گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 174 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق نکاتی چند پیرامون (لاستیک)اتومبیل-دانلود رایگان مقاله نکاتی چند پیرامون (لاستیک)اتومبیل-دانلود رایگان سمینار نکاتی چند پیرامون (لاستیک)اتومبیل-خرید اینترنتی تحقیق نکاتی چند پیرامون (لاستیک)اتومبیل-دانلود رایگان پروژه نکاتی چند پیرامون (لاستیک)اتومبیل-تحقیق نکاتی چند پیرامون (لاستیک)اتومبیل
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده است وشامل موارد زیر می باشد:
چندمطلب کوتاه درموردلاستیک اتومبیل-انبار کردن رینگ ولاستیک به طور صحیح-تعمیر لاستیک تیوپلس-بالانس کردن چرخ-فرسودگی لاستیک-ضخامت اج لاستیک
برای آشنایی بیشتر شما به ارائه توضیحات مفصل تری می پردازیم.

همیشه قبل از وقوع پنچرگیری جا اتومبیل رابازدید کنید وازصحت عمل ان مطمئن شوید تا در موقع ل.زوم غافلگیر نشوید.
اگردقت کرده باشید درجاده های خارج شهرراه وبی راه لاستیک پاره ای درکنارراه افتاده است یا اتومبیلی مشاهده میشود که مشغول تعویض چرخ ان هستند. هریک از این مواردیاداور مشکل کوچکی است که هر لحظه ممکن است برای هرراننده ای بروز کند.
امار نشان داده است که پنچر شدن لاستیک بطورمتوسط هرده سال یکبار یا هر یکصدوپنجاه هزار کیلومتر یکبار اتفاق می افتد(البته این امار درکشورهای اروپایی گرفته شده است و در کشورماباتوجه به ساختار لاستیکهای تولید داخل
استفاده بیش از حد استاندارد لاستیک هاووضعیت نامناسب برخی جادهها پنچر شدن تایرهابطورمتوسط هر۴سال یکباریاهر ۶۰ هزار کیلومتریکباراتفاق می افتد).اما این اتفاق هر چند نادرباشدبازهم اگرواقع شود راننده بایدبتواند ازعهده رفع ان براید. اگر راننده در مواقع عادی یعنی قبل ازسوراخ شدن لاستیک وخارج شدن بادازان باابزارکارونحوه کارباانهااشناشود وبخصوص ازصحت کارجک مطمئن باشد پس ازوقوع پنچری دچاردردسرمیشوید.اماقبل از هر چیزمیتواند تهمیداتی فراهم اورد که اصلا این اتفاق واقع نشود. راننده بایستی همان طورازدندانهایش مواظبت میکند ازلاستیک های اتومبیلش هم مراقبت کندزیرا پیشگیری از پنچر شدن ساده ترازتعمیرلاستیک سوراخ شده است.
اولین نکته ای که باید رعایت شودبازدید فشاربادلاستیک ها است که هریک ماه یکبارویاهر۱۰۰۰ کیلومترطی مسافت باید انجام شود. فشارمجازبادلاستیکهای هراتومبیل توسط کارخانه سازنده اعلام میشود ودرجدول ان معمولا پیش درپوش محل سوختگیری یا کناردرگاهی درنسب شده والبته دردفترچه راهنمای اتومبیل هم درج شده است. اگرفشاربادلاستیک کم باشد انعطاف لاستیک بیشتر است بنابراین درحرکت بهشدت داغ میشود. موجب فرسودگی سریعترلاستیک شده وازطرف دیگرمیزان مصرف سوخت هم به نسبت زیاد میشودالبته اتفاق ناگوارتری که ممکن است واقع شود ترکیدنلاستیک خواهد بود. فراموش نشودکه فشارباد لاستیک زمانی بایدکنترل شودکه لاستیک خنک باشدزیراگرم بودن ان باعث میشودکه فشار حدود۰٫۵ bar بیشترنشان داده شود. البته کنترل فشاربادلاستیک زاپاس راهم نبایدازنظردورداشت. لازماست والف) تیوپ وهمچنین سطوح جانبی لاستیک مرتب بازدید شوندکه مبادااسیب دیده باشند. اگربادلاستیک مرتب کم می شود برمتخصصین فن است که کارپیداکنند. ممکن است میخ کوچکی درلاستیک پنهان شده باشد ویاعیب دیگری وجودداشته باشد وانوقت متخصصین تشخیص خواهند دادکه ایالاستیک یاتیوپ بایستی تعویض شودیابایک تعمیرکوچک عیب برطرف میشود. نکته مهم این است که اگرتیوپ پنچری نداشته ولی کهنه وفرسودهشده وعمر خودراکرده باشد بایدحتما عوض شود.
لاستیک نو بایستی حتما بالانس شود. اگرچرخ بالانس نباشد فرمان لرزش پیدا میکند ودرنتیجه سیبک های فرمان جهبه فرمان وکمک فنرها به سرعت فرسوده شده وبلاخره مجموعه جلوبندی صدمه میبیند. برای بالانس کردن متخصص فنی چرخ راازجای خودباز کرده وبه دستگاه مخصوص میبنددوسپس درمحل هایی کهدستگاه نشان میدهد وزنه هایی متصل می کند. اگردرضمن کار وزنه ای از جای خودخارج یاجابجاشود بالانس به هم می خورد وحضور کارشناس ودستگاه بالانس بار دیگرلازم می شود.
نکته مهم دیگر صاف شدن اج لاستیک است. مطابق قانونی که درکشورهابا جزئی اختلاف معتبر است اگرضخامت اج لاستیک یه۱٫۶ میلیمتر برسد باید تعویض شود ولی بهتر است وقتی ضخامت اج به ۲ میلیمتر میرسد به تعویض ان اقدام شود. حرکت با لاستیک صاف ریسک خطرناکی است زیرا دردرجه اول ترمزها کارایی خودرابخصوص در جاده های خیس از دست میدهند ودر ثانی لاستیک های جاو که در اب شناور می شوند از فرمان تبعیت نمی کند.

 • بازدید : 147 views
 • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق بررسی آمار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران-دانلود رایگان تحقیق  بررسی آمار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران-خرید اینترنتی تحقیق  بررسی آمار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران-دانلود رایگان مقاله  بررسی آمار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران-دانلود رایگان پروژه  بررسی آمار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران

این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

عصر حاضر با تحولات و دگرگونيهاي وسيعي همراه گرديده و ترديدي نيست كه اين روند پرشتاب در قرن آينده با رويدادهاي شگفت انگيز ديگري ادامه خواهد يافت. در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم. 

عصر حاضر با تحولات و دگرگونيهاي وسيعي همراه گرديده و ترديدي نيست كه اين روند پرشتاب در قرن آينده با رويدادهاي شگفت انگيز ديگري ادامه خواهد يافت. در اين ميان ارائه هر نظر و يا نظريه اي و نيز اتخاذ تصميم عقلائي در حيطه عمل فردي ، گروهي و يا كلان اجتماعي منوط به دستيابي به اطلاعات و آمار قابل اعتماد در كليه زمينه هاي مورد بحث است. گمرك جمهوري اسلامي ايران در راستاي اهداف و وظايف خود ، هر ماه آمار و اطلاعات اخذ شده از گمركات را ، با نهايت دقت و صحت ، در اختيار مديران ، كارشناسان و عموم علاقمندان قرار مي دهد . صفحات حاضر ، خلاصه گزارشات آمار عملكرد جمهوري اسلامي ايران ، در سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ شامل عناوين صادرات ، واردات ، ترانزيت ، درآمد ، مسافرين ورودي و خروجي ، بسته هاي پستي ، تجارت چمداني ، بازارچه هاي مرزي و قاچاق كالا مي باشد. اميد است كه اين گزارش مورد استفاده عموم كاربران قرار گيرد. لطفاً با ارائه نظرات و پيشنهادات گرانقدر خود ما را در هرچه ارائه بهتر گزارش راهنمائي فرمائيد.

 

۱٫  آمار عملكرد بازرگاني خارجي كشور 

الف) صادرات غير نفتي

به استناد آمارهاي موجود ، طي سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ مقدار ۳/۴۵۴۵ هزار تن انواع كالاهاي غير نفتي به ارزش ۶/۱۷۵۰ ميليون دلار از طريق مبادي گمركات كشور به خارج صادر گرديد. اين ارقام در مقايسه با دوره مشابه سال ۱۳۸۳ مبين اين واقعيت است كه صادرات كالاهاي غيرنفتي طي سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ به لحاظ وزن ۲۵ درصد و به لحاظ ارزش ۵/۱۷ درصد افزايش داشته است. لازم به ذكر است كه از رقم ۶/۱۷۵۰ ميليون دلار ، ۹ ميليون دلار از محل تجارت چمداني و ۴/۱۴۳ ميليون دلار از طريق بازارچه مرزي بوده است. متوسط ارزش يك تن كالاهاي صادراتي كشور طي سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ حدود ۶/۳۵۱ دلار بوده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۳/۸ درصد كاهش داشته است. عناوين پنج قلم از كدهاي تعرفه اي كه داراي بيشترين سهم از مجموع ارزش صادرات كالاهاي غير نفتي ميباشند به ترتيب شامل : «آهن آلات و فولاد» با ۵/۲۲ درصد سهم ، «ساير محصولات پتروشيمي» با ۴/۱۰ درصد ، «فرش دستباف» با ۴/۵ درصد ، «پسته و مغز پسته» با ۹/۴ درصد و «آلومينيوم ساخته شده» با ۱/۳ درصد ميباشند. بدين ترتيب پنج قلم عمده صادراتي در مجمــــــوع ۳/۴۶ درصد از كل ارزش صادرات كالاهاي غير نفتي را به خود اختصاص داده اند. مقايسه آمار عملكرد با پيش بيني برنامه طي سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ حاكي از ۸/۷۴ درصد تحقق در ارقام بوده كه با احتساب تجارت چمداني و بازارچه هاي مرزي درصد تحقق ارقام عملكرد به ۹۶/۸۱ درصد افزايش مي يابد. گمرك شهيد رجائي از لحاظ سهم وزني و ارزشي كالاهاي صادراتي به ترتيب با ۶/۴۵ درصد و ۵/۲۶ درصد بالاترين سهم را در بين گمركات به خود اختصاص داده است.


 براساس آمار و اطلاعات موجود ، طي سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ مقدار ۱/۷۶۶۱ هزار تن انواع كالاهاي مورد نياز كشور به ارزش ۱/۸۸۱۸ ميليون دلار از طريق مبادي گمركات اجرائي به ايران وارد شده كه در مقايسه با واردات سال قبل به لحاظ وزن ۱/۱۳ درصد و به لحاظ ارزش ۱/۱۶ درصد افزايش داشته است. متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي به كشور حدود ۱۱۵۱ دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۶/۲ درصد افزايش نشان ميدهد. پنج قلم از عمده ترين اقلام وارداتي به كشور بر حسب بيشترين سهم در ارزش كل واردات بترتيب شامل : «ساير لوازم و ماشين آلات صنعتي مكانيكي» با ۷/۲۰ درصد سهم ، «آهن آلات» با ۲/۱۱ درصد سهم ، «لوازم صنعتي برقي» با ۵/۶ درصد سهم ، «مواد اوليه پلاستيك» با ۳/۳ درصد سهم و «ماشين آلات راهسازي» با ۵/۲ درصد سهم بوده است. از اينرو در مجموع پنج قلم عمده وارداتي ياد شده حدود ۲/۴۴ درصد از كل ارزش واردات طي سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ را به خود اختصاص داده اند. بيشترين حجم فعاليتهاي گمركي در امور واردات كالا به لحاظ بالاترين وزن و ارزش كالاي وارداتي مربوط به گمرك شهيد رجائي با سهم ۸/۴۰ درصد وزن و ۴/۵۰ درصد در ارزش ميباشد.

 

 • بازدید : 137 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني-خرید اینترنتی تحقیق بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني-دانلود رایگان پروژه بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني-دانلود رایگان مقاله بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
دراين پروژه ما به بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني درسطح شهرستان كرده ايم كه اين بررسي و مقايسه درغالب چند جدول فراواني و نمودار تقديم شما گرديده است 

دراين پروژه ما به بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني درسطح شهرستان كرده ايم كه اين بررسي و مقايسه درغالب چند جدول فراواني و نمودار تقديم شما گرديده است دراين پروژه به بررسي معدل دانش آموزن :براي ورود به رشته انساني معدل دانش آموزان درسال دوم دبيرستان مشوق اين دانش آموزان و اينكه چه رشته اي اولين اولويت بوده اگر رشته تحصيل دهنده دراين پروژه پرسش هايي اينگونه طرح شده و پاسخ  آنها همانطوركه دربالا گفته شده درغالب چند جدول و نمودار آمده است كه اين جدول ها و نمودارها در صفحات بعد ارائه شده است۰

سئوالات پرسيده شده :

۱-                       جنس؟

۲-                       معدل شما در سال دوم دبيرستان رشته انساني چقدر است ؟

۳-                       معدل شما براي ورود به رشته انساني چقدر بوده است ؟

۴-                       رشته انساني چندمين اولويت در كارنامه تحصيلي شما بوده است ؟

۵-                       چه رشته ي اولين اولويت در كارنامه شما بوده است ؟

۶-                       چه كسي مشوق شما براي ورود به اين رشته بوده است ؟

۷-                       پس از فارغ التحصيل شدن از رشتة انساني تمايل به چه شغلي داريد؟ • بازدید : 132 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق کاهش ازدواج-خرید اینترنتی تحقیق کاهش ازدواج-دانلود رایگان مقاله کاهش ازدواج-پروژه کاهش ازدواج
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
این فایل در بردارنده ۱۰گروه ویک نمونه ۹۴نفری است از افرادی که ازدواج نکرده اند را در سال های مختلف در تهران مع آوری کرده ایم ومام شاخصها را برای این گروهها انجام داده ایم امید واریم از مطالعه فایل لذت ببرید.

زمان و با رشد فیزیکى جسم, نیرومندتر مى شود و سرانجام به صورت میل و غریزه جنسى, ظهور و بروز پیدا مى کند. به همراه بلوغ جنسى, سایر غرایز خفته نیز در وجود جوان بیدار مى شود. بلوغ, عواطف و احساسات جوان را شکوفا مى کند, او را با دنیاى جدیدى آشنا مى سازد و جوان در خود احساس تازه اى را مى بینید.

غریزه جنسى, یک خواسته طبیعى است که باید به درستى و به طور صحیح به آن پاسخ داده شود, زیرا در غیر این صورت, اثرات نامطلوبى را در پى خواهد داشت. همان طور که نمى توان این خواسته طبیعى و خدادادى را نادیده انگاشت و یا آن را سرکوب کرد, چرا که باعث بروز بحران هاى روحى و اخلاقى در فرد مى شود, همان گونه نیز نمى توان آن را بى قید و شرط و آزاد گذاشت, زیرا آدمى را به منجلاب فساد اخلاقى مى کشاند و از راه صحیح زندگى خارج مى کند.

منطقى نیست که بگوییم این میل, تنها براى لذت جویى و هوس رانى است, چرا که غرض خداوند از ایجاد این کشش و جاذبه جنسى, علاوه بر لذت جویى زن و مرد از یک دیگر, تولید و بقاى نسل, ایجاد مهر و محبت و آرامش و سکون روح و روان هریک از آنان است که با ازدواج میسر است.

فلسفه ازدواج

شاید بعضى افراد هنگام ازدواج این سؤال در ذهنشان نقش ببندد که چرا انسان ازدواج مى کند و به عبارت دیگر, فلسفه ازدواج چیست؟

خداوند سبحان در قرآن مجید فلسفه ازدواج را آرامش روح و روان و ایجاد پیوند دوستى و محبت بیان مى کند و این را از نشانه هاى خود مى خواند: (ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها وجعل بینکم موده ورحمه;۳ از نشانه هاى او این است که براى شما همسر آفرید تا با او آرام بگیرید و میان شما مهر و محبت قرار داد.)

انتخاب همسر

اسلام انتخاب همسر را به عهده هریک از پسر و دختر گذاشته تا با واقع بینى, مآل اندیشى,تفکر و مشورت با والدین و افراد مطمئن, همسر خود را انتخاب کنند. جوانى که هنوز فراز و نشیب هاى زندگى و سختى ها و مشکلات فرا روى آن را به طور کامل تجربه نکرده, نباید خود را بى نیاز از مشورت با خانواده و بزرگ ترها بداند. ضمن این که بزرگان خانواده نیز نباید به حقوق فرزندان خود بى اعتنا و بى تفاوت باشند. البته پدر و مادر و بزرگان باید راهنماى آنان باشند, اما تصمیم گیرى نهایى را باید خود پسر و یا دختر بگیرند.عن ابن ابى یعفور عن ابى عبدالله(ع) قال: (قلت له: انى ارید ان اتزوج امراهً و اِنّ ابویّ ارادا غیرها قال تزوّج التى هویت ودع التى یهوی ابواک;۴ ابن ابى یعفور مى گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: من مى خواهم با زنى ازدواج کنم, ولى پدرم و مادرم زن دیگرى را مى خواهند به همسرى من درآورند. امام(ع) فرمود: زن دل خواه خود را بگیر و آن زنى را که پدر و مادرت مى خواهند, ترک کن.)

از زیباترین و بهترین تصمیم های زندگی هر فرد انتخاب همسر و آغاز زندگی مشترک است و حساسیت این تصمیم شایسته است از هم اکنون به مطالعه در این مورد بپردازیم و اگاهی خود را در این زمینه افزایش دهیم تا در آینده با آمادگی لازم و به درستی تصمیم بگیریم.

هدف از این پروژه بررسی عامل های کاهش ازدواج و ایا افراد معیار و ارزش های درستی را برای ازدواج مورد نظر قرار می دهند.

جمع آوری داده ها :

به دلیل مشکلات موجود برای جمع آوری داده ها از داده های از تهیه شده استفاده کرده ام و در این پروژه ۱۰گروه و نمونه ۹۴نفری از افراد ازدواج نکرده در سال های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و برای سهولت کار از هر مورد یک گروه داده نوشته شده و محاسبات انجام شده  و بقیه گروه ها فقط نتایج آن مورد بررسی قرار می گیرد.

 • بازدید : 217 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق آمار(ارتباط بین نمره مستمر و پایانی)-خرید اینترنتی تحقیق آمار(ارتباط بین نمره مستمر و پایانی)-دانلود رایگان مقاله آمار(ارتباط بین نمره مستمر و پایانی)-پروژه آمار(ارتباط بین نمره مستمر و پایانی)
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

می خواهیم بدانیم که ایا ارتباطی بین نمره ی مستمر و نمره پایانی وجود دارد

که برای فهمیدن این موضوع ما نمره مستمر و پایانی چند دانش اموز را مورد برسی قرار داده ایم 


می خواهیم بدانیم که ایا ارتباطی بین نمره ی مستمر و نمره پایانی وجود دارد

که برای فهمیدن این موضوع ما نمره مستمر و پایانی چند دانش اموز را مورد برسی قرار داده ایم

که در این بررسی شیش دانش اموز را که نمره ی مستمر انها از نمره پایانی انها بیشتر است

را مورد برسی قرار داده ایم و در این بررسی اول میانگین نمره پایانی و بعد میانگین نمره پایانی

را حساب کرده ایم و بر طبق همین میانگین بررسی خود را انجام داده ایم


 میانگین نمره مستمر فرد A:

X=130÷۱۰=۱۳

میانگین نمره پایانی فرد A:

X=143÷۱۰=۱۴/۳

میانگین نمره مستمر وپایانی ۵فرد دیگرهم به صورت فرد A میانگین می گریم:

میانگین نمره مستمر فرد B:                                                                                  X=15/64

میانگین نمره پایانی فرد B:X=15                                                                                      

میانگین نمره مستمر فرد C:                                                                                       X=18

میانگین نمره پایانی فرد C:X=19/25                                                                                

میانگین نمره مستمر فرد E:X=16/48                                                                               

میانگین نمره پایانی فرد E:                                                                                         X=16

میانگین نمره مستمر فرد D:X=12/54                                                                               

میانگین نمره پایانی فرد D:                                                                           X=11/46

میانگین نمره مستمر فردF :X=17/48                                                                               

میانگین نمره پایانی فرد F:                                                                           X=17    

 

 • بازدید : 144 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق اینترنت چیست و چه کاربردهایی در کتابخانه ها دارد؟-خرید اینترنتی تحقیق اینترنت چیست و چه کاربردهایی در کتابخانه ها دارد؟-دانلود رایگان مقاله اینترنت چیست و چه کاربردهایی در کتابخانه ها دارد؟-دانلود رایگان پروژه اینترنت چیست و چه کاربردهایی در کتابخانه ها دارد؟

این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

امروزه فن آوری اطلاعات کاربردهای بسیاری در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی يافته است که یکی از کاربردهای مهم آن در کتابخانه ها به ویژه کتابخانه های تخصصی شرکت ها و سازمان های مختلف، استفاده از شبکه های رایانه ای به خصوص شبکه اینترانت می باشد
 امروزه فن آوری اطلاعات کاربردهای بسیاری در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی يافته است که یکی از کاربردهای مهم آن در کتابخانه ها به ویژه کتابخانه های تخصصی شرکت ها و سازمان های مختلف، استفاده از شبکه های رایانه ای به خصوص شبکه اینترانت می باشد. در حوزه فن آوری اطلاعات، اینترانت ها تحولی مهم در عصر حاضر به شمار می آیند. مفهوم اینترانت از اینترنت و به عنوان گامی طبیعی در راه تحول آن حاصل آمده است. همان TCP/IP یا به عبارتی همان الگوی خدمات دهنده/ خدمات گیرنده وب در اینترانت نیز استفاده   می شود. به طور خلاصه، ویژگی های منحصر بفرد اینترانت مثل صرفه جویی در هزینه و زمان، تمرکز اطلاعات، ایجاد امکان اشتراک و سازماندهی اطلاعات از طریق صفحات وب، بهره گیری از آن برای انتشار منابع اطلاعاتی سازمان و غیره سبب شده است تا در بین سازمان ها عمومیت یافته است. این مقاله، ابتدا به تعریف اینترانت و بیان قابلیت ها و مزایای آن می پردازد. پس از آن به برخی از راه های تأمین امنیت آن اشاره می نماید و در ادامه در رابطه با استفاده های کتابداران از اینترانت و کاربردهای آن در کتابخانه ها بحث می کند. 

کلیدواژه: فن آوری اطلاعات/ شبکه های رایانه ای/شبکه اینترانت/شبکه اکسترانت/کتابخانه ها

مقدمه

ما در دورانی زندگی می کنیم که شتاب تغییرات از توان بسیاری از انسانها و نهادها و سازمانها برای تطابق با این دگرگونی ها پیشی گرفته است. در عصر اطلاعات و دوران گسترش شتابناک «چند رسانه ایها»، «اینترنت»، «اینترانت» و«اکسترانت» ما سعی داریم که با استفاده از این ابزار سطح بهره وری را در همه زمینه ها از جمله در زمینه مسائل اقتصادی افزایش دهیم.
استفاده از فن آوری های جدید یکی از راههای ارتقای بهره وری می باشد و یکی از فن آوری های  جدید و پر شتاب عصر حاضر، فن آوری شبکه های رایانه ای است.

شبکه های رایانه ای از طریق اشتراک منابع امکان استفاده بهینه از منابع محدود را برای شرکتها و سازمانها  فراهم می نمایند و ایجاد ارتباطات از طریق این شبکه ها موجب تسهیل فعالیت ها و تسریع گردش امور جاری آنها می شود.

امروزه شبکه های رایانه ای پایه و اساس  بسیاری از فعالیت های اجتماعی و اقتصادی شده اند ولی یکی از   عمده ترین مسائل در استفاده از فن آوری شبکه، انتخاب درست و بهینه آن می باشد تا از تحمیل هزینه های نابجا و استفاده ناکارآمد از فن آوری جلوگیری شود. شبکه اینترانت  مناسب ترین شبکه برای یک شرکت یا سازمان می باشد که این امکان را فراهم می نماید که همزمان با پاسخگویی به نیازهای درون شرکت، هماهنگ با تغییرات تکنولوژیک جهانی و رشد سریع شبکه جهانی اینترنت باشد و بتوان از این شبکه برای ارتباطات هر چه وسیع تر نیز در موقع خود استفاده کرد.

 تعریف اینترنت

به زبان ساده، اینترانت اصطلاحی توصیفی است که به شبکه داخلی سازمان هایی اطلاق می شود که از خدمات اینترنت از قبیل شبکه جهان گستر وب، پروتکل انتقال فایل[۲]، گوفر[۳]، صندوق پست الکترونیکی[۴]، گروههای خبری[۵]، گفتگوی اینترنتی[۶] و کنفرانس های صوتی و تصویری بهره می گیرند اما با حد و مرزهای فیزیکی و فرآیندهای داخلی و ویژه سازمان منطبق شده اند، به طوری که اطلاعات قابل اعتماد و سودمندی را فقط برای کارکنان آن سازمان و نه برای جامعه اینترنت فراهم می آورند (گیلوری، ۱۳۷۸، ص ۱۰۹). به عبارت دیگر در یک جمله ساده می توان گفت که اینترانت یک اینترنت خصوصی است.

 

تاریخچه اینترانت
اینترانت تاریخچه جداگانه ای ندارد چرا که یکی از دستاوردهای اینترنت به شمار می رود و در واقع چند سالی پس از آنکه اینترنت در دهه ۷۰ میلادی شکل یک شبکه گسترده جهانی را به خود گرفت و در اوایل دهه ۹۰ میلادی به ساختار گسترده خود تبدیل شد و عصر اطلاعات را به واقعیت نزدیکتر کرد، اینترانت و اکسترانت نیز در این عرصه به ظهور رسیدند.در ایران نیز به طور دقیق مشخص نیست که از چه سالی استفاده از اینترانت آغاز شده است. در این رابطه بابایی و دیگران (۱۳۷۸) اظهار می دارند که به گفته محسنی نیا، مسئوول سابق واحد مهندسی شبکه اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی، این وزارتخانه که از جمله مؤسسات پیشرو در این زمینه است، از سال ۱۳۷۴ توانسته است از خدمات شبکه جهانی اینترنت استفاده نماید. سپس اداره کل آمار و اطلاعات این وزارتخانه با ایجاد اینترانت توانسته است اطلاع رسانی و ارائه خدمات به متقاضیان و کارکنان را با روشی آسان و سریع انجام دهد. در این شبکه خدمات اطلاعاتی از جمله اخبار و رویدادها، آمار کتابهای موجود در کتابخانه اداره کل آمار و اطلاعات، و ارتباط با سایت های کشاورزی مرتبط ارائه می شود. علاوه بر این تصاویری از دیدنی های ایران همراه با موسیقی نیز قابل استفاده است. در همین زمینه، نقیب زاده مشایخ- رئیس سابق انجمن انفورماتیک ایران- می گوید: «شاید اطلاع دقیقی در مورد اینکه اولین اینترانت در کشور ما کجا و در چه سازمانی نصب شده است وجود نداشته باشد اما تا جایی که من اطلاع دارم اولین اینترانت «جامع» ایران در دی ماه ۱۳۷۵ در معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نصب و راه اندازی شده است. این سیستم که موسوم به شبکه ملی بهداشتی و زیست پزشکی کشور است، یک سیستم بزرگ اطلاع رسانی می باشد که تماماً در محیط یکپارچه وب و به صورت دو زبانه عمل می کند». 

 قابلیتهای یک اینترانت

یک اینترانت می تواند از قابلیتهای زیر برخوردار باشد:

●  به اشتراک گذاشتن اسناد و مدارک

●  ارائه خدمات اینترنت

●  پیام رسانی

●  دسترسی مطمئن

●  جستجو و بازیابی

●  امکان دسترسی آسان

●  مبتنی بودن بر پایگاه داده ها و بانک های اطلاعاتی

 ایجاد یک اینترانت

ایجاد یک شبکه اینترانت شباهت بسیاری به ایجاد یک وب سایت دارد تنها فرق آن این است که در اینترانت به ابزاری جهت محدود نمودن دسترسی، تنها برای اعضای شرکت یا سازمان نیز نیاز است چون TCP/IP قابلیت بالقوه دسترسی به سرویس دهنده شما را به همه افراد استفاده کننده از اینترنت می دهد. برای استفاده از یک شبکه اینترانت ابتدا باید به اینترنت وصل شد و سپس شبکه اینترانت را از طریق زیر راه اندازی نمود:

۱٫ ثبت سایت
۲٫ طراحی صفحات
۳٫ برنامه نویسی وتهیه بانک های اطلاعاتی
۴٫ ایجاد ارتباط بین صفحات و بانک های اطلاعاتی 

 اندازه و گستردگی اینترانت 

اندازه و گستردگی عامل مهمی در طراحی شبکه است اما تاثیری در ارتباطات مجموعه سرویس گیرندگان که پیکره اصلی اینترانت را تشکیل می دهند، ندارد. هیچ چیز شما را به محدود کردن شبکه وب در یک ساختار نزدیک به هم و فشرده و لزوماً یکپارچه در محیط بسته نمی کند. به هر اندازه ای که امکانات و شرایط شما اجازه می دهد، یک اینترانت می تواند بزرگ باشد.

 بهترین نرم افزار یک اینترانت

اینترانت ها می توانند از هر نرم افزاری برای ارتباطات TCP/IP استفاده کنند، اما عملی ترین راه دسترسی به اینترانت استفاده از وب و مرورگر[۷] می باشد چرا که آنها از مزیت های اینترنت همچون استقلال سیستم عامل و حداقل نیازهای نصب و راه اندازی برخوردارند. نرم افزارهایی که از رابط مرورگر استفاده می کنند، برای ده ها میلیون کاربر در سطح جهانی یا هزاران کاربر در درون شرکت یا سازمان قابل استفاده می باشند. همچنین شرکتها و سازمان هایی که از این قبیل برنامه ها استفاده می کنند ناچار به نصب نرم افزارهای اضافی بر روی رایانه های کاربران نمی باشند (حسن زاده، ۱۳۷۷).

از نظر بنزینگ (۱۳۷۸) یکی از مزایای مهم این دسترسی، عدم محدودیت آن به موقعیت فیزیکی و محلی است. استفاده کنندگان می توانند از ساختمان های مختلف شرکت یا سازمان یا از یک کنفرانس در شهر دیگر یا هر مکانی که امکان دسترسی به اینترنت وجود دارد، به شبکه اینترانت وصل شوند.

 راههای تامین امنیت شبکه اینترانت

همانطور که اشاره شد، چون TCP/IP قابلیت بالقوه دسترسی به سرویس دهنده شما را به همه افراد استفاده کننده از اینترنت می دهد، نیاز به ابزاری برای محدود کردن دسترسی می باشد. بدین منظور باید از اجزایی به نام «دیوارآتش»[۸] برای برقراری امنیت شبکه اینترانت استفاده نمود. بابایی و دیگران (۱۳۷۸) در مقاله خود به   روش های زیر برای تامین امنیت شبکه اینترانت و کنترل دسترسی افراد مختلف اشاره می کنند:

●  روش شناسایی:

این روش متداول ترین روش برقراری امنیت شبکه می باشد که در سیستم به کاربران «نام کاربر»[۹] و «کلمه عبور»[۱۰] اختصاص داده می شود تا کاربران برای ورود به سیستم و استفاده از اطلاعات و خدمات آن از نام کاربر و کلمه عبور مخصوص به خود استفاده کنند. به عبارتی افراد برای ورود دارای نوعی مجوز هستند و به کسانی که دارای مجوز نباشند اجازه عبور داده نخواهد شد.

●  روش رمز کردن اطلاعات:

در این روش اطلاعات رمزگذاری شده و به گونه ای دستکاری می شود که تنها افراد مجاز، توانایی خواندن آنها را داشته باشند. برای این کار نرم افزارهای مختلفی وجود دارد از جمله نرم افزاری که از الگوریتم های ریاضی بسیار پیچیده برای رمزگذاری استفاده می کند. در این سیستم از دو کلمه عبور عمومی و اختصاصی استفاده می شود. کلمه عبور عمومی نقش قفل را دارد و برای رمز کردن اطلاعات از آن استفاده می شود. از کلمه عبور اختصاصی برای بازگشایی اطلاعات استفاده می گردد. بنابراین تنها، کاربری که کلمه عبور اختصاصی را دارد قادر است اطلاعات را بازگشایی کرده و به محتوای اصلی آن پی ببرد.
البته امکان شکسته شدن یا کشف این کلمه های عبور وجود دارد. بنابراین سعی بر این است تا در ایجاد این کلمه های عبور از تعداد بیت های بیشتری استفاده شود. این کار باعث خواهد شد تا رمزگشایی توسط افراد غیرمجاز مشکل تر شود. برای مثال، اگر یک کلمه عبور ۴۰ بیتی داشته باشیم مدت زمانی که طول می کشد تا این کلمه عبور رمزگشایی شود یا اصطلاحاً شکسته شود، ۲۴ ساعت خواهد بود. بنابراین با استفاده از این ابزار   می توان اطلاعات را به صورت رمز در آورد و آنها را ایمن کرد و با این اطمینان که افراد غیرمجاز به آسانی توانایی استفاده از آنها را ندارند، اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.


 • بازدید : 153 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان  تحقیق  تاریخچه مختصر ریاضیات-دانلود رایگان مقاله تاریخچه مختصر ریاضیات-دانلود فایل تحقیق تاریخچه مختصر ریاضیات-دانلود رایگان پروژه تاریخچه مختصر ریاضیات-پروژه تاریخچه مختصر ریاضیات

این فایل  در۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مركز منظومه شمسي خورشيد است نه زمين-معادله درجه دوم-معادله درجه سوم و….

انسان اوليه نسبت به اعداد بيگانه بود و شمارش اشياء اطراف خود را به حسب غريزه يعني همانطور كه مثلاً مرغ خانگي تعداد جوجه هايش را مي داند انجام مي داد اما به زودي مجبور شد وسيله شمارش دقيق تري بوجود آورد لذا به كمك انگشتان دست دستگاه شماري پديد آورد كه مبناي آن ۶۰ بود. اين دستگاه شمار كه بسيار پيچيده مي باشد قديمي ترين دستگاه شماري است كه آثاري از آن در كهن ترين مدارك موجود يعني نوشته هاي سومري مشاهده مي شود. سومريها كه تمدنشان مربوط به حدود هزار سال قبل از ميلاد مسيح است در جنوب بين النهرين يعني ناحيه بين دو رود دجله و فرات ساكن بودند. آنها در حدود ۲۵۰۰ سال قبل از ميلاد با امپراطوري سامي عكاد متحد شدند و امپراطوري و تمدن آشوري را پديد آوردند. نخستين دانشمند معروف يوناني طالس ملطلي (۶۳۹- ۵۴۸ ق. م.) است كه در پيدايش علوم نقش مهمي به عهده داشت و مي توان وي را موجد علوم فيزيك، نجوم و هندسه دانست. در اوايل قرن ششم ق. م. فيثاغورث (۵۷۲-۵۰۰ ق. م.) از اهالي ساموس يونان كم كم رياضيات را بر پايه و اساسي قرار داد و به ايجاد مكتب فلسفي خويش همت گماشت. پس از فيثاغورث بايد از زنون فيلسوف و رياضيدان يوناني كه در ۴۹۰ ق. م. در ايليا متولد شده است نام ببريم. در اوايل نيمه دوم قرن پنجم بقراط از اهالي كيوس قضاياي متفرق آن زمان را گردآوري كرد و در حقيقت همين قضايا است كه مباني هندسه جديد ما را تشكيل مي دهند. در قرن چهارم قبل از ميلاد افلاطون در باغ آكادموس در آتن مكتبي ايجاد كرد كه نه قرن بعد از او نيز همچنان برپا ماند. اين فيلسوف بزرگ به تكميل منطق كه ركن اساسي رياضيات است همت گماشت و چندي بعد منجم و رياضي دان معاصر وي ادوكس با ايجاد تئوري نسبتها نشان داد كه كميات اندازه نگرفتني كه تا آن زمان در مسير علوم رياضي گودالي حفر كرده بود هيچ چيز غيرعادي ندارد و مي توان مانند ساير اعداد قواعد حساب را در مورد آنها به كار برد. در قرن دوم ق. م. نام تنها رياضي داني كه بيش از همه تجلي داشت ابرخس يا هيپارك بود. اين رياضيدان و منجم بزرگ گامهاي بلند و استادانه اي در علم نجوم برداشت و مثلثات را نيز اختراع كرد. بطلميوس كه به احتمال قوي با امپراطوران بطالسه هيچگونه ارتباطي ندارد در تعقيب افكار هيپارك بسيار كوشيد. در سال ۶۲۲ م. كه حضرت محمد (ص) از مكه هجرت نمود در واقع آغاز شكفتگي تمدن اسلام بود. در زمان مأمون خليفه عباسي تمدن اسلام به حد اعتلاي خود رسيد به طوري كه از اواسط قرن هشتم تا اواخر قرن يازدهم زبان عربي زبان علمي بين المللي شد. از رياضيدانان بزرگ اسلامي اين دوره يكي خوارزمي مي باشد كه در سال ۸۲۰ به هنگام خلافت مأمون در بغداد كتاب مشهور الجبر و المقابله را نوشت. ديگر ابوالوفا (۹۹۸-۹۳۸) است كه جداول مثلثاتي ذيقيمتي پديد آورد و بالاخره محمد بن هيثم (۱۰۳۹-۹۶۵) معروف به الحسن را بايد نام برد كه صاحب تأليفات بسياري در رياضيات و نجوم است. قرون وسطي از قرن پنجم تا قرن دوازدهم يكي از دردناكترين ادوار تاريخي اروپاست. عامه مردم در منتهاي فلاكت و بدبختي به سر مي بردند. برجسته ترين نامهايي كه در اين دوره ملاحظه مي نماييم در مرحله اول لئونارد بوناكسي (۱۲۲۰-۱۱۷۰)رياضيدان ايتاليايي است. ديگر نيكلاارسم فرانسوي مي باشد كه بايد او را پيش قدم هندسه تحليلي دانست. در قرون پانزدهم و شانزدهم دانشمندان ايتاليايي و شاگردان آلماني آنها در حساب عددي جبر و مكانيك ترقيات شايان نمودند. در اواخر قرن شانزدهم در فرانسه شخصي به نام فرانسوا ويت (۱۶۰۳-۱۵۴۰م) به پيشرفت علوم رياضي خدمات ارزنده‌اي نمود. وي يكي از واضعين بزرگ علم جبر و مقابله جديد و در عين حال هندسه دان قابلي بود. كوپرنيك (۱۵۴۳-۱۴۷۳) منجم بزرگ لهستاني در اواسط قرن شانزدهم دركتاب مشهور خود به نام درباره دوران اجسام آسماني منظومه شمسي را اين چنين ارائه داد
 • بازدید : 211 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق آمار-خرید اینترنتی تحقیق آمار-دانلود رایگان مقاله آمار-تحقیق آمار
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

۱-               جداول فراواني داده ها

۲-               حدود دسته و طبقات

۳-               فراواني مطلق

۴-               فراواني نسبي

۵-               درصد فراواني

۶-               فراواني تراكمي (تجمّعي)

۷-               درصد فراواني تراكمي

۸-               مركز دسته


۱۰ – ۱۰/۵ – ۱۱ – ۱۱/۲۵ – ۱۲/۲۵ – ۱۲/۵ – ۱۳ – ۱۳ – ۱۴ – ۱۴ – ۱۴/۵ – ۱۵/۲۵ – ۱۶/۷۵ – ۱۷ – ۱۷ – ۱۸ – ۱۸/۷۵ – ۱۹ – ۱۹ – ۱۹ – ۱۹ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰
محاسبه ميانه، ميانگين، مد يا نما
ميانه : عددي كه ۵۰% اعداد زير و ۵۰% اعداد بالاي آن واقع شوند و اگر در اين محاسبه دو عدد قرار گرفتند دو عدد را جمع و تقسيم بر ۲ مي كنيم.
 16 =   = 75/16 + 75/15=  ميانه
 ميانگين 
 
عدد و يا اعدادي كه بيشترين تكرار را شده باشند   Mod = 19      
۱۰
۱۰/۵
۱۱
۱۱/۲۵
۱۲/۲۵
۱۲/۵
۱۳
۱۳
۱۴
۱۴
۱۴/۵
۱۵/۲۵
۱۶/۷۵
۱۷
۱۷
۱۸
۱۸/۷۵
۱۹
۱۹
۱۹
۱۹
۲۰
۲۰
۲۰
نمودار ستوني فراواني را به صورت عيني در هر دسته و حدود نشان مي دهد.

نمودار هيستوگرام فراوانينمودار تراكمي (اجايو)
نمودار دايره اي
 

 
 • بازدید : 136 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق حجم نمونه و جامعة آماري-خرید اینترنتی تحقیق حجم نمونه و جامعة آماري-دانلود رایگان مقاله حجم نمونه و جامعة آماري-تحقیق حجم نمونه و جامعة آماري
این فایل در ۲۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در تعريف نمونه يا جمعيت نمونه بايد گفت، در معناي كلي هر فرد از جامعه را مي‌توان نمونة آن جامعه خواند. اما در معناي متعارف، در همان جامعه به آن جزئي نمونه گفته مي‌شود 
در تعريف نمونه يا جمعيت نمونه بايد گفت، در معناي كلي هر فرد از جامعه را مي‌توان نمونة آن جامعه خواند. اما در معناي متعارف، در همان جامعه به آن جزئي نمونه گفته مي‌شود كه معرف جامعه باشد. منظور از ظرط معرف بودن آن است كه همه صفات جامعه، خاصه آن صفاتي كه از لحاظ موضوع تحقيق داراي اهميت است به تناسب در نمونه وجود داشته باشد و بتوان نتايج حاصل از آن را به كل جامعه آماري پس بطور كلي و با توجه به توضيحات فوق در تعريف حجم نمونه مي‌توان گفت كه حجم نمونه، تعداد كل عناصر موجود در نمونه است. 
اما منظور از جامعة آماري همان جامعه اصلي است كه از آن نمونه‌اي نمايا، يا معرف بدست آمده باشد. جامعة آماري را در مواردي جمعيت و در مواردي ديگر نيز حيطه مي‌خوانند. حجم جامعة آماري شامل مجموعه عناصر موجود در جامعه آماري است كه مبناي محاسبه در نمونه‌گيري محسوب مي‌شود. 
روش شناسي تحقيق 
روش مورد استفاده در اين تحقيق، روش پيمايشي يا Surrey مي‌باشد. در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات از دو تكنيك استفاده نموده‌ايم: 
۱- كتابخانه‌اي: براي دست‌يابي به آراء و نظريه‌هاي بزرگان و هم چنين براي آشنا شدن با سابقة تاريخي موضوع از اين روش سود جسته‌ايم. 
۲- پرسشنامه‌اي: اين تكنيك عبارت است از مطرح كردن يكسري پرسش براي مجموعه‌اي از پاسخوگيان كه غالباً معرف يك جمعيت وسيع‌تر دربارة وضعيت اجتماعي شغلي و خانوادگيشان دربارة عقايد و ايستارهايشان راجع به مسائل اجتماعي انساني، دنيوي، معنوي و دربارة انتظارتشان، سطح معرفت يا آگاهيشان در مورد يك حادثه يا يك مسئله دربارة هر نكته‌اي‌ كه اطلاع آن براي محقق جالب است. بررسي پرسشنامه‌اي با چشم‌انداز جامعه شناختي، از نظرسنجي ساده عميق متمايز است. براي آنكه در بررسي جامعه شناختي باز، يبن فرضيه‌هاي نظري در آزمون همبستگي‌هايي كه اين فرضيه‌‌ها توصيه مي‌كنند، در نظر است از اين لحاظ اين بررسي به مراتب سنجيده‌تر و پايدارتر از نظر سنجيها هستند. 
به همين منظور و دست‌يابي به نتيجه و تعيين علل گرايش جوانان به مواد مخدر، پرسشنامه‌اي با ۲۸ سئوال مطرح نموديم و در اختيار جامعة آماري خود قرار داديم. 
تعريف مفاهيم نظري
۱- فقر 
از ديدگاه‌ تنازعي، فقر يك نتيجه محتوم استشار است كه روابط نابرابر ميان طبقات اجتماعي ايجاد مي‌كند. در نتيجه ثروتمندان شرايط كار و سطح دستمزدها را به دلخواه خود معين مي‌كنند و طبقه زحمتكش چاره‌اي جز تن به اين وضعيت ندارد. اين طبقه به علت نداشتن قدرت، قادر به تغيير روابط نابرابر نيست و ادامه اين وضعيت اجتناب‌ناپذير است.
۲- اعتياد 
احتياج رواني و جسماني مبرم بر استعمال الكل يا داروي مخدر ديگر كه اختيار مصرف و ترك آن از قدرت ارادة شخص خارج شده باشد. 
۳- معتاد
كسي است كه رد اثر استفاده مكرر مداوم، متكي و وابسته به مواد مخدر يا دارو شده باشد. به عبارت ديگر قرباني هر نوع وابستگي دارويي يا رواني به مواد مخدر شناخته مي‌شود. 
۴- فرهنگ 
 مجموعه دستاوردهاي مادي و معنيو بشر را فرهنگ مي‌خوانند. فرهنگ از دو بخش مادي و معنوي تشكيل شده است. فرهنگ مادي دلالت دارد بر كيله ابزار و وسايلي كه توسط بشر شاخته شده و چگونگي بهره‌برداري از آنها و فرهنگ معنوي اشاره به نهادها، باورها، ارزشها مرسوم و ميثاق انسانها دارد. 
 
۵- سواد 
كيفيت يا حالت توانايي خواندن و نوشتن پيامهاي روزمره در زبان مادري.
۶- باورهاي ديني 
دين عبارت است از اعتقاد به وجود برتر آفريننده جهان و كاينات و همه لوازم منطقي با اين عقيده. بر اساس اين تعريف دين در برگيرنده تمامي اصول جهان بيني (توحيدي و الهي) و نيز كليه قواعد و روشهاي ايدئولوژي است و فارغ از زمان و مكان به صورت بالقوه در او وجود دارد و در شرايط خاصي در انديشه و رفتار را بروز مي‌كنند. در ديگر سخن دين عبارت است از يك سلسله اعتقادات كه ريشه در تعاليم ماوراء الطبيعي، مقدس آسماني دارد.
تعريف مفاهيم عملياتي
۱- فقر 
سازمان ملل: كسي را فقير دانسته است كه از حداقل زندگي در شأن انسان، محروم باشد و حداقل را به اين معنا اندازه مي‌گيريم كه نياز متعارف بدن به ۲۵۰۰ كالري از طريق ارزانترين، دردستريترين و متعارفترين انرژي يا ماده حاوي انرژي تأمين مي‌گردد. 
۲- فقر فرهنگي
عبارت است از عدم، آگاهي و تحصيلات كم و عدم آينده نگري و درست انديشي.
۳- ضعف باورهاي ديني 
عبارت است از تضعيف در اداي تكليف الهي كه از طريق اديان مختلف و مذاهب مختلف براي بندگان خود وضع كرده است. يا عدم اجراي احكام الهي و آنچه كه در يك مذهب و يا دين بايد بجا آورد. 
۴- اختلاف والدين
عبارت است از جنگ وصول، يا ستيزه و مشاجر‌ه‌هايي كه بين دو نفر به علت عدم توافق فكري و زيستي بوجود مي‌آيد.
۵- اختلالات رواني 
شكل مهم ديگري انحراف، ناشي از اختلال رواني يعني عدم توانايي روان شناختي براي مقابله واقع بينانه و مؤثر با سختيهاي معمولي زندگي است. كساني كه اختلال رواني دارند، هنجارهاي اجتماعي مربوط به واقعيت را نقض مي‌كنند. زيرا رفتار آنان مي‌تواند افسردگي غير منطقيتا خوش خياليها. خيالات باطل و نارساييها تفكر و زبان را در بر گيرد، رفتار چنين بيماراني غير قابل پيش‌بيني و غير قابل درك مي‌باشد و حتي مي‌تواند در تضاد با ديگران باشد. دين امر موجب مي‌شود روابط متقابل اجتماعي دشوار و يا حتي غير ممكن شود. مشكلات روحي موجب افسردگي و اضطراب و گوشه نشيني فرد مي‌شود. 
 • بازدید : 145 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق تاريخچه مختصر رياضيات-خرید اینترنتی تحقیق تاريخچه مختصر رياضيات-دانلود رایگان مقاله تاريخچه مختصر رياضيات-تحقیق تاريخچه مختصر رياضيات

این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 • بازدید : 104 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق حلقه ها رد ریاضی-خرید اینترنتی تحقیق حلقه ها در ریاضی-دانلود رایگان مقاله حلقه ها در ریاضی-تحقیق حلقه ها در ریاضی

این فایل در ۵۳صفحه قابل ویراش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 • بازدید : 143 views
 • بدون نظر

این فایل در ۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

انسان حتي در مراحل اوليه رشدِ خود داراي قابليتي است ، كه آن را حس عدد  مي ناميم ۰ اين قابليت ، بدون دانش مستقيم به او امكان مي دهد تا وقتي از مجموعه اي چيزي كاهش يافت ، نقصان آن را درك كند  در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی درباره فایل می دهیم


عتیقه زیرخاکی گنج