گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 156 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 12,000 تومان

عنوان : ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ از ﻃﺮیق اﻳﺮان
این پایان نامه مجموع ۴۵۳ صفحه است که شامل فصول زیر میباشد :
فصل اول : ﻛﻠﻴﺎت
ﻓﺼﻞ دوم : ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮﺟﻮد اﻳﺮان ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺧﺎك ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺮان
ﻓﺼﻞﭘﻨﺠﻢ : ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ : ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ در اﻳﺮان
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي

خرید و دانلود

با قیمت 12,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج