گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 191 views
 • بدون نظر
تعداد صفحات : ۷۵
نوع فرمت : ورد word

در این مقاله به بررسی نقش اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن در بدن انسان پرداخته می شود 

قسمتی از متن :
روی به عنوان یک عنصر حیاتی و مهم در تغذیه روزانه انسان و حیوان به شمار می رود نقش بیولوژیکی بزرگی در طبیعت ایفا می کند. روی نقشهای کاتالیکی ، ساختاری و اثر گذاری در بیش از ۲۰۰ متالوآنزیم روی که در سیستم‌های بیولوژیکی شناسایی شده اند را ایفا می کند. این آنزیمها در متابولیسم نوكلئيك اسید و پروتئین و تولید انرژی وبسیاری مواد دیگر دخیل هستند (۸۳) روی به عنوان یکی از مواد معدنی موجود در بدن انسان که دارای اثرات و ویژگی‌هایی در بافتهای مختلف است، به عنوان بخشی مهم از ۳۰۰ آنزیم مختلف عمل می کند. به همین دلیل این ماده معدنی نقش مهمی در پروسه‌های فیزیولوژیکی و مسیرهای متابولیسمی زیست شیمی ایفا می کند. بیش از۹۰% این ماده معدنی به صورت ذخیره در بدن : (۳۰% آن در استخوانها  60% آن در ماهیچه‌ها) موجود است (۸۲) غنی ترین منابع غذایی روی مرکب از جانوران دریایی علی الخصوص صدفهای خوراکی، گوشت، ماهی، مرغ و تخم مرغ است. ترمیم و التیام زخمها، حمایت ایمنی بدن، کاهش توان و سختی بیماری سرماخوردگی، حمایت و مراقبت از غده پروستات، افزایش باروری و تولید اسپرم از مهمترین وظایف و کار کردها و اثرات ماده معدنی روی در بدن می باشد.به این دلیل روی دارای نقش مهمی در سی صد میسر متابولیسی و عملکرد‌های مختلف بیوشیمی دارا می باشد. این ادعا بر اساس نقش و وظیفه ….

فهرست مطالب


فصل اول- مقدمه
(۱) مقدمه                                                                     1
۱-۱ متابولسيم روي                                                     2
۱-۱-۱ پيشگفتار                                                             2
۱-۱-۱-۲-خصوصیات فیزیکی و شیمایی روی:                   2
۱-۱-۱-۳تاریخچه                                                             3
۱-۱-۲متابولسیم روی                                             3
۱-۱-۳-کمبود روی در بدن                                             4
۱-۱-۳-۱چطور کمبود روی را معالجه کنیم؟                     6
۱-۱-۴-مسموم کنندگي ZinC 6
۱-۱-۶-استفاده‌های پزشکی                                    8
۱-۱-۷-دیدگاه فیزیولوژیکی                                            8
۱-۱-۷-۱-عملکردها و فار موکولوژی:                            8
۱-۱-۷-۲-مکانیسم فعالیت                                            8
۱-۱-۸-محرکهای دارویی:                                            9
۱-۱-۹-نتیجه                                                            9
۱-۱-۹-۱فعل و انفعالات                                           11
۱-۱-۹-۲مکملهای مغذي (۸۳)                                      Nutritinal supplement 11
۱-۱-۹-۳-نحوه مصرف روی:                                           12
۱-۱-۲-متابوليسم آهن در بدن (                                    Iron Metabolism) 12
۱-۲-۱-توزيع آهن در بدن:                                           13
۱-۲-۲-هموگلوبين                                                   13
۱-۲-۳-ذخيره آهن                                                   13
۱-۲-۴-جايگاه انتقالي ‌آهن                                           14
۱-۲-۵-جذب آهن (                                                       Iron absorption) 14
۱-۲-۵-۱مكانيسم جذب آهن                                  15
۱-۲-۶-فريتين سرم (                                                   serum ferritin) 15
۱-۲-۶-ساختمان فريتين :                                          15
۱-۲-۶-۲برداشت و آزاد سازي آهن توسط فريتين          16
۱-۲-۶-۳-عمل فريتين در بدن                                  16
۱-۲-۶-۴-فريتين سرم و مقدار آن در افراد طبيعي          16
مقادير نرمال آهن سرم                                          17
۱-۲-۷-۱تغييرات روزانه در آهن سرم                          17
۱-۲-۸-اندازه گیری مقدار آهن سرم                          17
۱-۲-۸-۱- ملاحضات کلی:                                          17
۱-۲-۸-۲ اندازه گیری آهن سرم با رسوب پروتئینی: ۱۸
۱-۲-۸-۳ اندازه گیری آهن سرم بدون رسوب پروتئینی: ۱۸
۱-۲-۹ اندازه گیری ظرفیت پذیرش آهن سرم:         18
۱-۲-۹- روش اول:                                                 18
۱-۲-۹-۲-روش دوم (روش رزین):                                 18
۱-۲-۹-۳- روش سوم:                                                 19
فصل دوم- – مواد و روشها
۲- مواد، وسایل، روشها                                        21
۲-۱ مواد                                                                21
۲-۲- وسایل و دستگاههای آزمایشگاهی مورد استفاده: ۲۱
۳-۳- روشهای دستگاهی                                        21
۲-۴ آزمایشات تیتراسیون اسپکتروفتومتری :             22
۲-۴-۱ تعیین طول موج  ماکزیمم:                                22
۲-۴-۲- بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین: ۲۲
۲-۴-۲-۱ اثر غلظت مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین ۲۲
۲-۴-۲-۲ اثر زمان بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین ۲۲
۲-۴-۲-۳ اثر یون بیکربنات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین ۲۲
۲-۴-۲-۴ اثر سیترات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین ۲۳
۲-۴-۲-۵ اثر غلظت مختلف اکسالات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین: ۲۳
۲-۴-۲-۶ اثر PH بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین ۲۳
۲-۴-۳ بررسی اثر روی ۲۳
۲-۴-۳-۱ اثر غلظتهای مختلف آهن وروی بر ترانسفرین ۲۳
۲-۴-۳-۲ تعیین اثر غلظت مشخصی از بی کربنات بر باندينگ غلظتهای مختلف آهن با ترانسفرین ۲۴
۲-۴-۳-۳ اثر غلظت مشخص بی کربنات بر روی باندینگ روی با ترانسفرین ۲۴
۲-۴-۳-۴ اثر غلظت مشخص بي كربنات بر باندينگ آهن با ترانسفرين در حضور روي: ۲۴
۲-۴-۳-۵ اثر غلظتهاي مختلف روي در باندينگ باترانسفرين در حضور يون بي كربنات ۲۴
۲-۵- آزمايشات دياليز تعادلي:                                  24
۲-۵-۱ محلول‌هاي لازم:                                          25
۲-۵-۲- طرز كار با دستگاه:                                          25
۲-۵-۳- اثر روي بر برداشت آهن توسط ترانسفرين: ۲۶
۲-۵-۴- روش كنترل PH: 26
۲-۵-۵- طرز اندازه گيري آهن:                                 26
۲-۵-۵-۱- روش كار: ۲۶
۲-۵-۶- تعيين ثابت باندينگ آهن با ترانسفرين               27
فصل سوم-نتايج
۳- نتايج : ۳۰
۳-۱ تيتراسيون اسپكتروفتومتري:                         30
۳-۱-۱ تعيين طول موج ماكزيمم:                                 30
۳-۱-۱-۲- اثر روي بر روي متالوتايونين                         31
۳-۱-۱-۳ اثر روي بر روي جذب ماكزيمم اسيدهاي آمينه: ۳۱
۳-۱-۲ بررسي چگونگي جذب آهن توسط آپوترانسفرين: ۴۷
۳-۱-۲-۱ اثر غلظت‌هاي مختلف آهن بر روي باندينگ با ترانسفرين ۴۷
۳-۱-۲-۲ اثر زمان:                                                47
۳-۱-۲-۳ اثر يون بيكربنات:                                        47
۳-۱-۲-۴ اثر اسيد سيتريك                                         47
۳-۱-۲-۶ اثر PH 48
۳-۱-۳ بررسي اثر روي                                        48
۳-۱-۳-۱ اثر تغييرات غلظت روي                                48
۳-۱-۳-۲ اثر رقابتي روي با آهن                                48
۳-۲ نتايج حاصل از آزمايشات دياليز تعادلي:                49
۳-۲-۱ تعيين ثابت باندينگ آهن به ترانسفرين:       49
فصل چهارم- بحث 
بحث                                                                       69
آزمايشات                                                                Invitro: 69
Refrences 71
 • بازدید : 200 views
 • بدون نظر

دانلود تحقیق و مقاله صنایع غذایی – خط توليد رب گوجه فرنگي

عنوان تحقیق و مقاله صنایع غذایی – خط توليد رب گوجه فرنگي می باشد

در این تحقیق با خط تولید رب گوجه فرنگی از مرحله دريافت گوجه فرنگي تا مرحله بسته بندی و بازار مصرف توضیح داده شده است

تحقیق و مقاله صنایع غذایی – خط توليد رب گوجه فرنگي را می توانید از این فروشگاه خرید و دانلود نمایید

 • بازدید : 173 views
 • بدون نظر

دانلود تحقیق و مقاله صنایع غذایی – خواص تغذيه اي دوغ و پنير

عنوان تحقیق و مقاله صنایع غذایی – خواص تغذيه اي دوغ و پنير کم نمک می باشد

تحقیق و مقاله صنایع غذایی – خواص تغذيه اي دوغ و پنير را می توانید از این فروشگاه خرید و دانلود نمایید

 • بازدید : 163 views
 • بدون نظر

دانلود تحقیق مقاله صنایع غذایی خواص رئولوژی خمیر و کیفیت نان

عنوان تحقیق مقاله صنایع غذایی خواص رئولوژی خمیر و کیفیت نان می باشد

در اين مقاله ابتدا به تعريف واژه درجه استحصال آرد و روشهاي محاسبه و تعيين آن پرداخته و سپس تأثير درجه استحصال آرد بر تركيب و ويژگيهاي آرد (خاكستر، رنگ، رطوبت، پروتئين، فيبر خام، چربي، گلوتن مرطوب، عدد رسوبي، عدد فالينگ و اندازه ذرات آرد)، خواص رئولوژي خمير وخواص كيفي نان مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است.

تحقیق مقاله صنایع غذایی خواص رئولوژی خمیر و کیفیت نان را می توانید از این فروشگاه خرید و دانلود نمایید

 • بازدید : 224 views
 • بدون نظر

دانلود تحقیق و مقاله صنایع غذایی – خواص معجزه آسای سیب

عنوان تحقیق و مقاله صنایع غذایی – خواص معجزه آسای سیب می باشد

همه ی ما این مثل را شنیده ایم که “خوردن یک سیب در روز شما را از دوا و دکتر دور نگه می دارد” خوب شاید کمی تند رفته باشد اما سیب یکی از سلامت بخش ترین خوراکیهای دور و بر ماست.

تحقیق و مقاله صنایع غذایی – خواص معجزه آسای سیب را می توانید از این فروشگاه خرید و دانلود نمایید

 • بازدید : 200 views
 • بدون نظر

دانلود تحقیق و مقاله صنایع غذایی – خواص و فوايد مواد غذايی

عنوان تحقیق و مقاله صنایع غذایی – خواص و فوايد مواد غذايی می باشد

در این تحقیق سعی بر این شده است که خواننده را با برخی از فواید مواد غذایی آشنا سازیم که اکثر این مواد غذایی در دسترس عموم مردم قرار دارد .

این مواد غذایی شامل مجموعه ای خلاصه شده از انواع مواد غذایی همچون میوه جات ، حبوبات ، سبزیجات ، مواد غذایی دریایی و… میباشد

تحقیق و مقاله صنایع غذایی – خواص و فوايد مواد غذايی را می توانید از این فروشگاه خرید و دانلود نمایید

 • بازدید : 174 views
 • بدون نظر

دانلود مقاله صنایع غذایی ‌دپارتمان ميوه كاري علمي ديويس CA

دانلود مقاله صنایع غذایی ‌دپارتمان ميوه كاري علمي ـ دانشگاه كاليفرنيا ـ ديويس CA  می باشد

در این مقاله به بررسی درخت پسته پرداخته می شود

شاخصه هاي مرغوبيت و محدوديت ها

شاخصه هاي بلوغ از لحاظ باغباني

درجه بندي ـ اندازه و بسته بندي

شرايط ذخيره مطلوب

ديدگاههاي كنترل هوا

توليد اتيلن و ميزان حساسيت

اختلالات فيزيولوژيكي

معضل حشرات

پاتولوژي (آسيب شناسي پس از برداشت)

قرنطينه صادرات

مقاله صنایع غذایی ‌دپارتمان ميوه كاري علمي ديويس CA را می توانید از این فروشگاه خرید و دانلود نمایید

 • بازدید : 189 views
 • بدون نظر

عنوان تحقیق و مقاله صنایع غذایی – دست کاری  در ترکیبات شیر می باشد

عوامل تأثیر گذار بر ترکیبات شیر

ارزیابی گاو نر از نظر واحد PTA

منابع تامین کننده اسیدهای آمینه برای تولید شیر

نوع مواد غذایی، میزان Rup و سطح پروتئین شیر

منبع پروتئینی گران، منابع پروتئینی گیاهی و ارزان و میتونین موجود

اقدامات کلی برای تغییر پروتئین شیر

تحقیق و مقاله صنایع غذایی – دست کاری  در ترکیبات شیر را می توانید از این فروشگاه خرید و دانلود نمایید

 • بازدید : 246 views
 • بدون نظر

دانلود تحقیق و مقاله صنایع غذایی – تولید سرکه از سیب

عنوان تحقیق و مقاله صنایع غذایی – تولید سرکه از سیب می باشد

تعریف سرکه

تاریخچه

چگونگی بیوشیمیائی تولید سرکه

معادله گیلوساک

مرحله استیکی

انواع سرکه  و مواد اولیه سرکه سازی

سرکه میوه جات

سرکه مصنوعی

مراحل تهیه سرکه سیب شرایط لازم برای هر مرحله

روشهای تولید سرکه سیب

روش اورلئان یا روش فرانسوی

روش تند

روش ژنراتور

روش تعلیقی

پاستوریزاسیون سرکه

میزان تولید سرکه درجهان

تحقیق و مقاله صنایع غذایی – تولید سرکه از سیب را می توانید از این فروشگاه خرید و دانلود نمایید

 • بازدید : 192 views
 • بدون نظر

دانلود تحقیق و مقاله صنایع غذایی – روش های تولید کمپوست

عنوان تحقیق و مقاله صنایع غذایی – روش تولید کمپوست می باشد

هدف از توليد کمپوست، ايجاد يك محيط غذايي يكنواخت، حاوي خصوصيات لازم جهت رشد و نمو ميسليوم قارچ و عاري از هرگونه عوامل رقيب باكتريايي، ويروسي مي‌باشد.

تحقیق و مقاله صنایع غذایی – روش تولید کمپوست را می توانید از این فروشگاه خرید و دانلود نمایید

 • بازدید : 201 views
 • بدون نظر

دانلود تحقیق و مقاله صنایع غذایی – بررسی چاي و قهوه

عنوان تحقیق و مقاله صنایع غذایی – بررسی چاي و قهوه می باشد

تاريخچة كشت چاي درجهان وايران

مشخصات بوتةچاي

آب وهواي چاي
خاكهاي مناسب براي چايكاري

هرس

آبياري

مبارزه علفهاي هرز

كودپاشي

قهوه

پيشينه قهوه

مقدار مصرف صحيح قهوه چقدر است؟

تأثير كافئين بر اندام بدن

كافئين براي نوزادان دو عارضه ايجاد مي كند

تحقیق و مقاله صنایع غذایی – بررسی چاي و قهوه را می توانید از این فروشگاه خرید و دانلود نمایید

 • بازدید : 188 views
 • بدون نظر

دانلود تحقیق مقاله صنایع غذایی ويژگيها و مشخصات و تولید گلاب

عنوان تحقیق مقاله صنایع غذایی ويژگيها و مشخصات و تولید گلاب می باشد

تعريف، ويژگيها و مشخصات محصول توليدي

ظروف مخصوص عرضه به بازار گلاب

بررسيهاي فني

ارزيابي روشهاي مختلف توليد

مشخصات عملكرد واحد توليد گلاب

تحقیق مقاله صنایع غذایی ويژگيها و مشخصات و تولید گلاب را می توانید از این فروشگاه خرید و دانلود نمایید


عتیقه زیرخاکی گنج