………………………………………………………………………………..       181

۷-۲- محدوده های غیر قابل تجزیه واولین شکل نرمال    …………………………………………………………………………………..       185

۷-۳-  تجزیه با استفاده از وابستگی های عملیاتی     ………………………………………………………………………………………….       188

۷-۳-۱- کلیدها و وابستگی های عملیاتی    …………………………………………………………………………………………………….       188

۷-۳-۲- شکل نرمال Boyce-codd     ……………………………………………………………………………………………………….       192

۷-۳-۳- BCNF و حفاظت وابستگی      ………………………………………………………………………………………………………      193

۷-۳-۴- سومین شکل نرمال      ……………………………………………………………………………………………………………………       197

۷-۳-۵- شکل های نرمال بیشتر     …………………………………………………………………………………………………………………      200

۷-۴- تئوری وابستگی عملیاتی     ………………………………………………………………………………………………………………….      201

۷-۴-۱- بستار مجموعه وابستگی های عملیاتی     …………………………………………………………………………………………….      201

۷-۴-۲- بستار گروه های صفات      ……………………………………………………………………………………………………………..       205

۷-۴-۳- پوشش استاندارد      ………………………………………………………………………………………………………………………       208

۷-۴-۴- تجزیه بی نقص      …………………………………………………………………………………………………………………………      213

۷-۴-۵- حفاظت وابستگی     ……………………………………………………………………………………………………………………….      214

۷-۵- تجزیه با استفاده از وابستگی های عملیاتی     …………………………………………………………………………………………..       217

۷-۵-۱- تجزیه BCNF     …………………………………………………………………………………………………………………………       217

۷-۵-۱-۱- آزمون BCNF     ……………………………………………………………………………………………………………………        218

۷-۵-۱-۲- الگوریتم تجزیه BCNF   ………………………………………………………………………………………………………….       220

۷-۵-۲- تجزیه ۳NF      …………………………………………………………………………………………………………………………….       222

۷-۵-۳- مقایسه BCNF و ۳NF    ……………………………………………………………………………………………………………..       225

۷-۶- تجزیه با استفاده از وابستگی های چند مقداری     …………………………………………………………………………………….      226

۷-۶-۱- وابستگی های چند مقداری     ………………………………………………………………………………………………………….       227

۷-۶-۲- شکل نرمال چهارم      …………………………………………………………………………………………………………………….       230

 

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

۷-۶-۳- تجزیه ۴NF     ……………………………………………………………………………………………………………………………..      232

۷-۷- دیگر شکل های نرمال     …………………………………………………………………………………………………………………….      234 

۷-۸- فرایند طراحی پایگاه داده      ……………………………………………………………………………………………………………….       234

۷-۸-۱- مدل E-R و نرمال سازی     …………………………………………………………………………………………………………….       235

۷-۸-۲- نام گذاری صفات و رابطه ها    …………………………………………………………………………………………………………       237

۷-۸-۳- از نرمال درآوردن برای کارایی     …………………………………………………………………………………………………….       239

۷-۸-۴- دیگر مباحث طراحی    …………………………………………………………………………………………………………………..        240

۷-۹- مدل سازی داده های موقتی     ……………………………………………………………………………………………………………..       241

۷-۱۰- خلاصه    ……………………………………………………………………………………………………………………………………….       245

مرور اصطلاحات    ……………………………………………………………………………………………………………………………………..      246

تمرین مهارت     …………………………………………………………………………………………………………………………………………      248

تمرین      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….       250

واژه نامه    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………       254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

شکل ۵-۱- اسامی همه مشتریانی که یک وام در شاخه perryridge دارند   ………………………………………………………….        5

شکل ۵-۲- جدول های ساختمان برای مثال بانک     …………………………………………………………………………………………..       22

شکل ۵-۳- نمونه پرس و جو در Microsoft access QBE    …………………………………………………………………………      32

شکل ۵-۴- یک پرس و جو تراکمی در Microsoft access QBE     ……………………………………………………………..       34

شکل ۵-۵- نمونه حساب رابطه ای      ………………………………………………………………………………………………………………       37

شکل ۵-۶- رابطه V1     ………………………………………………………………………………………………………………………………..       37

شکل ۵-۷- برنامه دیتالوگ سود حساب های perryridge    ……………………………………………………………………………..        41

شکل ۵-۸- برنامه دیتالوگ بازگشتی      …………………………………………………………………………………………………………..        42

شکل ۵-۹- نتیجه Infer(R,I)    ……………………………………………………………………………………………………………………        44

شکل ۵-۱۰- لایه بندی رابطه ها     ………………………………………………………………………………………………………………….        46

شکل ۵-۱۱- رویه datalog-fixpoint    ………………………………………………………………………………………………………        52

شکل ۵- ۱۲- رابطه manager     …………………………………………………………………………………………………………………        53

شکل ۵-۱۳- کارکنان جونز در تکرار رویه datalog- fixpoint   …………………………………………………………………….        54

شکل ۵-۱۴- پایگاه داده کارکنان     ……………………………………………..

خرید و دانلود

با قیمت 13,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج