گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان

ﻫﺪف  :درﭘﮋوﻫﺶ  ﺣﺎﺿﺮ،  ﺗﺄﺛﻴﺮ  آﻣﻮزش  ﻣﺆﻟﻔﻪ  ﻫﺎي  ﻫﻮش  ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  ﺑﺮ  اﻓﺰاﻳﺶ  ﺳﻼﻣﺖ  روان  ﺑﺮرﺳﻲ  ﺷﺪهاﺳﺖ .  روش:        در  اﻳﻦ  ﭘﮋوﻫﺶ  ﺑﺎ    ،ﻃﺮﺣﻲ  آزﻣﺎﻳﺸﻲﻧﺨﺴﺖ۳۰          ﻧﻔﺮ  از  ﻣﺮاﺟﻌﺎن  زن  و  ﻣﺮد۲۵-۲۰    ﺳﺎﻟﺔ  ﻣﺮاﺟﻌﻪ      ﻛﻨﻨـﺪه  ﺑـﻪ  ﻣﺮاﻛـﺰ  ﻣـﺸﺎوره   ،  اﻧﺘﺨـﺎب و  ﺑﻪ   ﺗﺼﺎدف     در  دو  ﮔﺮوه  آزﻣﺎﻳﺶ  و      ﮔﻮاه  ﺟﺎي  داده  ﺷﺪﻧﺪ  .    ﭘﺲ  از  اﺟﺮاي  ﭘﻴﺶ   آزﻣﻮن  ﺑﺎ  آزﻣﻮن      ﻫـﺎي  ﻫـﻮش  ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ۱۳۳  ﻣـﺎده  اي  ﺑـﺎر-  آن و  ﭘﺮﺳﺶ   ﻧﺎﻣﺔSCL-90-R  ﺑﺮ   روي  ﻫﺮ  دو  ﮔﺮوه،  ﮔﺮو  ه  آزﻣﺎﻳﺶ  در۱۲  ﺟﻠﺴﻪ  دو  ﺳﺎﻋﺘﺔ  آﻣﻮزش  ﻣﺆﻟﻔﻪ     ﻫﺎي  ﻫﻮش  ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ،  ﻫـﺮ  ﻫﻔﺘـﻪ  ﻳـﻚ  ﺑـﺎر  ﺷﺮﻛﺖ  ﻧﻤﻮد  .ﺳﭙﺲ  ﺑﺮاي  ﻫﺮ  دو  ﮔﺮوه  ﭘﺲ  آزﻣﻮناﻧﺠﺎم  ﺷﺪ .  ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ:    ﺗﺤﻠﻴﻞ  داده   ﻫﺎ    ﺑﻪ  روش         ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ  و  وارﻳﺎﻧﺲ  ﭼﻨﺪ  ﻣﺘﻐﻴﺮه  ﻳﻚ  ﻃﺮﻓﻪ  ﻧﺸﺎن  داد  ﻛـﻪ  آﻣـﻮزش  ﻣﺆﻟﻔـﻪ     ﻫـﺎي  ﻫـﻮش  ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ در  اﻓﺰاﻳﺶ  ﺳﻼﻣﺖ  روان،  ﺑﻪ  ﻃﻮر  ﻣﻌﻨﻲ  داري)۰۰۱/  0p<  (  ﻣﺆﺛﺮ  ﺑﻮده  و  ﻋﻼﻳﻢ  ﺑﻴﻤﺎري  را  در  ﻣﺆﻟﻔﻪ  ﻫﺎي  ﺳﻼﻣﺖ  روان  ﻛﺎﻫﺶداده اﺳﺖ.  ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي:   آﻣﻮزشﻣﺆﻟﻔﻪ   ﻫﺎي  ﻫﻮش  ﻫﻴﺠﺎﻧ      ﻲ  ﺳﺒﺐ  ارﺗﻘﺎي  ﺳﻼﻣﺖ  رواﻧﻲ  ﻣﻲﺷﻮد  ،  ﺑﻪﻃﻮريﻛﻪ  ﻓﺮد،  ﻧﻤﺮه  ﺑﻬﺘﺮي  در  ﮔﺰارش   ﻫﺎي ﺷﺨـﺼﻲ ،  از  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  دروﻧﻲ  و  اﺣﺴﺎس  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﺑﺎﻣﺸﻜﻼت  ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآورد.

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
  • انتشار : ۱۵ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
برچسب ها

عتیقه زیرخاکی گنج