گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 144 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

از جمله مسايل مهمي كه در بررسي و تحليل كانالهاي باز مورد مطالعه قرار مي گيرد
عبارت است از انرژي يا پتانسيلي كـه در روي يـك خـط جريـان از سـطح مقطـع بـر
اساس ميزان سرعت، عمق جريان و ارتفاع تا سطح مبنا وجود دارد.


از جمله مسايل مهمي كه در بررسي و تحليل كانالهاي باز مورد مطالعه قرار مي گيرد
عبارت است از انرژي يا پتانسيلي كـه در روي يـك خـط جريـان از سـطح مقطـع بـر
اساس ميزان سرعت، عمق جريان و ارتفاع تا سطح مبنا وجود دارد.
كاربرد وسيع معادله انرژي در تحليل مسايل كانالهاي باز و از طرفي ضرورت تفسير
معادله در بسياري از مواقع، استفاده از يـك مفهـوم قـراردادي تحـت عنـوان «انـرژي
مخصوص» راا يجاب نموده كه بدين طريق مي توان با حذف يكي از عوامـل مـوثر در
انرژي كل، تحليل مسايل مربوطه را آسان تر نمود. از مسايل خاص مورد بررسي در
كانالها عبارتند از تغيير ارتفاع كف يا تغيير عرض مقطع كانـال كـه در ايـن فـصل بـه
مواردي از آنها اشاره مي شود كه خود مـي تواننـد در تحليـل جريـان در تأسيـسات
اندازه گيري دبي در كانالهاي باز، طراحي بديلها و در بررسي جريان در اطراف پلها و
سرريزها مورد استفاده قرار گيرند.


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
برچسب ها

عتیقه زیرخاکی گنج