• بازدید : 68 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۱۳    کد محصول : ۱۸۸۸۹    حجم فایل : ۹۵۱ کیلوبایت   

دانلود word کمک پایان نامه بررسي عملي بودن، اعتبار، روايي و نرم يابي پرسشنامه مديريت زمان (TMQ) در بين مديران و معاونان دستگاه هاي دولتي شهر تهران را برای شما دوستان دانشجو در فروشگاه فایل طلایی قرار داده ام در ابتدا چکیده این پایان نامه آورده شده تا با مطالعه آن از موضوع و جامعیت این فایل مطلع شوید لطفا قبل از دانلود فهرست مطالب را مطالعه کنید.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی پرسشنامه مدیریت زمان در گروه نمونه‌ای با حجم ۴۰۰ نفر از مدیران ۹ دستگاه دولتی واقع در تهران به روش نمونه‌برداری غیرتصادفی ‌(نمونه در دسترس) انتخاب و پرسشنامه مدیریت زمان بر روی آنها اجرا گردید. ابزار پژوهش، مجموعه ۳۲ سؤالی مدیریت زمان (TMQ) بوده و هر سوال بر پایه طیف لیکرت چهار گزینه‌ای درجه‌بندی شده است. پس از اجرای آن روی یک نمونه ۵۰ نفری و بررسی و تأئید صاحبنظران، شواهد وابسته به روایی محتوایی سیاهه به دست آمد و اجرای آن در سطح وسیع‌تر ممکن گردید. آلفای کرونباخ، پس از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها، ضریب اعتبار ۷۷۴/۰ را نشان داد. هیچکدام از سوال‌ها از مجموعه ۳۲ سؤالی حذف نشده است. برای بررسی روایی سازه و پاسخ به این پرسش که «مقیاس مدیریت زمان چند عاملی است؟»، از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی استفاده شد. مقدار کفایت نمونه‌برداری (KMO) برابر با ۷۷۲/۰و معنادار بودن مشخصه کرویت بارتلت‌ حاکی از وجود شرایط مناسب جهت اجرای تحلیل عاملی بوده است. نتایج تحليل عاملی با چرخش واریماکس منجر به استخراج ۵ عامل شد که بر روی هم ۴/۳۶ درصد واریانس کل را تبیین می‌کند. این عوامل عبارتند از: ۱) نظم‌دهی و عمل به موقع، ۲) رعایت تعادل و توازن، ۳) توجه بر ساعت و زمان، ۴) کنترل و نظارت و ۵) ساماندهی. در نهایت به منظور تعبیر و تفسیر نمره‌های مدیریت زمان مدیران مورد مطالعه دو نوع نرم درصدی و مقوله‌ای تهیه گردیده است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

چكيده

فصل اول: مقدمه پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۱ بيان مسأله پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۲ اهميت پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۳ اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۴ پرسش‌هاي پژوهش……………………………………………………………………………………… ۷

۱-۵تعريف و مفاهيم و اصطلاحات…………………………………………………………………………… ۸

فصل دوم: پيشينه پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۱ ريشه و منشأ نظري مديريت زمان…………………………………………………………………. ۱۴

۲-۲ تئوري‌هاي متداول مديريت زمان…………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۳چهار حوزه مهم از ديدگاه مكنزي…………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۴ فرايند هدفگذاري……………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۵ چهار اصل مهم مديريت زمان از ديدگاه لوئيس ديويد…………………………………………… ۲۴

۲-۶ ديدگاه‌هاي مديريت زمان……………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۷ نقش مديريت زمان بر فشار عصبي ناشي از كار مديران و كاركنان……………………….. ۲۸

۲-۸ عومل مؤثر بر مديريت زمان…………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۹ برخي از اصول مديريت زمان………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۱۰ ديدگاه دراكر………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۱۱ديدگاه سنگه………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۱۲پژوهش‌هاي انجام شده در خصوص مديريت زمان…………………………………………… ۳۲

۲-۱۳ استانداردسازي آزمون‌هاي رواني – تربيتي………………………………………………….. ۴۱

۲-۱۴ مسأله رواسازي ابزار پژوهش…………………………………………………………………… ۴۳

۲-۱۵ منطق اساسي روش‌هاي تحليل عاملي…………………………………………………….. ۴۵

۲-۱۶روش‌هاي مختلف تحليل عاملي…………………………………………………………………. ۴۶

۲-۱۷ چرخش عامل‌ها……………………………………………………………………………………. ۴۹

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱ جامعه آماري و گروه نمونه مورد مطالعه……………………………………………………….. ۵۳

۳-۲ ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………. ۵۴

۳-۳طرح پژوهشي و شيوه‌هاي بررسي آماري پژوهش…………………………………………. ۵۴

۳-۴ روش گردآوري اطلاعات……………………………………………………………………………. ۵۵

۳-۵ روش تجزيه و تحليل داده‌ها……………………………………………………………………….. ۵۵

فصل چهارم: يافته‌هاي پژوهش

۴-۱ توصيف داده‌ها………………………………………………………………………………………… ۵۸

۴-۲ مشخصه‌هاي آماري و برآورد ضريب اعتبار پرسشنامه مديريت زمان……………………. ۶۰

۴-۳ تحليل عاملي مواد پرسشنامه…………………………………………………………………… ۶۲

۴-۴ عامل‌هاي استخراج شده از مرحله اول تحليل عاملي……………………………………… ۶۵

۴-۵ راه حل پاياني (چرخش يافته‌)……………………………………………………………………. 68

۴-۶ مشخصه‌هاي نمره‌هاي مديريت زمان گروه نمونه مورد مطالعه………………………….. ۷۱

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

۵-۱ خلاصه…………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

۵-۲ بحث و نتيجه‌گيري……………………………………………………………………………………… ۸۴

۵-۳ محدوديت‌هاي پژوهش……………………………………………………………………………….. ۸۶

۵-۴ پيشنهادهاي پژوهش…………………………………………………………………………………. ۸۷

منابع

منابع فارسي…………………………………………………………………………………………………. ۹۰

منابع انگليسي………………………………………………………………………………………………. ۹۳

پيوست……………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                    صفحه

جدول ۱-۴: فراوانی تعداد آزمودنی‌ها به تفکیک سن……………………………………………… ۵۸

جدول ۲-۴: فراوانی و درصد سطوح تحصیلی……………………………………………………….. ۶۰

جدول ۳-۴: مشخصه‌های آماری ضریب همبستگی هر سوال با نمره کل و ضریب آلفا در صورت حذف هر سوال در مجموعه ۳۲ سوالی پرسشنامه مدیریت زمان (۳۸۶=N)………………………… 61

جدول ۴-۴: مشخصه‌های آماری اولیه در اجرای تحلیل مولفه‌های اصلی (با روش pc) 63

جدول ۵-۴: ماتریس عاملی عامل‌های استخراج شده با روش pc………………………….. 66

جدول ۶-۴: ارزش ویژه درصد تبیین واریانس و درصد تراکمی عامل‌های TMQ…………… 67

جدول ۷-۴: میزان اشتراک مواد پرسشنامه ۳۲ سوالی TMQ……………………………….. 67

جدول ۸-۴: ماتریس عاملی چرخش یافته مجموعه ۳۲ سوالی با روش pc………………. 69

جدول ۹-۴: جدول توزيع فراواني نمره‌هاي مجموعه ۳۲ سوالي با روش pc……………… 71

جدول ۱۰-۴: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان………………………………………………… ۷۳

جدول ۱۱-۴: مشخصه‌های آماری و توزیع فراوانی نمره‌ها در عامل یکم ………………….. ۷۴

جدول ۱۲-۴: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان در عامل یکم (نظم دهی و عمل به موقع) ۷۵

جدول ۱۳-۴: مشخصه آماری و توزیع فراوانی نمره‌ها در عامل دوم …………………………. ۷۵

جدول ۱۴-۴: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان در عامل دوم (رعایت توازان و تعادل)…. ۷۶

جدول ۱۵-۴: مشخصه آماری و توزیع فراوانی نمره‌ها در عامل سوم ………………………. ۷۷

جدول ۱۶-۴: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان در عامل سوم (توجه بر ساعت و زمان) ۷۸

جدول ۱۷-۴: مشخصه آماری و توزیع فراوانی نمره‌ها در عامل چهارم……………………… ۷۸

جدول ۱۸-۴: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان در عامل چهارم (کنترل و نظارت)……… ۷۹

جدول ۱۹-۴: مشخصه‌های آماری و توزیع فراوانی نمره‌ها در عامل پنجم………………….. ۷۹

جدول ۲۰-۴: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان در عامل پنجم (ساماندهي)……………. ۸۰

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                    صفحه

 

 نمودار فرنر در تقسيم‌بندي فرآيند زندگي…………………………………………………………… ۳۲

نمودار فرايند مديريت زمان……………………………………………………………………………….. ۳۵

نمودار توزيع سن………………………………………………………………………………………….. ۶۰

نمودار scree مواد مقیاس ۳۲ سوالی TMQ در گروه نمونه مورد مطالعه…………………….. ۶۵

نمودار توزیع فراوانی و مشخصه‌های آماری نمره‌های مجموعه ۳۲ سوالی مدیریت زمان. ۷۲

نمودار توزیع فراوانی عامل یکم ………………………………………………………………………… ۷۵

نمودار توزیع فراوانی عامل دوم…………………………………………………………………………. ۷۶

نمودار توزیع فراوانی عامل سوم……………………………………………………………………….. ۷۷

نمودار توزیع فراوانی عامل چهارم ……………………………………………………………………. ۷۹

نمودار توزیع فراوانی عامل پنجم ………………………………………………………………………. ۸۰

 

 • بازدید : 55 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۶۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۲۲    کد محصول : ۱۸۹۱۱    حجم فایل : ۱۰۷۶ کیلوبایت   

دانلود word کمک پایان نامه تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده را در فروشگاه فایل طلایی قرار داده ام ابتدا چکیده این فایل را مطالعه کنید.

چکیده :

  رسانه ها به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، کارکرد انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و ارزش های جوامع را بر عهده دارند، در عصر کنونی با توجه به نقش بارز آن ها در جامعه و اطلاع رسانی پیرامون موضوعات اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی، سعی می­کنند الگوهای نوینی را به جوامع وارد کنند، که جایگزین فرهنگ ها و ارزش ها و الگوهای سنتی می­شوند و در این رهگذر رسانه ها، به عنوان عاملان تغییر و تحول در ارزش ها و هنجارها مطرح هستند و به طوری که سنت ها را به مبارزه می طلبند و به صورت یک عامل مؤثردر دگرگونی نگرش ها و رفتارهای نسل جدید عمل می کنند و همین امر میتواند منجر به شکاف نسلی و  عدم انتقال تجربیات نسل گذشته به نسل فعلی شود. در دوران کنونی نقش نهادهای اجتماعی همانند خانواده ، مدرسه و همسالان در اجتماعی کردن و فرهنگ پذیری کودکان ضعیف است  و در مقابل ، روز به روز بر اهمیت و نقش رسانه ها افزوده می شود  تا جایی که برخی از نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانه ها الویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می­کنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، اینکه به چه چیزی فکر کنیم را به ما می آموزند . بر همین اساس با توجه به نقش تأثیر گذار رسانه،  بالاخص تلویزیون، بر تمامی اعضای جامعه، مخصوصاً کودکان که فرآیند فرهنگ پذیری در آن ها یک سویه انجام می گیرد و در مقابل این وسیله تأثیر پذیر ، هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل مردم شناختی تلویزیون به عنوان یکی از رسانه های فراگیر و گسترده و در دسترس همگان بر فرهنگ پذیری کودکان در خانواده است که برای رسیدن به این منظور علاوه بر پژوهش اسنادی و کتا بخانه ای از ۵۰ دانش آموز دختر اول و دوم ابتدایی مدرسه مهدا واقع در خیابان دیباجی جنوبی در منطقه ۳ تهران مصاحبه به عمل آمد ومحقق به مشاهده مشارکت آمیز در جامعه آماری پرداخت وطی پژوهش این مسئله بدست آمد که تلویزیون باعث تغییراتی در باورها و ارزش ها ،عادات و علایق ،الگوهای فراغت ،ادبیات و فرهنگ تغذیه دانش آموزان مورد بررسی شده که میزان این تغییرات در دانش آموزانی که بیشتر تمایل به تماشای برنامه های تلویزیون داشتند و والدینی که توجه و نظارت کمتری نسبت به نوع برنامه ها و تعداد ساعات تماشای کودکان خود داشتند بیشتر و قابل لمس تر بود.

 

فهرست مطالب

 

بخش اول :

۱-۱ پیش گفتار

۱-۲ مقدمه

۱-۳ بیان مسئله .

۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۵ هدف ها ی پژوهش

۱-۶ سوالات پژوهش

۱-۷ پیشینه تحقیق

۱-۸ جامعه مورد بررسی

۱-۹ روش تحقیق

۱-۱۰ کلید واژگان

بخش دوم :

۲-۱ فرهنگ

۲-۲ فرهنگ از منظر صاحبنظران علوم اجتماعی

۲-۳ خصوصیات فرهنگ

۲-۴  فرهنگ به واقعیت معنا می بخشد

۲-۵ فرهنگ پدیده ای فراگیر است

۲-۶ فرهنگ امری مشترک است

۲-۷ فرهنگ یاد گرفتنی است

۲-۸ فرهنگ به عنوان یک رفتار اکتسابی

۲-۹ سطح های فرهنگ

۲-۱۰ طبقه بندی فرهنگها

۲-۱۱ ابداع فرهنگ پذیری

۲-۱۲ فرهنگ پذیری

۲-۱۳ نوسازی مفهوم فرهنگ

۲-۱۴ عناصرمهم در فرهنگ پذیری

۲-۱۵ روند ها و متغیرهای فرهنگ پذیری

۲-۱۶ انواع فرهنگ پذیری

۲-۱۷ انواع فرهنگ  پذیری از منظری دیگر

۲-۱۸ آژانس های فرهنگ پذیری

۲-۱۹ ماهیت رسانه

۲-۲۰ رسانه و فرهنگ پذیری

۲-۲۱ کارکردهای رسانه ها

۲-۲۲ رسانه ها و تغییر ارزشهای سنتی و شکاف نسلی

۲-۲۳ طبقه بندی نیاز های مرتبط با رسانه

۲-۲۴ تلویزیون

۲-۲۵ ویژگی های تلویزیون

۲-۲۶ تلویزیون به عنوان ابزاری فرهنگی

۲-۲۷ تلویزیون از دید نظریه پردازان

۲-۲۸ قدرت تلویزیون

۲-۲۹ کارکردهای مثبت تلویزیون

۲-۳۰ جنبه ها ی اجتماعی شدن کودکان

۲-۳۱ کارکردهای منفی تلویزیون

۲-۳۲ نقش ها و وظایف وسایل ارتباطی

۲-۳۳ کودک کیست

۲-۳۴ ویژگی های کودک در دوره ابتدایی .

۲-۳۵ قابلیت های کودک نسبت به تلویزیون

۲-۳۶ ارتباط کودک و تلویزیون

۲-۳۷ کودکان قربانیان تلویزیون

۲-۳۸ چهارچوب نظری

نظریه فرهنگ و شخصیت

نظریه کنش متقابل نمادین

 نظریه کارکردگرایی

بخش سوم :

۳-۱ مقدمه

۳-۲ تلویزیون و تغییر در الگوهای گذران اوقات فراغت کودکان

۳-۳ تلویزیون و تغییر در عادات و سلایق کودکان

۳-۴ تلویزیون و تغییر در باورها نگرشها و ارزشهای کودکان

۳-۵ تلویزیون و تغییر در فرهنگ تغذی

۳-۶ تلویزویون و تغییر در ادبیات کودکان

۳-۷ سوالات پرسیده شده از والدین

۳-۸ مصاحبه با والدین

۳-۹ مصاحبه با مربیان 

۳-۱۰ نتیجه گیری

فهرست منابع

چکیده انگلیسی


فهرست نمودارها

 

نمودار شماره ۱: نمودار سطح تحصیلات والدین

نمودار شماره ۲: حدود ساعات تماشای تلویزیون

نمودار شماره ۳: اولیت تماشای برنامه های تلویزیون

نمودار شماره ۴: علت تماشای تلویزون

 

 

 • بازدید : 53 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۰۱    کد محصول : ۱۲۲۱۱    حجم فایل : ۱۶۷۷ کیلوبایت   

دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته معدن شناسایی مناطق امید بخش اکتشافی محدوده درق سبزواردر مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ با استفاده از پردازش تصاویر استررو براتون گذاشتم.

 

 • بازدید : 46 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۱۷    کد محصول : ۱۲۲۱۶    حجم فایل : ۵۱۷۹ کیلوبایت   

دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته معدن پیش بینی خردایش سنگ ناشی از انفجاردرمعدن مس سر چشمه با استفاده از شبکه عصبی رو براتون گذاشتم. 

در این مقاله با عملیات حفاری و انفجار در معادن روباز خردایش سنگ که فرآیندی در مرحله استخراج است آشنا خواهید شد. 

در این مقاله خواهید فهمید که طراحی مناسب سیستم حفاری و انفجار جهت موفقیت آمیز بودن عملیات معدن لازم و ضروری است.

اولین گام بزرگ جهت رسیدن به چگونگی آرایش نهایی چال های انفجار دستیابی به یک الگوی معقول حفاری وآتشباری اولیه است. 

آشنایی با تکنیک هی جدید آتشباری 

 • بازدید : 48 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۷۰    کد محصول : ۱۲۲۲۴    حجم فایل : ۶۰۰۵ کیلوبایت   

دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته معدن تحلیل پایداری تونل زیر زمینی خط ۴متروی تهران در محدوده ابتدا خیابان پیروزی رو براتون گذاشتم. 

در این تحقیق سعی بر این است برای جلوگیری از به هم خوردگی زمین اطراف تونل و نشست سطح زمین به سبب توقف های که در حین عملیات حفر بوجود می آید راهکارهای مناسب و اقتصادی ارائه گردد. 

در این مقاله سعی شده که با مشکلات بوجود آمده و پی آمد های آن پرداخته شود. 

بررسی رفتار زمین اطراف تونل به سبب حفاری 

انواع روش های مقاوم سازی تونل.

 • بازدید : 61 views
 • بدون نظر

قیمت : ۳۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۴    کد محصول : ۱۷۸۱۷    حجم فایل : ۶۱ کیلوبایت   

دانلود کمک پایان نامه فیبر نوری رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین موجود در مقاله : 

۱- کاربردهای فیبر نوری

۲- فیبرهای نوری نسل سوم

۳-ارسال نور در فيبر نوری

و بسیاری موارد دیگر.

امیدوارم از این فایل لذت ببرید…

 • بازدید : 56 views
 • بدون نظر

قیمت : ۲۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۸    کد محصول : ۱۸۰۲۸    حجم فایل : ۱۷ کیلوبایت   

عنوان مقاله: نقش شهر قم در دوران ظهور

این مقاله که در قالب فایل word تهیه شده به نقش ویژه شهر مقدس قم در دوران ظهور و نیز روایات و احادیثی که از بزرگان دین در این باره نقل شده می پردازد. برای آشنایی بیشتر شما با این مقاله توجه تان را به چند سطر از مطالب آن جلب می کنیم: 

از رواياتى كه درباره قم و برترى و آينده آن از اهل بيت، عليهم‏السلام، نقل شده است‏بخوبى روشن است كه اين شهر نزد آن بزرگواران از ارزش و اهميت ويژه‏اى برخوردار است، بلكه مى‏توان گفت مؤسس و بنيانگذار اين شهر و طرح و ايجاد آن در قلب ايران در سال‏73 ق. به دست‏با كفايت امام باقر، عليه‏السلام، بوده است كه بعد از آن نسبت‏به اين شهر عنايت‏خاصى داشته‏اند. و آنان با دانشى كه از جد بزرگوارشان داشته‏اند، خبر داده‏اند كه در آينده، اين شهر مقدس از جايگاهى والا برخوردار خواهد شد و اهالى اين شهر، از ياران باوفاى حضرت مهدى، ارواحنا فداه، خواهند بود.
برخى روايات، تصريح دارد به اينكه فلسفه نامگذارى اين شهر مقدس به قم مناسب با نام حضرت مهدى كه قائم بحق است مى‏باشد و مناسب با قيام و به پا ساختن اهل قم و منطقه جغرافيايى آن شهر در زمينه‏سازى و يارى نمودن آن حضرت است. از طرفى وجود يك آبادى، در نزديكى اين شهر در زمان تاسيس آن به نام «كمندان‏» و يا «كمد»، به اين معنى نيست كه در نامگذارى به «قم‏» عربى بودن اين كلمه ملاحظه نشده است، جز اين مناسبت كه نام آن قم گذاشته شده و يا تغيير و دگرگونى در نام فارسى آن به وجود آمده است‏بويژه زمانى كه تاسيس اين شهر از ناحيه علما و روايت‏كنندگان حديث، از امام باقر و صادق، عليهماالسلام، و زير نظر آن دو بزرگوار بوده است. 

امیدوارم این مقاله برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 54 views
 • بدون نظر

قیمت : ۴۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۴۴    کد محصول : ۱۸۰۵۸    حجم فایل : ۶۷ کیلوبایت   

عنوان مقاله: فلسفه ازدواج در اسلام و مسیحیت

این مقاله با بهره‌ گيري از روش تطبيقي، به مقايسه‌ پديده‌ بزرگ و بـرجسته زنـدگي انسـان يعنـي «ازدواج» در دو ديـن الهي و آسـماني «اسـلام» و «مسيحيت» مي‌پردازد. فهرست مطالب این نوشتار که در قالب فایل word تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

● مقدمه
● روش شناسی تحقیق
الف) تبیین مسئله
ب) تعيين دامنه‌ بحث در محدوده‌ تطبيق و مقايسه
● ازدواج در اسلام
الف) فلسفه ازدواج در اسلام
ب) اهميت و جايگاه ازدواج در اسلام
ج) اهداف ازدواج از ديدگاه اسلام
د) اهداف مذموم ازدواج از ديدگاه اسلام
● ازدواج در مسيحيتالف) اهميت و جايگاه ازدواج در مسيحيت
ب) فلسفه ازدواج در مسيحيت
ج) اهداف ازدواج از ديدگاه مسيحيت
● وجوه اشتراك اسلام و مسيحيت در ازدواج
● وجوه افتراق اسلام و مسيحيت در ازدواج
● اهمیت ازدواج در جامعه یهود
● اهمیت ازدواج در آیین زرتشت
● فهرست منابع

امیدوارم این مقاله برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 82 views
 • بدون نظر

قیمت : ۲۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۸    کد محصول : ۱۸۱۷۶    حجم فایل : ۲۷ کیلوبایت   

عنوان مقاله: عالم ذر

فهرست مطالب این مقاله که در قالب فایل word تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

● عالم ذر چیست؟ و در کجاست؟
● نگرش صدرا به عالم ذر و میثاق
● کیفیت حضور انسان در عالم ذر

برای آشنایی بیشتر شما با مقاله چند سطر اول آن را با هم مرور می کنیم:
"در قرآن مجيد سخن از يک پيمان، عهد، ميثاق و گواهي به ميان آمده است که خداوند از انسانها گرفته است. روشن‌ترين آيه‌اي که بر اين حقيقت دلالت دارد، آية ۱۷۲ سورة اعراف است که به «آية ذر» معروف شده است. اين آيه دقيق‌ترين معني و شگفت‌ترين نظم را دارد.[۱] آيات ديگري نيز مفسر همين حقيقت معرفي شده‌اند.[۲]

خداوند در قرآن مي‌فرمايد: ]وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَني‏ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلي‏ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلي‏ شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هذا غافِلينَ[؛[۳] «به ياد آور زماني را که پروردگارت از پشت [و صلب] فرزندان آدم، ذرية آنها را بر گرفت و آنان را گواه بر خويشتن ساخت [و فرمود]: آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: آري، گواهي مي‌دهيم. [چرا چنين کرد؟] براي اينکه در روز رستاخيز نگوييد ما از اين غافل بوديم.»

از آنجا که در اين آيه سخن از ذريه (فرزندان خردسال) آدم ـ عليه السلام ـ به ميان آمده، از اين آيه به «آيه ذر» ياد مي‌کنند و به خاطر کلمة «ألست» به «پيمان ألست» معروف است. همچنين لفظ ذريّه در قرآن نوزده بار وارد شده که درتمام موارد نسل انسان مراد است.[۴]"

امیدوارم این مقاله برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 69 views
 • بدون نظر

قیمت : ۴۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۴۶    کد محصول : ۱۸۱۸۸    حجم فایل : ۵۲ کیلوبایت   

عنوان مقاله: اتحاد ملی و انسجام اسلامی

فهرست مطالب این مقاله که در قالب فایل word تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

● مفهوم اتحاد

● اتحاد در قرآن

● مفهوم اتحاد ملي

● اهميت اتحاد ملي

● مفهوم انسجام اسلامي

● اتحاد ملي و انسجام اسلامي در تداوم راه امام

● حركت به سوي دستيابي به همگرايي كشورهاي جهان اسلام

● تلاش در جهت همگرايي

● چرا اتحاد ملي و انسجام اسلامي؟

● شناسه راهبرد نظام

● چرا اتحاد ملي؟

● چرا انسجام اسلامي؟

● نقش اتحاد و اختلاف در اعتلاء و انحطاط مسلمين

● عامل حقيقي وحدت پايدار

● جنبه مثبت و منفي ناسيوناليسم

● تمدن عظيم اسلامي، ثمره ترك تعصبات قومي و مذهبي

● منشاء تجزيه شدن حكومت اسلامي

● عكس العمل منطقي و اسلامي ايرانيان

● رمز استحكام و پايداري وحدت اسلامي

● نگاه استراتژيك به اتحاد ملي و انسجام اسلامي

● خاستگاه نامگذاري سال ۸۶ به نام اتحاد ملي و انسجام اسلامي

● انسجام اسلامي

● راهكارهاي قرآني براي همگرايي

● نكته هايي پيرامون اتحاد ملي و انسجام اسلامي

● پيش نيازهاي اتحاد ملي و انسجام اسلامي 

● ارائه راهكارها و پيشنهادها

 

امیدوارم این مقاله برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.
 

 • بازدید : 67 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۵۸    کد محصول : ۱۸۲۰۱    حجم فایل : ۶۸ کیلوبایت   

عنوان مقاله: وحی

فهرست مطالب این مقاله که در قالب فایل word تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

● مفهوم وحی
 وحی عملی ارتباطی است
 ارتباط بشر با جن
 وحی قرآن
 قرآن و کتاب
 رسالت و بلاغ
● پی نوشت ها و افزودنی های مترجم

امیدوارم این مقاله برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 53 views
 • بدون نظر

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۷    کد محصول : ۱۱۶۲۵    حجم فایل : ۲۲۴ کیلوبایت   

خرید و دانلود فایل افسانه آفرینش اثر صادق هدایت در این فروشگاه آماده است شما می توانید با پرداختی آسان و مطمئن فایل مورد نظر خود را دریافت نمایید . در صورتی که هزینه را پرداخت نموده و قادر به دانلود فایل مورد نظر نبودید سریعا اطلاع دهید تا فایل را به ایمیل شما ارسال نماییم . افسانه آفرینش در واقع خیمه شب بازی است که در سه پرده نوشته شده است و شما داستان را از پرده اول تا پرده سوم دنبال خواهید نمود . صورتها در ابتدای داستان نام برده شده است که شامل جبرئیل پاشا / ملا عزرائیل / خالق اف و … می باشد . این اثر در پاریس ۱ فروردین ۱۳۰۹ نگاشته شده است .


آرشیو پروژه و پایان نامه