خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 105 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۸۵    کد محصول : ۱۸۷۶۹    حجم فایل : ۸۲ کیلوبایت   

دانلود word کمک پایان نامه بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی را برای شما عزیزان در فروشگاه فایل طلایی آماده کرده ام حتما قبل از دانلود توضیحات و فهرست مطالب این word کمکی برای پایان نامه را مطالعه نمایید.

هدف و علت انتخاب موضوع:

بيمه يكي از منابع مهم تأمين درآمد جهت اجراي طرح هاي زيربنايي كشور مي باشد. اهميت اين رشته به حديست كه صاحبنظران آن را "صنعت" مي خوانند. بيمه باعث شكوفايي اقتصادي شده و با اشكال متنوعش موجب مي شود تا بيمه گذاران و بيمه شدگان بتوانند به راحتي و با اطمينان گام بردارند. در اين ميان نفعي كه بيمه براي اقشار آسيب پذير دارد بسيار درخور توجه است ولي متدسفانه غالب اشخاص از آن اطلاع چنداني ندارند. در تحقيق حاضر سعي شده است تا در حد توان به افراد جامعه درباره بيمه عمر و نقش آن در اقتصاد خانواده آگاهي داده شود و بدين ترتيب ميزان فروش بيمه عمر افزايش يابد. البته طبق گفته مسئولين امر، بيمه در برنامه پنجساله دوم تاكنون از رشدي بيش از حد انتظار پيش بيني شده برخوردار بوده است. در راستاي نيل به آنچه كه در سطور بالا به عنوان هدف تحقيق بيان گرديد سه فرضيه بررسي گرديد:

 1. نوع ابزار ارتباط جمعي حامل آگهي هاي تجاري در افزايش بيمه عمر موثر است.
 2. افزايش حق بيمه عمر، باعث كاهش ميزان فروش آن مي شود.
 3. محتواي آموزشي آگهي هاي تجاري در ميزان فروش بيمه عمر موثر است.

فهرست مطالب:

 

عنوان                                                                                                                                 صفحه

کلیات هدف و علت انتخاب موضوع……………………………………………………………………………………….. ۱      

متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۳      

قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. ۳      

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. ۴      

استفاده کنندگان از تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۵      

محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. ۵      

تعریف بیمه……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷      

تعریف واژگان تخصصی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱    

فصل اول

مبحث اول : بیمه های عمر در جهان…………………………………………………………………………………….. ۱۸

الف ) پیدایش بیمه های غیر بیمه عمر…………………………………………………………………………………… ۱۸    

ب ) پیدایش بیمه های عمر…………………………………………………………………………………………………. ۲۴    

مبحث دوم : پیدایش بیمه در ایران…………………………………………………………………………………………. ۳۰

الف ) بیمه های غیر بیمه عمر……………………………………………………………………………………………… ۳۰    

ب ) بیمه عمر قبل از انقلاب…………………………………………………………………………………………………. ۳۷

ج ) بیمه عمر بعد از انقلاب…………………………………………………………………………………………………… ۳۸    

د ) انواع بیمه های عمر……………………………………………………………………………………………………….. ۳۹    

عوامل مؤثر در نرخ حق بیمه………………………………………………………………………………………………….. ۴۵    

موانع توسعه بیمه های بازرگانی……………………………………………………………………………………………. ۴۷    

تأثیر عوامل برون زا در روند رشد بیمه های بازرگانی…………………………………………………………………… ۴۹    

بازار بیمه…………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱    

اصول حاکم بر معاملات بیمه ای……………………………………………………………………………………………… ۵۵

الف ) اصل حسن نیت………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵    

ب ) اصل احتمال………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶    

ج ) اصل تعاون…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶    

د ) اصل جبران خسارت…………………………………………………………………………………………………………. ۵۷    

تقسیمات بیمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷    

فصل دوم

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱    

پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲    

ویژگی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲    

توزیع مقدماتی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………….. ۶۳    

فصل سوم

تجزیه و تحلیل یافته ها……………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

بررسی فرضیه ها بر اساس آمارهای جمع آوری شده از سطح شرکتهای بیمه…………………………………….. ۶۴

فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴    

فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸    

فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸    

بررسی فرضیه ها با استفاده از داده های پرسشنامه ای…………………………………………………………………… ۷۰

فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰    

فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰    

فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱    

فصل چهارم

جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………………………………………………………….. ۷۳    

زمینه های تحقیقاتی………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳    

فصل پنجم

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵    

 

 • بازدید : 80 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۴۱    کد محصول : ۱۷۱۵۲    حجم فایل : ۳۴۲۲ کیلوبایت   

دانلود فایل پاورپوینت و pdf فروفلوئید را در فروشگاه فایل طلایی قرار داده ام. فِروسیال یا فِروفلوئید (ترکیبی از دو واژهٔ فرومغناطیس و فِلوئید بھ معنای شاره یا سیال) یا محلول مغناطیسی شاره ای است که در حضور یک میدان مغناطیسی به شدت مغناطیده می شود. فروسیال معمولاًزمانی که در یک میدان مغناطیسی خارجی قرار نگرفته است، خاصیت مغناطیسی خود را حفظ نمی کند وبه ھمین دلیل در ھنگام طبقه (Superparamagnet)   طبقه بندی، به جای گروه فِرومغناطیس ھا در گروه ابرپارامغناطیسھا می گیرند. در این فایل به بررسی مطالب زیر پرداخته شده شده است قبل از خرید و دانلود فهرست مطالب را مطالعه فرمایید.

فهرست مطالب PDF:

تعریف فروفلوئید

تفاوت بین فروسیال ها و مایعات مغناطیسی یا همان مایع های MRI

سورفکتانت یا ترساز

ترسازهای معمول فروسیال

ناپایداری در میدان عمودی

معرفی کامل فروسیال و بررسی خواص فیزیکی-شیمیایی و کاربردهای انواع آن ها

سنتز فروسیال ها

کاربردهای صنعتی و زیستی-پزشکی

کاربردهای عمده:

خلاصه و جمع بندی

مراجع

فهرست مطالب پاورپوینت:

Suspensions:

Colloids:

Example of a Colloid- Ferrofluids:

What are Ferrofluids:

Ferrofluids:

Introduction:

How is clumping inhibited:

Surfactants:

Effects of magnetic fields on ferrofluids:

Conditions:

Applications of Ferrofluids:

Biomedical Application

 

 • بازدید : 52 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹۴    کد محصول : ۱۷۱۵۴    حجم فایل : ۵۰۳۳ کیلوبایت   

دانلود فایل تحقیق خواص نوری نانوذرات فلزی را در فروشگاه فایل طلایی قرار داده ام، این فایل حاوی مقالات فارسی یا ترجمه شده به فارسی  می باشد که از این مقالات کمک گرفته شده و پاورپوینتی از فهرست مطالب زیر آماده شده است در این پاورپوینت و مقالات به مسئله مهم و اساسی خواص نوری نانو ذرات فلزی پرداخته شده است این که این خواص از چه زمانی شناخته شده منشاء این رفتار(تشدید پلاسمون سطحی) چیست و ویژگی های ظاهری این نانوذرات چه تاثیری در خواص نوری دارد.

استفاده از نانو تکنولوژي حتی در دوران قبل از میلاد مسیح است.یک محصول معروف که از آن دوره به جا مانده و در کاوش هاي اخیر به دست آمده، جام لیکورگوس است که در موزه بریتانیا نگهداري می شود. ماده اصلی این جام از شیشه و مربوط به قرن چهارم قبل از میلاد است. این جام داراي بدنه برنزي با لبه هاي برجسته است و آن چیزي که این جام را بی همتا می سازد آن است که در برابر نورهاي با رنگ هاي مختلف، رنگ هاي متفاوت ازخود نشان می دهد. مطالعات میکروسکوپی روشن نموده که شیشه ي این جام داراي نانوذراتی ازجنس طلا و نقره است. این ذرات خواصی را بروز می دهند که از ذرات درشت موجود در آن متفاوت است. بعد ها در قرون وسطی از این روش براي ساخت شیشه ي کلیسا ها استفاده شد.

فهرست مطالب:

 • تاریخچه
 • روش های ساخت نانو ذرات
 • برهم کنش نور با نانو ذرات فلزات
 • اثر عوامل موثر بر تشدید پلاسمون سطحی نقره
 • مقایسه خواص نوری انواع نانو ساختارهای طلا

 

 

 • بازدید : 83 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳۷    کد محصول : ۱۸۶۷۱    حجم فایل : ۸۵۳ کیلوبایت   

دانلود word کمک پایان نامه بررسي عوامل موجه فشارهاي عصبي و نقش فشارهاي عصبي در كارآيي مديران را برای شما دوستان در فروشگاه فایل طلایی قرار داده ام.

مقدمه

در فصل اول اين تحقيق به كليات مربوط به موضوع پرداخته شده و بيان موضوع تحقيق ، اهميت موضوع و هدف و محدوديتهاي تحقيق از جمله بخشهاي مشمول در اين فصل مي‌باشند.

تحقيقات انجام شده بر اين نكته تأكيد دارند كه استرس عكس‌العمل افراد در مقابل عوامل ايجاد كننده فشار عصبي مي‌باشد. علل زيادي براي فشارهاي عصبي نام برده شده است كه برخي از اين علل را مي‌توان در سازمانها و برخي ديگر را نيز در محيط اجتماع و خانواده يافت. در اين تحقيق سعي گرديده است ابتدا برخي از علل ذكر شده براي فشارهاي عصبي كه ريشه در كهيط سازماني و محيط اجتماع و خانواده دارند بيان بررسي گردد و سپس اين عوامل در ايجاد فشارهاي عصبي در مديران شركت ماشين‌سازي اراك پرداخته شود.

فشارهاي عصبي داراي عوارض و اثرات بسياري مي‌باشند. تحقيقاتي نيز در زمينه اثرات فشارهاي عصبي بر روي اعضاء سازمانها انجام گرفته است و برخي از اين تحقيقات نيز اين اثرات را دسته‌بندي كرده‌اند. در اين تحقيق نيز پس از بررسيهاي انجام شده اثرات اين فشارها بر روي كارآيي مديران مورد بررسي قرار گرفته است و به اين نكته پرداخته شده است كه اين فشارها تا چه حد عملكرد مديران شركت را تحت تأثيرقرار مي‌دهند.

نكته قابل توجه ديگر اين است كه تحقيق پيرامون فشارهاي عصبي نيز مانند بسياري از تحقيقات ديگر با محدوديتهايي روبرو بوده است. از جمله مهمترين اين محدوديتها نيز مي‌توان از عدم همكاري برخي از مديران در پركردن پرسشنامه‌هاي تحقيق، ندادن اطلاعات كافي در زمينه موضع تحقيق توسط مسئولين برخي از واحدها و كمبود منابع و مآخذ جديد درباره موضوع در داخل كشور را نام برد كه در اين فصل به بيان تفصيلي هر يك از موارد فوق پرداخته خواهد شد.

اهداف تحقيق

در صورتي كه افراد عوارض فشارهاي عصبي را بشناسند و خصوصيات رفتاري افرادي كه تحت تأثير اين فشارها قرار مي‌گيرند را بدانند يا بكار گرفتن راه حلهايي مي‌توانند خود را با اين فشارها تطبيق داده و آن را به حد بهينه برسانند. پس اولين و مهمترين هدف اين تحقيق ارائه راههايي براي بهينه كردن فشارهاي عصبي در شركت مي‌باشد. بدين معني كه محقق از تجزيه و تحليل پاسخهاي داده شده به پرسشنامه‌ها پيشنهاداتي در رابطه با اين مسئله كه بر اساس نتيجه تحقيق و مطالعه تئوريكي موضوع مي‌باشد ارائه خواهد داد. نتيجه اين تحقيق علاوه بر اينكه مي‌تواند به مديران شركت در اين زمينه كمك نمايد همچنين مي‌تواند مورد استفاده مديران ساير واحدهاي صنعتي نيز قرار گيرد.

دومين هدف محقق از اين تحقيق اين است كه با توجه به جددي بودن موضوع و تحقيقات كمي كه در اين زمينه انجام گرفته پر كردن خلاء تحقيقاتي در اين زمينه مي‌باشد. فشارهاي عصبي و عوارض آن مخصوصاً عوارض عملكردي و سازماني آن كمتر در كشور مورد تحقيق قرار گرفته است و اين در حالي است كه در كشورهاي صنعتي پيشرفته توجه بسياري به آن شده است.

علاوه بر اهداف كلي فوق محقق از طريق اين تحقيق به دنبال اهداف تخصصي و جزئي‌تر مي‌باشد كه اين اهداف در قالب فرضيات چهارگانه‌اي كه ذيلاً توضيح داده مي‌شوند جاي مي‌گيرند.

فرضيه اول تحقيق عبارت از اين است كه عوامل محيطي باعث افزايش فشار عصبي در مديران مي‌گردد. البته بايستي توجه كرد كه منظور از عوامل محيطي تعدادي از عوامل خاص مي‌باشد كه در پرسشنامه گنجانده شده‌اند و در قسمت تعريف واژه بطور روشنتري بيان خواهند شد.

لازم به ذكر است كه منظور از محيط عبارت از محيط بيرون سازمان بوده و شامل محيط خانواده و محيطهاي اجتماعي و فرهنگي مي‌گردد.

دومين هدف تخصصي اين تحقيق رد يا تأييد فرضيه ديگري تحت عنوان «عوامل سازماني منجر به افزايش فشار عصبي در مديران مي‌گردند» مي‌باشد اين فرضيه نيز با توجه به نتيجه مطالعات انجام شده برخي از محققين رفتار سازماني انتخاب گرديده است. مطالعات انجام شده در كشورهاي پيشرفته نشان مي‌دهد كه عوامل سازماني منجر به ايجاد فشارهاي عصبي در مديران سازمانها مي‌گردد. اين عوامل شامل مواردي از قبيل فشردگي كار، نبود امكانات كافي، ترس از شكست و درگيري با رئيس و همكاران و يا كارفرما و غيره مي‌باشند كه به نوبه خود ممكن است ايجاد استرس نمايند. به عنوان مثال هنگامي كه افرادي بي‌كفايت و نالايق در پستهاي مهم قرار مي‌گيرند و قدرت اعمال مي‌كنند اين امر ممكن است براي افراد ديگر فشارزايي عصبي باشد. همچنين هنگامي كه زيردستان شايستگي كافي نداشته باشند و كارهاي اشتباه زيادي انجام دهند اين مسئله مي‌تواند براي مديران مافوق آنها فشارزا باشد. بنابراين لازم است اين موارد بطور دقيق‌تر مورد بررسي قرار گيرند. بطور كلي عوامل سازماني به دو بخش  عوامل شغلي سازمان و عوامل مربوط به خود سازمان تقسيم مي‌شوند بحث بيشتر در اين زمينه در قسمت تعريف واژه‌ها ارائه خواهد شد.

سومين هدف علمي اين تحقيق نيز به ارتباط عملكرد مديران ومسئله فشارهاي عصبي مربوط مي‌شود. بدين معني كه تحقيقاتي كه تاكنون در اين زمينه انجام شده ادعا كرده‌اند كه استرس شديد عملكرد سطح پايين را به دنبال خواهد داشت و افرادي ه بيشتر تحت تأثير فشارهاي عصبي شديد قرار دارند فعاليتهاي آنها و تصميم‌گيري درست و دقت كاري آنها در سطح پايين‌تر از افرادي است كه ميزان فشارهاي عصبي در آنها متعادل مي‌باشد. بنابراين محقق مي‌خواهد در اين تحقيق به اين مطلب نيز پي ببرد كه آيا فشار عصبي شديد در مديران ماشين سازي اراك نيز كيفيت عملكرد آنها را كاهش مي‌دهد؟

چهارمين هدفي كه اين تحقيق دنبال مي‌كند نيز رد و يا قبول اين فرضيه است كه «فشار عصبي كم باعث كاهش عملكرد مديران مي‌گردد.»

فهرست مطالب:

فصل اول : كليات

مقدمه

تعريف موضوع

فرضيات تحقيق

اهميت موضوع

اهداف تحقيق

قلمرو تحقيق

تعريف واژه‌هاي عملياتي

محدوديتهاي تحقيق

فصل دوم : مباني تئوريك و پيشينة پژوهش

تاريخچه تحقيق پيرامون فشار عصبي

فشار عصبي چيست؟

اجتناب‌ناپذير بودن فشار عصبي

مراحل فشار عصبي

مدلي براي تحليل فشار عصبي

منابع فشار عصبي

       1-عوامل طبيعي

 1. محيط خانواده
 2. محيط اجتماع

     2- عوامل سازماني

                        2-1) عوامل مربوط به خود سازمان

                                    2-1-1) ساختار سازماني

                                    2-1-2) جو سازماني

                                    2-1-3) محيط فيزيكي

                                    2-1-4 ) تضادهاي صف و ستاد

                        2-2) عوامل مربوط به شغل

                                    2-2-1) ابهام نقش

                                    2-2-2 ) افراط نقش (كمي و كيفي)

                                    2-2-3 ) تفريط نقش

                                    2-2-4) تعارض نقش

                                    2-2-5) روابط بين افراد

                                    2-2-6 ) فزوني اطلاعات

                                    2-2-7 ) نكات مربوط به مسير ترقي

                                    2-2-8 ) تحرك جغرافيايي

                                    2-2-9 ) مشاغل مديريتي

                                    2-2-10) انتظارات نقش

                                    2-2-11) مسئوليت براي ديگران

                                    2-2-12) ادراك عصبي

عوامل مؤثر در تعديل فشارهاي عصبي

 1. ادراك
 2. اختلافات فردي
 3. ارزشها
 4. شخصيت
 5. حمايت اجتماعي
 6. تجربه شخصي

نتايج فشارهاي عصبي

                 1- نتايج رفتاري

 1. عملكرد
 2. غيبت
 3. رضايت شغلي
 4. تصميم‌گيري
 5. انحرافات اجتماعي

    2- نتايج جسمي و فيزيولوژيكي

                        2-1) بيماريهاي قلبي و عروقي

                        2-2) بيماريهاي دستگاه گوارش

                        2-3) بيماريهاي پوست

                        2-4) رابطه فشار عصبي با سيستم دفاع ايمني

                        2-5) سرطان

                        2-6) سردردها و فشار عصبي

۳- نتايج و عوارض رواني فشارهاي عصبي

                        3-1) اضطراب

                        3-2) ناكامي

                        3-3) افسردگي

فصل سوم : فرايند تحقيق

روش تحقيق

روش جمع‌آوري اطلاعات

پرسشنامه‌هاي تحقيق

جامعه آماري

روشها و فنون آماري مورد استفاده

تكنيك همبستگي

تحليل واريانس

 

 • بازدید : 93 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۵۸    کد محصول : ۱۸۶۸۸    حجم فایل : ۹۵۵ کیلوبایت   

دانلود word کمک پایان نامه بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم در افراد ۲۰ تا ۳۰ سال مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکی بصیر در سال ۱۳۸۶ را برای شما دوستان گرامی در فروشگاه فایل طلایی آماده کرده ام ابتدا چکید این فایل را مطالعه نماید تا از کاربردی بودن این فایل word مطمئن شوید.

چکیده

در این تحقیق مقایسه حساسیت کنتراست بین عینک و لنز تماسی نرم در افرادی که از عینک و لنز استفاده می کردند مورد ارزیابی قرار گرفت ، افراد مورد آزمون از بین مراجعین به کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر در رده سنی ۳۰-۲۰ سال بودند که حدت بینایی ۲۰/۲۰ یا بهتر را با عینک و لنز تماسی نرم داشتند .

این افراد با استفاده از دستگاه حساسیت کنتر است  E1000csv در ۲ مرحله با عینک و لنزتماسی نرم تست شدند . از افراد ، ردیف های D(18cpd),C(12cpd),B(6cpd),A(3cpd) به ترتیب پرسیده شد و نتایج حاصله روی فرم مخصوص CSV1000 به طور جداگانه رسم شد و بررسی ها نشان داد که درتمام ردیف ها تفاوت معنی داری بین حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم مشاهده نشد .(P> 0/05)

همچنین حساسیت کنتر است هر دو حالت در رنج نرمال جمعیت قرار داشتند .

دوستان عزیز لطفا قبل از دانلود این فایل آماده و کامل حتما فهرست مطالب را مطالعه کنید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

 

چکیده ۹…………………………………………………………………………….

مقدمه ۱۰……………………………………………………………………………..

فصل اول : معرفی پژوهش ۱۱……………………………………..

بیان مسئله۱۲………………………………………………………………………..

اهمیت مسئله۱۲…………………………………………………………………….

تعریف مفاهیم ۱۴…………………………………………………………………….

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش۱۵………………………………..

حساسیت کنتراست ۱۶……………………………………………………………

کنتراست۲۱……………………………………………………………………………

تست حساسیت کنتراست ۲۲…………………………………………………..

تست۳۳…………………………………………………………………….csv1000

فصل سوم : بررسی متون – اهداف – فرضیه ۳۶…………………

مروری بر تحقیقات گذشته ۳۷……………………………………………………

اهداف –  فرضیه۳۹…………………………………………………………………..

فصل چهارم : روش تحقیق ۴۱……………………………………….

انتخاب جامعه آماری ۴۲…………………………………………………………….

روش انجام آزمون ۴۲……………………………………………………………….

فصل پنجم : نتایج و نمودارها ۴۹…………………………………….

نتایج ۵۰………………………………………………………………………………..

نمودارها۵۲…………………………………………………………………………….  

فصل ششم : بحث و نتیجه گیری۵۳……………………………….

بحث و نتیجه گیری ۵۴…………………………………………………………….

منابع۵۶……………………………………………………………………………….

 

 

 • بازدید : 80 views
 • بدون نظر

قیمت : ۳۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۷۷    کد محصول : ۱۴۷۵۷    حجم فایل : ۱۶۲۹ کیلوبایت   

دانلود فایل آموزش فارسی۳dmax را در فروشگاه فایل طلایی برای شما دانشجویان رشته معماری و همچنین علاقمندان به طراحی قرار داده ام.

این pdf بصورت فارسی به آموزش نرم افزار معروف ۳dmax پرداخته به این صورت که در چن صفحه اول مثل یک مبتدی با شما رفتار میکند و حتی نحوه ی سیو کردن را نیز آموزش میدهد و آرام آرام شما را از اون حالت مبتدی خارج کرده و به چالش میکشد بطوری در پایان شما با تمام ابزار های طراحی آشنا خواهید شد و بعد از ان میتوانید به راحتی برای خود هر جیزی را طراحی کنید یا بهتر است بگم وارد کار شوید

تابحال به فکر کلاس های آموزش ۳dmax افتادین حداقل کلاسی که من سراغ دارم ۱۵۰۰۰۰هزار تومنه ولی با قیمت اندکی که ما درنظر گرفته ایم توان خرید برای تمامی علاقمندان وجود دارد.

 

 • بازدید : 85 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۳    کد محصول : ۱۴۷۶۹    حجم فایل : ۴۰۳۲ کیلوبایت   

دانلود فایل تحقیق محوطه سازی را در فروشگاه فایل طلایی گذاشتم، منظور از محوطه سازی، تسطیح و آماده سازی محوطه ساختمانهای پروژه، سیستمهای ارتباطی شامل خیابان سازی، پیاده روسازی، شبکه های جمع آوری آب و فاضلاب، آبرسانی، شبکه های توزیع نیروی برق وگاز و بالاخره ایجاد فضای سبز می باشد.

فهرست مطالب:

 • جدول گذاری و آبروسازی
 • پیاده رو سازی
 • زیرسازی با شفته آهکی
 • روسازی پیاده رو
 • خیابان سازی (سواره روها)
 • آماده کردن بستر خیابان
 • مصالح
 • آسفالت
 • اماده کردن محل فضای سبز

 

 • بازدید : 66 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۵۷    کد محصول : ۱۴۳۸۰    حجم فایل : ۱۳۹۶۹ کیلوبایت   

دانلود فایل تحقیق ماهی در معماری را در فروشگاه فایل طلایی قرار داده ام در این تحقیق فهرستی از عناوین زیر تحت یک فایل ورد و پاورپوینت بنام ماهی در معماری مورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست مطالب:

تاریخچه پیدایش ماهیان

انواع ماهیان

تعیین سن ماهیان

ماهیان نورانی

ساخت و ساز ماهیان: انواع ماهیانی که ساخت و ساز دارند و نوع ساخت و سازشان در این قسمت با جزئیات بیان شده است.

 

 

 • بازدید : 74 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات :    کد محصول : ۱۳۵۲۰    حجم فایل : ۴۵۶۶ کیلوبایت   

دانلود پایان نامه بررسی سنسورها sensors را در فروشگاه فایل طلایی قرار داده ام .میدانیم سنسور المان حس کننده ای است که کمیت های فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، و… را به کمیتهای الکتریکی پیوسته (آنالوگ) یا غیرپیوسته (دیجیتال) تبدیل می کنند. بنابراین در این پاورپوینت با فهرست مطالب زیر بصورت کامل سنسورها را مورد بررسی قرار داده اند.

فهرست مطالب:

 • مفاهیم سنسور
 • کاربرد سنسورها
 • مزایای سنسورهای بدون تماس
 • انواع سنسورها و اساس کار آن ها
 • القائی
 • خازنی
 • نوری
 • مغناطیسی
 • سنسور نخ
 • کدرنگ

 • بازدید : 68 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۷۷    کد محصول : ۱۳۷۸۱    حجم فایل : ۲۵۶۳ کیلوبایت   

دانلود پایان نامه هوش مصنوعی را برای شما دانشجویان رشته مهندس های کاپیوتر در فروشگاه فایل طلایی قرار داد ه ام این پایان نامه حاوی هشت فصل می باشد و در بخش های مجزا و جامع به بررسی این مفهوم پرداخته است.

فهرست مطالب:

 • فصل اول: مقدمه
 • هوش مصنوعي چيست؟
 • مباني هوش مصنوعي
 • تاريخچه هوش مصنوعي
 • فصل دوم: عاملهاي هوشمند
 • عامل
 • خواص محيطهای وظيفه
 • برنامه های عامل
 • فصل سوم: حل مسئله با جستجو
 • عاملهای حل مسئله
 • مسئله
 • اندازه گيری کارايي حل مسئله
 • جستجوی ناآگاهانه
 • اجتناب از حالتهای تکراری
 • جستجو با اطلاعات ناقص
 • فصل چهارم: جست و جوی آگاهانه و اکتشاف
 • متدهای جست و جوی آگاهانه
 • يادگيری برای جست و جوی بهتر
 • جست و جوی محلی و بهينه سازی
 • جست و جوی محلی در فضاهای پيوسته
 • عاملهای جست و جوی Online
 • فصل پنجم: مسائل ارضای محدوديت
 • ارضای محدوديت چيست؟
 • جست و جوی عقبگرد برای CSP
 • بررسی پيشرو
 • پخش محدوديت
 • فصل ششم: جستجوی خصمانه
 • بازيها چيستند و چرا مطالعه ميشوند؟
 • انواع بازيها
 • الگوريتم minimax
 • بازيهای چند نفره
 • هرس آلفا-بتا
 • بازيهای قطعی با اطلاعات ناقص
 • بازيهايي که حاوی عنصر شانس هستند
 • فصل هفتم: عامل های منطقی
 • عاملهای مبتنی بر دانش
 • منطق
 • منطق گزاره ای
 • الگوهای استدلال در منطق گزاره ای
 • الگوريتم resolution
 • زنجير پيشرو و عقبگرد
 • فصل هشتم: منطق رتبه اول
 • مروری بر منطق گزاره ای
 • منطق رتبه اول
 • انواع منطق
 • نحو و معنای منطق رتبه اول
 • مهندسی دانش

 

 • بازدید : 69 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۴۱    کد محصول : ۱۲۲۴۱    حجم فایل : ۱۲۱۷۸ کیلوبایت   

دانلود پاورپوینت ناسازگاری ویروس انگیخته بصورت کاملا جامع با فهرستی از مطالب زیر در اختیار شما دوستان قرار داده ام.

فهرست مطالب:

سبب ها و مکانیزم ناسازگاری، پیش بینی ترکیب های ناسازگار، روابط پایه-پیوندک، الگوهای رشد، اثرات پایه روی رقم پیوندک، میوه دهی، اندازه کیفیت و رسیدن میوه، اثرات پایه روی رقم پیوندک، اثرات رقم پیوندک روی پایه، اثرات رقم پیوندی روی قدرت رشد پایه و همچنین روی پایداری پایه در برابر سرما،اثرات میان پایه، مکانیزم های احتمالی اثرهای پایه روی پیوندک و پیوندک روی پایه.

 • بازدید : 65 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات :    کد محصول : ۱۲۵۲۹    حجم فایل : ۲۷۳۶ کیلوبایت   

دانلود پایان نامه همسرازاری را برای شما دوستان قرار داده ایم در این فایل رفتارهمسر آزاری به هر نوع سوء رفتار فیزیکی ، جسمانی ، جنسی ، بی اعتنایی ، کم توجهی ، تحقیر ، توهین و ناسزاگویی و به طور کلی فیزیکی هه رفتار با قصد و نیت قبلی برای رساندن آسیب عنوان شده و در ادامه به بررسی مطالب زیر بصورت ریز و جامع پرداخته است.

فهرست مطالب:

 • انواع همسر آزاری
 • میزان شیوع خشونت و آزار
 • عوامل مهم مرتبط با همسر آزاری
 • خصوصیات شخصیتی و اختلالات روانی
 • واکنش زنان نسبت به همسر آزاری
 • اثرات و پیامدهای همسر آزاری
 • پیشگیری از وقوع همسر آزاری
 • درمان مراحل بحرانی در همسر آزاری
 • درمان شناختی – رفتاری
 • برنامه درمانی پرخاشگری فیزیکی زوجین PACT
 • مدل موسسه آکرمن
 • درمان شناختی
 • مدل ارائه جهت گیری جدید به مردان آزارگر
 • مدل دالات
 • نظریه یادگیری اجتماعی
 • نظریه فمینیست
 • مهار کردن خشم خود
 • پاسخ دادن به خشم همسرتان

        

 


عتیقه زیرخاکی گنج