گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 183 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان

پایان نامه براي دریافتدرجه کارشناسی ارشد
مهندسی عمران – سازه

کاهش پاسخهاي پیچشی ساختمانهاي نامتقارن با استفاده از میراگرهاي جرمی تنظیمی

چکیده 

یکی از اثرات زلزله بر ساختمانها پدیده پیچش است. تاکنون راهبردهاي گوناگونی به منظور کاهش
این اثر ارائه شده اند. یکی از این راهبردها کنترل سازه ها است که جایگاه معتبري در مهندسی زلزله
دارد. میراگرجرمی تنظیمی از جمله ابزار کنترل سازه است که براي تحریک زلزله به کار گرفته شده و
همچنان موضوع تحقیقاتی محققین می باشد. تا به حال تحقیقاتی که براي کنترل پیچش با استفاده
از این میراگر انجام شده، مبتنی بر استفاده از چند میراگري ها بوده است. در این بررسی از یک نوع
میراگر جرمی تنظیمی غیر فعال پیشنهادي براي کنترل پیچش در ساختمانهاي نامتقارن تک محوره
که تحت تحریک زلزله قرار می گیرند استفاده شده است. بدین صورت که سختی و میرایی این
سیستم، به دو فنر و دو میرایی تقسیم شده، بر لبه هاي نرم و سخت ساختمان قرار می گیرند تا اثر
میراگر به پیرامون ساختمان منتقل گردد. نتایج حاصل از تحلیل با هفت زلزله حوزه دور: چی چی،
ایمپریال ولی، لندرز، منجیل، نورثریج، سن فرناندو و کرن کانتی(تفت) نشانگر این هستند که سیستم
پیشنهادي توانایی خوبی در کاهش پیچشساختمان به ویژه کاهشتغییر مکان نسبی لبه نرم دارد.

خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج