گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 159 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

کمانش پوسته های کروی کم عمق EGM  با ماده وابسته به دما ۸۸صفحه ای

فصل اول: کلیات
فصل دوم:فرضیات و حل مسئله
فصل سوم:نتایج و بحث
فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهاد ها 

هدف اين پايان نامه، يافتن بار بحراني كمانش و تحليل پايداري پوسته هاي نازك كروي كم عمق از
با تكيه گاه ساده و خواص مكانيكي وابسته به دما تحت بارگذاري ترمومكانيكي است . ماده FGM جنس
در نظر گرفته شده براي پوسته از نوع فلز- سراميك با كسر حجمي تواني است به طوري كه FGM
خواص آن در راستاي ضخامت پوسته به صورت تدريجي از فلز خالص در سطح دروني به سراميك خالص
در سطح بيروني تغيير مي يابد. خواص مكانيكي فلز و سراميك وابسته به دما فرض گرديده اند. ابتد ا، تابع
،Love-Kirchhoff انرژي پتانسيل كل محاسبه مي گردد. سپس، با استفاده از نظريه مرتبه اول پوسته ها
و قانون هوك، انرژي پتانسيل كل به صورت تابعي از Donnell-Mushtari-Vlasov روابط سينماتيك
مؤلفه هاي تغييرمكان صفحه مياني در مي آيد. بر اساس معيار انرژي پتانسيل كمينه براي مسائل استاتيكي
معادلات ،Euler و با توجه به اصول حساب تغييرات، با كمينه سازي تابع انرژي پتانسيل كل توسط روابط
تعادل حاصل مي شود. با استفاده از معيار مجاور تعادل و با ايجاد نمو مجازي بسيار كوچكي در مؤلفه هاي
تغييرمكان صفحه مياني و جايگذاري آنها در معادلات تعادل و حذف جملات مربوط به آن روابط،
معادلات پايداري بدست مي آيد. جواب هاي تحليلي تقريبي تك- جمله اي كه شرايط مرزي مفروض را
ارضا مي كنند ، براي مؤلفه هاي تغييرمكان صفحه مياني در نظر گرفته مي شود. براي كمينه سازي خطاهاي
استفاده مي شود. براي ايجاد كمانش، دترمينان ماتريس ضرايب معادلات Galerkin اين تقريب از روش
بايد صفر باشد كه با حل آن بار بحراني كمانش محاسبه مي گردد . Galerkin حاصل از به كارگيري روش
نتايج تحليلي براي بارگذاري هاي متفاوت كه عبارت است از فشار هي درواستاتيك خارجي و افزايش
يكنواخت دما و تركيب آنها بدست مي آيند. نتايج حاصل با اطلاعات موجود در ادبيات اعتبارسنجي و
مقايسه مي گردد.

کمانش پوسته های کروی کم عمق EGM  با ماده وابسته به دما ۸۸صفحه ای

فصل اول: کلیات
فصل دوم:فرضیات و حل مسئله
فصل سوم:نتایج و بحث
فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهاد ها 

هدف اين پايان نامه، يافتن بار بحراني كمانش و تحليل پايداري پوسته هاي نازك كروي كم عمق از
با تكيه گاه ساده و خواص مكانيكي وابسته به دما تحت بارگذاري ترمومكانيكي است . ماده FGM جنس
در نظر گرفته شده براي پوسته از نوع فلز- سراميك با كسر حجمي تواني است به طوري كه FGM
خواص آن در راستاي ضخامت پوسته به صورت تدريجي از فلز خالص در سطح دروني به سراميك خالص
در سطح بيروني تغيير مي يابد. خواص مكانيكي فلز و سراميك وابسته به دما فرض گرديده اند. ابتد ا، تابع
،Love-Kirchhoff انرژي پتانسيل كل محاسبه مي گردد. سپس، با استفاده از نظريه مرتبه اول پوسته ها
و قانون هوك، انرژي پتانسيل كل به صورت تابعي از Donnell-Mushtari-Vlasov روابط سينماتيك
مؤلفه هاي تغييرمكان صفحه مياني در مي آيد. بر اساس معيار انرژي پتانسيل كمينه براي مسائل استاتيكي
معادلات ،Euler و با توجه به اصول حساب تغييرات، با كمينه سازي تابع انرژي پتانسيل كل توسط روابط
تعادل حاصل مي شود. با استفاده از معيار مجاور تعادل و با ايجاد نمو مجازي بسيار كوچكي در مؤلفه هاي
تغييرمكان صفحه مياني و جايگذاري آنها در معادلات تعادل و حذف جملات مربوط به آن روابط،
معادلات پايداري بدست مي آيد. جواب هاي تحليلي تقريبي تك- جمله اي كه شرايط مرزي مفروض را
ارضا مي كنند ، براي مؤلفه هاي تغييرمكان صفحه مياني در نظر گرفته مي شود. براي كمينه سازي خطاهاي
استفاده مي شود. براي ايجاد كمانش، دترمينان ماتريس ضرايب معادلات Galerkin اين تقريب از روش
بايد صفر باشد كه با حل آن بار بحراني كمانش محاسبه مي گردد . Galerkin حاصل از به كارگيري روش
نتايج تحليلي براي بارگذاري هاي متفاوت كه عبارت است از فشار هي درواستاتيك خارجي و افزايش
يكنواخت دما و تركيب آنها بدست مي آيند. نتايج حاصل با اطلاعات موجود در ادبيات اعتبارسنجي و
مقايسه مي گردد.

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۰۵ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج