گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 159 views
  • بدون نظر

محاسبات ریاضی یکی از بهترین موضوعات برای پروژه های دانشجویی می باشد . توابع مختلط و انتگرال ها می توانند نکاتی مفید در زمینه تحقیقات محاسباتی باشند. 
نظريه ي تابع ها از يک متغيير مختلط شامل برخي از قوي ترين و مفيد ترين وپر کاربرد ترين ابزارهاي تحليل رياضي می باشند.

به تجربه مي دانيم که با حل کردن معادله هاي درجه دوم  براي به دست آوردن صفر هاي حقيقي آ نها اغلب موفق نمي شويم حاصل جواب را به دست بياوريم  مثال زير به اين نکته اشاره دارد :

 مثال ١-١-٦       شکل درجه دوم  مثبت

براي همه ي مقادير حقيقيي xمثبت و معين است .


معادله ي بالا در حوزه اعداد حقيقيي y(x)=0جواب ندارد. البته اگر ما از علا مت  استفاده کنيم ميتوانيم جواب هاي y(x)=0رابه صورت    بنويسيم در زير درستي آن را بررسي مي کنيم:

 

اگر چه مي توانيم مجاسبا تي باi  با توجه  به قانون  انجام دهيم اما اين علا مت به ما نمي گويد که اعداد موهومي واقعي هستند.

براي تمايان ساختن صفر هاي مختلط  بايد اعداد حقيقي روي خط را در يک صفحه ي اعداد مختلط بزر گ کنيم . يک اعدد مختلط را به صورت يک نقطه با دومختصات در صفحه اقليدسي به صورت زوج مرتب از دو عدد حقيقيي(a,b)به صورتي که در (شکل۶-۱ )نشان داده شده است معين کنيم . شبيه آن،يک متغيرمختلط يک زوج مرتب ازدومتغير حقيقي است،

                                                               .                   (6.1)

تريب قرار گرفتن متغير ها مهم است .  xقسمت حقيقي z ,  y قسمت موهومي zناميده ميشود . در حالت کلي ، ( a,b) با (b,a) مساوي نيست و همچنين (,y x) با ((y,xمساوي نيست .به طور معلوم نوشتن يک عدد حقيقي (  ( x ,o  را به سادگي بصورتxادامه مي دهيم و (o,l) = iرا واحد موهومي مي شويم محور xمحورحقيقي است و محور yمحور موهومي صفحه عدد مختلط است. توجه کنيد که درمهندسي الکتيريکي قرار دارد  است وiازپيش برا ي نشان دادن شدت جريان الکتيريکي حفظ شده است. عدد هاي مختلط باتوجه به مثال۶-۱-۱  نقطه هاي  هستند .

  • بازدید : 165 views
  • بدون نظر

مدیران در مدارس نقش مهمی را ایفا میکنند . همیشه در تمام دوران ها مدیران ابهت و اهمیت خاصی در مدارس داشتند و دانش آموزان از مدیران خود حساب می بردند.
امروزه دیگر این نقش کمرنگ شده . پایان نامه زیر به بررسی رابطه عزت نفس مدیران پرداخته است . همیشه عزت نفس خود را حفظ کنید و همیشه از تجربه دیگران استفاده کنید . تجربه پدر و مادر ، تجربه مدیران و معلمان , تجربه سالمندان و افراد دیگر . تحقیق زیر در شهر مشهد انجام گرفته و در سال نحصیلی ۱۳۸۳ می باشد .
تحقیقی مناسب دانشجویان ، دانش آموزان و همه افراد تحصیل کرده .

پژوهش حاضر به منظور رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس راهنمايي دخترانه ناحيه ۲ آموزش و پرورش شهرستان مشهد انجام گرفت. فرضيه اساسي در اين پژوهش آن است که بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس ارتباط معني داري وجود دارد.

جامعه اماري در اين تحقيق کليه مديران مدارس راهنمايي دخترانه (۲۰نفر) و کليه معلمان (۲۲۰ نفر) در ناحيه ۲ شهر مشهد است.

گروه مورد بررسي کليه مديران مدارس راهنمايي دخترانه (۲۰N=) است. بنابراين براي گروه مديران از روش سرشماري بجاي نمونه گيري استفاده شده است و حجم نمونه براي گروه معلمان ۵۵ نفر مي باشد. ابزار گرد آوري اطلاعات در اين پژوهش را در يک پرسشنامه محقق ساخته تحت عنوان (اثر بخشي مديران) که براي تعيين اثر بخشي مديران توسط معلمان مربوطه تکميل مي گرديد و ديگر يک تست (مقياس عزت نفس آيزنک) براي تعيين عزت نفس مديران که توسط خود مديران پاسخ داده مي شود تشکيل مي دهد.

روش تحقيق در اين بررسي همبستگي است و براي تحليل داده ها از ضريب همبستگي استفاده شده است.

نتايج به دست آمده عبارتند از :

۱- بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان رابطه معنا داري وجود دارد.

۲- بين اثر بخشي مديراني که عزت نفس بالا دارند و مديراني که عزت نفس پايين دارند تفاوت معني دار وجود دارد.

۳- بين اثر بخشي مديراني که عزت نفس بالا دارند با مديراني که عزت نفس متوسط دارند تفاوت معني داري وجود ندارد.

۴- بين اثر بخشي مديراني که عزت نفس متوسط دارند با مديراني که عزت نفس پايين دارند تفاوت معني دار وجود دارد.

نتايج به دست آمده گوياي اين واقعيت است که هر چه عزت نفس مديران بالاتر باشد ، اثر بخشي آنان بيشتر است و برعکس. وهمچنين بيشتر مديران مدارس تقريبا از عزت نفس بالايي برخوردار مي باشند.

 

 

 

  • بازدید : 75 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود پایان نامه ی تأثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده و قیمت بر وضعیت نقدینگیبررسي چگونگي تأثير تقسيم سود براساس سود تعديل شده مطابق
تغييرات سطح عمومي قيمت ها بر وضعيت نقدينگي شركتهابا بررسي ها و تحقيق ات انجام شده در زمينه علوم مختلف مثل مديريت، اقتصاد، روابط انساني و
مخصوصاً حسابداري پس از جنگ جهاني دوم روشن گرديد با توجه به پيشرفت هاي عمده در زمينه هاي
مختلف، مديريت جديد نياز به تكنيك هاي كمي و مدلهاي حسابداري جديد جهت اتخاذ تصميمات
مناسب اقتصادي را مي طلبد.
استفاده از پول ب عنوان واحد اندازه گيري با فرض ثابت بودن ارزش آن صورت مي گرفت در
حالي كه معيار پول در طول زمان متغير است و لزوم تجديد نظر در اصل واحد پول به عنوان واحد
اندازه گيري در حسابداري به دنبال تغيير قيمت ها مطرح مي گرديد. چرا كه اين امر با توجه به تغييرات
عمده قيمت موجب واهي نشان دادن صورت هاي مالي و غير واقعي شدن اين صورت ها مي شود.
تورم بيش از هر عامل ديگري در زير سوال رفتن مدلهاي حسابداري موثر است . تورم امروزه در
تمام كشورهاي جهان مشهود است اما با نرخهايي متفاوت كه در ايران اين نرخ ۲ رقم ي بوده و طي
دهه هاي اخير موجب كاهش قدرت خريد تزلزل اندازه گيري هاي حسابداري شده است.
تلاش براي حذف محدوديت هاي ناشي از تورم منجر به ارائه پيشنهاداتي جهت اصلاح روشهاي
اندازه گيري و مدلهاي گزارشگري شده است . اما اصلاحات در چه زمينه هايي بوده و تأثير آن بر وجو ه يا
نقدينگي و تصميمات مديران به چه شكل است؟ سود اعلامي توسط شركت ها بدون در نظر گرفتن تغيير
قيمت ها يا بر اساس بهاي تمام شده تاريخي در زمان تقسيم سود مشكل آفرين است . بدين صورت كه
شركت هايي كه تقسيم سود مي كنند سود واقعي را تقسيم نمي نمايند. در واقع قسمتي از سرمايه را تقسيم
مي كنند.
لذا لازم است كه تقسيم سود در شركت ها با توجه به تغيير قيمت ها و تورم غير قابل پيش بيني
روشهاي تقسيم سود را براساس سود اعلامي اصلاح نمود و بر مبناي سود واقعي قرار داد، سود واقعي
همان سود تعديل شده براساس تورم است كه بايد مبنا قرار گيرد.
لذا سرمايه گذاران و مديران جهت اتخاذ تصميمات بايد دو مورد را در نظر بگيرند.
۱) نحوه استفاده مديران از صورت هاي مالي بايد به گونه اي باشد كه صورت هاي مالي تاريخي را
مبنا تقسيم سود قرار نداده و صورت هاي مالي واقعي كه شامل سود واقعي است مبنا قرار دهند.
۲) نارسايي صورت هاي مالي تهيه شده براساس بهاي تمام شده تاريخي موضوعي اثبات شده است
و مديران و سرمايه گذاران بايد تصميمات را براساس صورت هاي تعديل شده اتخاذ نمايند.
در تحقيق حاضر ماهيت تغييرات قيمت، چگونگي محاسبه شاخص ها، تغييرات ارزش پول، مفاهيم
سرمايه و اطلا عات داده هاي مربوط به صورتهاي مالي تاريخي و صورت هاي مالي تعديل شده را مورد
تجزيه و تحليل قرار داده و با يكديگر مقايسه نموديم تا تأثيرات و تعديلات بر نقدينگي و تصميمات
اتخاذي مديران روشن گردد.


عتیقه زیرخاکی گنج