گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 178 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 11,000 تومان

تعداد صفحات ۱۰۱

نوع فرمت : ورد ( قابل ویرایش )
ما برای شما پایان نامه ای کامل تهیه کرده ایم که با کمترین قیمت برای شما دوست خوبم آماده دانلواد می باشد .
قسمتی از متن :
بيمار تنها مشتري در اين سيستم مي باشد، او محوري ترين نقش را در اين سيستم ايفا مي کند.
بيمار به پزشک مراجعه مي کند. بر اساس نوع بيماري و اينکه او نياز به انجام عمل جراحي دارد به يک مرکز جراحي يا بيمارستان معرفي مي شود تا در آنجا مورد معالجه قرار گيرد. ساير نقش هاي اين سيستم براي سرويس دادن به بيمار طرح مي شوند.
 در طول دوره درمان خدماتي به او ارائه مي شود که بايد بهاي آنهعا را بپردازد. هر بيمار ممکن است از يم طرف يک يا چند سيستم بيمه مورد حمايت باشد، که در نتيجه بايد در انجام محاسبات مالي بيمار تغييراتي صورت گيرد.
يک بيمار ممکن است براي چندين بار به يک مرکز مراجعه نمايد. بنابراين بايد براي وي يک پرونده پزشکي تشکيل شود. اين سابقه مي تواند در انجام اعمال احتمالي  بعدي براي پزشکان معالج و در نتيجه خود بيمار مفيد باشد.
فهرست
چکيده ۱۱
مقدمه ۱۲
تکنولوژي هاي مورد استفاده ۱۳
۱ معرفي Actor  هاي سيستم ۱۴
۱-۱ بيمار ۱۴
۱-۱-۱ مواردي که بايد براي بيمار ثبت شود ۱۴
۲-۱-۱ فيلد هاي اطلاعاتي بيمار ۱۴
۲-۱ مسئول پذيرش ۱۵
۳-۱ مسئول ترخيص ۱۵
۱-۳-۱ اعمال انجام شده در زمان ترخيص ۱۵
۲-۳-۱ ثبت هايي که بايد توسط ترخيص گر انجام شود ۱۵
۴-۱ مدير مرکز ۱۶
۱-۴-۱ ثبت هايي که بايد زير نظر مديريت انجام شود. ۱۶
۲-۴-۱ اطلاعات مهم براي مدير ۱۶
۵-۱ اپراتور اتاق عمل ۱۶
۶-۱ پزشک (تيم پزشکي) ۱۶
۲ Use Case هاي سيستم ……..۱۷
۱-۲ مقدمه ۱۷
۲-۲ Use Case هاي تعريفي ۱۷
۱-۲-۲ Use Case تعريف پزشك ۱۹
۲-۲-۲ Use Case تعريف گروه هاي پزشكي ۱۹
۳-۲-۲ Use Case تعريف بيمه ۲۰
۴-۲-۲ Use Case تعريف گروه هاي عمل ۲۱
۵-۲-۲ Use Case تعريف عمل ۲۲
۶-۲-۲ Use Case  تعريف بخش ۲۳
۷-۲-۲ Use Case تعريف دارو ۲۴
۸-۲-۲ Use Case تعريف نوع پذيرش ۲۴
۹-۲-۲ Use Case تعريف سرويس ۲۵
۱۰-۲-۲ Use Case تعريف كمك جراح ۲۶
۱۱-۲-۲ Use Case تعريف نوع ترخيص ۲۷
۱۲-۲-۲ Use Case انواع بيهوشي ۲۸
۱۳-۲-۲ Use Case تعريف واحد هاي دارويي ۲۸
۱۴-۲-۲ Use Case تعريف تعرفه ها ۲۹
۱۵-۲-۲ Use Case تعريف كاي عمل ۳۰
۱۶-۲-۲ Use Case تعريف دارو هاي يك عمل ۳۱
۱۷-۲-۲ Use Case تعريف ست هاي عمل ۳۱
۱۸-۲-۲ Use Case تعريف استوك اتاق عمل ۳۲
۱۹-۲-۲ Use Case شرح عمل ۳۳
۲۰-۲-۲ Use Case تعريف كاربران ۳۴
۳-۲ Use Case هاي عملي ۳۵
۱-۳-۲ Use Case پذيرش بيمار ۳۵
۲-۳-۲ Use Case درج مشخصات بيمار ۳۶
۳-۳-۲ Use Case درج مشخصات همراه (هان) بيمار ۳۷
۴-۳-۲ Use Case اتاق عمل ۳۸
۵-۳-۲ Use Case بخش ۴۰
۶-۳-۲ Use Case  ترخيص ۴۰
۴-۲ Use Case هاي گزارش گيري ۴۲
۱-۴-۲ Use Case بيماران بستري شده بيمه ۴۲
۲-۴-۲ Use Case بيماران سرپايي بيمه ۴۳
۳-۴-۲ Use Case بيماران بستري شده بيمه تكميلي ۴۴
۴-۴-۲ Use Case بيماران سرپايي بيمه تكميلي ۴۵
۵-۴-۲ Use Case  همه بيماران ۴۶
۶-۴-۲ Use Case شخصي پزشك ۴۶
۷-۴-۲ Use Case مشخصات بيماران بستري شده ۴۷
۸-۴-۲ Use Case عمل هاي انجام شده پزشكان ۴۸
۹-۴-۲ Use Case عمل هاي يك بيمار ۴۸
۳ BPM (Business Process Model) هاي سيستم ۵۰
۱-۳ پذيرش و ترخيص از ديدگاه بيمار ۵۰
۱-۱-۳ بيمار در خواست پذيرش مي كند ۵۰
۲-۱-۳ مسئول پذيرش مشخصات بيمار را در سيستم ذخيره مي كند ۵۰
۳-۱-۳ براساس نوع پذيرش به بيمارسرويس داده مي شود وموردمعالجه قرارمي گيرد. ۵۰
۴-۱-۳ صورت حساب بيمار بوسيله مامور ترخيص محاسبه مي شود ۵۰
۵-۱-۳ صورت حساب را پرداخت كرده وترخيص مي شود ۵۱
۲-۳ بررسي  عملكرد از ديدگاه مديريت مركز ۵۱
۳-۳ بررسي گزارشات مالي توسط پزشك ۵۱
۴ شرح فني ماژول(Form) ها ۵۲
۱-۴ مشخصات ظاهري فرم ليست  پزشکان ۵۲
۱-۱-۴ امکانات فرم ۵۲
۲-۱-۴ فيلترهاي فرم ۵۲
۳-۱-۴ دکمه هاي فرم ۵۲
۴-۱-۴ مشخصات ظاهري  فرم پزشک ۵۲
۵-۱-۴ فيلترهاي فرم ۵۳
۶-۱-۴ دکمه هاي فرم ۵۳
۲-۴ مشخصات ظاهري فرم ليست  گروههاي پزشکي ۵۳
۱-۲-۴ فيلترهاي فرم ۵۳
۲-۲-۴ دکمه هاي فرم ۵۳
۳-۲-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم گروههاي پزشکي ۵۴
۴-۲-۴ مشخصات ظاهري فرم گروه پزشک ۵۴
۵-۲-۴ اجزاي فرم ۵۴
۶-۲-۴ فيلترهاي فرم ۵۴
۷-۲-۴ دکمه هاي فرم ۵۴
۳-۴ مشخصات ظاهري فرم ليست بيمه ها ۵۴
۱-۳-۴ امکانات فرم ۵۴
۲-۳-۴ فيلترهاي فرم ۵۴
۳-۳-۴ دکمه هاي فرم ۵۵
۴-۳-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم ليست بيمه ها ۵۵
۴-۴ مشخصات ظاهري فرم سازمانها ۵۵
۱-۴-۴ اجزاي فرم ۵۵
۲-۴-۴ فيلترهاي فرم ۵۵
۳-۴-۴ دکمه هاي فرم ۵۶
۴-۴-۴ مشخصات ظاهري فرم اطلاعات بخشها: ۵۶
۵-۴-۴ فيلترهاي فرم ۵۶
۶-۴-۴ دکمه هاي فرم ۵۶
۷-۴-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم اطلاعات بخشها ۵۶
۵-۴ مشخصات ظاهري فرم بخش ۵۶
۱-۵-۴ اجزاي فرم ۵۶
۲-۵-۴ فيلترهاي فرم ۵۶
۳-۵-۴ دکمه هاي فرم ۵۶
۶-۴ مشخصات ظاهري فرم ليست داروها ۵۶
۱-۶-۴ امکانات فرم ۵۷
۲-۶-۴ فيلترهاي فرم ۵۷
۳-۶-۴ دکمه هاي فرم ۵۷
۴-۶-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم ليست داروها ۵۷
۵-۶-۴ مشخصات ظاهري فرم دارو ۵۷
۶-۶-۴ فيلترهاي فرم ۵۸
۷-۶-۴ دکمه هاي فرم ۵۸
۷-۴ مشخصات ظاهري فرم ليست واحد هاي دارو ۵۸
۱-۷-۴ فيلترهاي فرم ۵۸
۲-۷-۴ دکمه هاي فرم ۵۸
۸-۴ مشخصات ظاهري فرم ليست انواع پذيرش ۵۸
۱-۸-۴ فيلترهاي فرم ۵۸
۲-۸-۴ دکمه هاي فرم ۵۸
۳-۸-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم ليست انواع پذيرش ۵۹
۴-۸-۴ مشخصات ظاهري فرم ليست  سرويسها ۵۹
۵-۸-۴ امکانات فرم ۵۹
۶-۸-۴ فيلترهاي فرم ۵۹
۷-۸-۴ دکمه هاي فرم ۵۹
۸-۸-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم ليست سرويسها ۵۹
۹-۴ مشخصات ظاهري فرم ليست کمک جراحان ۵۹
۱-۹-۴ فيلترهاي فرم ۵۹
۲-۹-۴ دکمه هاي فرم ۶۰
۳-۹-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم ليست کمک جراحان ۶۰
۴-۹-۴ مشخصات ظاهري فرم مشخصات کمک جراحان ۶۰
۵-۹-۴ فيلترهاي فرم ۶۰
۶-۹-۴ دکمه هاي فرم ۶۰
۱۰-۴ مشخصات ظاهري فرم وضعيت خروج هنگام ترخيص ۶۰
۱-۱۰-۴ فيلترهاي فرم ۶۰
۲-۱۰-۴ دکمه هاي فرم ۶۰
۳-۱۰-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم وضعيت خروج هنگام ترخيص ۶۰
۴-۱۰-۴ مشخصات ظاهري فرم وضعيت خروج ۶۱
۵-۱۰-۴ فيلترهاي فرم ۶۱
۶-۱۰-۴ دکمه هاي فرم ۶۱
۱۱-۴ مشخصات ظاهري فرم ليست انواع بيهوشي ۶۱
۱-۱۱-۴ فيلترهاي فرم ۶۱
۲-۱۱-۴ دکمه هاي فرم ۶۱
۳-۱۱-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم ليست انواع بيهوشي ۶۱
۴-۱۱-۴ مشخصات ظاهري فرم انواع بيهوشي ۶۱
۵-۱۱-۴ فيلترهاي فرم ۶۱
۶-۱۱-۴ دکمه هاي فرم ۶۲
۱۲-۴ مشخصات ظاهري فرم تعريف تعرفه دولتي ۶۲
۱-۱۲-۴ فيلترهاي فرم ۶۲
۲-۱۲-۴ دکمه هاي فرم ۶۲
۳-۱۲-۴ مشخصات ظاهري  فرم تعريف کاي جراحي ۶۲
۴-۱۲-۴ فيلترهاي فرم ۶۲
۵-۱۲-۴ دکمه هاي فرم ۶۲
۱۳-۴ مشخصات ظاهري فرم ليست ستها ۶۲
۱-۱۳-۴ فيلترهاي فرم ۶۲
۲-۱۳-۴ دکمه هاي فرم ۶۲
۳-۱۳-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم ليست ستها ۶۳
۴-۱۳-۴ مشخصات ظاهري فرم استوک اتاق عمل ۶۳
۵-۱۳-۴ فيلترهاي فرم ۶۳
۶-۱۳-۴ دکمه هاي فرم ۶۳
۱۴-۴ مشخصات ظاهري فرم ليست عملها ۶۳
۱-۱۴-۴ امکانات فرم ۶۳
۲-۱۴-۴ فيلترهاي فرم ۶۳
۳-۱۴-۴ دکمه هاي فرم ۶۳
۴-۱۴-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم ليست ستها ۶۴
۵-۱۴-۴ مشخصات ظاهري فرم تعريف کاربر ۶۴
۶-۱۴-۴ فيلترهاي فرم ۶۴
۷-۱۴-۴ دکمه هاي فر ۶۴
۸-۱۴-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم ليست ستها ۶۴
۱۵-۴ مشخصات ظاهري فرم ورود به برنامه ۶۴
۱۶-۴ مشخصات ظاهري فرم پذيرش بيمار ۶۵
۱-۱۶-۴ امکانات فرم ۶۵
۲-۱۶-۴ دکمه هاي اين فرم ۶۵
۳-۱۶-۴ مشخصات ظاهري  فرم مشخصات بيمار ۶۶
۴-۱۶-۴ امکانات فرم ۶۶
۵-۱۶-۴ فيلترهاي فرم ۶۶
۶-۱۶-۴ دکمه هاي فرم ۶۶
۷-۱۶-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم مشخصات بيمار ۶۶
۸-۱۶-۴ مشخصات ظاهري  فرم مشخصات همراه بيما ۶۷
۹-۱۶-۴ امکانات فرم ۶۷
۱۰-۱۶-۴ فيلترهاي فرم ۶۷
۱۱-۱۶-۴ دکمه هاي فرم ۶۷
۱۲-۱۶-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم مشخصات همراه بيمار ۶۷
۱۷-۴ مشخصات ظاهري  فرم اتاق عمل ۶۷
۱-۱۷-۴ امکانات فرم ۶۷
۲-۱۷-۴ فيلترهاي فرم ۶۸
۳-۱۷-۴ دکمه هاي فرم ۶۸
۴-۱۷-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم اتاق عمل ۶۸
۱۸-۴ مشخصات ظاهري  فرم بخش ۶۹
۱-۱۸-۴ امکانات فرم ۶۹
۲-۱۸-۴ فيلترهاي فرم ۶۹
۳-۱۸-۴ دکمه هاي فرم ۶۹
۱۹-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم اتاق عمل ۶۹
۲۰-۴ مشخصات ظاهري  فرم ترخيص ۷۰
۱-۲۰-۴ امکانات فرم ۷۰
۲-۲۰-۴ فيلترهاي فرم ۷۰
۳-۲۰-۴ دکمه هاي فرم ۷۰
۴-۲۰-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم ترخيص ۷۱
۵-۲۰-۴ مشخصات ظاهري  فرم عمل ۷۱
۶-۲۰-۴ فيلترهاي فرم ۷۲
۷-۲۰-۴ دکمه هاي فرم ۷۲
۲۱-۴ کليه فرمهاي مربوط گزارشات مختلف ۷۲
۱-۲۱-۴ فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران بستري براي بيمه ۷۲
۲-۲۱-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم ۷۲
۲۲-۴ فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران سرپايي براي بيمه ۷۳
۱-۲۲-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم ۷۳
۲۳-۴ فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران بستري براي بيمه تکميلي ۷۳
۱-۲۳-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم ۷۳
۲۴-۴ فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران سرپايي براي بيمه تکميلي ۷۴
۱-۲۴-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم ۷۴
۲۵-۴ فرمهاي مربوط به گزارش گيري ازهزينه همه بيماران ۷۴
۱-۲۵-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم ۷۴
۲۶-۴ فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران بستري شده ۷۴
۱-۲۶-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده ۷۵
۲۷-۴ فرمهاي مربوط به گزارش گيري از عملهاي انجام شده پرشکان ۷۵
۱-۲۷-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده ۷۵
۲۸-۴ فرمهاي مربوط به گزارش گيري ازحق العملهاي پزشکان ۷۵
۱-۲۸-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده ۷۵
۲۹-۴ فرمهاي مربوط به گزارش گيري از صورت حساب بيماران سرپايي ۷۶
۱-۲۹-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده ۷۶
۳۰-۴ فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه اتاق عمل ۷۶
۱-۳۰-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده ۷۶
۳۱-۴ فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه بيهوشي هر پزشک ۷۶
۱-۳۱-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه بيهوشي هر پزشک ۷۶
۳۲-۴ فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه داروهاي اتاق عمل ۷۷
۱-۳۲-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه داروهاي اتاق عمل ۷۷
۳۳-۴ فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه سرويسها ۷۷
۱-۳۳-۴ مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه سرويسها ۷۷
۳۴-۴ فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه داروهاي آزاد ب

خرید و دانلود

با قیمت 11,000 تومان
  • انتشار : ۲۶ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج