گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 149 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 11,000 تومان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  M.Sc
مهندسی عمران برنامه ریزی حمل ونقل
عنوان : گسترش تابع زمان-تاخیر در تقاطع های چراغ دار زیر اشباع
نگارش : امیر نراقی جلیلی
این پایان نامه شامل ۲۴۸ صفحه و در ۷ فصل گردآوری شده است که شامل :
ﻓﺼﻞ اول : ﻛﻠﻴﺎت و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴﺄﻟه
ﻓﺼﻞ دوم : ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘه
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺎﺑﻊ زﻣﺎن -تاﺧﻴر
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم  :ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ  :ﺑﺮازش ﻣﺪل ﺑﺮآورد ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎي ﭼﺮاغ دار زﻳﺮ اﺷﺒﺎع
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ  :اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻣﺪل
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی

خرید و دانلود

با قیمت 11,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج