گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 156 views
 • بدون نظر

چكيده

گرايش بسيار و روز افزون در خصوص نابهنجاري‌ها و اختلالات بد شكلي بدني(BDD)  باعث ايجاد ارزيابي‌ها و مطالعات بسيار شده است.

اين پژوهش پيرامون مفاهيم اختلال و رشد و پيشبرد و ابزارهاي ارزيابي و نتايج عملكردها مطالعاتي را انجام داده است و در آن به مقايسه شدت بدشكلي هراس بدن بين دانش آموزان پسر و دختر دبيرستان ناحيه چهار مشهد براساس متغيرهاي جنس، سن، وزن، پايه تحصيلي، رشته تحصيلي، آخرين معدل تحصيلي، تحصيلات پدر، تحصيلات مادر، تعداد اعضاي خانواده چندمين فرزند و تعداد برادر و خواهر پرداخته‌ايم….

 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر
این فایل در ۹۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

آب ماده‌اي فراوان در كره زمين است. به شكلهاي مختلفي همچون دريا، باران، رودخانه و … ديده مي‌شود. آب در چرخه خود، مرتباً از حالتي به حالت ديگر تبديل مي‌شود اما از بين نمي‌رود. هر گونه حيات محتاج آب مي‌باشد، انسانها از آب آشاميدني استفاده مي‌كنند يعني آبي كه كيفيت آن مناسب سوخت و ساز بدن باشد.
مجموعه عملياتي كه به منظور آماده كردن آب براي مصارف مورد نظر اجرا مي گردد، «تصفيه آب» و مجموعه تأسيسات و تجهيزاتي كه عمليات تصفيه آب را در بر مي گيرد «تصفيه‌خانه» ناميده مي‌شود بنابراين براي تهيه آبي مناسب براي شرب و مصارف عمومي شهري يك رشته عمليات در تصفيه‌خانه آب به اجرا گذارده مي‌شود تا آب دريافتي از منابع آب را با كيفيتي قابل قبول در چهارچوب استاندارد «آب آشاميدني» تحويل نمايد.
آب آشاميدني استاندارد به طور كلي آبي است كه بيرنگ، بي‌بو و با طعم مطبوع و گوارا كه مصرف آن حتي در دراز مدت هم به لحاظ عاري بودن از مواد مضر، ضرري براي سلامتي مصرف كننده نداشته و خسارتي به تجهيزات انتقال، توزيع و مصرف وارد نياورد.
عملياتي كه در تصفيه‌خانه آب آشاميدني در رابطه با تصحيح كيفيت آب اجرا مي‌شود بستگي به كيفيت آب منابعي دارد كه براي تأمين آب آشاميدني در نظر گرفته مي‌شود و طرح تأسيسات تصفيه‌خانه نيز با در نظر گرفتن اينكه آب تصفيه شده براي چه مصرفي در نظر گرفته خواهد شد پيش‌بيني مي‌شود.
منابع آب كه به منظور تأمين آب آشاميدني و مصرف عمومي به كار گرفته مي‌شوند، شامل؛
منابع آبهاي سطحي؛ درياها و درياچه‌ها، آبگيرها و بركه‌ها، رودخانه‌ها و جويبارها
منابع آبها زيرزميني؛ چاه‌ها، قنوات و چشمه‌ها، است.

که در بعضي از تأسيسات تصفيه آب از يك يا چند منبع مختلف آب دريافت و تصفيه می‌شود. به هر حال اقداماتي كه در زمينه تصفيه آب منظور خواهد شد، آب دريافتي را به آب آشاميدني تبديل خواهد كرد و به همين جهت  مطالعه كيفيت فيزيكي، شيميايي و ميكروبيولوژيكي منابع مورد نظر تأمين آب آشاميدني براي ايجاد يك سيستم تصفيه و توزيع آب سالم ضرورت پيدا مي‌كند.
برخلاف اغلب شهرهاي بزرگ دنيا, تهران در کنار رودخانه بنا نشده است،  بههمين دليل بخشي از آب مورد نياز اين شهر با يد از نقاط دور دست و رودخانه‌هاي اطرافتأمين و منتقل گردد. تا سال ۱۳۰۶، آب شهر توسط ۲۶ رشته قنات با مجموع آبدهي حدود۷۰۰ ليتر در ثانيه تأمين مي‌گرديد. در اين سال عمليات احداث کانال انتقال آب رودخانه کرج به تهران آغاز شد. اين کانال که ۵۳ کيلومتر طول داشت و آب را از روستاي بيلقان کرج به جمشيدآباد تهران منتقل مي‌نمود طي چهار سال احداث گرديد  و با توجهبه اينکه بيست کيلومتر از اين کانال سرپوشيده و بقيه رو باز بود لذا احتمال آلودگيو تلفات آب وجود داشت.
 از طريق اين کانال مقدار ۵۳ سنگ به عنوان حق آبه و مقداري همبه عنوان سهميه(نه هشتاد و چهارم) به آب تهران افزوده شد و به اين ترتيب جمعاً قريببه يکصد سنگ (حدود ۱۶۰۰ ليتر در ثانيه) آب توسط جوي‌ها در شهر توزيع و به آبانبارهاي منازل انتقال مي‌يافت.در سال ۱۳۲۹ طرح اوليه لوله‌کشي تهران برايجمعيتي معادل نهصد هزار نفر به مرحله اجرا درآمد و دو خط لوله فولادي به قطر ۴۰ اينچو با ظرفيت ۲۴۲۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز براي انتقال آب از آبگير بيلقان به اولينتصفيه‌خانه تهران(جلاليه) در نظر گرفته شد. بهره‌برداري از خط اول خطوط لولهفولادي و تصفيه‌خانه جلاليه در سال ۱۳۳۴ آغاز گرديد. همچنين در سال ۱۳۳۳ به منظور مهار بارش‌هاي آسماني، مطالعات ساخت سد امير کبيردر ۴۰ کيلومتري شمال غربي تهران (از آبگير خرسنگ کوه)، در حوالي کيلومتر ۲۳ جادهکرج به چالوس نزديک به روستاي واريان آغاز گرديد. 
ساختن اين سد در سال ۱۳۳۷ شروع ودر اوايل سال ۱۳۴۲ پايان يافت و بهره‌برداري از آن آغاز شد. به منظور پاسخگوئي به نياز فزاينده تهران به آب شرب، تصفيه‌خانه شماره دو(کن)و دو خط لوله بتني به قطر mm۲۰۰۰ جهت انتقال آب از آبگير بيلقان به محل تصفيه‌خانه مزبور احداث گرديد و از سال ۱۳۴۲ مورد بهره‌برداري قرار گرفت. رشد جمعيت و سيل مهاجرت به تهران همچنان ادامه داشت و نيازهاي جديدي را ايجاد مي‌نمود، لذا متصديان امر بر آن شدند که براي افزايش ظرفيت تأمين آب و توسعه تأسيسات چاره‌انديشي و اقدام نمايند. در اين راستا استفاده از منابع آب زيرزميني مورد توجهقرار گرفت تا در کنار آب قنوات و سد کرج، بخشي از نياز آبي تهران، بويژه در ماه‌هاياوج مصرف(خرداد، تير، مرداد، شهريور) را جبران نمايند. از سال ۱۳۴۲ حفر چاه‌هايعميق آغاز شد و روز به روز بر تعداد اين چاه‌ها افزوده گرديد. در سال۱۳۴۰ مطالعه و ساخت سد لتيان در ۳۲  کيلومتري شمال شرق تهران به منظور مهارآب رودخانه جاجرود آغاز گرديد. در طرح توجيهي ساخت اين سد، تأمين بخشي از آب تهران وآب کشاورزي دشت ورامين مورد توجه قرار داشت. سد لتيان در سال ۱۳۴۶ به بهره‌برداريرسيد و استفاده از آب آن که به وسيله تونل تلو(به طول ۹ کيلومتر و به قطر ۷/۲ متر)به حومه شرقي تهران مي‌رسد، آغاز گرديد. از همان زمان، ساخت سومين تصفيه‌خانهتهران در منطقه حکيميه تهران پارس مطرح شد. اين تصفيه‌خانه در سال ۱۳۴۷ در مداربهره‌برداري قرار گرفت. عمليات توسعه تصفيه‌خانه سوم و احداث تصفيه خانه شماره چهاردر سال ۱۳۶۳ به اتمام رسيد و مورد بهره‌برداري قرار گرفتند. به دنبال افزايش نيازهاي آبي تهران، مطالعات و ساخت يک سد خاکي روي رودخانه لاردر شمال شرقي تهران در بلنديهاي کوه کلان در دامنه قله دماوند در ناحيه‌اي به نامپلور در کيلومتر ۶۵ جاده هراز(تهران- آمل) در سال ۱۳۵۳ آغاز گرديد. ساخت اين سد درسال ۱۳۶۰ پايان يافت و بهره‌برداري از آن در سال ۱۳۶۳ آغاز شد.
يکي از اهداف ساخت سد لار تأمين بخشي از آب شرب تهران بود ولي به دليل مشکل فرارآب، بهره‌برداري از سد مذکور به ميزان ظرفيت اسمي آن ميسر نگرديد. آب ذخيره شده درمخزن اين سد به وسيله تونل کلان (به طول۲۰ کيلومتر و قطر ۳ متر) تا سه کيلومتريدرياچه سد لتيان انتقال يافته و پس از برق‌گيري در دو نيروگاه کلان و لوارک جهتتغذيه سد لتيان از طريق رودخانه به اين درياچه مي‌ريزد.
رشد بي‌رويه تهران وضعيتيرا بوجود آورده که منابع آب موجود يعني سدهاي کرج، لتيان و لار و چاههايي که قراربود فقط در ماه هاي اوج مصرف مورد استفاده قرار گيرند، ديگر کفاف مصرف شهروندانتهراني را ننمايند و به ناچار برداشت از منابع زيرزميني رو به افزايش نهاد. سقفمجاز برداشت از منابع زير زميني ۲۵۰ ميليون مترمکعب در سال تعيين شده است. 
برداشت طراحي شده و سيستماتيک از منابع آب زيرزميني تهران(شاملچند سفره کوچک در شمال شهر مانند نياوران، دره مقصود آبيک و محموديه و يک سفره بزرگکه از تپه هاي عباس‌آباد شروع شده و تا جنوب تهران ادامه دارد ) از سال ۱۳۴۲ آغازگرديـده و نسبت آب تأمــين شده از منابع زيرزمــيني به کل آب تأمــين شده از ۵/۱۳ درصددر سال ۱۳۴۲ به ۴۹ درصد در سالهاي اخير رسيده است.
 • بازدید : 193 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

عمل کار آموزی در یک سازمان در ارتباط با توزیع قدرت است و تمام شواهد نشان می دهند که مدیران کارآموزی نیروهای انسانی ، قدرت چندانی ندارند . بیش تر مربیان می دانند که تقاضا برای به خدمات آنان از سازمان در مواقع مختلف به شدت نوسان داشته و تغییر می کند . به جز در موارد نادر که مدیر اجرایی خود شخصاً در موضوع کارآموزی مدیریت جدی باشد ، تنها قوی ترین و مشکل ترین بخش کارآموزی ، در بزرگ ترین سازمان ها می توانند زمانی که سازمان به صرفه جویی و ذخیره سازی است ، از بودجه خود حفاظت کنند . 
وقتی که اوقات به خوبی سپری می شود و یک سازمان در حال توسعه و پیشرفت است ، تفکرات شرکت متوجه کارآموزی می شود . در مواقع رکود و بی ثباتی – علی رغم سفارشات و تأکیدات جهانی و معمول کارشناسان علم مدیریت – از نظر حسابدار توانا ، بخشی است که به سادگی می توان بودجه آن را قطع کرد .
۲ مربی بریتانیایی صاحب نظر ، رویکرد کلی به کارآموزی را در صنعت بریتانیا ، بدین ترتیب تشریح کرده اند :
الف – بسیار به ندرت با جریان اصلی عملکردها تلفیق می شود ؛ 
ب – هنوز هم از اولویت عملکردی پایین برخوردار است ؛
ج – به طور طبیعی در میان طرح ها و برنامه ها ی استراتژیک ظاهر نمی شود ؛
د – از نظر اکثر مدیریت ها یک فعالیت جنبی محسوب می شود ؛ 
هـ – معمولاً در مورد حوادث نامرتبط و ویژه عمل میکند ؛ 
و – به طور طبیعی ، به عنوان بخشی از پروژه های سرمایه ای جدید ، صادرات محصول ؛ یا برنامه ها و طرحهای سازماندهی مجدد ، یا روش های مدیریتی جدید محسوب نمی شود ؛ 
ز – به عنوان سرمایه گذاری در نظر گرفته نمی شود ، بلکه هزینه محسوب می شود ؛
ح – تعداد اندکی از مدیران تمایل به دانستن بیشتر در مورد فرایند های یادگیری دارند ؛ 
ط – از نظر مدیریت ، در حالی که یک کارآموز به دقت سازمان یافته ، هزینه می برد و پوب صرف آن می شود ، کارآموزی برنامه ریزی نشده که از طریق کمک غیر رسمی همکاران صورت می گیرد ، ارزان و بدون هزینه است .
بی تردید سازمان های انگلیسی به داشتن سوء نظر نسبت به کارآموزی شهرت دارند ؛ اما بدون شک دفترچه های راهنما ناامید کننده ی مشابهی در اکثر کشورهای دیگر نیز ثبت خواهد رسید . با در نظر گرفتن آنچه در پس این نگرش ها قرار دارد ، ریدو برینگتون روی مطلبی تاکید دارند که در اینجا به عنوان نکته اصلی مسأله قلمداد می گردد .
اساس فلسفه کارآموزی در تجارب و ارزش فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و سایر ارزش ها و تجارب فرد، سازمان یا ملت قرار دارد .
اما هدف از کارآموزی ارتقا، تغییر و اغلب مخدوش کردن این ارزش ها و یا ارائه تجربیات جدید است و بدین ترتیب آنچه را که قبلاً ارزش داشته ، قدیمی ساخته و کنار می گذارد . از نظر روانی ، ما به طور طبیعی در مواجهه با هرگونه تغییر یا اختلالی ، از خود مقاومت نشان می دهیم و از آنجا که ماهیت ایم مقاومت عمدتاً آگاهانه است ، مبارزه با آن بسیار مشکل است .


فهرست مطالب :
فهرست
مقدمه
فصل اول : آشنایی کلی با مکان کارآموزی
۱٫ تاریخچه سازمان 
۲٫ نمودار سازمانی
۳٫ نوع محصولات یا خدمات
۴٫ شرح مختصری از فرآیند تولید
فصل دوم : ارزیابی سنجش های مرتبط با رشته علمی کارآموز
۱٫ موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز در واحد صنعتی 
۲٫ بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتی
۳٫ امور جاری در دست اقدام
۴٫ برنامه آینده
۵٫ سایر مواردی که توسط رشته مورد نظر در واحد صنعتی بکار می رود
۶٫ سایر مواردی که توسط استاد کارآموزی مشخص می گردد
فصل سوم : آزمون آموخته نتایج و پیشنهادات
آزمون آموخته ها و نتایج (آزمون آموخته ها و پیاده کردن دانش تخصصی دانشجو در زمینه عنوان و موضوع کار کارآموزی و سرپرست کارآموزی در واحد صنعتی می باشد )


۱ ) تاریخچه سازمانی :
مکان : شبکه بهداشت و درمان خرمشهر ، بیمارستان ولیعصر (عج)
این بیمارستان در خرمشهر میدان معلم ، انتهای خیابان آیت الله خامنه ای واقع شده است که در سال ۱۳۸۲ شروع به کار کرده است .
این جانب در واحد انفورماتیک بیمارستان مشغول به کار بوده ام .
واحد انفورماتیک مستقیماً زیر نظر شبکه بهداشت و درمان است ولی به دلیل بیشتر بودن کار در بیمارستان ، در ساختمان امور اداری بیمارستان قرار گرفته است که به راحتی بتواند به واحد های مختلف سرویس بدهند .
شروع به کار این جانب از تاریخ ۲۵/۸/۸۹ لغایت ۲۵/۱۰/۸۹ بوده که ۹ هفته کاری بوده و در هفته ۳ روز مشغول به کار بوده ام .
طی این ۲۴ ساعت فعالیت های مختلفی در زمینه کارهای کامپیوتر انجام داده ام این فعالیت های عبارتند از :
نصب و راه اندازی سیستم ها
نصب ویندوز
عیب یابی و رفع عیوب نرم افزاری
کار با نرم افزارهای office
شبکه کردن و تا حدودی در نوشتن برنامه های مختلف 
۲ – نمودار سازمانی 
برای اینکه یک سازمان بتواند به حیات خود ادامه بدهد باید روش ها و رویه های خود را بهبود داد و دارای یک استراتژی باشد یعنی آن روش ها و اقدامات اساسی که برای رسیدن به هدف انتخاب می شوند را بکار بگیرند .
این شرکت هم دارای یک استراتژی است که نشان می دهد در بلند مدت چه کارها و برنامه هایی دارد و بخش دارای چه وظایفی می باشد .
بعد از آنکه سازمان رسمیت پیدا کرد اولین کاری که باید صورت گیرد تهیه نمودار سازمانی است .
در تهیه نمودار این نکات باید رعایت شود .
۱ ) واحد های سازمانی به صورت کادرهای مستطیل شکل یا هر نوع شکل هندسی دیگر نشان داده می شود
۲ ) قویترین واحد در بالای نمودار قرار گیرد .
۳ ) خطوط رسم شده بین واحد ها نشانگر رابطه سازمانی است و این که هر واحد زیر نظر چه واحدی است و در مقابل چه واحدی پاسخگو است 
 • بازدید : 150 views
 • بدون نظر
ICU – معماری و عملکرد فضاها تجهیزات پزشکی تاسیسات مکانیکی تاسیسات الکتریکی
استاندارد برنامه ريزي و طراحي بيمارستان ايمن ……………………………………………………معماري- بخش ICU – كليات، حدود و دامنه كاربرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- دفتر مديريت منابع فيزيكي و مجري طرح هاي عمراني ۱-۲- كليات، حدود و دامنه كاربرد ۱-۱-۲- تعريف و عملكرد بخش ، ارائه خدمات درماني به بيماران با وضـعيت بحرانـي و وخـيم اسـت كـه نيازمنـد ١ عملكرد بخش مراقبت هاي ويژه (ICU) پشتيباني ويژه، سطوح بالاي مراقبت هاي پرستاري، تجويز دارويي و درمان هاي پيچيده حياتي است. منظـور از بيمـاران بـا وضعيت بحراني و وخيم، افرادي هستند كه تحت عمليات درماني تهاجمي (عمل جراحي) يـا شـرايط غيـر تهـاجمي خـاص (داخلي) قرار گرفته و نيازمند مراقبت هاي ويژه هستند . كليه خدمات اين بخش به صورت ويژه و توسط رده هاي مختلف كاركنان بيمارستان از هنگام پذيرش تا هنگام ترخيص ارائه مي شود. اين خدمات توسط گروه پزشكي متخصص، گروه پرستاري، گروه بهداشت و كنترل عفونت، گروه آموزش، گروه اداري و گروه پشتيباني انجام مي گردد كه به شرح زير هستند : پزشكي گروه -۱ -۱-۱ -۲ مسئوليت معاينه، تشخيص و درمان بيماران بر عهده پزشكان متخصص بخش است كه تحت نظر مدير بخش انجام وظيفه مي كنند. اين گروه در زمان هاي اضطراري و يا ساعات معيني از روز با حضور سرپرستار، بيماران را مورد معاينه قرار مي دهد. همچنين انجام اموري از قبيل تجويز دارو و خوراك بيماران، دستور موارد تشخيصي مانند راديوگرافي، آندوسكوپي و ساير آزمايشات پزشكي، دستور انتقال و ترخيص بيماران و همچنين تشكيل شوراي پزشكي از وظايف گروه پزشكي بخش است. تكنسين هاي پزشكي از بخش هاي تشخيصي و درماني به اين بخش مراجعه كرده و تحت نظر سرپرستار يا پرستار، مسئوليت برخي خدمات از قبيل گرفتن نمونه هاي خون، ادرار، بافت و غيره و يا انجام امور راديوگرافي، فيزيوتراپي و … را به عهده دارند. پرستاري گروه -۲ -۱-۱ -۲ اين گروه مسئوليت مراقبت و ارائه خدمات به بيماران بخش را بر عهده دارد. هر گروه پرستاري تحت نظر سرپرستار بخش است و هر عضو از آن داراي وظايف مخصوص به خود است كه شرح اين وظايف توسط مديريت كل پرستاري و مطابق با سياست هاي داخلي هر بيمارستان تعيين مي گردد. 
 • بازدید : 195 views
 • بدون نظر

این پایان نامه در ۵۰ صفحه می باشد.

که شامل ۱۳ موضوع مختلف میباشد.

در زیر قسمتی از فهرست قرار گرفته است.

عنوان                                             صفحه

خلاصه······································· ۱

دلایل انتخاب موضوع·························· ۳

بیان مسئله································· ۴

بازنگری منابع  ···························· ۷

هدف کلی تحقیق······························ ۹

اهداف اختصاصی  ···························· ۹

جامعة مورد بررسی، تعداد و روش نمونه گیری·· ۱۳

خصوصیات شپش کش های مصرفی  ················ ۱۴

یافته ها  ································ ۱۵

 خلاصه:
بررسي ميزان شيوع الودگي به شپش سر و عوامل همه گيري شناختي آن در دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدايي شهرستان

ورامين و مقايسه اثر درماني شپش كشهاي اكتوپارومترين سال ۸۵-۱۳۸۴٫

شپش سر حشره برون انگل خونخوار، دائمي و اختصاصي انسان است و آلودگي به‌آن يكي از مشكلات بهد اشتي جوامع شهري و

روستايي در كشورهاي مختلف به شمار مي آيد. كودكان دبستاني آسيب پذيرترين گروه سني هستند كه از شدت آلودگي به شپش سر

برخوردارند و تماس سر با سر شايع ترين و اصلي ترين راه انتقال است.

 • بازدید : 146 views
 • بدون نظر

ویروس ها انواع مختلفی دارند و شناخت آن ها گاهی کار دشواری است . مبارزه با ویروس ها هم خیلی آسان نیست . پایان نامه زیر درباره اکولوژی ویروس ها می باشد .

بررسی نموداری، در وهله اول، ارتباط عواملی که توصیف خواهد شد را در یک چشم انداز اکولوژیکی، با اشاره به پیچیدگی تعامل‌های آنها، نشان خواهد داد. آنگاه مداخله و تعامل‌های کیفی عوامل اکولوژیکی را می‌توان بررسی نمود. سپس با خلاصه ای در مورد چگونگی گسترش کمی آلودگی در گیاهان زراعی یامورد حمله قرار گرفتن آنها یا جمعیت‌های گیاهی دیگر دنبال خواهد شد. این، نکته اصلی اکولوژی کمی است که اپیدمیولوژی نامیده می‌شود(ازکلمه یونانی Epi به معنی”برروی”و Demos برای”مردم وجمعیت”وLogosبه معنی سخنرانی ).اپیدمیولوژی از کمیت و مدل سازی صحبت می‌کند. و هم اکنون به طور چشمگیر مورد حمایت فنون جدید ردیابی در گیاهان و ناقلین ، قرار دارد.

 • بازدید : 81 views
 • بدون نظر
تحقیق پژوهشی در اعتیاد

تعداد صفحات: ۶۱

فرمت فایل: doc
فهرست

عنوان                                          صفحه

فصل اول: كليات تحقيق                         1

مقدمه                                        2 

بيان مسئله                                   5

تعريف دانش آموز يش دانشگاهي                        6

اهميت و ضرورت تحقيق                             7

اهداف تحقيق                                     9

فرضيه هاي تحقيق                                 9

تعيين متغيرها                                   10

تعاريف عملياتي مفاهيم                              10  

فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق                     12

تاريخچه مواد مخدر                               13

تاريخچه ترياك و مواد مخدر در ايران                    16

تاريخچه مصرف  هروئين در ايران                         18

قوانين ايران درباره اعتياد                            18

تاريخچه كنترل بين المللي مواد مخدر                    19

تاريخچه عملي تحقيق                              20

فصل سوم: روش تحقيق                              22

نوع تحقيق                                    23

ابزار اندازي گيري                               23

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها                      24

جدول ها و نمودارها                                 25

فرضيه ها                                     42

فصل پنجم: نتيجه گيري                            47

خلاصه تحقيق                                   48

ارائه پيشنهادات                                 49

محدوديت هاي تحقيق                            49

محدوديتهايي كه در كنترل محقق است                      50

ضمائم: پرسشنامه ارائه شده به دانش آموزان              51

منابع و مآخذ                                    52

خلاصه تحقيق

تحقيقي كه شرح آن ازنظرتان گذشت درمورد راهكارهاي كاهش اعتياد دردانش آموزان              پيش دانشگاهي شهر جاجرم است. ما دراين تحقيق سعي كرديم با ارائه تاريخچه مصرف مواد مخدر درايران، چين، ژاپن وهمچنين تاريخچه مصرف هروئين درايران به معرفي بيشتر اين پديده اجتماعي بپردازيم.

همچنين دراين تحقيق ازديدگاه صاحبنظران چون فريمان، چاپن، كلمن سود جستيم.

فرضيه هاي اين تحقيق درزمينه هاي اجتماعي مثل ناسازگاري والدين- اقتصادي مثل درآمد بالا يا كم خانواده يا فقر خانواده فرهنگي مثل آگاهي والدين از نيازها مثل و خواسته هاي هاي فرزندان- دادن آگاهي لازم به فرزندان بود.

در ارائه به تجزيه و تحليل سؤالاتي كه با توجه به فرضيه هاي تحقيق طرح شده بود به صورت موردي و تك به تك  پرداختيم. محدوديت هاي عملي اين تحقيق را برشمرديم كه در نظير تأثير  عوامل مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقصادي و مذهبي بر روي اين پديده بود كه ارائه آمار را مشكل مي كند.

در پايان با ارائه پينهادات و راهكارهايي سعي در ارائه راهكارهايي جهت كاهش اعتياد داشتيم.             به اميد آنكه اين تحقيق قدمي در كاهش اين آسيب و معضل اجتماعي برداريم.


ارائه پيشنهادات

با توجه به پژوهش انجام شده و آماري كه در اين تحقيق بدست آمده است پيشنهادات زير ارائه مي گردد.

۱- پركردن صحيح اوقات فراغت جوانان و پيشگيري از ولگردي و بلاتكليفي آنها.

۲- پيشگيري از ابتلاي والدين به اعتياد يا در صورت معتاد بودن آنها درمان اعتياد آنها.

۳- كمك به بهبود وضعيت مادي و اقتصادي خانواده و پيشگيري از فقر خانواده.

۴- دادن آگاهي هاي لازم به والدين از نيازها و خواسته هاي فرزندانشان وبهادادن به فرزندان خود.

۵- توجه بيشتر والدين به فرزندانشان و عدم بي توجهي آنها به فرزندانشان.

۶- عدم ناسازگاري والدين و ايجاد رابطه اي دوستانه و محبت آميز با يكديگر.

۷- پايبندي خانواده به اصول مذهبي و رعايت اصول ديني و اخلاقي اسلامي از سوي والدين.

۸- پيشگيري از معاشرت فرزندانمان با دوستان ناباب.

۹- كنترل متعادل و معقول فرزندانمان و عدم سختگيري بيش از حد يا دادن آزادي مطلق به فرزندانمان.

۱۰- حمايت بيشتر از فرزندانمان.

محدوديت هاي تحقيق

به دليل برداشت افراد جامعه از اعتياد و از آنجا كه اعتياد به عنوان يك معضل وآسيب اجتماعي منظور مي گردد و بيشترين ناهنجاري ها و بزهكاري ها جامعه از اين آسيب نشأت مي گيرند لذا بخش آمارو ارقام آن امكان پذير نمي باشد. و با توجه به عدم توانايي در كنترل عواملي ناخواسته  با مشكلات توأم است. همانگونه كه در اين پژوهش مشاهده شد مسائل مختلفي نظير مسائل اقتصادي، خانوادگي، فرهنگي و اجتماعي در بروز پديده اعتياد مؤثرند و اين مسائل به طور جدي در هم تداخل نموده به طوري كه تفكيك آنها يكديگر در عمل غير ممكن است.

محدوديتهايي كه كنترل محقق است

۱- محدود كردن دامنه تحقيق به سطح شهر

۲- محدود كردن تحقيق به توطيع محدودي از سؤالات بين افراد

۳- محدود كردن تعداد سؤالات


 • بازدید : 161 views
 • بدون نظر

کاملترین اموزش مسائل جنسی و عاطفی زندگی زناشویی در ایران
همراه با آموزش تصویری
قیمت واقعی این کتاب ۲۰۰۰۰ تومان استکاملترین اموزش مسائل جنسی و عاطفی زندگی زناشویی در ایران
همراه با آموزش تصویری
قیمت واقعی این کتاب ۲۰۰۰۰ تومان است


عتیقه زیرخاکی گنج