گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 219 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان
موضوع : پایان نامه مدلسازي فرايند تراوش تبخيري
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۱۳۵ صفحه
نوع فایل: pdf

چکيده:
هدف از اي ن پروژه ارائه مدلی است که قادر باشد رفتار غشای پ ل يمر غ ي ر متخلخل را در فر اي ند جداسازی تراوش
تبخيری برای جداکردن متانول از آب پيش بينی کند.
امروزه فر اي ند های غش ا ي ی به عنوان يک تک ن ي ک مهم جداسازی مورد توجه قرار گرفته و کاربرد و س يعی در ز م ي نه
های مختلف پ ي دا کرده ان د .هر فر ايند جداسازی غش ا ي ی با استفاده از ي ک غشا، موجب انتقال ي ک جزء به صورت
انتخابی از د ي گر اجزاء می شو د .اي ن جداسازی به د ليل اختلاف ها در خصو ص ي ا ت ف ي ز ي ك ی و شي م يا يي غشا واجزاء
تراو اي ی می باشن د .در واقع انتقال از درون غشا به د ليل يک ني رو ی محرکه اتفاق م ي افت د .که اي ن ني روی محرکه می
تواند گراديان فشار ،غلظت،پتانسيل الکتريکی يا دما باشد.
معرفی ( kobber) فر ايند تراو ش تب خ ي ری به عنوان ي کی ا ز انواع فر اي ند های غش ا ي ی در سال ۱۹۱۷ توس ط كوب ر
شد .با افز اي ش ه ز ي نه های انرژی نفت در او اي ل ده ه ۱۹۷٠ فر اي ند ت ر اوش تب خ ي ری مورد توجه قرار گرف ت . با توجه
به اي ن که مکا ني سم جداسازی در فر اي ند تراوش تب خ ي ری بر پ ا يه حلا ليت نفوذ می باش د .در مق ا ي سه با مکا ني سم
فرايند تقطير که بر پايه اختلاف درنقطه جوش می باشد از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.
به طور کلی فرايند تراوش تبخيری را می توان به سه مرحله زير تقسيم کرد:
١- جذب انتخابی غشا در سمت خوراک
٢- نفوذ گزينشی درون غشا
( permeate) ٣- دفع يک بخار در سمت تراوايي
با توجه به وجود دو فاز در فر اي ند تراوش تب خ ي ری (فاز م ا ي ع در سمت خوراک و فاز بخار در سم ت
توصيف رفتار انتقال اين فرايند بسيار پيچيده است. ، ( (permeate) تراوايي
تلاش های ز يادی برای توسعه ي ک مدل مناسب انتقال جرم برای تو ص ي ف رفتار فر اي ند جداسازی تراوش تب خ ي ری
صورت گرفته اس ت .مدلی که در اي ن پروژه ارائه می شود مدل فلاکس استفان ماکسول بسط داده شده در س ي ستم
سه جزئی بر پ ا ي ه ترمو د ي نا م ي ک بازگشت نا پ ذ ي ر اس ت .م ز يت اصلی رابطه استفان ماکسول بر پ ا ي ه ترمو د ي نا م ي ک
بازگشت ناپ ذ ي ر ،پارامترهای نفوذ و ني روی محرکه است که اه م يت و خصو ص يات خود را در فر اي ندهای مختلف
غش ا يی حفظ می کنن د .بعلاوه نفوذهای دو ت ا ي ی استفان ماکسول در مخلوط های چند جزئی خصو ص يات ف ي ز ي کی
خود را نگه می دارند.در حاليکه برای نفوذ فيک وساير ضرايب نفوذ دو تايی چنين ويژگی بر قرار نيست.
بر هم کنش های ترمو د ي نا م ي کی از ط ر ي ق اصلاح معادله کلا س ي ک فلوری ها گ ي نز برای س ي ستم سه ت ا ي ی به منظور
توصيف تعادل پليمر-مايع و پليمر _بخار با استفاده از يک دسته پارامترهای قابل تنظيم به کار گرفته شدند.
نت ا يج به دست آمده نشان م ي دهد که مدل پ ي شنهادی ،با وجود پارامترهای تعادل ونفوذ دو ت ا ي ی ،توان ا يی تو ص يف
فر ايند تراوش تب خ ي ری چند جزئی را دار د .در واقع م ز يت اي ن روش شامل ت ع ي ي ن پارامترهای بر هم کنش تعادلی
دوت ا ي ی از جذب همدمای بخار خالص و ت ع ي ي ن ضر ايب نفوذ استفان ماکسول از ت غ ي ي رات فلاکس تراو ايی جزء خالص
با فشار تراوايی است.
در انتها م ي توان اي ن مدل را در شر اي ط غ ي ر ي کنواخت و ي ا برای س ا ي ر غشاهای غ ي ر متخلخل پ ل يمری وخوراک های
ديگر بسط داد و صحت فرضيات فوق را نتيجه گرفت.

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
  • انتشار : ۳۱ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج